Wydarzenia w branży

Porozumienie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027

Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie drugiej edycji flagowego programu Unii Europejskiej – instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). W ramach CEF 2 nadal będą finansowane najważniejsze programy z zakresu transportu, technologii cyfrowej i energii. Jego budżet na lata 2014-2020 wyniesie 33,71 mld euro. Z czego na transport przeznaczono 25,81 mld euro (w tym 11,29 mld euro dla krajów objętych polityką spójności), na energię 5,84 mld euro, a na technologie cyfrowe 2,06 mld euro.

W obszarze transportu wsparcie będzie skierowane na inteligentną, zrównoważoną, prospołeczną i bezpieczną mobilność. Wpłynie to na jego dekarbonizację poprzez priorytetowe traktowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań oraz rozwijaniu punktów ładowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Część budżetu zarezerwowano dla państw członkowskich uprawnionych do korzystania z Funduszu Spójności.

Po raz pierwszy w historii instrument „Łącząc Europę” zapewni również wsparcie dla podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania technologii infrastrukturalnych. Celem jest dostosowanie europejskiej sieci transportowej do wymogów militarnych oraz poprawa mobilności wojskowej w UE.

W sektorze energii działania skierowano na stworzenie rzeczywistej unii energetycznej i wspieranie transformacji branży zgodnie z celami zawartymi w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Nowy element budżetu będzie wspierał transgraniczne projekty wytwarzania energii odnawialnej w celu wdrażania gotowych do wprowadzenia na rynek technologii jej pozyskiwania. Program nadal ma wspierać newralgiczne transeuropejskie sieci infrastruktury, co pozwoli na dalszą integrację wewnętrznego rynku energii, zwiększenie interoperacyjności sieci w wymiarze ponadgranicznym i ponadsektorowym, a także ułatwienie dekarbonizacji oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii.

Instrument „Łącząc Europę” będzie wspierał również nowoczesną infrastrukturę cyfrową. Cyfryzacja przemysłu europejskiego i modernizacja takich sektorów jak transport, energia, opieka zdrowotna i administracja publiczna zależą od powszechnego dostępu do niezawodnych, przystępnych cenowo, wysokiej jakości sieci o dużej lub bardzo dużej przepustowości.

Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA), która od 1 kwietnia stanie się Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), będzie zarządzała zagadnieniami transportu i energii, a nowa – Health and Digital Executive Agency (HaDEA) – zajmie się technologiami cyfrowymi.

Państwowa Rada Ochrony Środowiska

Najpilniejsze wyzwania stojące przed ochroną środowiska były głównym tematem rozmów w trakcie inauguracyjnego spotkania Państwowej Rady Ochrony Środowiska (PROŚ). W posiedzeniu, które odbyło się 22 marca, udział wziął szef resortu klimatu Michał Kurtyka.

PROŚ jest organem doradczym i opiniotwórczym Ministra Klimatu i Środowiska. Składa się z 30 członków powołanych na pięć lat spośród przedstawicieli nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz reprezentantów samorządu gospodarczego. Główne zadania, jakie ma realizować, to opracowywanie opinii oraz przedstawianie propozycji i wniosków prowadzących do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu. W ramach PROŚ działają trzy grupy robocze, których prace skupiają się na takich tematach jak natura, technologia i człowiek a miasto.

Mój prąd 3.0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił trzecią edycję programu „Mój prąd”. Wizeprezes NFOiGW Paweł Mirowski zapowiedział, że rozpoczęcie naboru nastąpi 1 lipca.

– Program „Mój prąd” cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Dzięki niemu nasz kraj przeżywa prawdziwy boom fotowoltaiczny. W ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV. To dwukrotnie więcej niż w 2019 roku – stwierdził Michał Kurtyka.

– To program przyjazny dla użytkownika. Jednak w trzeciej edycji jego dotychczasowa formuła zostanie uzupełniona o dodatkowe komponenty, które pozwolą konsumować więcej wytworzonej energii przez prosumentów – dodał minister klimatu.

Program „Mój prąd” jest finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2023 roku. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31 stycznia 2020 – mogą skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD. Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu jest utrzymany.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW prowadzą jeszcze prace koncepcyjne nad poziomem dotacji oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu, z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia jego dotychczasowego zakresu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne systemy zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła-chłodu.

Szczegóły trzeciej edycji programu „Mój prąd” wraz z przewidywanym budżetem na jego realizację zostaną podane wkrótce. Nabór planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 roku (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Rumunii

Plan szczepień przeciwko COVID-19 w Rumunii ma trzy etapy. Pierwszy obejmuje służbę zdrowia oraz pracowników socjalnych. W kolejnym są osoby powyżej 65 roku życia oraz ze stwierdzonymi chorobami przewlekłymi. Co ważne, drugi etap przewiduje również zaszczepienie zatrudnionych w sektorach kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania państwa, m.in. spożywczym, gazowym, wodociągowym, transportowym oraz energetycznym. Do tej pory zaszczepiono ponad 1300 pracowników sektorów dystrybucji i obrotu energią elektryczną. W kolejnym etapie będzie możliwe podanie szczepionki pozostałym dorosłym, a na końcu – w zależności od rozwoju sytuacji – dzieciom.

Czytaj dalej