Sierpień jest w Polsce miesiącem, w którym tradycyjnie obchodzony jest Dzień Energetyka. Doroczne święto stanowi okazję do spojrzenia na dokonania ostatnich miesięcy, dostrzeżenia największych osiągnięć i podziękowań dla najbardziej zaangażowanych osób.
Na naszych łamach słowa uznania do energetyków kieruje Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. W życzeniach Pani Minister zwraca uwagę na nadzwyczajne okoliczności, z jakimi w ciągu ostatnich miesięcy muszą mierzyć się polscy energetycy.
W imieniu Biura PTPiREE oraz redakcji „Energii Elektrycznej” przyłączamy się do njlepszych życzeń dla wszystkich Koleżanek i Kolegów energetyków. Wzajemne wsparcie w realizacji codziennych wyzwań niech będzie dla nas wszystkich źródłem siły oraz energii do dalszego rozwoju branży.

Czytaj

Na temat planów krótko- i długoterminowych rozmawiamy z Jarosławem Kwaskiem, prezesem PGE Dystrybucja. Wyzwania stojące przed kierowaną przez naszego gościa spółką są w dużej mierze tożsame z wyzwaniami całego podsektora dystrybucji. Oczywiście powinnością pierwszoplanową jest zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości dostaw energii elektrycznej.
Bardzo istotnym zagadnieniem, w obliczu geopolitycznej niepewności i wojny toczącej się za naszą granicą, wydaje się kwestia sprawdzonej łączności krytycznej, o czym piszemy na naszych łamach.
W dziale Technika i technologie przybliżamy natomiast koncepcję bezobsługowego magazynu licznikowego, którego prototyp opracowano w Enei Operator. W obliczu wymiany liczników na ogromną skalę tego typu rozwiązania z pewnością przyczynią się do usprawnienia procesu i ograniczenia kosztów.
Ponadto w pozostałych rubrykach naszego miesięcznika znajdą Państwo jak zawsze bogaty zasób treści dotyczący życia naszej branży.

Czytaj

W czerwcowym wydaniu „Energii Elektrycznej” zaprosiliśmy do rozmowy prof. Jacka Semaniaka, prezesa Głównego Urzędu Miar. Nasz gość przedstawia, jak istotne znaczenie ma metrologia i pewność miary dla ekonomii, czy też dla naszego bezpieczeństwa, oraz w jaki sposób działania GUM wpływają na wiele obszarów związanych z codziennym życiem.
W dziale Łączność podsumowujemy 30-letnie doświadczenie PTPiREE jako operatora sieci łączności w energetyce. Wśród Wydarzeń w branży rekomendujemy relację z naszej konferencji „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”. W bieżącym wydaniu nie zabraknie również stałych rubryk.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zapraszamy do kolejnego wydania „Energii Elektrycznej”, w którym gościmy Panią Ewę Sikorę, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych Energa-Operator oraz koordynatora Rady Dyrektorów PTPiREE ds. dystrybucji i obsługi odbiorców. Rozmawiamy o największych wyzwaniach branży wynikających z transformacji energetycznej. Zdaniem naszej Rozmówczyni obowiązek instalacji liczników zdalnego odczytu czy też dostosowania obsługi uczestników rynku energii elektrycznej funkcjonujących na obszarach działania OSD w ramach wdrażania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii to dwa najważniejsze nowe cele wymagające natychmiastowych działań operatorów systemów dystrybucyjnych.
Przełomowe wydarzenia dotyczą także innych sektorów. W dziedzinie łączności jest to zdecydowanie wprowadzenie i rozpowszechnienie technologii 5G, o czym piszemy w dziale Łączność.
W bieżącym numerze odnotowujemy jubileusz 25-lecia Urzędu Regulacji Energetyki oraz 25-lecie działalności Agencji Rynku Energii.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

W bieżącym numerze zaproszenie do Rozmowy miesiąca przyjął Łukasz Bartuszek, radca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który dokonuje wnikliwej analizy problematyki liczników zdalnego odczytu. Jest ona tym cenniejsza, że nasz Gość dostrzega złożoność i wieloaspektowość tego procesu.
W kolejnych działach zajmujemy się m.in. problematyką rynku. Analizujemy mocną pozycję dystrybutorów energii energetycznej w budowaniu wyników grup energetycznych. Interesującym zagadnieniem jest w tym kontekście planowane utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z pewnością zmieni ich strukturę przychodów, ale raczej nie zagrozi dominującej pozycji sektora dystrybucji.
W związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą dużo większego znaczenia nabrało zagadnienie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. W bieżącym wydaniu przybliżamy Państwu jeden z najważniejszych elementów systemu – łączność dyspozytorską.
W pozostałych działach naszego miesięcznika przynosimy bogaty pakiet informacji ze spółek, analizy prawne, a wydanie jak zawsze kończymy ciekawym felietonem – tym razem o tworzeniu mapy wszechświata.

Czytaj

Ostatnie tygodnie upływają w cieniu wojny toczącej się na Ukrainie. Miliony naszych rodaków, w tym pracowników energetyki, niesie różnorodną pomoc uchodźcom. Poszczególne spółki włączają się w działania na rzecz ukraińskiej społeczności w Polsce, a o szczegółach tych inicjatyw piszemy w dziale Wydarzenia.
Brutalny konflikt zbrojny stawia wyzwania również przed samą energetyką, zarówno w zakresie wytwarzania, jak i dystrybucji energii oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Tym właśnie zagadnieniom poświęcamy w dużej mierze bieżące wydanie naszego miesięcznika, który rozpoczynamy od przeglądowego spojrzenia na system energetyczny Ukrainy, który jest zaliczany do największych w Europie.
Udział źródeł odnawialnych w miksie energetycznym i rozwój OZE stają się w obliczu wojny coraz bardziej istotne. Uniezależnienie się od surowców importowanych z Rosji jest bezwzględną koniecznością, a analizy wskazują, że do 2030 roku w naszym kraju możemy produkować nawet 100 TWh rocznie energii odnawialnej. Szerzej omawiamy ten istotny temat w dziale Rynek i regulacje.
Problematykę związaną z bezpieczeństwem infrastruktury poruszamy z kolei w dziale Łączność. O tym, jak ważne i aktualne jest to zagadnienie przekonała się ostatni Finlandia, gdzie sygnał GPS był celowo zakłócany na znacznym obszarze przez nadajniki z Obwodu Kaliningradzkiego.

Czytaj

Dziś, gdy nad Europą wieją wichry wojny, nie pozostajemy obojętni. W sytuacjach kryzysowych wykazujemy solidarność i poświęcenie. Także w obliczu walki z kataklizmem spowodowanym niedawnymi wichurami polska energetyka udowodniła, że potrafi działać w sposób bardzo zorganizowany i z olbrzymią determinacją.
Wyrazem siły i determinacji są nie tylko sytuacje kryzysowe, ale również przemyślane, długofalowe działania prorozwojowe, na przykład emisja akcji spółek energetycznych, o czym szczegółowo informujemy w dziale Rynek i regulacje. Jedną z potencjalnych możliwości wykorzystania tego strumienia finansowego będzie dostosowanie sieci do przyłączenia mikroinstalacji. O skali zjawiska rozproszonych źródeł piszemy w dziale Technika i technologie, gdzie analizujemy dynamikę przyrostu mikroźródeł w sieciach dystrybucyjnych.
W dziale Łączności prezentujemy temat sieci 5G, która rewolucjonizuje możliwości związane z szybką transmisją danych.

Czytaj

W styczniowym wydaniu „Energii Elektrycznej” gościmy Pana Rafała Gawina, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który porusza temat rosnących cen energii oraz wskazuje na przyczyny tego zjawiska. Tematem spotkania z Prezesem URE są jednak nie tylko podwyżki, ale przede wszystkim koncepcja porozumienia społecznego regulatora sektorowego i branży dystrybucyjnej pod nazwą Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki, która ma na celu kompleksowe spojrzenie na potrzeby i możliwości dystrybutorów energii po to, aby mogli oni sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną.
W dziale Technika i technologie omawiamy możliwości zastosowań systemów monitorowania temperatury (DTS) i wibracji (DAS) w energetyce i innych gałęziach przemysłu. W dziale poświęconym łączności analizujemy wpływ burz słonecznych na łączność globalną i zasilanie w energię elektryczną. Bieżące wydanie kończy felieton poruszający kwestię recyklingu akumulatorów i baterii różnego typu, co jest bardzo aktualną kwestią w kontekście rozwoju elektromobilności.

Czytaj

Zapraszamy do grudniowego wydania „Energii Elektrycznej”, w którym rozmawiamy z Panem Robertem Zasiną, Prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Nasz gość dokonuje podsumowania dotychczasowych działań operatorów elektroenergetycznych, a także mówi o najważniejszych wyzwaniach sektora – przede wszystkim o zapewnieniu warunków do rozwoju energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii, przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu oraz niezakłóconych dostaw energii elektrycznej.
W dziale Rynek i regulacje przedstawiamy temat nowych taryf za energię elektryczną, natomiast w dziale Technika i technologie dzielimy się doświadczeniami z wdrożenia regulacji jakościowej.
Poza tym w numerze znajdą Państwo stałe rubryki, takie jak informacje ze spółek, dział prawny czy felieton. Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zapraszamy do kolejnego wydania „Energii Elektrycznej”, w którym gościmy Pana Marka Rusakiewicza, Prezesa Zarządu Enea Operator. Jak zauważa nasz gość, jesteśmy obecnie w trakcie epokowych zmian, które następują w energetyce. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną sta¬nowi wyzwanie dla branży przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a dostosowanie sieci energetycznej do tych zmian w dużej mierze zależy od integracji realizowanych działań.
W dziale Rynek i regulacje piszemy o inicjatywie mającej na celu osiągnięcie porozumienia społecznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz branży dystrybucji energii elektrycznej. W dziale technicznym omawiamy problematykę usług elastyczności sieci dystrybucyjnej. Poza tym Czytelnicy znajdą w numerze stałe i cenione rubryki, takie jak informacje ze spółek, dział prawny czy felieton. Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zasadne i pilne stają się pytania o to, jak sektor elektroenergetyki wpisze się w kolejną perspektywę finansową? Czy wypracowano rozstrzygnięcia fundamentalnych aspektów naszego sektora? Z prośbą o ustosunkowanie się do tych najbardziej nurtujących kwestii zwróciliśmy się do osoby kompetentnej i doskonale zorientowanej w materii funduszy europejskich – Waldemara Budy, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiadając na nasze zaproszenie do Rozmowy miesiąca, Pan Minister omawia stan przygotowań Umowy Partnerskiej z Komisją Europejską. Zapisy tego dokumentu wskażą główne obszary inwestowania stanowiące wypadkową między potrzebami krajowymi i priorytetami unijnymi. Wśród tych ostatnich szczególnie istotne są badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko.
W kolejnych działach bieżącego wydania naszego miesięcznika Czytelnicy znajdą znane i cenione przez siebie rubryki, dokonujące przeglądu najważniejszych wydarzeń w branży. Do aktualnej i głośnej sprawy niedawnej globalnej awarii portali społecznościowych odnosimy się w dziale Łączność. Wydarzenia ostatnich tygodni dają asumpt do intrygujących rozważań „Czy Internet można wyłączyć?”.

Czytaj

W dzisiejszym wydaniu „Energii Elektrycznej” przyglądamy się procesom transformacyjnym jakie zachodzą w spółce dystrybucyjnej o szczególnym charakterze, a mianowicie PKP Energetyka. Naszym gościem jest Marek Kleszczewski, członek zarządu tej spółki odpowiedzialny za dystrybucję. Zakres dokonujących się przeobrażeń we wszystkich obszarach działalności jest rzeczywiście imponujący. W ciągu ostatnich lat PKP Energetyka poprawiła najważniejsze wskaźniki niezawodności. Dość powiedzieć, że liczba awarii na sieci trakcyjnej spadła ponadtrzydziestokrotnie, SAIDI prawie trzykrotnie, a poziom cyfryzacji wzrósł z 30 do 85 proc. Na tym fundamencie PKP Energetyka buduje swoje długofalowe plany, stawiając w centrum uwagi kwestie środowiskowe.
W innych działach bieżącego wydania „Energii Elektrycznej” przyglądamy się energetyce w różnych aspektach. Na powrót koniunktury dla całej gospodarki, a co za tym idzie – dla przedsiębiorstw energetycznych, wskazują dane płynące ze spółek naszego sektora. Omawiamy je w dziale Rynek i regulacje. Z kolei wśród zagadnień technicznych analizujemy zmiany w sieciach dystrybucyjnych największych polskich operatorów w latach 2016-2020.
Pragnąc przybliżyć ideę technologicznej rewolucji realizującej się za sprawą technologii 5G, ukazujemy jej wpływ na różne dziedziny życia. W dziale Wydarzenia relacjonujemy organizowaną przez PTPiREE konferencję poświęconą oświetleniu dróg i miejsc publicznych. Publikujemy również relację z tegorocznych targów Energetab, będących jednym z największych wydarzeń w naszej branży.

Czytaj