INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Inwestycje na Pomorzu
(Energa-Operator)

Nowa stacja elektroenergetyczna spółki Energa-Operator, która powstanie w gminie Zblewo, przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączeniowego zarówno dla odbiorców, jak i OZE. Poprawi również bezpieczeństwo energetyczne około 50 tys. mieszkańców powiatu starogardzkiego i okolic. Będą to gminy Starogard Gdański, Kaliska, Lubichowo, a także sama gmina Zblewo, na terenie której planowane są znaczne inwestycje. Ponadto GPZ stanowić ma dogodne zasilanie dla podstacji trakcyjnych PKP, ułatwiając m.in. elektryfikację linii kolejowej Tczew-Kościerzyna.

Nowa stacja planowana jest w układzie H5, umożliwiającym dwustronne zasilanie obiektu. Podobnie jak inne GPZ-y spółki, ten w Zblewie wyposażony zostanie w automatykę pozwalającą zdalnie kontrolować parametry energii elektrycznej, a także sterować pracą stacji.

Charakter terenów, które zasili GPZ Zblewo, sprawia, że przebiegające przez nie linie średniego napięcia są szczególnie narażone na działanie niekorzystnych warunków pogodowych. Budowa stacji pozwoli skrócić pojedyncze ciągi linii SN, a także stworzyć około 20 km nowych ich powiązań. Gęstsza sieć sprawi, że nawet w przypadku uszkodzenia któregoś z odcinków odbiorcy będą mogli być cały czas zasilani z innej strony. GPZ Zblewo połączone zostanie z siecią dystrybucyjną za pomocą dwutorowej linii wysokiego napięcia wybudowanej na słupach serii Pylon. Stanowią one nowatorskie rozwiązanie opracowane przez Energę Invest, spółkę zależną Energi SA z Grupy Orlen, oraz naukowców Politechniki Gdańskiej. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest wydłużenie przęseł nawet do 400 m, co ogranicza liczbę niezbędnych stanowisk konstrukcji wsporczych, pozwalając m.in. na oszczędność materiałów, takich jak stal czy beton. Słupy Pylon przystosowane są także do zasilania zamontowanych na nich urządzeń komunikacyjnych służących m.in. do łączności ekip pogotowia energetycznego oraz sterowania siecią bezpośrednio z linii WN.

Z nową mocą przesyłową
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja przebudowuje linię średniego napięcia wraz z magistralą Sztabin, co znacząco zwiększa możliwości zasilania odbiorców. Koszt inwestycji w powiecie augustowskim przekroczy 3 mln zł. W jej ramach w Hruskiem, Jastrzębnie Drugiej i Jastrzębnie Majątku oraz Sztabinie powstanie ponad 10 km linii kablowych SN i nn. Podziemne linie kablowe zastąpią podatne na uszkodzenia i wyeksploatowane napowietrzne linie SN przebiegające przez podmokłe tereny otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Nowe linie kablowe w dużej części będą przebiegały w pasach drogowych. Zmniejszy to awaryjność sieci, a tym samym poprawi pewność zasilania mieszkańców. Modernizacja linii wpisana jest w Program Kablowanie Sieci – jeden z najważniejszych realizowanych przez spółkę PGE Dystrybucja. Jego sprawna realizacja możliwa jest dzięki udziałowi środków finansowych z tegorocznej emisji akcji PGE SA, których łączna wartość wyniosła 3,2 mld zł. Grupa PGE na inwestycje dystrybucyjne przeznaczyła z emisji dodatkowe 1,6 mln zł.

Przebudowa linii SN i nn to także budowa dwóch stacji kontenerowych, czyli wymiana wszystkich urządzeń elektroenergetycznych na kompaktowe, mieszczące się w jednym budynku. Rozwiązanie to niweluje możliwość uszkodzeń powodowanych m.in. przez warunki pogodowe, ale także poprawia funkcjonalność stacji, zmniejszając powierzchnię zajmowaną przez oprzyrządowanie. W wyniku tej inwestycji zdemontowanych będzie ponad 9 km linii napowietrznych, a przestrzeń, którą zajmowały w dużej mierze wróci do stanu naturalnego. Planowany termin zakończenia inwestycji to czwarty kwartał 2022 roku.

Centrum Monitorowania Alarmów
(PKP Energetyka)

PKP Energetyka otworzyła Centrum Monitorowania Alarmów (CMA). Z systemem jest już zintegrowane 50 obiektów. Ich liczba będzie rosła tak, że do 2024 roku CMA obejmie całą Polskę – prawie 1200 strategicznych obiektów infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej.

Centrum Monitorowania Alarmów zwiększy bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej i energetycznej, za którą odpowiada PKP Energetyka. To m.in. 486 podstacji trakcyjnych, 328 kabin sekcyjnych, stacje paliw czy Rejonowe Dyspozytury Energetyki. Dodatkowo systemem CMA objęte będą wszystkie pociągi sieciowe PKP Energetyka.

Centrum Monitorowania Alarmów „słyszy, widzi, analizuje i reaguje”. Pozwala na prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz monitoring sygnałów alarmowych. CMA agreguje wszystkie sygnały z obiektów i odpowiada nawet na najmniejsze pobudzenie, dzięki czemu możliwa jest najwyższa precyzja i dokładność w przekazywaniu informacji o zagrożeniu, a w konsekwencji szybkie i adekwatne reagowanie na zdarzenia. Najważniejsze korzyści, które daje CMA to m.in. skrócenie procesu decyzyjnego w reakcji na zagrożenia, łatwość pozyskiwania precyzyjnego materiału dowodowego czy minimalizacja i wczesne wykrywanie potencjalnego ryzyka wypadku.

Rozwój sieci przesyłowej najwyższych napięć
(PSE)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozwijają program dostaw inwestorskich. Zakupiona będzie aparatura i urządzenia niezbędne do rozbudowy i eksploatacji sieci przesyłowej najwyższych napięć. Spółka prowadzi lub przygotowuje w tym celu aż 25 przetargów, w ramach których planuje wydać około 2,7 mld zł.

Dzięki programowi dostaw inwestorskich PSE zyskały możliwość budowania bezpośrednich relacji z producentami i kształtowania ich oferty pod kątem potrzeb spółki. Centralizacja zakupów pozwala również operatorowi na ujednolicenie stosowanych rozwiązań technicznych oraz lepsze zarządzanie zamówionym asortymentem.

PSE wyłączyły zakupy i dostawy aparatury sieciowej z zakresu umów z wykonawcami projektów inwestycyjnych. Są one kupowane bezpośrednio od producentów lub dostawców. W ten sposób spółka zamierza poprawić jakość dostaw i zapewnić lepszą kontrolę realizacji zamówienia oraz – dzięki efektowi skali – uzyskać korzystniejsze warunki zakupu bezpośrednio u dostawców. W zakresie dostaw znajduje się również aparatura niezbędna do bieżącej eksploatacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W ramach programu dostaw inwestorskich PSE rozstrzygnęły dotychczas 10 przetargów na łączną kwotę 900 mln zł. Sześć kolejnych projektów o wartości 480 mln zł jest na etapie przetargu, a dziewięć o łącznej wartości 1,3 mld zł – w fazie przygotowania. Dotyczą one zakupu m.in. systemów kablowych, wyłączników, przekładników i przewodów.

Więcej przyłączeń OZE
(Energa-Operator)

Energa-Operator przebuduje Główny Punkt Zasilania Działdowo, aby zwiększyć potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii w województwie warmińsko-mazurskim. Projekt o wartości 9,7 mln zł zrealizowany będzie z wykorzystaniem dofinansowania Unii Europrejskiej. Przebudowa GPZ Działdowo zwiększy szacowany potencjał przyłączeniowy dla OZE o ponad 14 MW oraz poprawi bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców i wpłynie na redukcję strat związanych z jej przesyłem. Zakres inwestycji obejmuje wymianę obecnie pracujących transformatorów o mocy 25 MVA na urządzenia o mocy 40 MVA, a także przebudowę napowietrznych mostów łączących stanowiska transformatorów z rozdzielnią średniego napięcia na mosty kablowe.

W ostatnich latach Energa-Operator pozyskała już z UE łącznie ponad 228 mln zł. Pozwoliły one m.in. na przebudowę 10 GPZ-ów, a także realizację siedmiu przedsięwzięć z zakresu budowy i modernizacji linii na wszystkich poziomach napięć. Projekt „Przebudowa GPZ Działdowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” uzyskał dofinasowanie w kwocie 4,1 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

30 mln zł na poprawę zasilania w Łomży
(PGE Dystrybucja)

Białostocki Oddział PGE Dystrybucja podpisał umowę na modernizację stacji 110/15 kV Łomża 1. Jej całkowity koszt to ponad 30 mln zł, a zakończenie prac planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku. W Łomży rozpoczęto modernizację Głównego Punktu Zasilania.

Funkcjonująca w ramach stacji rozdzielnia 110 kV jest także istotnym węzłem sieciowym biorącym udział w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Ostrołęka. Rozdzielnia jest połączona dwoma liniami 110 kV ze stacją w Ostrołęce. Jedna z tych linii łączy bezpośrednio obie stacje, natomiast druga biegnie pośrednio przez stację Łomża 2. Połączenie to zapewnia bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców zachodniej części Podlasia. Energia elektryczna, która trafia do stacji Łomża 1 z Elektrowni Ostrołęka rozdzielana jest dalej ciągami liniowymi Łomża 1 – Jantar – Wizna – Jeżewo – GPZ 1 w kierunku Białegostoku oraz przez stację Zambrów na Wysokie Mazowieckie. Przy zakłóceniach w pracy sieci 400 kV taki układ stanowi dodatkowe podtrzymanie zasilania dużej części województwa podlaskiego. Przebudowywana stacja jest zatem ważnym elementem systemu elektroenergetycznego w przypadku awarii bądź zakłóceń w dostawach energii elektrycznej na liniach najwyższego napięcia.

W ramach projektu modernizowana będzie cała infrastruktura obiektu, w tym m.in. rozdzielnia 110 i 15 kV. W przypadku rozdzielni 110 kV ostanie zastosowana tradycyjna aparatura napowietrzna 110 kV w dotychczasowym układzie dwusystemowym. Stacyjna Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa będzie zastąpiona nowoczesnymi urządzeniami cyfrowymi współpracującymi z systemem telemechaniki. GPZ, dzięki nowoczesnym układom EAZ i systemowi telemechaniki, stanie się w pełni zautomatyzowaną stacją bezobsługową.

Opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej