PARAGRAF W SIECI

Zmiany w procesie inwestycyjnym

Ostatnio wiele się mówi na temat potrzeby usprawnienia procesu inwestycyjnego pod kątem rozwoju gospodarki, w tym rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych oraz lokalizowania źródeł odnawialnych. Niektóre z propozycji rządowych znajdują się w fazie konsultacji publicznych, natomiast postulaty sektora są w trakcie omawiania i częściowo prac we właściwych resortach.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

W drugiej połowie kwietnia rozpoczęto konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z uzasadnienia, projekt zmiany ustawy realizuje reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego zapisaną w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, czyli planie rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje. Według założeń reformy, ma zostać wprowadzony:

  • wymóg przygotowania i przyjęcia przez wszystkie gminy długoterminowej strategii związanej z zagospodarowaniem przestrzennym w gminie,
  • obowiązek sporządzania i uchwalania przez wszystkie gminy ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego, przekształcanych w akty prawa miejscowego, które powinny określać ogólne zasady zabudowy na obszarze gminy i opierać się na długofalowej strategii rozwoju gminy,
  • wymóg, który zobowiąże inwestorów do realizacji dodatkowych przedsięwzięć na rzecz gminy przy budowie nowych inwestycji deweloperskich w celu m.in. ograniczenia rozwoju budownictwa mieszkaniowego bez wystarczającego zapewnienia infrastruktury,
  • określenie procesu, w którym interesariusze mogą uczestniczyć w opracowaniu strategii i planów ogólnych w gminach.

W ramach zgłoszonych przez sektor propozycji wskazano na potrzebę zwiększenia w procesie planowania zarówno roli operatora systemu przesyłowego – proponując potrzebę dokonywania z nim uzgodnień zamiast opinii, ale także włączenie w proces operatorów systemów dystrybucyjnych poprzez zasięgnięcie opinii OSD, którego sieci znajdują się w obszarze objętym projektowanym planem miejscowym w zakresie sposobu zagospodarowania tych gruntów.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Z kolei w maju konsultacjom poddano projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw uzasadniany przede wszystkim potrzebą usprawnienia procedur inwestycyjnych. Wprowadzane modyfikacje mają na celu zmiany w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności liniowych, w zakresie przedsięwzięć drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych. W nowo dodawanym art. 59a zaproponowano m.in. wprowadzenie – dla organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został uchwalony, na początkowym etapie postępowania.Ust. 3 proponowanego przepisu wprowadza ułatwienia, które miałyby polegać na odstąpieniu od stosowania do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepisu stanowiącego, że w przypadku:

1) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizowanej,
2) analizy potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizowanej,
3) ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy nowelizowanej – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza analizą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został uchwalony.

Przy realizacji określonych projektem inwestycji nie znajdowałby również zastosowania przepis mówiący o tym, że w przypadku stwierdzenia niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

Katalog inwestycji objętych zwolnieniem z wymienionych wcześniej obowiązków przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest szeroki. Obejmuje m.in. inwestycję w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę czy też publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków. Niestety w kwestii inwestycji elektroenergetycznych usprawnieniem objęto według projektu jedynie strategiczne inwestycje w sieci przesyłowe przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Celowe jest ujęcie w tym katalogu także inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych.

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś, Biuro PTPiREE
mec. Przemysław Kałek, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Czytaj dalej