PARAGRAF W SIECI

5 sierpnia Sejm, po rozpatrzeniu i uwzględnieniu części poprawek Senatu, przyjął tekst ustawy o dodatku węglowym. Ustawa, będąca odpowiedzią na znaczący wzrost cen nośników energii, jaki obserwuje się obecnie na rynkach unijnym i krajowym, reguluje zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego, a także właściwość organów w tych sprawach.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Konsultacjom publicznym poddano projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika przede wszystkim z art. 42 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o Ochotniczych Strażach Pożarnych, na mocy którego wprowadzono nowy element kształtujący taryfę przedsiębiorstw energetycznych, jakim jest realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ustawa o OSP zmienia także delegację do wydania rozporządzenia taryfowego, jednocześnie utrzymując w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Czytaj

W Polsce, zważywszy na dostępne prognozy, energetyka krótkookresowo powinna liczyć się z możliwością spadku zużycia energii elektrycznej, ale długoterminowe analizy ciągle pokazują zwiększenie zapotrzebowania na prąd, co jest związane m.in. z przewidywanym wzrostem, którego przyczyną będą pojazdy elektryczne i pompy ciepła.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Ostatnio wiele się mówi na temat potrzeby usprawnienia procesu inwestycyjnego pod kątem rozwoju gospodarki, w tym rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych oraz lokalizowania źródeł odnawialnych.

Czytaj

Echa wojny w energetyce

Po agresji Rosji na Ukrainę mocno podkreślana jest sprawa efektywności energetycznej i rozwoju OZE, jako recept na redukcję zależności od importu paliw z Rosji.

Czytaj

System energetyczny Ukrainy

16 marca sieć elektroenergetyczną Ukrainy zsynchronizowano z siecią elektroenergetyczną Europy. Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2017 roku, a przyspieszenia nabrało z powodu inwazji Rosji na Ukrainę.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Nowelizacja ustawy o OZE W lutym zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC 99),

Czytaj