PARAGRAF W SIECI

Nowelizacja ustawy o OZE

27 stycznia Sejm przyjął zapowiadaną wcześniej małą nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii związaną z możliwością dokończenia realizacji projektów parasolowych i grantowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wcześniej, ustawą z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca zmienił zasady rozliczania prosumentów energii odnawialnej. Do 31 marca 2022 roku rozliczenia pomiędzy sprzedawcą a prosumentem dokonywane będą dla ilości energii elektrycznej wprowadzonej do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej i pobranej z niej przez prosumenta na podstawie danych pomiarowych po sumarycznym bilansowaniu (według zasady net-meteringu). Pomiędzy 1 kwietnia 2022 a 30 czerwca 2022 roku obowiązywać będzie co do zasady okres przejściowy pomiędzy formułą rozliczenia prosumentów. Natomiast od 1 lipca 2022 roku dla nowych mikroinstalacji zacznie obowiązywać model rozliczenia wartości energii (net-billing).

Zmiana zasad rozliczeń wzbudziła obawy przedstawicieli samorządu terytorialnego o możliwość zakończenia realizacji projektów parasolowych i grantowych z powodu potencjalnych rezygnacji osób zainteresowanych. Odpowiedzią na te wątpliwości jest uchwalona w styczniu nowela, która przewiduje, że osoba, która zawrze w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złoży kompletne i poprawne zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 roku, będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu. Jeśli zgłoszenie będzie zawierało braki lub zostanie wypełnione niepoprawnie, OSD ma obowiązek wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy zgłoszenia wraz z pouczeniem, że jego niewykonanie w ustawowym terminie 14 dni spowoduje brak możliwości skorzystania z zasad rozliczenia opustem. Operator musi jednocześnie uzasadnić w wezwaniu, dlaczego uznał zgłoszenie za niekompletne lub niepoprawnie wypełnione. W przypadku uzupełnienia przez wnioskodawcę braków w wymaganym terminie, zgłoszenie będzie uprawniało do rozliczeń na dotychczasowych zasadach.

Fakt zawarcia umowy o dofinansowanie do 31 marca 2022 roku wnioskodawca będzie oświadczał wobec sprzedawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Nowa ustawa jest kolejną, uwzględnianą w rozliczeniach prosumentów energii odnawialnej przez przedsiębiorstwa energetyczne już wymagających i dość skomplikowanych ze względu na dwie nowelizacje ustawy o OZE z drugiej połowy 2021 roku i wprowadzone nimi okresy przejściowe.

Zmiana stawki VAT za energię elektryczną

27 stycznia opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą od 1 lutego 2022 do 31 lipca 2022 roku dla energii elektrycznej i energii cieplnej stawka podatku VAT będzie wynosiła 5 proc. W tym okresie sprzedawca dokonujący sprzedaży energii elektrycznej będzie miał obowiązek poinformować odbiorcę o obniżonej stawce poprzez dołączenie tej informacji do faktury bądź innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności, albo też w osobno przesłanej informacji, jeśli dokument rozliczeniowy miałby być wysłany do odbiorcy później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie obniżonej stawki.

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś, Biuro PTPiREE
mec. Przemysław Kałek, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Czytaj dalej