PARAGRAF W SIECI

Zniesienie obliga giełdowego

Weszła w życie opublikowana jeszcze w listopadzie w Dzienniku Ustaw ustawa nowelizująca ustawy Prawo energetyczne oraz o odnawialnych źródłach energii, która m.in. znosi obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie towarowej oraz zaostrza sankcje za manipulowanie rynkiem. Ustawa zmieniająca zakłada zniesienie tzw. obliga giełdowego dla wytwórców energii z gazu i węgla, co ma im zapewnić swobodę wyboru sposobu sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Zdaniem projektodawcy uzasadniona była rezygnacja ze stosowania obliga giełdowego jako regulacji ograniczającej dowolność funkcjonowania podmiotów na rynku energii elektrycznej. Jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji, „regulacja w zakresie obliga giełdowego w początkowej fazie rozwoju krajowego rynku energii elektrycznej wspierała dostęp stron trzecich do sieci (zasadę TPA), odkrywanie ceny referencyjnej energii elektrycznej oraz mitygowanie siły rynkowej wytwórców. Cele te w minionym okresie zostały skutecznie osiągnięte.” Jednocześnie rozwinęły się mechanizmy rynkowe i regulacyjne pozwalające na ich osiąganie. Nie oznacza to jednak zaprzestania transakcji giełdowych; handel na giełdzie nadal będzie się odbywał, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu decydować ma każdy uczestnik rynku samodzielnie, zgodnie ze swoją strategią rynkową. Z założenia ma to również umożliwiać zawieranie transakcji po potencjalnie niższych cenach w kontraktach bilateralnych, choć zdania na temat możliwości osiągnięcia tego celu są podzielone.

Zmiany przyłączeniowe

W Dzienniku Ustaw z 20 grudnia 2022 roku pod poz. 2687 opublikowano Ustawę z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Reguluje ona przede wszystkim cenę maksymalną paliw gazowych, stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w 2023 roku, zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych przez podmiot uprawniony, natomiast zawiera też pewne przepisy doprecyzowujące Prawo energetyczne i dotyczące bezpośrednio działalności OSD. Te najistotniejsze dotyczą:

  • Tzw. przyłączeń komercyjnych – w przypadku odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jeśli odmowa nastąpiła z przyczyn ekonomicznych, w powiadomieniu o odmowie przedsiębiorstwo energetyczne podaje także szacowaną wysokość opłaty za przyłączenie, wraz z informacją o możliwości zażądania przedstawienia sposobu kalkulacji tej opłaty.
  • Przedsiębiorstwo energetyczne na żądanie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci w terminie 14 dni informuje ten podmiot o sposobie kalkulacji opłaty z wyszczególnieniem istotnych elementów nakładów inwestycyjnych przyjętych do kalkulacji opłaty.
  • Niesumowania mocy mikroinstalacji i magazynu energii elektrycznej – nowy ust. 8d12 w art. 7 stanowi, że w przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, o której mowa w ust. 8d4, nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile:
    • moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej,
    • łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej – jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji.

Konsultacje tzw. schemy podatkowej

Wraz z początkiem grudnia Ministerstwo Finansów zainicjowało konsultacje podatkowe struktur logicznych FA(2) i FA_RR. Jak wynika z informacji resortu, struktury logiczne przygotowano w związku z przekazaniem do konsultacji publicznych ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur. Po wstępnych analizach, zdaniem branży nowa wersja schemy dla KSeF jeszcze bardziej ogranicza przedsiębiorstwa energetyczne w przekazywaniu danych z faktur do pliku XML. Na przykład, liczba pozycji na fakturze ma być zmieniona z ilości nieograniczonej do 1000 wierszy. Ze względu na konieczność przekazywania na fakturze korygującej wiersza przed oraz wiersza po, przyjmuje się, że faktura nie powinna mieć więcej niż 500 pozycji. Taki limit dla faktur zbiorczych uniemożliwi przekazanie wszystkich pozycji faktury.

Ponadto ustalenie nowego limitu pola Dodatkowy Opis o strukturze klucz-wartość z 12 na 1000 możliwi przekazanie podstawowych danych o liczniku lub odczytach, jednak wciąż dla faktur zbiorczych może być ograniczające.

Uwagi w konsultacjach można zgłaszać do 23 grudnia pod adres poczty elektronicznej Ministerstwa Finansów podany w ogłoszeniu.

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś, Biuro PTPiREE
mec. Przemysław Kałek, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Czytaj dalej