elektromobilnosc-prawo

Paragraf w sieci

O nowelizacji prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych oraz rozporządzenia mocowego piszą mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś z Biura PTPiREE i mec. Przemysław Kałek z Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Prace legislacyjne dotyczące operatorów systemów elektroenergetycznych

Do konsultacji społecznych przekazano projekty kilku rozporządzeń, których wejście w życie będzie wpływać na działania operatorów systemów elektroenergetycznych.

1. Wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów określa szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. Ma ono zastąpić dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. poz. 924). Rozporządzenie jako podstawę do określania wielkości ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przyjmuje dopuszczalne pobory mocy, określane indywidualnie w umowie z każdym odbiorcą podlegającym ograniczeniom.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczyć będą odbiorcy, dla którego łączna wielkość mocy umownej dla posiadanego przez niego obiektu, określona w umowach, ustalona została w wysokości 300 kW i wyższej. W przypadku, gdy odbiorca posiada obiekt, dla którego łączna wielkość mocy umownej, określona w umowach, może być różna w poszczególnych miesiącach, w zakresie tego obiektu podlega on ograniczeniom jedynie w miesiącach, dla których łączna wielkość mocy umownej ustalona została w wysokości 300 kW i wyższej. Wartości dopuszczalnych mocy przekazywane będą odbiorcom przez operatorów na podstawie dokonanych pomiarów i według zasad określonych w rozporządzeniu.

Jest to bardzo ważna zmiana w stosunku do przepisów rozporządzenia z 2007 roku, zgodnie z którym wielkości mocy w skrajnych stopniach zasilania (11. i 20.) były równe odpowiednio wartości mocy umownej zamawianej przez odbiorcę i wartości mocy tzw. bezpiecznej, deklarowanej przez odbiorcę.

Dostosowano zasady i terminy opracowania, uzgadniania oraz zatwierdzania planów ograniczeń do okresów wynikających z uregulowań taryfowych. Doprecyzowano uregulowanie w umowach z odbiorcami (umowach o świadczenie usług przesyłania albo dystrybucji lub umowach kompleksowych) wielkości mocy obowiązujących odbiorcę w stopniach zasilania od 12. do 20., jak również sposobu corocznej aktualizacji wielkości tych mocy. Wprowadzono nowe kanały komunikacji pomiędzy operatorami a odbiorcami podlegającymi ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Zdecydowano się na wykorzystanie poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS.

2. Bilansowanie spółdzielni energetycznych oraz prosumentów energii odnawialnej

W konsultacjach społecznych znalazły się ponownie projekty dwóch rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dotyczących energetyki obywatelskiej:

  • w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej;
  • w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych.

W obu projektach przewidziano, że dane pomiarowe będą rejestrowane przez liczniki zdalnego odczytu. Będą one rejestrować odrębnie ilość energii elektrycznej (i) wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – stanowiącej sumę energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej z wszystkich faz, oraz (ii) pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – stanowiącej sumę energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej z wszystkich faz. Przy spółdzielniach energetycznych ta rejestracja dotyczyć będzie ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej przez poszczególnych wytwórców lub odbiorców będących członkami danej spółdzielni energetycznej. W obu przypadkach sumaryczne bilansowanie danych pomiarowych ilości energii elektrycznej ma być realizowane wektorową metodą bilansowania międzyfazowego. Wprowadzona zostanie również reguła, zgodnie z którą jeśli prosument energii odnawialnej albo członkowie spółdzielni energetycznej posiadają taryfę wielostrefową, energia elektryczna wprowadzona przez nich do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej będzie rozliczana w pierwszej kolejności z energią elektryczną pobraną przez nich w tej samej strefie czasowej. Oba rozporządzenia mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ich ogłoszenia, dając operatorom czas na dostosowanie swoich systemów do nowych wymagań.

3. Warunki przyłączania mikroinstalacji

Projekt nowego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określa wymagania techniczne, warunki przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Zawiera wzory wniosku o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji. Ich stosowanie będzie obowiązkowe. Nieprzestrzeganie tego wymogu prowadzić ma do nierozpatrzenia wniosku lub zgłoszenia przez operatora. Wniosek i zgłoszenie będzie można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W załączniku do rozporządzenia określono szczegółowe wymagania techniczne dotyczące m.in. pracy mikroinstalacji przy zmianach częstotliwości, regulacji mocy biernej, wyposażenia mikroinstalacji w układ zabezpieczeń, jakości energii, procedury uruchomienia mikroinstalacji oraz pracy i bezpieczeństwa mikroinstalacji.

4. Moce przyłączeniowe wewnętrznych stanowisk ładowania

Do konsultacji społecznych przekazano również projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz mieszkalnymi wielorodzinnymi. Proponowane w tym rozporządzeniu moce to:

  • dla budynków użyteczności publicznej – iloczyn 20 proc. liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem i wartości mocy 3,7 kW, przy czym nie mniej niż 3,7 kW, chyba że z tym budynkiem nie są związane żadne stanowiska postojowe;
  • dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – iloczyn 50 proc. liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem i wartości mocy 3,7 kW, przy czym nie mniej niż 3,7 kW, chyba że z tym budynkiem nie są związane żadne stanowiska postojowe.

Orzeczenia sądowe dotyczące operatorów systemów elektroenergetycznych

Obszar służebności przesyłu

W postanowieniu z 4 września 2020 roku (sygn. akt II CSK 752/18) Sąd Najwyższy wskazał, że stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu nie obejmuje terenu znajdującego się w strefie ochronnej, związanej z oddziaływaniem linii elektroenergetycznej. Sąd przyjął, że służebność ma charakter czynny, czyli obejmuje uprawnienie do określonych działań dotyczących nieruchomości obciążonej, w szczególności do utrzymywania posadowionych na nieruchomości urządzeń i korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem. Nie obejmuje natomiast innych ograniczeń własności związanych z oddziaływaniem linii elektroenergetycznej, polegających m.in. na ograniczeniu właściciela – w strefie ochronnej – w możności dokonywania w stosunku do nieruchomości określonych działań, w tym powstrzymywania się od zabudowy. Ograniczenia te są niezależne od tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, na której są umiejscowione urządzenia przesyłowe, i nie są objęte treścią ewentualnej służebności obciążającej tę nieruchomość.

Stosowanie taryfy

W postanowieniu z 24 czerwca 2020 roku (sygn. akt I NSK 27/19) Sąd Najwyższy przyjął, że w interesie profesjonalnego podmiotu, jakim jest przedsiębiorstwo energetyczne, leży złożenie wniosku o zatwierdzenie taryfy w terminie, który umożliwi wykonanie obowiązku z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. Sankcja za jego nieprzestrzeganie nie wynika z nieprzedstawienia w określonym terminie taryfy do zatwierdzenia, lecz dotyczy stosowania cen i taryf bez przestrzegania obowiązku ich przedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia. Rozstrzygnięcie to dotyczyło odwołania przedsiębiorstwa energetycznego od decyzji Prezesa URE nakładającej na to przedsiębiorstwo karę pieniężną za stosowanie taryfy dotychczasowej w sytuacji, w której wniosek o zatwierdzenie nowej złożono już po upływie okresu obowiązywania dotychczasowej.

Fot.: Adobe Stock, scharfsinn86

Czytaj dalej