Wydarzenia w branży

Współpraca EU DSO i ENTSO-E

11 stycznia EU DSO (Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Dystrybucyjnych) i ENTSO-E (Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych) podpisały porozumienie, które ma wesprzeć przejście na neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla europejski system energetyczny. Współpraca będzie obejmowała rozwój, wdrażanie i monitorowanie kodeksów sieciowych i wytycznych oraz promowanie najlepszych praktyk eksploatacji oraz planowania systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Prezes EU DSO, Vincenzo Ranieri, stwierdził m.in, że ambicje osiągnięcia neutralnego klimatycznie społeczeństwa europejskiego do 2050 roku wymagają silnej współpracy pomiędzy wszystkimi głównymi interesariuszami ekosystemu energetycznego, takimi jak OSP i OSD. Przewodniczący ENTSO-E, Hervé Laffaye, powiedział z kolei, że ścisła współpraca pomiędzy operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych jest niezbędna dla umożliwienia transformacji energetycznej, a podpisane porozumienie ustanawia wyraźne ramy dla wspierania ambitnej współpracy na poziomie europejskim, niezbędnej do realizacji europejskich celów w zakresie klimatu. Dodał, że kamieniem milowym będzie wspólne złożenie 4 stycznia do ACER projektu kodeksu sieciowego dotyczącego bezpieczeństwa cybernetycznego.

Konferencja „Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE ’21”
Program LTE450

Na początku grudnia odbyła się w Wiśle XX Konferencja „Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE ’21”. Wzięli w niej udział przedstawiciele PGE Systemy. Prezentacja, którą przedstawili, dotyczyła budowy sieci łączności dla energetyki – Programu LTE450.

Prelegenci PGE Systemy – Damian Zajączkowski, dyrektor Programu LTE450 i Paweł Strzeszewski, architekt Programu LTE450 – zaprezentowali genezę prac projektowych oraz perspektywę najważniejszych wydarzeń, które przypadają na przełom 2021 i 2022 roku.

Budowa sieci łączności dla energetyki jest jednym z najważniejszych, strategicznych zadań inwestycyjnych w Grupie PGE. Nowa Strategia Grupy zakłada transformację zmierzającą do uzyskania do 2050 roku neutralności klimatycznej poprzez realizację inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Wdrożenie nowoczesnego systemu łączności operacyjnej i technicznej w pierwszym etapie dla wewnętrznego operatora sieci, jakim jest PGE Dystrybucja, a następnie dla pozostałych interesariuszy Programu LTE450 znacząco wesprze realizację tej strategii.

Pierwsze prace przygotowawcze rozpoczęły się w 2018 roku, wkrótce po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz. Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo-technicznego na wdrożenie LTE450.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komitetu Inwestycyjnego w Grupie PGE w marcu 2021 roku i uruchomieniu projektów będących częścią programu, rozpoczęto Wstępne Konsultacje Rynkowe na kluczowe komponenty stanowiące elementy sieci LTE450. W wyniku zrealizowanych prac analitycznych przygotowano dokumentację przetargową, na podstawie której zostaną ogłoszone przetargi w trybie sektorowych negocjacji.

Plan działań na kolejne lata zakłada wdrożenie i uruchomienie podstawowych usług sieci LTE450 do 2025 roku, sukcesywną rozbudowę jej zasięgu, udostępnienie podstawowych usług łączności, a także rozwój nowych usług dla energetyki (np. IoT – Internet Rzeczy). Zakres wdrożenia przewiduje również realizacje prac poza Grupą PGE, w szczególności dla innych podmiotów z sektora energetyki.

We współpracy z operatorami sieci dystrybucyjnych opracowano katalog usług podstawowych podzielony na obszary zastosowania, tak aby dostarczać usługi najlepiej dopasowane do ich specyficznych potrzeb. Takie możliwości daje oczywiście tylko wydzielona sieć na potrzeby energetyki, budowana i zarządzana całkowicie przez sektor, bo wówczas możliwa jest szeroka parametryzacja usług według bieżących potrzeb, co swym zakresem bezpośrednio wpisuje się w budowaną sieć LTE450.

Kolejna edycja programu ,,Czyste powietrze”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o rozpoczęciu trzeciej części programu „Czyste powietrze”, a także o wprowadzonych zmianach, które mają ułatwić uzyskanie dotacji. Minister resortu Anna Moskwa, podczas wizyty w Bieruniu na Śląsku, ogłosiła, że nowe zasady zaczną obowiązywać od 25 stycznia. Obecnie realizowane są dwie części programu. Pierwsza – tj. podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Wprowadzenie trzeciej części programu „Czyste powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy. W pierwszym – już od 25 stycznia – rozpocznie się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Jak czytamy w komunikacie MKiŚ, alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w Kredycie Czyste Powietrze, dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”). Dokument ten oraz zmieniony program jest już dostępny zarówno na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Weź dofinansowanie”), jak i na stronach poszczególnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak zapowiedział wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski, rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 rok będą rozszerzane. Drugi etap prac na objąć m.in. refinansowanie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Zmodyfikowano również niektóre zapisy we wszystkich częściach programu „Czyste powietrze” i jego załącznikach.

170 mln euro z CEF na projekt synchronizacji państw bałtyckich

Jak czytamy w komunikacie PSE, 26 stycznia komitet koordynacyjny instrumentu Unii Europejskiej ,,Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility, CEF) pozytywnie ocenił i zatwierdził wniosek złożony przez operatorów systemów przesyłowych z krajów bałtyckich i Polski. Przyznał 170 mln euro wsparcia finansowego dla szeregu projektów w ramach synchronizacji krajów bałtyckich z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej (CESA).

Wniosek o wsparcie z CEF na sfinansowanie planowanych inwestycji w ramach projektu Faza 2 część II synchronizacji krajów bałtyckich złożyło czterech operatorów systemów przesyłowych – PSE, AST (Łotwa), Elering AS (Estonia) i Litgrid (Litwa). Wniosek wybrano jako jeden z pięciu najlepszych projektów do dofinansowania w obszarze transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w ramach CEF na lata 2021-2027; uzyskał on najwyższą ocenę punktową.

Całkowite koszty projektów w ramach tego etapu wynoszą 238 mln euro, z czego dofinansowanie z CEF to 170 mln euro. Partnerzy otrzymają wkład w realizację inwestycji o wysokości (w euro): PSE – 111 mln, łotewskie AST – 49 mln, litewski Litgrid – 41 mln oraz estoński Elering – 37 mln.

Pieniądze te będa przeznaczone na rozbudowę i modernizację sieci, instalację urządzeń do regulacji częstotliwości oraz modernizację informatycznych systemów sterowania ruchem, które umożliwią krajom bałtyckim desynchronizację z siecią rosyjską i białoruską oraz rozpoczęcie pracy w trybie synchronicznym z systemem Europy kontynentalnej. Dodatkowa infrastruktura zwiększy bezpieczeństwo dostaw w regionie i przyczyni się do rozwoju europejskiego rynku energii, pomagając utrzymać wzrost gospodarczy i tworząc nowe możliwości biznesowe.

Dotychczas na projekt synchronizacji krajów bałtyckich przeznaczono z funduszy CEF w latach 2019 i 2020 ponad miliard euro. Środki te są przeznaczone na wzmocnienie sieci krajowych, budowę podmorskiego kabla Harmony Link oraz instalację kondensatorów synchronicznych. Synchronizacja systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej ma się zakończyć w 2025 roku.

Czytaj dalej