INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Inwestycje w Krakowie
(Tauron Dystrybucja)

Tauron Dystrybucja przebudowuje stację energetyczną GPZ Prądnik w Krakowie. Inwestycja warta 38 mln zł doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii, a także usprawni procesy przyłączeniowe w północnej części miasta. Trwają tam intensywne prace drogowe przy budowie nowej trasy tramwajowej, północnej obwodnicy Krakowa i modernizacji ważnych komunikacyjnie ulic.

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Prądnik stanowi istotny punkt węzłowy sieci 110 kV, na którym wszelkie zakłócenia mogłyby mieć wpływ na pracę całego systemu elektroenergetycznego w obrębie aglomeracji. Na etapie decyzji o przebudowie stacji zaproponowano zmianę technologii wykonania obiektu, co umożliwia uwolnienie atrakcyjnego terenu w centrum miasta. W tym miejscu planowana jest budowa obiektów administracyjnych na potrzeby Regionu Wysokich Napięć Kraków oraz Regionu Krowodrza. Przeprowadzone przez spółkę Tauron Dystrybucja prace modernizacyjne obejmowały budowę budynku głównego, zabudowę wnętrzowych rozdzielnic 110 kV i 15 kV oraz montaż infrastruktury, w tym urządzeń potrzeb własnych, obwodów wtórnych, telekomunikacji, Systemu Zabezpieczenia Technicznego oraz sygnalizacji pożarowej i układów pomiarowych. Na stanowiskach wnętrzowych zabudowano transformatory mocy wraz z systemem uziemienia, ochrony przepięciowej i odgromowej. Kolejnym krokiem była przebudowa linii kablowych 110 kV i 15 kV, przy czym wszystkie prace budowlano-montażowe są prowadzone bez możliwości wyłączenia starego obiektu.

Mało tego, realizuje ona funkcję stacji węzłowej. rzełączenie obwodów odbiorczych na nowe urządzenia odbywa się sukcesywnie. Zakończenie prac nastąpi jeszcze w tym roku.

Więcej przyłączeń na Mazowszu
(PGE Dystrybucja)

Warszawski oddział spółki PGE Dystrybucja podpisał dwie umowy inwestycyjne o łącznej wartości 67 mln zł. Rezultatem
ich realizacji będzie poprawa parametrów jakościowych dostarczanej energii oraz znaczne zwiększenie możliwości przyłączeniowych na terenach sąsiadujących z trasą S8 na północ od Warszawy.

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy kompleksowej modernizacji stacji 110/15kV Wyszków. W ramach tej inwestycji powstanie m.in. nowa rozdzielnia 110 kV, budynek rozdzielni 15kV z 54-polową rozdzielnicą średniego napięcia, nowy tor linii wysokiego napięcia, dwa pola transformatorów mocy, a dotychczas użytkowane transformatory o mocy 16 MVA zastąpią urządzenia o mocy 25 MVA (z możliwością zastosowania jednostek o mocy do 40 MVA). Inwestycja, której koszt to niemal 44 mln zł, ma zakończyć się w czwartym kwartale 2023 roku. Pozwoli znacząco zwiększyć możliwości przyłączania odbiorców, zapewni wyższą niezawodność zasilania, a dzięki dobudowaniu nowej linii 110 kV – zasilić kolejny, realizowany projekt.

Drugą zakontraktowaną inwestycją jest budowa nowej stacji 110/15 kV Małopole wraz z linią 110kV, która połączy ją e zmodernizowaną stacją 110/15 kV Wyszków. GPZ ma zapewnić odpowiednie moce w rozwijających się gospodarczo gminach położonych pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem, szczególnie wzdłuż trasy S8. Dotychczas zasilanie tych terenów było realizowane poprzez ciągi SN ze stacji 110/15 kV Wyszków oraz 110/15 kV Radzymin, jednak w związku z wyczerpywaniem możliwości oferowania nowych mocy oraz dla zapewnienia dalszego rozwoju regionu, PGE Dystrybucja zdecydowała o budowie nowej stacji.

Budowa GPZ-u 110/15 kV Małopole będzie kosztowała blisko 23 mln zł; całość prac ma się zakończyć na początku 2024 roku. Projekt obejmuje m.in. budowę napowietrznej rozdzielni 110 kV w dwusekcyjnym układzie H5, stanowisk transformatorów umożliwiających zastosowanie jednostek o mocy 40 MVA, rozdzielni SN, a także nowoczesnej telemechaniki obiektowej. Stacja będzie zasilana z dwutorowej linii WN Wyszków-Radzymin.

Wzmocniony węzeł Stryków
(PGE Dystrybucja)

Podłódzki węzeł Stryków zyska większe możliwości przyłączeniowe i pewność zasilania dzięki modernizacji stacji 110/15kV Sosnowiec – inwestycji spółki PGE Dystrybucja. Wybudowana 13 lat temu na potrzeby rozbudowy węzła komunikacyjnego Stryków stacja 110/15 kV Sosnowiec znajduje się w pobliżu skrzyżowania autostrad A1 i A2. Jej powstanie było umotywowane stworzonym na tym terenie prężnie rozwijającym się centrum logistycznym.

Prace modernizacyjne węzła Stryków zostaną zakończone w ciągu najbliższych dwóch miesięcy

Już na etapie projektowania, przewidując przyszły wzrost zapotrzebowania energetycznego, zaplanowano rozbudowę obiektu o drugi transformator WN/SN. Zasilana dotychczas z jednego, 25-megawatowego transformatora rozdzielnia wzbogaci się o kolejne urządzenie o takich samych parametrach. Instalacja nowego transformatora znacząco poprawi warunki zasilania pobliskich zakładów przemysłowych oraz uwolni nowe moce przyłączeniowe, również dla odnawialnych źródeł energii. W ramach inwestycji powstanie także most kablowy od transformatora do sekcji 15 kV, a pole 15 kV będzie dodatkowo wyposażone w zabezpieczenia pomiaru energii i obwody wtórne. Koniec prac modernizacyjnych zaplanowano w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Większe możliwości przyłączeniowe OZE w okolicach Kraśnika
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja Oddział Lublin rozpoczyna rozbudowę głównego punktu zasilania Wilkołaz w Rudniku Szlacheckim. W jej wyniku stacja elektroenergetyczna 110/15 kV w Rejonie Energetycznym Kraśnik zwiększy możliwości przyłączenia nowych mocy wytwórczych odnawialnych źródeł energii oraz poprawi efektywność energetyczną w regionie.

Jest to jedna z pięciu inwestycji, które będą realizowane na Lubelszczyźnie w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej. Istniejąca rozdzielnia 110 kV powiększy się o dwa napowietrzne pola transformatorowe wraz z transformatorami 110 kV/SN. Powstanie także nowy budynek technologiczny, który pomieści nowoczesną, dwusekcyjną rozdzielnicę 15 kV.

Inwestycja poprawi jakość zasilania i bezpieczeństwo
energetyczne odbiorców w Kraśniku i okolicznych
powiatach.

Projekt otrzymał już pozwolenie na budowę i wkrótce rozpoczną się prace. Inwestycja poprawi jakość zasilania i bezpieczeństwo energetyczne odbiorców w Kraśniku i okolicznych powiatach. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poddziałanie 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.

Wartość inwestycji w gminie Wilkołaz wyniesie prawie 13 mln zł, w tym przewidywana kwota dofinansowania z UE to około 9 mln zł.

Uhonorowano prezesa
(PGE Dystrybucja)

Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Lublinie prezesa spółki PGE Dystrybucja Jarosława Kwaska uhonorowano brązowym medalem ,,Za zasługi dla obronności kraju’’. Decyzja Ministra Obrony Narodowej stanowi wyraz uznania dla szczególnych osiągnięć odznaczonego w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej. Medal nadawany jest osobom, które osiągnęły wybitne rezultaty w zakresie obronności, nowoczesnej myśli i techniki wojskowej oraz potencjału obronnego. To wyróżnienie przyznaje się za znaczący wpływ na rozwój i ugruntowanie systemu obronnego naszego kraju. Po oficjalnej części uroczystości na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim odbył się pokaz sprzętu wojskowego i piknik rodzinny. PGE Dystrybucja wsparła organizację lubelskich obchodów święta.

Prezes spółki PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek został odznaczony brązowym medalem „Za zasługi
dla obronności kraju”

Prototypowe stacje
(Energa-Operator)

Energa-Operator wraz z gdańskim oddziałem Instytutu Energetyki opracowała nowe rozwiązania dla stacji transformatorowych, które pozwolą na zwiększenie możliwości przyłączania mikroinstalacji. Stacje, dzięki stałemu monitorowaniu parametrów pracy lokalnej sieci, będą mogły autonomicznie dostosowywać poziom napięcia, tak aby zapewnić optymalne warunki dla działania przydomowych fotowoltaicznych źródeł wytwórczych.

W nowych stacjach transformatorowych średniego napięcia (SN/nn) zastosowano transformatory wyposażone w funkcję podobciążeniowej regulacji napięcia (OLTC ang. On-Load Tap Changer), co pozwala im na płynne dostosowywanie jego wartości w reakcji na zmiany wynikające z obciążenia i ilości energii produkowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Optymalizację napięć zapewniają zainstalowane w sterowniku stacji algorytmy korzystające z danych pomiarowych otrzymywanych m.in. z liczników inteligentnych.

Prototypowe stacje wybudowano w trzech miejscach w Polsce: w gminie Linia na Pomorzu, Czajkowie w Wielkopolsce oraz w Mławie. Miejsca te wybrano nieprzypadkowo. Są na terenach, które odznaczają się dużą liczbą przyłączonych mikroinstalacji. Stanowią one jednocześnie obszary demonstracyjne polskiej części projektu EUniversal.

Polska część projektu EUniversal obejmuje również przetestowanie modeli współpracy operatora systemu dystrybucyjnego z właścicielami przydomowych źródeł wytwórczych. Celem jest wypracowanie takich rozwiązań, aby współdziałanie było korzystne dla obu stron. Przetestowane będą m.in. platformy zakupowe umożliwiające OSD korzystanie z usług elastycznościowych.

Projekt EUniversal realizowany jest dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej