Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej było już po raz szósty organizatorem konferencji naukowo-technicznej „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”, która odbyła się online 16 i 17 czerwca. Honorowy patronat nad nią objęli Minister Klimatu i Środowiska oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Trwający stan epidemii nadal narzuca szereg ograniczeń. Brak możliwości bezpośredniego spotkania nie był jednak przeszkodą w organizacji konferencji. Ponownie, dzięki formie online, mogliśmy utrzymać ciągłość naszego corocznego wydarzenia i zorganizować je z sukcesem. Swój udział potwierdziło blisko stu uczestników, a w programie znalazło się aż 18 wystąpień, które tworzyły pięć sesji tematycznych.

Otwarcia dokonali wspólnie Ewa Sikora, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych Energa-Operator oraz Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE. Wojciech Tabiś przybliżył obecną sytuację legislacyjną oraz wyzwania, jakie określono w nowelizacji Prawa energetycznego. Ustawę tę Prezydent RP podpisał dwa tygodnie przed naszą konferencją. Dyrektor Tabiś podkreślił, że mimo faktu, iż operatorzy systemów dystrybucyjnych mają doświadczenie związane z instalacją i użytkowaniem liczników zdalnego odczytu (LZO), czeka ich bardzo duże wyzwanie. Wspomniał również o dynamice przyrostu LZO w ostatnich latach w szczególnej grupie odbiorców, którą są prosumenci. Zwrócił uwagę na konieczność zmiany okresu użytkowania liczników z ośmiu do 12 lat, co m.in. w zdecydowany sposób ograniczy koszty ponoszone przez odbiorców. Dyrektor Ewa Sikora zaakcentowała istotną rolę służb pomiarowych i liczników w działalności OSD. Uczciła również chwilą ciszy zmarłych w wyniku epidemii kolegów, pracowników energetyki.

Pierwszą sesję tematyczną dotyczącą zagadnień prawnych i regulacyjnych poprowadził Mariusz Jurczyk – Tauron Dystrybucja, członek Rady Dyrektorów ds. Dystrybucji przy PTPiREE, która od lat pracuje nad zagadnieniem inteligentnego opomiarowania.

Referat inaugurujący, dotyczący ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych, wygłosił Łukasz Bartuszek z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z nowymi regulacjami oraz harmonogramem dalszych prac nad aktami wykonawczymi opracowanymi przy zaangażowaniu zespołów zadaniowych, w których skład weszli również przedstawiciele PTPiREE.

Drugim wystąpieniem w tej sesji był referat przygotowany przez Marka Kulesę z Towarzystwa Obrotu Energią, który przybliżył słuchaczom zagadnienia wynikające z nowelizacji Pe z perspektywy sprzedawców energii.

Nie zabrakło w tej części obrad również punktu widzenia Polskich Sieci Elektroenergetycznych, przedstawionego przez Lesława Winiarskiego, który odpowiada za wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) – wspierającego rynek energii elektrycznej.

Tę część zakończył referat mecenas Katarzyny Zalewskiej-Wojtuś z Biura PTPiREE, zawierający dodatkowe informacje prawne, które mają wpływ na zagadnienia związane z pomiarami energii.

Kolejne dwie sesje dotyczyły różnorakich aspektów technicznych układów pomiarowych. W sesji poświęconej jakości energii słuchacze mogli zapoznać się zarówno z praktycznymi, jak i teoretycznymi informacjami odnoszącymi się do wykorzystania danych pomiarowych. Warto zauważyć, że zagadnienia jakości energii są uwzględniane w wymaganiach dla liczników zdalnego odczytu. W niedalekiej przyszłości dane pozyskane z LZO umożliwią szybszą identyfikację zakłóceń, a tym samym przyczynią się do poprawy jakości sieci
elektroenergetycznej.

W trakcie kolejnej sesji zamykającej pierwszy dzień konferencji prelegenci podzielili się wiedzą na temat technologii komunikacji dla odczytu liczników energii elektrycznej oraz doświadczeniami z wdrożeń aplikacji i systemów wspierających służby operatorskie w zakresie układów pomiarowych. W tej części mogliśmy się dowiedzieć m.in., jakie są najnowsze techniki komunikacji pomiędzy LZO a ISD (Infrastruktura Sieci Domowej) oraz LZO a OSD.

W drugim dniu konferencji zaplanowano dwie sesje. Pierwszą z nich poświęcono aplikacjom i rozwiązaniom wspierającym służby operatorskie, natomiast drugą – wykorzystywaniu danych pomiarowych z liczników zdalnego odczytu.

Duże zainteresowanie wzbudził referat Enea Operator, w którym Krzysztof Frontczak kontynuował, znaną z poprzedniej edycji konferencji, tematykę technologii RFID i jej wykorzystania w spółce. Enea Operator planuje zakup i wdrożenie w poszczególnych oddziałach przedsiębiorstwa bezobsługowych magazynów licznikowych, które mają za zadanie ułatwić i poprawić obieg magazynowy urządzeń pomiarowych. Jest to tym bardziej istotne, że w najbliższych latach masowe wprowadzenie LZO będzie wymagało skoordynowanego podejścia ze względu na niespotykaną dotąd skalę wymiany liczników oraz napięty harmonogram ich instalacji. Stąd też każde działanie powodujące ułatwienia logistyczne będzie bardzo korzystne. W kolejnej edycji konferencji powinniśmy dowiedzieć się dalszych szczegółów.

Wśród wielu interesujących wystąpień warto zwrócić uwagę na wspólny referat Bartosza Marczyńskiego (Tauron Dystrybucja SA) oraz Katarzyny Szurowskiej (Future Processing SA). Pokazano w nim, że pomimo znacznej liczby danych, można je szybko przetwarzać i wykorzystywać w różnych obszarach spółki.

Z kolei profesor Sławomir Cieślik zwrócił uwagę na konieczność wykorzystania szeregu danych i informacji, jakie będzie niosło powszechne wykorzystanie LZO. – Nie należy skupiać się tylko na pobieraniu i gromadzeniu danych, ale trzeba je wykorzystywać! – apelował mówca. Planujemy rozwinięcie tej tematyki w kolejnej edycji konferencji.

Należy zaznaczyć, że większość referatów przygotowali przedstawiciele operatorów zrzeszonych w PTPiREE. Wśród uczestników konferencji znalazło się też wielu reprezentantów dostawców rozwiązań wykorzystywanych przez OSD.

Niestety, ze względu na formę wydarzenia, zabrakło rozmów kuluarowych. Sądzę jednak, że po konferencji będzie wiele okazji do interakcji pomiędzy autorami referatów a uczestnikami, wymiany doświadczeń oraz rozmów, dla których inspiracją będą treści referatów.

Jednocześnie w imieniu organizatorów dziękuję za pozytywne opinie, które do nas wpłynęły w formie ankiety udostępnionej uczestnikom.

Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową http://pomiary.ptpiree.pl/ poświęconą konferencji, na której – zgodnie z dobrą praktyką – udostępniono część materiałów za zgodą ich autorów.

Rafał Świstak
Biuro PTPiREE

Czytaj dalej