Wydarzenia w branży

Enea Operator uzupełniła zarząd

Rada Nadzorcza spółki Enea Operator powołała Radosława Pobola na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych oraz Jarosława Ołowskiego na funkcję wiceprezesa ds. finansowych.

Radosław Pobol jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Posiada Certificate of Higher Education in Business Administration at TVU London oraz zdany egzamin do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Jarosław Ołowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku polityka gospodarcza i finanse. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego, finansów oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Ma tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego.

Skład zarządu spółki Enea Operator przedstawia się obecnie następująco: Marek Rusakiewicz – prezes, Wojciech Drożdż – wiceprezes ds. innowacji i logistyki, Michał Cebula – wiceprezes ds. pracowniczych, Radosław Pobol – wiceprezes ds. operacyjnych i Jarosław Ołowski – wiceprezes ds. finansowych.

Wsparcie odbiorcy wrażliwego oraz redukcja ubóstwa energetycznego

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska zakończono prace zespołu do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji bóstwa energetycznego w Polsce. Powołany w lutym 2021 roku, miał za zadanie wypracowanie mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego, a także wskazanie instrumentów, które przyczyniają się do zniwelowania tego zjawiska. Najważniejszym dokumentem wypracowanym w ramach końcowego, drugiego etapu prac zespołu jest opracowanie pn. „Bank dobrych praktyk. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Polsce”. Zawiera rekomendacje i wskazówki działań dla różnych interesariuszy, w szczególności
gmin, które chcą skutecznie walczyć z ubóstwem energetycznym na swoim terenie. Dokument ten będzie ogólnodostępny.

Dodatkowo przedstawiciele zespołu opiniowali materiał, w którym zebrano i opisano istniejące programy wsparcia („Charakterystyka instrumentów wpływających na redukcję ubóstwa energetycznego”) oraz wskazali propozycje nowych programów i zmian w już istniejących („Zestawienie propozycji nowych instrumentów bądź modyfikacji już istniejących wpływających na redukcję ubóstwa energetycznego”).

Biuro PTPiREE

Czytaj dalej