Stabilne wyniki segmentu dystrybucji

Segmenty dystrybucji największych polskich grup energetycznych zakończyły 2023 rok stabilnymi wynikami finansowymi pozostając ich kluczowymi biznesami. Z przedstawionych informacji wynika, że grupy nie mają planów wydzielania dystrybucji.

Po zaniechaniu kontynuacji projektu utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, toczy się dyskusja o alternatywie dla tego scenariusza.
Zarazem – chociaż z o wiele mniejszym natężeniem – mówi się nadal o ewentualnym wydzieleniu z grup segmentów dystrybucji. To pokłosie pomysłów zgłaszanych jeszcze przed wyborami parlamentarnymi
z 2023 roku. Do takiej ewentualności odniosły się firmy energetyczne podczas konferencji dotyczących wyników za 2023 rok.
Dystrybucja jest integralną częścią biznesu PGE. Jesteśmy narodową grupą energetyczną zapewniającą bezpieczeństwo dostaw energii dla polskiej gospodarki i nie wyobrażam sobie, żeby tego rodzaju koncepcja (tj. wydzielenie dystrybucji-autor) była realizowana – skomentował Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE.
Dodał, że z punktu widzenia grupy uniemożliwiłoby to jakikolwiek jej rozwój w kolejnych latach i stwierdził, iż wydaje się, że to jest jeden z tych pomysłów, który w żadnym przypadku nie powinien mieć miejsca, jeżeli chodzi o PGE.
Jeśli chodzi o wydzielenie dystrybucji, o samo wydzielenie operatora, to tego projektu nie ma w Enei i nie rozważamy takiego rozwiązania – powiedział Grzegorz Kinelski, prezes zarządu Enei.
Dystrybucja to jest perła w koronie naszej firmy. Dystrybucja jest niezbędna do tego, żeby funkcjonować, z drugiej strony jest też niezbędna do tego, żeby tworzyć silny model biznesowy oparty o klientów dystrybucji, o OZE, o magazyny energii. Nie analizujemy, nie planujemy wydzielenia dystrybucji czy jej sprzedaży – poinformował Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia.
Wyniki uzyskane w 2023 roku przez segmenty dystrybucji największych polskich grup energetycznych kontrolowanych przez państwo potwierdziły kolejny raz, że ten regulowany biznes jest stabilny i ma niezmiennie duże znaczenie dla wyników koncernów energetycznych.
Grupa PGE w 2023 roku osiągnęła raportowany zysk EBITDA w wysokości nieco ponad 10 mld zł, co licząc rok do roku oznaczało wzrost o 16 proc. Sam segment Dystrybucji wypracował 3,88 mld zł zysku EBITDA wobec 2,85 mld zł rok wcześniej. Z kolej segment Energetyka Kolejowa, którego częścią biznesu jest także dystrybucja energii elektrycznej, osiągnął w minionym roku (licząc od przejęcia przez PGE spółki PKP Energetyka) około 1,24 mld zł zysku EBITDA.
Dystrybucja miała także duży udział w zysku EBITDA wypracowanym w 2023 roku przez grupę Tauron. Katowicki koncern w minionym roku osiągnął zysk EBITDA na poziomie powyżej 6 mld zł i sięgnął on
6,14 mld zł wobec nieco ponad 4 mld zł rok wcześniej i dystrybucja przyczyniła się do tego w 57 proc.
Jeśli chodzi o wyniki, niezmiennie naszym najważniejszym, najistotniejszym segmentem jest obszar dystrybucji, który w zeszłym roku miał EBITDA na poziomie ponad 3,5 mld zł. Od wielu lat EBITDA tego segmentu stanowi 60-70 proc. EBITDA grupy w zeszłym roku stanowiła blisko 60 proc. – komentował na konferencji prasowej Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia.
– W dystrybucji mamy do czynienia z jednorazowym zdarzeniem – to jest doszacowanie kosztów strat sieciowych. Gdyśmy ten efekt pominęli, to wyniki dystrybucji rok do roku byłyby bardzo porównywalne – dodał Krzysztof Surma, a w prezentacji grupa przypomniała, że w 2022 roku segment dystrybucji osiągnął nieco ponad 2,9 mld zł zysku EBITDA.
Z kolei obszar Dystrybucja grupy Enea w 2023 roku osiągnął wynik EBITDA na poziomie 1,8 mld zł, co licząc rok do roku oznaczało wzrost o 493,2 mln zł. Enea podała, że to efekt wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych i spadku wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.
Dystrybucja Enei także w znacznym stopniu zbudowała wynik grupy, który w 2023 na poziomie zysku EBITDA wyniósł 6,3 mld zł, notując wzrost rok do roku o ponad 4 mld zł. Stało się tak głównie dzięki dobrym wynikom obszaru Wytwarzanie, co było w znacznej mierze pochodną kontraktów zawieranych w 2022 roku na rok 2023 i rekordowych cen energii, które wtedy występowały na rynku.
Grupa Energa, która jest częścią grupy Orlen, tradycyjnie w największy stopniu wynik na poziomie zysku EBITDA zawdzięczała segmentowi dystrybucji. W 2023 roku skonsolidowany wynik EBITDA grupy Energa wyniósł 2,89 mld zł (2,57 mld zł w roku 2022), a największy udział w tym wyniku miała Linia Biznesowa Dystrybucja – 1,96 mld zł (2,12 mld zł w 2022 roku).
Negatywny wpływ na wynik EBITDA tej Linii miał ponad czterokrotny wzrost ceny zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych oraz wyższe o 359 mln zł rok do roku koszty OPEX, co było m.in. efektem inflacji, a także wzrostu płacy minimalnej i wynikającej z tego presji płacowej. Z kolei pozytywny wpływ na wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja miał wzrost średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej r/r oraz wzrost przychodów z przyłączy – skomentowała Energa.
W 2023 roku nie zmieniła się pozycja największych dystrybutorów energii elektrycznej pod względem dostaw energii do odbiorców końcowych, aczkolwiek grupa PGE wzmocniła się po przejęciu PKP Energetyka.
W 2023 nadal największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce był Tauron Dystrybucja, który dostarczył odbiorcom końcowym 49,9 TWh energii elektrycznej (rok wcześniej 51,5 TWh) przy łącznym poziomie dystrybucji tj. razem z dostawami do sąsiedniego OSD i na eksport w ilości 51,3 TWh (rok wcześniej 53,7 TWh).
Tauron podał, że spadek dostaw energii elektrycznej w 2023 roku ogółem
o 2,38 TWh, w tym do odbiorców końcowych o 1,59 TWh, przede wszystkim w grupach taryfowych A oraz C, był efektem redukcji poboru energii elektrycznej wskutek częściowego lub całkowitego zaprzestania produkcji towarów przez odbiorców energii z powodu m.in. spowolnienia gospodarczego oraz realizacji postojów planowych w szerszym niż dotychczas zakresie.
Ponadto, jak znaczył katowicki koncern, na ograniczenie poboru energii w 2023 wpływ miała likwidacja działalności przez część odbiorców w reakcji na istotny wzrost stawek opłat dystrybucyjnych i cen energii elektrycznej oraz szersze wykorzystanie energii z mikroinstalacji.
Grupa PGE w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku odnotowała wzrost wolumenu dystrybucji energii co wszakże było efektem przejęcia PKP Energetyka.
Dwa segmenty, które wykazują nominalnie przyrost to dystrybucja o 1,8 TWh i obrót o 0,4 TWh. Liczby nie kłamią, przyrost rzeczywiście jest, natomiast w warunkach porównywalnych, jeśli pominiemy wolumeny wygenerowane w trzech kwartałach 2023 roku przez PGE Energetykę Kolejową, czyli od kiedy konsolidujemy te wyniki, to obserwujemy spadki odpowiednio o 3 proc. w dystrybucji i 5 proc.
w obrocie
– komentował Piotr Sudoł, Dyrektor Pionu Finansów w PGE, podczas konferencji prasowej.
PGE podała, że spadek dostaw energii elektrycznej wystąpił w przypadku odbiorców biznesowych, co tłumaczyła m.in. optymalizacją konsumpcji energii ze względu na wysokie ceny (nie wszyscy odbiorcy byli chronieni) oraz wzrostem konsumpcji z należących do odbiorców źródeł OZE.
I nie możemy zapomnieć o sytuacji gospodarczej w Polsce. W 2023 roku wzrost PKB wyniósł zaledwie 0,2 proc. i był to chyba drugi najniższy wynik w ciągu trzydziestolecia, co oczywiście przekłada się na biznes, gospodarkę i siłą rzeczy na mniejsze zużycie energii elektrycznej – dodał Piotr Sudoł.
W 2023 roku grupa Energa dostarczyła odbiorcom (dystrybucja) 22,4 TWh energii elektrycznej, co rok do roku oznaczało spadek o 4 proc. Enea Operator w 2023 roku dostarczyła odbiorcom końcowym 20 TWh energii elektrycznej wobec około 20,3 TWh rok wcześniej, notując spadek dostaw dla odbiorców biznesowych i wzrost dostaw dla gospodarstw domowych.
Delikatny spadek sprzedaży usług dystrybucji trochę powyżej 1 proc. był głównie spowodowany spadkiem sprzedaży usług dystrybucyjnych dla klientów biznesowych. Tutaj w związku ze wzrostem cen energii zaobserwowaliśmy optymalizację zużycia energii, czy pójście w OZE. Natomiast już ostatni kwartał 2023 to wzrost w stosunku do poprzedniego roku – komentował Marek Lelątko, członek zarządu ds. finansowych Enei.
Jakie perspektywy wyników rysują się przed sektorem dystrybucji w 2024 roku? Enea nie podała takich prognoz, ale przedstawiły je grupy PGE i Tauron.
PGE podała, że w 2024 roku spodziewa się poprawy powtarzalnego wyniku EBIDTA segmentu dystrybucji, który w 2023 roku wyniósł około 3,9 mld zł.
PGE wskazała, że spodziewana poprawa wyniku segmentu dystrybucji w 2024 roku będzie wynikała z zatwierdzonej taryfy, która uwzględnia zwrot na zaangażowanym kapitale na poziomie 11,75 proc. (WACC) w efekcie premii z racji realizacji Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki i będzie pochodną wzrostu wartości regulacyjnej aktywów (WRA).
Jeśli chodzi o Energetykę Kolejową też mamy wyższy WACC na 2024. Jest to wzrost też o kilka punktów procentowych, aczkolwiek sam poziom jest niższy niż w PGE Dystrybucja. Natomiast spodziewamy się niższego wyniku z racji niższych przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych między 2024 a 2023 rokiem i to jest poziom o 300-400 mln zł mniejszy w 2024 roku wobec 2023 roku – wyjaśniał Piotr Sudoł.
Tauron w 2024 roku w segmencie dystrybucji spodziewa się mniejszego raportowanego zysku EBITDA niż w 2023 roku.
W segmencie dystrybucji wpływ zmiany doszacowania salda różnicy bilansowanej w 2023 roku był pozytywny dla EBITDA, ale teraz będzie wpływał negatywnie i ta zmiana rok do roku będzie istotna. Natomiast jeśli pominęlibyśmy aspekt tego salda, to tak naprawdę EBITDA rok do roku w segmencie dystrybucji będzie pozytywna. Pozytywnie na EBITDA będzie wpływał wzrost WACC z około 8,5 proc.
w 2023 do 10,5 proc. w 2024
– wskazał Krzysztof Surma.

IRENEUSZ CHOJNACKI

Czytaj dalej