Działalność PTPiREE w VII kadencji

XL Zgromadzenie Krajowe Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, które odbyło się 18 października w Warszawie, przyjęło sprawozdanie z działalności PTPiREE za okres VII kadencji, tj. od 25 października 2018 roku do 18 października 2023 roku.

Podczas VII kadencji podejmowano wiele istotnych zagadnień i działań, koncentrując się przede wszystkim na tych związanych z dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej. VII kadencja to również okres, w którym podejmowano szereg działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego w czasie pandemii COVID-19 oraz po wybuchu wojny w Ukrainie, w tym pomocy dla energetyki ukraińskiej.

Prace Komisji i Zespołów PTPiREE koordynowane były przez Rady Dyrektorów PTPiREE:

 • Radę Dyrektorów ds. Dystrybucji i obsługi odbiorców (RDD),
 • Radę Dyrektorów ds. Taryfowych (RDT),
 • Radę Dyrektorów ds. Zarządzania majątkiem sieciowym (RDM),
 • Radę Dyrektorów ds. Prawa (RDP),
 • Radę Dyrektorów ds. Planowania i Rozwoju (RDR),
 • Radę Dyrektorów ds. Systemu Elektroenergetycznego (RDS).

Ten sposób działania pozwolił, w ramach PTPiREE, na bliższą współpracę dyrektorów z danego obszaru działań oraz możliwość podejmowania przez Towarzystwo w sposób szybki najbardziej istotnych i aktualnych z punktu widzenia operatorów zagadnień oraz prac.

Podczas pięciu lat VII kadencji na bieżąco były prowadzone szerokie prace we wszystkich obszarach działania operatorów sieci. Działania te prowadzone były w konsultacji i uzgodnieniu z Zarządem PTPiREE, odpowiednimi Radami Dyrektorów oraz Zespołami PTPiREE, a najważniejsze z nich, w podziale na poszczególne obszary działań Rad Dyrektorów, przedstawiono w kolejnej części sprawozdania.

ZAGADNIENIA PRAWNE I REGULACYJNE

Głównymi zadaniami realizowanymi w obszarze taryf OSD były:

 • kompleksowe działania we współpracy z URE przy ewaluacji modelu regulacji jakościowej/regulacji efektywnościowej OSD oraz uzgodnienia z Prezesem URE nowej strategii taryfowania OSD,
 • wypracowanie zasad wynagradzania aktywów regulacyjnych (WRA i WACC),
 • wypracowanie/aktualizacja modelu różnicy bilansowej/metody ustalania ceny na pokrycie różnicy bilansowej,
 • wypracowanie/aktualizacja modelu wyznaczania kosztów operacyjnych oraz formuły wyznaczania kosztów operacyjnych poza modelem,
 • prace nad powołaną przez Prezesa URE Kartą Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki (KET) w obszarze taryfowym,
 • opracowanie i wprowadzenie mechanizmów wynagradzania wsparcia z zewnętrznych funduszy pomocowych, wynagradzania działań innowacyjnych OSD i wynagradzania inwestycji priorytetowych/strategicznych związanych z infrastrukturą OSD,
 • inicjowanie lub analizowanie zmian w rozporządzeniu taryfowym, w tym m.in.: w zakresie wprowadzenia mechanizmu tzw. konta regulacyjnego; taryfy e-mobility; uregulowania kwestii naliczania opłat odbiorcom energochłonnym, kwestia naliczania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorcy,
 • monitorowanie i analizowanie rozwiązań regulacyjnych dotyczących działalności operatorskiej i funkcjonujących w innych krajach europejskich pod kątem możliwości ich wdrożenia na rynku krajowym,
 • wspólne konsultacje i opracowywanie propozycji dotyczacych procesu zatwierdzania taryf dla kolejnych okresów.
  Głównymi zadaniami realizowanymi w obszarze działań prawnych były:
 • monitorowanie, inicjowanie i opiniowanie zmian w prawie w celu stworzenia właściwych ram regulacyjnych dla funkcjonowania operatorów systemów elektroenergetycznych w Polsce,
 • uczestnictwo PTPiREE w procesach legislacyjnych aktów prawnych dotyczących branży, w tym m.in.: ustawy Prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o rynku mocy, ustawy o elektro mobilności, specustawy przesyłowej, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i jej zmian, specustawy dotyczącej ułatwień dla biogazowni, ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, nowelizacji Prawa zamówień publicznych, przepisów ustaw podatkowych, a także aktów wykonawczych do wymienionych ustaw,
 • opiniowanie krajowych dokumentów strategicznych wraz z ich aktualizacjami – Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku, Zintegrowany Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030,
 • inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do systemowej poprawy regulacji dotyczących posadowienia i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych na gruntach nienależących do przedsiębiorstw sieciowych:
 • inicjatywa nowelizacji specustawy przesyłowej w celu ułatwienia inwestycji w sieci dystrybucyjne (doprowadzenie do rozszerzenia zakresu działania specustawy na zarządzane przez OSD linie 110 kV – bezpośrednio związane z systemem sieci przesyłowych; prace nad rozporządzeniem z wykazem inwestycji towarzyszących),
 • inicjatywa doprecyzowania ustaw podatkowych w zakresie opodatkowania gruntów, na których posadowiona jest infrastruktura elektroenergetyczna,
 • udział w postępowaniach przed Prezesem UKE w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej OSD w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia, złożenie odwołań od decyzji Prezesa UKE określających warunki dostępu do infrastruktury technicznej OSD, wypracowanie treści umowy ramowej wraz z załącznikami, następnie udział w postępowaniach przed SOKiK,
 • kontynuowanie działań i wymiany doświadczeń w zakresie regulowania stanu prawnego gruntów pod liniami elektroenergetycznymi,
 • analiza i opracowanie części prawnej KET – w tym określenie wymogów formalnoprawnych wynikających z obowiązujących OSD przepisów prawa w perspektywie do 2030 roku, w tym propozycji niezbędnych zmian legislacyjnych w celu ułatwienia realizacji inwestycji,
 • pozyskiwanie informacji o obowiązujących przepisach unijnych oraz opiniowanie wybranych projektów zmian w prawie unijnym (np. Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, Fit for 55), monitorowanie projektów nowelizacji kodeksów sieciowych, a także pozyskiwanie informacji o funkcjonowaniu elektroenergetyki w innych krajach Unii Europejskiej,
 • coroczne raportowanie dotyczące przygotowania krajowego systemu elektroenergetycznego do sezonu zimowego,
 • działania koordynacyjne związane z wdrożeniem u operatorów sieci wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

DYSTRYBUCJA I OBSŁUGA ODBIORCÓW

Głównymi przedsięwzięciami realizowanymi w obszarze dystrybucji i obsługi odbiorców energii elektrycznej były:

 • prace nad aktualizacją wzorców umów GUD i GUD-k oraz ich wdrożeniem w życie,
 • działania związane z opracowaniem kolejnych wersji aktualizacji IRiESD – ustalenie wzorcowych zapisów Instrukcji poprzez opracowanie kart aktualizacji IRiESD (wynikają one przede wszystkim ze zmian aktów prawnych, np. ustawy Prawo energetyczne i ustawy o OZE oraz rozporządzeń wykonawczych do nich itd.),
 • prace nad wdrożeniem i uruchomieniem centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) służącym do wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii,
 • działania przygotowawcze i wdrożeniowe związane z powszechną instalacją liczników zdalnego odczytu (LZO),
 • działania związane z wydłużeniem okresu legalizacji liczników energii elektrycznej, zakończone sukcesem w 2023 roku – zmiana przepisów wydłużająca okres legalizacji liczników statycznych z ośmiu do 12 lat,
 • prace nad wdrażaniem u operatorów sieci wymagań kodeksów sieci w obszarze bilansowania/wymagań rynkowych,
 • badania charakterystyk obciążenia odbiorców: opracowywane i przekazywane do OSD standardowe profile dla odbiorców grup taryfowych G i C1x,
 • monitorowanie realizacji oraz wymiana informacji dotyczącej programów zgodności,
 • współpraca z MKiS w zakresie nowelizacji rozporządzenia na temat ograniczeń oraz późniejsza koordynacja w zakresie wdrożenia w życie znowelizowanego rozporządzenia,
 • w związku z otrzymanymi z URE, w ramach sprawozdawczości do ACER, wezwaniami o przedstawienie standardowego profilu odbiorcy w gospodarstwie domowym, w ramach PTPiREE przygotowano taki profil – aktualizacja profili jest realizowana co roku,
 • w związku z obowiązującym w latach 2020-2023 stanem pandemii, PTPiREE współpracowało z ministerstwami na różnych poziomach, mając na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania KSE w Polsce; działania te obejmowały przygotowywanie analiz i raportów dotyczących m.in. poczynań operatorów sieci, stanu sieci, wprowadzonych środków mających na celu zapewnienie ciągłości pracy OSD i OSP itp.; działania PTPiREE obejmowały również przygotowanie propozycji niezbędnych zmian prawnych zapewniających zachowanie bezpieczeństwa oraz stabilności pracy KSE, ciągłości zasilania oraz dających możliwość prowadzenia prac przez operatorów sieci,
 • zbierano oraz analizowano dane dotyczące przyłączeń mikroinstalacji do sieci – dane były udostępniane również do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

PLANOWANIE ROZWOJU SIECI

Głównymi przedsięwzięciami realizowanymi w obszarze planowania rozwoju sieci były:

 • analiza zagadnień związanych z przyłączaniem i współpracą odnawialnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną oraz wdrażanie rozwiązań usprawniających przyłączanie OZE, w tym:
 • nowelizacja ZIWWE,
 • współpraca z ME na etapie przygotowywania propozycji aktów prawnych dotyczących np. cable poolingu, linii bezpośrednich, klastrów energii, spółdzielni energetycznych itp.
 • wspieranie rozwoju elektromobilności – działania koordynacyjne oraz wsparcie OSD w zakresie nałożonego na nich obowiązku budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, w tym opracowanie jednolitej „Specyfikacji technicznej ogólnodostępnych stacji ładowania prądu przemiennego samochodów elektrycznych budowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych”. W kolejnym etapie wsparcie sprzedaży stacji ładowania, w tym współpraca z URE w zakresie opiniowania przygotowanych przez URE „Wytycznych dotyczących przeprowadzenia przetargu na sprzedaż OSŁ”. Ponadto współpraca z GDDKiA w zakresie przygotowań do realizacji wymagań rozporządzenia AFIR dotyczącego budowy wzdłuż sieci dróg TEN-T stacji ładowania dużych mocy dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych,
 • realizacja prac w zakresie powołanej przez Prezesa URE w 2021 roku Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki w obszarze rozwoju sieci; w zamierzeniu KET ma przyczynić się m.in. do zapewnienia stabilnego otoczenia regulacyjnego OSD w wieloletnim horyzoncie czasowym, a także ułatwienia pozyskiwania przez OSD środków do realizacji inwestycji ze źródeł innych niż taryfa, w tym aplikowania o środki z budżetu UE,
 • certyfikacja sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej oraz publikacja wykazu urządzeń (falowników, sterowników, turbin) na stronie internetowej PTPiREE,
 • prace nad wdrażaniem u operatorów sieci wymagań kodeksów sieci w obszarze przyłączania do sieci oraz wymagań dla wytwórców,
 • udział w spotkaniach grup roboczych w sprawie „Kodeksu dobrych praktyk dla branży energetycznej” w ramach współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa.

MAJĄTEK SIECIOWY

Głównymi przedsięwzięciami realizowanymi w obszarze majątku sieciowego były:

 • działania normalizacyjne – współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, prowadzenie badań i finansowanie działalności Komitetów Technicznych, tłumaczenie norm i opracowywanie polskich norm,
 • działania typizacyjne – opracowanie i aktualizacja albumów typizacyjnych PTPiREE w zakresie linii i stacji elektroenergetycznych,
 • opracowanie „Wytycznych projektowania linii kablowych 110 kV”, opisujących wszystkie elementy linii kablowej wraz ze sposobem ich doboru, zasad budowy linii kablowych oraz obliczenia elektryczne i cieplne,
 • opracowanie „Dobrych praktyk współpracy pomiędzy OSD – Planowanie i realizacja wspólnych inwestycji sieciowych”,
 • coroczne analizy wskaźników SAIDI/SAIFI, w tym: audyt wskaźników ciągłości zasilania i analizy korelacji ciągłości zasilania z parametrami techniczno-ekonomicznymi,
 • realizacja prac w zakresie zagadnień dotyczących elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • optymalizacja gospodarki mocą bierną, w tym analizy dla sieci elektroenergetycznej otwartej i zamkniętej oraz analizy prawne i rozwiązania formalnoorganizacyjne dotyczące optymalizacji modułów napięć i gospodarki mocą bierną w KSE,
 • kompleksowe prace nad nowelizacją Instrukcji PPN PTPiREE – opracowano i wdrożono nowelizację Instrukcji PPN w liniach SN (wraz z nową instrukcja dotyczącą prac drążkami) oraz Instrukcji PPN na liniach napowietrznych i kablowych do 1 kV; przygotowano również pełny pakiet programów szkoleniowych oraz materiałów szkoleniowych dla tych instrukcji, a także przeprowadzono pierwsze szkolenia dla instruktorów,
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa sieci OSD i OSP,
 • opracowanie i wdrożenie „Zasad ochrony przed porażeniem i przed przepięciami w sieciach NN, WN, SN i nn w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji”,
 • realizacja wspólnych prac dla operatorów sieci w zakresie BHP, w tym m.in. współpraca z ministerstwem w zakresie zmiany rozporządzenia w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych, monitorowanie i opiniowanie zmian prawnych w zakresie BHP, wymiana informacji na temat wpływu COVID-19 na bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników operatorów oraz wypadkowości w trakcie epidemii COVID-19, praca w ramach grupy roboczej kierowanej przez Departament Telekomunikacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie wypracowania zmian do rozporządzenia MKiŚ w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udział w wypracowaniu zmian do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji itd.,
 • ograniczanie kradzieży elementów infrastruktury elektroenergetycznej w ramach powołanego przez Prezesów URE, UKE i UTK Memorandum na rzecz Przeciwdziałania Kradzieży i Dewastacji Infrastruktury oraz utworzonej dla wsparcia tego celu Fundacji,
 • działalność w zakresie łączności radiowej dla energetyki:
 • działania związane z cyfryzacją łączności radiowej energetyki,
 • pozyskiwanie pozwoleń radiowych dla częstotliwości w standardzie analogowym i cyfrowym,
 • pozyskanie rezerwacji częstotliwości użytkowanych dotąd przez system analogowy na potrzeby systemu TETRA na okres do roku 2033,
 • prowadzenie działań związanych z wdrażaniem krytycznej sieci łączności radiowej energetyki, w tym wykonanie wstępnego projektu propagacyjnego z uwzględnieniem potrzeb PSE,
 • wykonanie na potrzeby Ministerstwa Energii i OSD ekspertyzy dotyczącej sposobu realizacji systemu radiowego łączności operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego, podwyższającego niezawodność funkcjonowania systemów energetycznych z uwzględnieniem sytuacji katastrofalnych,
 • opiniowanie projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w kontekście realizacji jednolitego, ogólnopolskiego systemu łączności radiowej dla potrzeb energetyki,
 • udział w uzgodnieniach międzyresortowych projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej w zakresie łączności,
 • prowadzenie prac nad ukierunkowaniem wizji rozwoju systemu łączności energetyki w kontekście wymagań Kodeksu sieci NCER,
 • uczestnictwo w pracach nad ochroną infrastruktury krytycznej OSD i OSP w kontekście obowiązku przekazywania danych o infrastrukturze do PIT zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz udział w pracach nad oceną skutków regulacji nowelizacji megaustawy.

PROWADZENIE RUCHU SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Przedsięwzięciami realizowanymi w obszarze ruchu były m.in.:

 • uzgodnienia z Ministerstwem Energii zakresu raportowania stanu pracy sieci w sytuacji awarii masowych oraz raportowania codziennego,
 • przygotowanie i uzgodnienie zasad oraz sposobu wdrożenia przepisów kodeksów sieciowych, a także monitorowanie wdrożenia wymagań kodeksów sieciowych z zakresu ruchu,
 • analizy i wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia ruchu sieci elektroenergetycznych – SCADA,
 • koordynowanie działań związanych z monitoringiem pracy KSE, zdarzeń awaryjnych oraz zakłóceń w pracy jednostek wytwórczych,
 • w okresie pandemii m.in.:
 • stały monitoring wpływu COVID-19 na zapotrzebowanie KSE,
 • wymiana informacji na temat podjętych działań profilaktycznych związanych z COVID-19 – rozdział obsady dyspozycji na kilka lokalizacji, monitoring dyspozycyjności/absencji pracowników zatrudnionych w obszarze ruchu itp.,
 • opracowanie dokumentu pt. ,,Koncepcja rynkowego pozyskiwania przez OSD lokalnych usług elastyczności dotyczących regulacji napięcia w sieciach 110 kV oraz prowadzenie uzgodnień dotyczących wprowadzenia usług elastyczności w OSD’’.

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA

PTPiREE prowadziło także działania w obszarze komunikacji, w tym:

 • stałe działania komunikacyjne, wizerunkowe na rzecz sektora (monitoring mediów, aktywność w mediach społecznościowych, opracowanie materiałów w sytuacjach kryzysowych),
 • wspieranie oraz wzmacnianie przekazów poszczególnych spółek, inspirowanie mediów do poruszania ważnych tematów z punktu widzenia OSD i OSP, organizacja warsztatów dla służb komunikacyjnych na temat prowadzenia komunikacji kryzysowej w sytuacji awarii masowych oraz innych zdarzeń mających istotny wpływ na funkcjonowanie spółek,
 • wydawanie corocznego raportu branżowego „Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna”,
 • wydawanie miesięcznika „Energia Elektryczna”, który od 2021 roku ukazuje się w wersji elektronicznej pod adresem www.e-elektryczna.pl,
 • organizacja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd przyjazny energii” służącego promocji współpracy pomiędzy operatorami sieci elektroenergetycznych i samorządami,
 • prowadzenie stron internetowych PTPiREE oraz profilu na Twiterze i LinkedIn, gdzie zamieszczane są m.in. aktualne informacje dotyczące branży, relacje z konferencji organizowanych przez PTPiREE oraz wydarzeń przygotowywanych przez spółki,
 • promowanie oraz prowadzenie działań informacyjnych dotyczących operatorów sieci w trakcie ogólnopolskich wydarzeniach targowych, m.in. w Poznaniu, Bielsku-Białej, Lublinie i Gdańsku,
 • obejmowanie patronatem ważnych wydarzeń branżowych w celu promocji wizerunku podsektora oraz budowania dobrych relacji z otoczeniem,
 • współpraca z ministerstwami w zakresie inicjatyw i projektów resortów dotyczących branży.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I WYDAWNICZA

PTPiREE prowadzi, wspierając w ten sposób finansowanie działalności statutowej, działalność szkoleniową i wydawniczą.

Pomimo trudnego okresu pandemii, w VII kadencji zorganizowano łącznie 97 konferencji, szkoleń i seminariów, w których wzięło udział blisko 9 tys. uczestników.

W ramach oferty wydawniczej PTPiREE oferuje w ciągłej sprzedaży:

 • miesięcznik „Energia Elektryczna” – od 1 stycznia 2021 roku miesięcznik dystrybuowany nieodpłatnie jedynie w wersji cyfrowej,
 • 28 albumów typizacyjnych (łącznie 105 tomów) dotyczących linii średniego i niskiego napięcia – podlegają one cyklicznej aktualizacji,
 • 12 publikacji książkowych,
 • 24 instrukcje, w tym m.in. zestaw 18 instrukcji eksploatacyjnych,
 • materiały szkoleniowe i konferencyjne.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE I INNOWACJE

Działalność w zakresie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez sektor przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej obejmowała m.in.:

 • wsparcie operatorów sieci w zakresie pozyskiwania oraz prawidłowego rozliczania przyznanych dotacji – działania edukacyjne, informacyjne i doradcze (w perspektywie 2014- -2020 i 2021-2027),
 • koordynacja współpracy między OSD w zakresie wymiany dobrych praktyk i wypracowywania stanowisk związanych ze szczegółowymi aspektami realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE,
 • współpraca Zespołu PTPiREE ds. Funduszy Europejskich w zakresie określenia form, zasad i zakresu wsparcia kierowanego na realizację projektów inwestycyjnych w energetyce m.in. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (wcześniej: Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju), Ministerstwem Klimatu i Środowiska (wcześniej: Energii), Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Nafty i Gazu,
 • działania z zakresu programowania nowej perspektywy 2021-2027 oraz projektowania nowych programów wsparcia inwestycji sektora; opracowywanie materiałów na potrzeby prac nad nową perspektywą wspierał także Zespół PTPiREE ds. Innowacji,
 • uczestnictwo w KM POIiŚ 2014-2020, w KM FENiKS 2021-2027 oraz w KM Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (w tym w Grupach Roboczych),
 • uczestnictwo w konsultacjach publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie roadmap (harmonogramu) TEN-E oraz współpraca z PKEE w zakresie materiałów dotyczących tematyki europejskiej,
 • przygotowanie materiału na temat działań niezbędnych do zapewnienia skuteczności operacyjnej spółek dystrybucyjnych w Grupach Energetycznych opracowanego na potrzeby prac Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń w Elektroenergetyce – Podzespół OSD.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI

Trudno jest wypracowywać wspólne rozwiązania dla branży elektroenergetycznej bez współdziałania z innymi organizacjami sektora. W VII kadencji PTPiREE współpracowało z wieloma organizacjami branżowymi w Polsce i za granicą, w tym z:

 • Polskim Komitetem Normalizacyjnym,
 • Polskim Komitetem Energii Elektrycznej,
 • Izbą Gospodarczą Gazownictwa,
 • Towarzystwem Obrotu Energią,
 • Towarzystwem Gospodarczym ,,Polskie Elektrownie’’,
 • Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych,
 • Polskim Towarzystwem Certyfikacji Energii,
 • Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska,
 • EU DSO,
 • CIGRE,
 • CIRED,
 • COFFED,
 • Polskim Komitetem Światowej Rady Energetycznej (WEC),
 • Stowarzyszeniem Elektryków Polskich,
 • Forum ebIX.

POMOC UKRAINIE

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę operatorzy sieci zrzeszeni w PTPiREE włączyli się w działania związane z pomocą dla energetyki ukraińskiej w celu umożliwienia odbudowy zniszczonej infrastruktury elektroenergetycznej. W działania te włączyły się: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator, Tauron Dystrybucja oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Każdy z operatorów przekazał urządzenia i materiały, które mają wspomóc odbudowę i utrzymanie zasilania na obszarze objętym działaniami wojennymi bądź odbudowanie zniszczonych sieci elektroenergetycznych. Materiały przekazane przez spółki przesłano w kilku transzach do Ukrainy przy współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Wśród przekazanych urządzeń znalazły się m.in.: wyłączniki i odłączniki WN, przekładniki, ograniczniki i izolatory WN, transformatory SN/nn, kable, przewody oraz osprzęt sieciowy SN i nn, żerdzie wirowane, agregaty prądotwórcze, rozdzielnice kablowe, a także buty, kurtki itp.

Ponadto w ramach PTPiREE przekazano energetykom ukraińskim informacje i dane dotyczące różnych kwestii organizacyjnych oraz technicznych, np. w zakresie dostosowania napięcia w sieci nn do 230 V, współpracy z ikroinstalacjami itd.

Czytaj dalej