INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Modernizacja GPZ w Łosicach
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja Oddział Lublin rozpoczęła modernizację infrastruktury energetycznej dla stacji GPZ Łosice. Dzięki zastosowaniu Mobilnego Pola Modułowego WN będzie ona realizowana bez ograniczeń pracy sieci. Inwestycja wzmocni niezawodność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców oraz zwiększy możliwości przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii. Jej przewidywany koszt wyniesie około 1,6 mln zł.

Zakres prac obejmuje wymianę wyłączników i przekładników prądowych, które umożliwią dostosowanie linii do pracy w wysokiej temperaturze. To innowacyjne rozwiązanie pozwoli na pracę stacji bez jakichkolwiek ograniczeń oraz kompleksową realizację inwestycji przez cały proces modernizacyjny. Już samo użycie Mobilnego Pola Modułowego zwiększa parametry jakościowe przesyłanej energii elektrycznej.

Jest to nowatorskie i pierwsze w kraju rozwiązanie z zastosowaniem aparatury 110 kV wraz z przedłużaczem kablowym 110 kV na platformie mobilnej, która może być instalowana w dowolnie wybranym miejscu. Wyposażenie modułu umożliwia podłączenie do systemu sterowania i nadzoru dyspozytorskiego – tak jak przy tradycyjnym polu 110 kV.

Pozwala również na realizację inwestycji nawet w okresie obowiązujących ograniczeń temperaturowych związanych z przeciążaniem się elementów sieci. Transport Mobilnego Pola Modułowego WN odbywa się przy użyciu jednej platformy samochodowej i nie wymaga specjalnych zezwoleń na przemieszczanie po drogach publicznych.

Po zakończeniu inwestycji może być w prosty sposób przetransportowane na inny obiekt celem zastępowania pól 110 kV przy realizacji kolejnych zadań.

Tysiąc buków w lasach pełnych energii
(PGE Dystrybucja)

W Szczebrzeszynie PGE Dystrybucja z uczniami miejscowej szkoły podstawowej zasadziła niemal tysiąc buków. Lasy są uszczuplane podczas koniecznej wycinki drzew i gałęzi prowadzonej w celu zapewnienia niezawodnych dostaw energii elektrycznej. W działaniach służących ich odnowie cyklicznie uczestniczą energetycy ze wszystkich oddziałów PGE Dystrybucja, a także innych spółek Grupy Kapitałowej PGE. ,,Lasy pełne energii” – bo tak nazwano akcję – to jeden z najważniejszych programów PGE w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Oprócz odbudowy drzewostanu w lasach, służy on poprawie jakości powietrza, stanu wód gruntowych, czynnej ochronie przyrody oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej i ekologicznej.

Sadzenia drzew mają charakter spotkań edukacyjnych dla młodego pokolenia, podczas których przybliżane są uczniom zasady ochrony środowiska oraz świadomego korzystania z takich zasobów naturalnych jak woda.

W ostatniej odsłonie akcji ,,Lasy pełne energii’’ udział wzięły również dzieci z Ukrainy, które uczą się w miejscowej szkole. Spotkanie to było dodatkową sposobnością do ich integracji z polskimi uczniami. Zamojscy energetycy przygotowali dla wszystkich uczestników poczęstunek, zabawy oraz konkursy.

Pociągi pojadą szybciej
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja zakończyła w województwie łódzkim dwie znaczące inwestycje, które wspierają rozwój sieci kolejowych naszego kraju. Zwiększenie prędkości przejazdu na trasie Warszawa – Poznań do 160 km/h wymagało budowy stacji trakcyjnych wzdłuż trasy oraz rozdzielni 110 kV w Jasionnej (między Sochaczewem a Łowiczem) i Jackowicach (pomiędzy Łowiczem a Kutnem).

Szybkobieżne pociągi pobierają z sieci znaczną moc – około 6 MW – co wiąże się z koniecznością przebudowy infrastruktury energetycznej zasilającej trakcję kolejową. W nowej konfiguracji stacja Jasionna jest zasilana z ciągu 110 kV Boryszew – Widok dwoma liniami kablowymi o długości około kilometra. Natomiast stacja Jackowice pobiera moc z ciągu 110 kV Łowicz 1 – Żychlin dwutorową linią o długości około 900 m. Stacje wybudowano jako napowietrzne rozdzielnie z zastosowaniem tradycyjnej aparatury 110 kV. Obydwa obiekty są bezobsługowe i w pełni zautomatyzowane. Dla zapewnienia bezpieczeństwa stacje objęte są systemami zdalnego nadzoru – sygnalizacji pożaru, włamania i napadu – oraz telewizji monitorującej. Budynek nastawni w Jackowicach wzniesiono w wersji kontenerowej z żelbetowych modułów, co skróciło prace budowlane do kilku dni.

Gotowi na każdą pogodę
(Energa–Operator)

Energa–Operator wdraża rozwiązania, które usprawnią prognozowanie wydajności odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem warunków pogodowych. Podczas realizacji tego zadania zautomatyzowany zostanie także proces publikowania ostrzeżeń meteorologicznych. Wszystko to nie tylko ułatwi prace dyspozytorom, ale pozwoli również na szybsze rozpoczynanie przygotowań organizacyjnych związanych z ryzykiem wystąpienia ewentualnych awarii. Rosnąca rola OZE sprawia, że prognozowanie pogody ma coraz większe znaczenie dla zapewnienia poprawnego działania systemu elektroenergetycznego.

Energa–Operator już teraz cyklicznie pozyskuje prognozy numeryczne dotyczące parametrów wielu zjawisk meteorologicznych dla ponad 250 wyodrębnionych terenów na obszarze swojego działania. Zbierane są m.in. takie dane jak temperatura powietrza, opady, nasłonecznienie czy też siła i kierunek wiatru na określonych wysokościach nad poziomem gruntu.

W niedalekiej przyszłości informacje te trafiać będą do odpowiedniego modułu wdrażanego właśnie nowego systemu zarządzania siecią elektroenergetyczną (SCADA/ADMS). Pozwoli to m.in. na dokładniejsze oszacowanie mocy, z jaką w ciągu najbliższych dni będą pracować OZE na wskazanym terenie.

W związku z rosnącą ich rolą rozwiązanie takie jest niezbędne w planowaniu pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także przygotowaniu układów pracy sieci wysokiego napięcia na obszarze działania spółki. Już teraz dane pogodowe z meteorologicznych map numerycznych są automatycznie analizowane pod kątem niebezpieczeństwa wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogących powodować znaczne uszkodzenia sieci elektroenergetycznych.

Energa–Operator w celu zautomatyzowania procesu ogłaszania alertów na obszarze swego działania wytypowała ponad 30 punktów meteorologicznych podlegających stałej analizie danych w sześciogodzinnych interwałach. Lokalizacje monitorowanych punktów dobrano tak, aby w możliwie najlepszy sposób odwzorować bieżącą i planowaną sytuację meteorologiczną panującą w poszczególnych oddziałach spółki. Dla każdego terenu dostępna będzie także wizualizacja przedstawiająca poziom zagrożeń pogodowych w czasie od godziny do dziewięciu dni.

Prognozowanie pogody ma wielkie znaczenie dla zapewnienia poprawnego działania systemu elektroenergetycznego

Stacje ładowania
(Tauron Dystrybucja)

Już ponad 70 ogólnodostępnych stacji ładowania spółki Tauron Dystrybucja, powstałych w ramach obowiązku ustawowego, jest przyłączonych do sieci. Obecnie firma buduje przyłącza dla kolejnych 200 obiektów. Prace trwają w 10 gminach, głównie na Śląsku. W kwietniu Tauron Dystrybucja zawarł umowę na dostawę 230 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. To urządzenia o mocy 2 x 22 kW wykonane z w pełni ekologicznych materiałów – aluminium z elementami szkła hartowanego, przeznaczone do pełnego recyclingu po zakończeniu eksploatacji. Będą dostarczane sukcesywnie do końca trzeciego kwartału bieżącego roku i wykorzystane w kolejnym etapie realizacji obowiązku ustawowego dotyczącego budowy ogólnodostępnych stacji ładowania przez operatorów systemu dystrybucyjnego w lokalizacjach uzgodnionych z gminami. Stacje ładowania w całości są opracowane i produkowane przez polską firmę PRE Edward Biel.

Magazynowanie energii
(PKP Energetyka)

PKP Energetyka dołączyła do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii (PSME). Leszek Hołda, członek zarządu firmy, wszedł do Rady Programowej PSME, wspierając ją merytorycznie i od strony praktycznej. PKP Energetyka jest bowiem twórcą największego w Europie trakcyjnego magazynu energii. Spółka buduje też system magazynowania energii oparty na wodorze. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce służące zasilaniu kolei. Doświadczenia zdobyte podczas obu przedsięwzięć będą stanowiły cenny wkład dla PSME, a także wszystkich zainteresowanych technologią związaną z magazynowaniem energii. Jednym z zadań, jakie stawia przed sobą PSME, jest integrowanie środowisk związanych z wytwarzaniem i dystrybucją zielonej energii. Magazyny energii mogą być wykorzystywane przez firmy reprezentujące różne branże, zapewniając im oszczędności i bezpieczeństwo dostaw energii.

Mapa bezpiecznych szlaków żeglarskich
(PGE)

Polska Grupa Energetyczna razem z Polskim Związkiem Żeglarskim (PZŻ) opracowały mapę bezpiecznych szlaków wodniackich z zaznaczonymi miejscami skrzyżowań z nimi napowietrznych linii energetycznych na Kanale Augustowskim i w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, które znajdują się na obszarze dystrybucyjnym PGE. W ten sposób spółka chce zadbać o bezpieczeństwo załóg w czasie żeglugi i minimalizować ryzyko zahaczenia masztem jachtu o linię energetyczną. Opracowanie będzie kolportowane na Pojezierzu Mazurskimi na Suwalszczyźnie. Działania podejmowane przez PGE i PZŻ mają na celu podniesienie świadomości zarówno sterników, jak i członków załóg jachtów, tak aby pływanie po jeziorach było bezpieczne.

PGE jest partnerem żeglarstwa w Polsce oraz sponsorem kadry narodowej. Popularyzując żeglarstwo, spółka nie zapomina o bezpieczeństwie.

Społeczność żeglarska we współpracy z rządem, samorządami i organizacjami branżowymi podejmuje szereg działań wpływających na budowę wodniackiej infrastruktury, modernizację szlaków, właściwego ich oznakowania. Mapa bezpiecznych dróg żeglarskich Mazur i Kanału Augustowskiego jest jednym z przykładów takiego działania. Dzięki temu szlaki te w naszym kraju będą coraz bezpieczniejsze, a tym samym – bardziej atrakcyjne.

PGE od lat podejmuje działania służące bezpieczeństwu wodniaków w miejscach, w których krzyżują się szlaki żeglowne z siecią elektroenergetyczną. W tym celu wszystkie takie miejsca są specjalnie oznaczone zgodnie z wymogami przepisów prawa. PGE realizuje także szereg działań, aby dodatkowo zwiększyć ich widoczność. Są to m.in.: zakup nowych znaków wodnych pokrytych folią odblaskową, wymiana starych, ostrzegających o występowaniu linii napowietrznej po to, żeby były łatwo zauważalne, również nocą, czy też zawieszanie kul ostrzegawczych na przewodach linii energetycznych nad kanałami w celu poprawienia ich widoczności zarówno dla żeglarzy, jak i ptaków. Dodatkowo każdego roku PGE dokonuje sprawdzenia szlaków wodnych na swoim obszarze dystrybucyjnym i naprawia oraz uzupełnia uszkodzone oznakowania przed otwarciem sezonu żeglarskiego.

Skanowanie linii z powietrza
(Stoen Operator)

Stoen Operator realizuje innowacyjny program tworzenia modelu 3D linii napowietrznych wysokiego napięcia. Przy współpracy z firmą Vimap skanuje sieć ze śmigłowca. Dostarczone dane posłużą do monitorowania trudno dostępnych miejsc i zwiększania stabilności dostaw energii. Podczas pierwszego etapu skanowania linii napowietrznych wysokiego napięcia helikopter wyposażony w specjalistyczny system do diagnostyki urządzeń sieciowych podczas jednego dnia pracy zmapował 90 km sieci zlokalizowanej głównie we wschodniej części Warszawy. Kolejny oblot zaplanowany jest na drugą połowę roku.

Dzięki pozyskanym raportom stołeczny operator sieci dystrybucyjnej skróci czas aktualizacji inwentaryzacji. Poszerzy również możliwości oceny stanu technicznego elementów będących poza zasięgiem wzroku pracownika w terenie, wykonywania analiz sieci dla zmiennych warunków (np. temperatura przewodów), a nawet tworzenia symulacji upadków drzew. Do skanowania konfiguracji sieci i urządzeń w niej zabudowanych wykorzystywany jest zaawansowany technologicznie system składający się z kilku urządzeń pomiarowych. Wysokiej rozdzielczości kamery rejestrują poszczególne elementy infrastruktury i wykonują bardzo szczegółowe zdjęcia o wysokiej jakości, które następnie przetwarzane są przez specjalistyczne oprogramowanie. W ten sposób możliwe jest m.in. szybkie wykrycie usterek i nieprawidłowości mogących doprowadzić do awarii i przerw w dostawie energii elektrycznej dla klientów. Dzięki zastosowaniu technologii skanowania laserowego (lidar) wykonywany jest model 3D linii oraz jej otoczenia. Korzystając z trójwymiarowego obrazu terenu, zdjęć oraz narzędzi do analizy, możliwe jest dokładne określenie miejsc, gdzie nie są spełnione normatywne wymagania odległości np. do drzew bądź budynków. Informacje te pozwalają na podjęcie odpowiednich działań konserwacyjnych mających na celu zminimalizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci.

Nowa linia na Pomorzu
(Energa–Operator)

Energa–Operator przystąpiła do prac projektowych związanych z budową nowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia Żarnowiec – Łebno – Sierakowice. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego około stu tysięcy mieszkańców powiatów kartuskiego i wejherowskiego, a także znacząco zwiększy potencjał przyłączeniowy, zarówno dla odbiorców, jak i OZE. Projektowana linia WN będzie najdłuższą tego typu wzniesiona na obszarze działania spółki od ponad 20 lat. Łącznie liczyć ma ponad 60 km, z czego blisko 50 stanowić będzie odcinek całkowicie nowo wybudowany. Dzięki jej powstaniu istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego regionu stacja elektroenergetyczna – Główny Punkt Zasilania Sierakowice będzie zasilana dwustronnie. Ułatwi to prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych sieci energetycznej, ale przede wszystkim pozwoli na ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej i zachowanie odpowiednich jej parametrów, nawet w przypadku awarii jednej z doprowadzających prąd do stacji linii wysokiego napięcia.

Z jej powstaniem ściśle powiązana jest również budowa nowego GPZ w miejscowości Łebno. Obiekt zaplanowano w układzie H5 pozwalającym na jego dwustronne zasilanie. Wyposażony będzie również w dwa stanowiska transformatorów WN/SN. Jego ukończenie docelowo zwiększy potencjał przyłączeniowy dla OZE oraz odbiorców. Powstanie nowej stacji pozwoli również na skrócenie ciągów liniowych sieci średniego napięcia, co spowoduje zmniejszenie liczby i czasu przerw w dostawach energii.

W związku z powstaniem stacji zaplanowano także budowę oraz modernizację około 20 km linii średniego napięcia. Przy jej budowie wykorzystanych zostanie około 180 nowatorskich słupów opracowanych przez spółkę Energa Invest we współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej w ramach dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu Pylon. Zastosowanie tych konstrukcji umożliwi wydłużenie przęseł nawet do 400 m, a tym samym zmniejszenie liczby niezbędnych stanowisk słupowych. Także na gruntach prywatnych oraz terenach o cennych walorach przyrodniczych. Redukcja liczby słupów w linii pozwoli również na ograniczenie wykorzystanych materiałów: stali, betonu oraz osprzętu elektroenergetycznego. Ze względu na szeroki zakres inwestycji prace projektowe powinny zakończyć się do 2026 roku, zaś sama budowa zaplanowana jest na lata 2026–2028.

Na Pomorzu Zachodnim bezpieczniej
(PSE)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zmodernizowały linię energetyczną łączącą stacje Morzyczyn koło Stargardu oraz Recław opodal Wolina. W kwietniu ruszył próbny przesył energii elektrycznej o napięciu 220 kV.

PSE odkupiły ją od spółki Enea Operator i dostosowały do pracy na napięciu 220 kV. W stacji elektroenergetycznej Recław powstała również rozdzielnia 220 kV oraz nowa linia 220 kV łącząca Recław ze stacją Glinki na północy Szczecina. W ten sposób domknięto od północy pierścień linii najwyższych napięć zapewniający dostawy energii elektrycznej do Szczecina, na Wyspę Wolin i do Stargardu. Nowe i zmodernizowane linie umożliwiają alternatywne zasilanie stolicy Pomorza Zachodniego w energię z sieci najwyższych napięć, nawet w przypadku ewentualnej awarii jednego z elementów systemu przesyłowego. Pozwolą także zwiększyć dostawy energii w regionie Świnoujścia, w tym do rozbudowywanego terminalu gazowego.

Modernizacja linii 220 kV Morzyczyn – Recław kosztowała ponad 20 mln zł. Liczy około 72 km i przebiega przez trzy powiaty województwa zachodniopomorskiego.

Pierwszy przetarg na liczniki zdalnego odczytu
(PGE Dystrybucja)

Spółka ogłosiła pierwsze z wielu postępowań zakupowych na dostawy liczników dla Projektu instalacji liczników zdalnego odczytu (LZO). Inwestycja jest elementem szerszego przedsięwzięcia, określonego znowelizowaną ustawą Prawo energetyczne, ogłoszoną 18 czerwca 2021 roku. Zgodnie z jej założeniami do lipca 2031 roku u wszystkich odbiorców końcowych w całej Polsce powinny zostać zainstalowane LZO. Ponadto, do końca 2025 roku w liczniki zdalnego odczytu (bilansujące) wyposażone mają być wszystkie stacje elektroenergetyczne SN/nn, będące własnością operatora systemu dystrybucyjnego.

Dla PGE Dystrybucja oznacza to obowiązek opomiarowania ok. 6 mln odbiorców końcowych do końca 2030 roku (co wymaga wymiany ok. 750 tys. liczników rocznie) oraz ok. 60 tys. stacji SN/nn (instalacja ok. 20 tys. urządzeń pomiarowych rocznie wraz z niezbędną przebudową stacji) do końca 2025 roku.

Dostawa, montaż oraz integracja systemowa liczników zdalnego odczytu, nawet w długiej perspektywie, stanowi dla spółki duże wyzwanie. Projekt wdrażany będzie w 3 etapach: 2023–2025, 2026–2028, 2029–2030. Do końca 2022 roku realizowana jest faza przygotowania inwestycji dla realizacji Projektu LZO, czyli przygotowanie dokumentacji postępowań przetargowych, obejmujących okres realizacji w latach 2023–2025 oraz wyłonienie wykonawców.

PGE Dystrybucja planuje rozpoczęcie masowej instalacji liczników zdalnego odczytu od roku 2023, przy czym przewiduje się, że do roku 2030 wymienione zostaną wszystkie urządzenia pomiarowe. Przyjęty harmonogram instalacji opracowano z uwzględnieniem liczby urządzeń, które wymagają w danym roku wymiany w związku z upływem ważności ich cech legalizacyjnych lub oceny zgodności. Na realizację projektu spółka planuje przeznaczyć 1,49 mld zł w latach 2022–2025, w tym 0,74 mld zł z tegorocznej emisji akcji.

Opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej