Energia elektryczna nr 12/2020

Opis:

2020 rok przyniósł wyzwania niespotykane dotąd w skali świata, Europy i naszego kraju. Pandemia COVID-19 zmieniła warunki życia społecznego, zaburzyła relacje gospodarcze, wymusiła modyfikacje bieżących planów biznesowych. Kryzys dotknął wszystkie niemal branże, nie pozostając również bez wpływu na kondycję elektroenergetyki. W czasie tych turbulencji niezwykle istotnym dla funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarki wydaje się posiadanie jasnej wizji i strategii rozwoju, która mimo tak ogromnych zawirowań pozostaje niezmienna i jest konsekwentnie realizowana. Polska energetyka taką wizję ma, wdraża ją konsekwentnie i efektywnie. Jednym z elementów istotnego wsparcia dla realizacji długofalowych planów jest kształtowanie otoczenia regulacyjnego dla rozwoju branży, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.

Na temat głównych obszarów tej aktywności rozmawiamy na łamach grudniowego wydania „Energii Elektrycznej” z Wojciechem Dąbrowskim, prezesem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Reprezentowana przez gościa rozmowy miesiąca organizacja konsekwentnie promuje polskie stanowisko na forum europejskim, gdzie ścierają się różne koncepcje w dążeniu do realizacji idei zeroemisyjnej gospodarki. Nasza droga do redukcji emisji szkodliwych substancji jest trudniejsza od wielu inaczej geograficznie zlokalizowanych państw ze względu na odmienny punkt startowy. Mimo tego konsekwentnie przekonujemy kluczowych dla branży interesariuszy, że polski sektor elektroenergetyczny podejmuje konkretne kroki w celu redukcji emisji dwutlenku węgla. W ślad za tymi działaniami idą kolejne przedsięwzięcia i inicjatywy związane m.in. z określeniem nowej roli operatorów systemów dystrybucyjnych.

Zdaniem Wojciecha Dąbrowskiego OSD mają stać się neutralną platformą umożliwiającą świadczenie usług innym podmiotom, takim jak dostawcy usług DSR, operatorzy magazynów energii czy stacji ładowania. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie elastyczności systemów energetycznych poprzez wdrażanie nowych technologii. Polski punkt widzenia dotyczący zmian w energetyce krajowej i europejskiej wyrażany jest konsekwentnie m.in. dzięki zgodnej współpracy stowarzyszeń branżowych. Dobrze rozwijające się współdziałanie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej z PTPiREE stanowi jeden z dobrych przykładów takiego podejścia.

Na kolejnych stronach najnowszego numeru ,,EE’’ przyglądamy się sytuacji branży z perspektywy naszego kraju. Jak wynika z dokonanej analizy, koronakryzys zmienił strukturę dostaw energii elektrycznej oraz wpłynął na wolumen dostaw. Mimo tego prognozy na 2021 rok, m.in. dzięki zmianom regulacyjnym, są w miarę optymistyczne. W dziale Rynek i regulacje przybliżamy nadchodzące zmiany podatkowe. Ocieplenie klimatu i coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe nie pozostają bez wpływu na zagadnienia techniczne, zwłaszcza związane z projektowaniem sieci SN. W dziale Technika i technologie omawiamy zasady doboru klasy obudowy wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nn. Z kolei w dziale Łączność analizujemy zagadnienia związane z systemami dyspozytorskimi. Wśród wydarzeń zwracamy Państwa uwagę na Konferencję SIwE ’20 oraz na ogromny sukces programu „Mój Prąd”.

Spis treści: