Szanowni Państwo
Procesy, jakim podlega elektroenergetyka, tworzą złożony system, w którym przenikają się zagadnienia techniczne, prawne, społeczne i organizacyjne. Jednym z istotnych obszarów, zwłaszcza w kontekście instalacji liczników inteligentnych, jest ochrona danych osobowych i ich przetwarzanie. Naszym gościem jest Adam Sanocki, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W trakcie rozmowy próbujemy w pierwszej kolejności uporządkować naszą wiedzę na temat samego pojęcia danych osobowych, jego zakresu i wynikających z tego praktycznych implikacji. Do UODO od 2020 roku wpłynęła tylko jedna skarga związana z przetwarzaniem danych za pomocą zdalnych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Trwają natomiast konsultacje z udziałem przedstawicieli spółek energetycznych w związku z koniecznością zapewnienia migracji danych odbiorców energii elektrycznej na potrzeby Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.
O tym, jak istotne jest agregowanie i przetwarzanie informacji przekonujemy się natomiast z lektury artykułu na temat popytu na energię elektryczną, który w ostatnich miesiącach spada. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w bilansach spółek naszej branży. Warto jednak zauważyć, że w minionym, kryzysowym dla energetyki roku dystrybucja pokazała pozytywne wyniki finansowe. Segment ten pozostawał kluczowy dla bilansów grup energetycznych.
O jakości i niezawodności dostaw piszemy natomiast w dziale Technika i Technologie, dokonując analizy porównawczej wskaźników niezawodności zasilania pięciu największych OSD w Polsce. Tu również dokonujemy zestawienia szeregu danych i wskaźników, które dowodzą, że wysiłek OSD na rzecz poprawy niezawodności w ostatnich latach jest bardzo znaczący.
W dziale poświęconym łączności przybliżamy naszym Czytelnikom zagadnienia związane z rozwojem technologii PLC, pomyślanej jako alternatywa dla bezprzewodowej WiFi i sieci komputerowych wymagających klasycznego osobnego okablowania.
Zapraszam do lektury!

Czytaj

Zmiany zachodzące w branży energetycznej związane są w głównej mierze z zieloną transformacją i dostosowaniem sektora do wyzwań ambitnej europejskiej polityki klimatycznej. Warto jednak zauważyć, że obok elementów technicznych i technologicznych, w naszej branży zachodzą także zmiany o charakterze społecznym. Jednym z przejawów tej transformacji jest wzrastająca liczba i znaczenie kobiet w sektorze, który tradycyjnie postrzegany był jako zdominowany przez mężczyzn. Do rozmowy zaprosiliśmy Panią Monikę Gawlik, dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w Urzędzie Regulacji Energetyki.
W marcowym wydaniu przyglądamy się również zagadnieniom regulacyjnym, tym razem z perspektywy naszego kontynentu. Komisja Europejska zaproponowała bowiem reformę unijnego rynku energii elektrycznej. Jest to zmiana istotna dla odbiorców energii elektrycznej, dla których niesie obietnicę systemowej ochrony przed nadmiernym wzrostem jej cen.
W dziale poświęconym łączności przybliżamy ideę sieci 6G, która ma zapewnić 50-krotnie szybszą transmisję niż nowatorska obecnie 5G. Rozwój technologiczny związany z elektryfikacją następuje również na rynku motoryzacyjnym. W bieżącym wydaniu opisujemy elektryfikację legendarnej Hondy Civic.
W innych rubrykach naszego miesięcznika jak zawsze przynosimy pakiet informacji ze spółek i całej branży, a bieżące wydanie zamyka felieton, tym razem poświęcony czystości wody.

Czytaj

Stowarzyszenie branżowe, takie jak PTPiREE, tworzy sprzyjającą przestrzeń do wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Dlatego tak istotną sprawą jest właściwe zrozumienie misji działalności Towarzystwa. Między innymi na ten temat rozmawiamy dziś z Radosławem Pobolem, wybranym w styczniu na stanowisko Prezesa Zarządu PTPiREE. Tłem naszej dyskusji jest oczywiście panorama całej branży, która stanowi jeden z podstawowych elementów transformacji energetycznej.
Na łamach bieżącego wydania znajdą Państwo m.in. stałe rubryki. W Informacjach ze spółek mamy szansę spojrzeć na telegraficzny skrót wiadomości o bieżących inicjatywach operatorów. Dział prawny przynosi przegląd najważniejszych zmian legislacyjnych dotyczących naszej branży. W części poświęconej łączności piszemy o ewolucji od klasycznej telefonii komutowanej do szerokopasmowej transmisji danych. Z kolei w dziale Wydarzenia relacjonujemy 10-lecie Rady Technicznej Enea Operator, która jest miejscem dialogu profesjonalistów.

Czytaj

Wyzwania związane z transformacją energetyczną należały z pewnością do najistotniejszych spraw jakimi żył nasz sektor w ciągu ostatniego roku. W tym kontekście zasadnym wydaje się bliższe spojrzenie na dotychczasowe dokonania w zakresie transformacji, jak również poznanie jej celów długofalowych. Zaproszenie do rozmowy na ten właśnie temat zechciała przyjąć Pani Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska.
Wszystkie te działania w szerszej perspektywie służą podnoszeniu jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Zagadnienie to jest istotne we wszystkich krajach Unii Europejskiej i precyzyjnie monitorowane. W dziale Rynek i regulacje omawiamy siódmy raport benchmarkingowy CEER i ECRB w sprawie jakości dostaw energii elektrycznej i gazu.
W dziale poświęconym Łączności zajmujemy się zagadnieniem pomiarów i monitoringu pola elektromagnetycznego, a dzisiejszy, zamykający bieżący numer felieton próbuje odpowiedzieć na intrygujące pytanie „Gdzie i jak żyć?”

Czytaj

Kończący się rok jest okresem, w którym podsumowujemy ostatnie 12 miesięcy. Dla branży energetycznej był to czas pełen zakrętów, wyzwań i dynamicznego rozwoju. Jednym z kluczowych obszarów, na którym koncentrowała się nasza uwaga były zagrożenia wynikające z wojny w Ukrainie oraz szeroko rozumiana transformacja energetyczna. Wynikające z niej cele wyznaczają priorytety inwestycyjne dla sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Czytaj

Transformacja sektora energetycznego w czasie wojny na Ukrainie i kryzysu na rynku paliw nabiera szczególnego znaczenia. Możliwe zagrożenia spowodowane niestabilną sytuacją koncentrują naszą uwagę na efektywności energetycznej, czy – mówiąc inaczej – poszanowaniu energii. Na temat całego spektrum spraw towarzyszących temu zagadnieniu rozmawiamy z Sebastianem Bodzentą, prezesem Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., która realizuje programy i dzieli się ekspercką wiedzą z zakresu poprawy efektywności energetycznej.
W dziale Rynek i regulacje piszemy o potrzebach inwestycyjnych naszego sektora, które zawarte zostały w Karcie Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Innym zagadnieniem poruszanym na łamach bieżącego wydania jest bezpieczeństwo systemów łączności.
W kolejnym dziale relacjonujemy ważne dla naszej branży wydarzenia.

Czytaj

Zapraszamy do październikowego wydania „Energii Elektrycznej”, w którym naszym gościem jest Dariusz Mrzygłód, prezes zarządu, dyrektor naczelny ZIAD Bielsko-Biała – organizatora targów ENERGETAB. Z uwagi na fakt, że za nami już 35. edycja targów, spoglądamy na historię tego wydarzenia.
W dziale Rynek i Regulacje piszemy na temat rządowych rozwiązań legislacyjnych zamrożenia cen prądu dla odbiorców, natomiast w dziale technicznym piszemy o systemach monitoringu temperatury DTS, które są coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w energetyce OZE. W kolejnym dziale analizujemy wytyczne w zakresie łączności zawarte w Kodeksie sieci NC ER. Uwadze Czytelników polecamy relację z konferencji PTPiREE „Linie i stacje elektroenergetyczne”. W pozostałych rubrykach znajdą Państwo informacje prawne, aktualności z życia spółek naszego sektora, a także felieton.

Czytaj

Transformacja energetyczna jest wyzwaniem, przed którym stoi nie tylko branża energetyczna. Na naszych łamach gościmy Pawła Mirowskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnika premiera ds. programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków. To właśnie na tej instytucji spoczywa ciężar realizacji wielu przedsięwzięć, związanych choćby ochroną środowiska, wsparciem OZE, czy redukcją gazów cieplarnianych i pyłów emitowanych do atmosfery.
Działania na rzecz ochrony klimatu powodują zmiany zachowań odbiorców energii elektrycznej. Dystrybutorzy odnotowują kilkuprocentowe spadki zużycia w grupie taryfowej G, co przypisuje się zwiększeniu poboru z własnych źródeł odnawialnych. Wszystko to jest znacznym wyzwaniem dla sieci elektroenergetycznej, stąd tak istotna rola porozumienia sektorowego regulatora rynku z dystrybucją, które określi ramy finansowania inwestycji w energetyce. Kontynuując temat wpływu aspektów środowiskowych na sektor dystrybucji energii, przyglądamy się zmianom w systemie rozliczeń prosumentów.
Sprawą również dotyczącą niedalekiej przyszłości jest budowanie i wdrażanie na szeroką skalę systemów łączności opartych na technologiach wąsko- i szerokopasmowych. Standard 5G już niedługo odgrywać będzie zasadniczą rolę w telekomunikacji, a w połączeniu z technologią TETRA może stanowić niezastąpione narzędzie łączności krytycznej.
Obszarem, który łączy teraźniejszość z technologiczną przyszłością są doroczne targi bielskie ENERGETAB. Relację z tej imprezy wystawienniczej zamieszczamy w dziale Wydarzenia. Tam także znajdą Państwo informację na temat konferencji „Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie”.

Czytaj

Sierpień jest w Polsce miesiącem, w którym tradycyjnie obchodzony jest Dzień Energetyka. Doroczne święto stanowi okazję do spojrzenia na dokonania ostatnich miesięcy, dostrzeżenia największych osiągnięć i podziękowań dla najbardziej zaangażowanych osób.
Na naszych łamach słowa uznania do energetyków kieruje Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. W życzeniach Pani Minister zwraca uwagę na nadzwyczajne okoliczności, z jakimi w ciągu ostatnich miesięcy muszą mierzyć się polscy energetycy.
W imieniu Biura PTPiREE oraz redakcji „Energii Elektrycznej” przyłączamy się do njlepszych życzeń dla wszystkich Koleżanek i Kolegów energetyków. Wzajemne wsparcie w realizacji codziennych wyzwań niech będzie dla nas wszystkich źródłem siły oraz energii do dalszego rozwoju branży.

Czytaj

Na temat planów krótko- i długoterminowych rozmawiamy z Jarosławem Kwaskiem, prezesem PGE Dystrybucja. Wyzwania stojące przed kierowaną przez naszego gościa spółką są w dużej mierze tożsame z wyzwaniami całego podsektora dystrybucji. Oczywiście powinnością pierwszoplanową jest zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości dostaw energii elektrycznej.
Bardzo istotnym zagadnieniem, w obliczu geopolitycznej niepewności i wojny toczącej się za naszą granicą, wydaje się kwestia sprawdzonej łączności krytycznej, o czym piszemy na naszych łamach.
W dziale Technika i technologie przybliżamy natomiast koncepcję bezobsługowego magazynu licznikowego, którego prototyp opracowano w Enei Operator. W obliczu wymiany liczników na ogromną skalę tego typu rozwiązania z pewnością przyczynią się do usprawnienia procesu i ograniczenia kosztów.
Ponadto w pozostałych rubrykach naszego miesięcznika znajdą Państwo jak zawsze bogaty zasób treści dotyczący życia naszej branży.

Czytaj

W czerwcowym wydaniu „Energii Elektrycznej” zaprosiliśmy do rozmowy prof. Jacka Semaniaka, prezesa Głównego Urzędu Miar. Nasz gość przedstawia, jak istotne znaczenie ma metrologia i pewność miary dla ekonomii, czy też dla naszego bezpieczeństwa, oraz w jaki sposób działania GUM wpływają na wiele obszarów związanych z codziennym życiem.
W dziale Łączność podsumowujemy 30-letnie doświadczenie PTPiREE jako operatora sieci łączności w energetyce. Wśród Wydarzeń w branży rekomendujemy relację z naszej konferencji „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”. W bieżącym wydaniu nie zabraknie również stałych rubryk.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zapraszamy do kolejnego wydania „Energii Elektrycznej”, w którym gościmy Panią Ewę Sikorę, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych Energa-Operator oraz koordynatora Rady Dyrektorów PTPiREE ds. dystrybucji i obsługi odbiorców. Rozmawiamy o największych wyzwaniach branży wynikających z transformacji energetycznej. Zdaniem naszej Rozmówczyni obowiązek instalacji liczników zdalnego odczytu czy też dostosowania obsługi uczestników rynku energii elektrycznej funkcjonujących na obszarach działania OSD w ramach wdrażania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii to dwa najważniejsze nowe cele wymagające natychmiastowych działań operatorów systemów dystrybucyjnych.
Przełomowe wydarzenia dotyczą także innych sektorów. W dziedzinie łączności jest to zdecydowanie wprowadzenie i rozpowszechnienie technologii 5G, o czym piszemy w dziale Łączność.
W bieżącym numerze odnotowujemy jubileusz 25-lecia Urzędu Regulacji Energetyki oraz 25-lecie działalności Agencji Rynku Energii.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj