Wyzwania związane z transformacją energetyczną należały z pewnością do najistotniejszych spraw jakimi żył nasz sektor w ciągu ostatniego roku. W tym kontekście zasadnym wydaje się bliższe spojrzenie na dotychczasowe dokonania w zakresie transformacji, jak również poznanie jej celów długofalowych. Zaproszenie do rozmowy na ten właśnie temat zechciała przyjąć Pani Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska.
Wszystkie te działania w szerszej perspektywie służą podnoszeniu jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Zagadnienie to jest istotne we wszystkich krajach Unii Europejskiej i precyzyjnie monitorowane. W dziale Rynek i regulacje omawiamy siódmy raport benchmarkingowy CEER i ECRB w sprawie jakości dostaw energii elektrycznej i gazu.
W dziale poświęconym Łączności zajmujemy się zagadnieniem pomiarów i monitoringu pola elektromagnetycznego, a dzisiejszy, zamykający bieżący numer felieton próbuje odpowiedzieć na intrygujące pytanie „Gdzie i jak żyć?”

Czytaj

Kończący się rok jest okresem, w którym podsumowujemy ostatnie 12 miesięcy. Dla branży energetycznej był to czas pełen zakrętów, wyzwań i dynamicznego rozwoju. Jednym z kluczowych obszarów, na którym koncentrowała się nasza uwaga były zagrożenia wynikające z wojny w Ukrainie oraz szeroko rozumiana transformacja energetyczna. Wynikające z niej cele wyznaczają priorytety inwestycyjne dla sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Czytaj

Transformacja sektora energetycznego w czasie wojny na Ukrainie i kryzysu na rynku paliw nabiera szczególnego znaczenia. Możliwe zagrożenia spowodowane niestabilną sytuacją koncentrują naszą uwagę na efektywności energetycznej, czy – mówiąc inaczej – poszanowaniu energii. Na temat całego spektrum spraw towarzyszących temu zagadnieniu rozmawiamy z Sebastianem Bodzentą, prezesem Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., która realizuje programy i dzieli się ekspercką wiedzą z zakresu poprawy efektywności energetycznej.
W dziale Rynek i regulacje piszemy o potrzebach inwestycyjnych naszego sektora, które zawarte zostały w Karcie Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Innym zagadnieniem poruszanym na łamach bieżącego wydania jest bezpieczeństwo systemów łączności.
W kolejnym dziale relacjonujemy ważne dla naszej branży wydarzenia.

Czytaj

Zapraszamy do październikowego wydania „Energii Elektrycznej”, w którym naszym gościem jest Dariusz Mrzygłód, prezes zarządu, dyrektor naczelny ZIAD Bielsko-Biała – organizatora targów ENERGETAB. Z uwagi na fakt, że za nami już 35. edycja targów, spoglądamy na historię tego wydarzenia.
W dziale Rynek i Regulacje piszemy na temat rządowych rozwiązań legislacyjnych zamrożenia cen prądu dla odbiorców, natomiast w dziale technicznym piszemy o systemach monitoringu temperatury DTS, które są coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w energetyce OZE. W kolejnym dziale analizujemy wytyczne w zakresie łączności zawarte w Kodeksie sieci NC ER. Uwadze Czytelników polecamy relację z konferencji PTPiREE „Linie i stacje elektroenergetyczne”. W pozostałych rubrykach znajdą Państwo informacje prawne, aktualności z życia spółek naszego sektora, a także felieton.

Czytaj

Transformacja energetyczna jest wyzwaniem, przed którym stoi nie tylko branża energetyczna. Na naszych łamach gościmy Pawła Mirowskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnika premiera ds. programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków. To właśnie na tej instytucji spoczywa ciężar realizacji wielu przedsięwzięć, związanych choćby ochroną środowiska, wsparciem OZE, czy redukcją gazów cieplarnianych i pyłów emitowanych do atmosfery.
Działania na rzecz ochrony klimatu powodują zmiany zachowań odbiorców energii elektrycznej. Dystrybutorzy odnotowują kilkuprocentowe spadki zużycia w grupie taryfowej G, co przypisuje się zwiększeniu poboru z własnych źródeł odnawialnych. Wszystko to jest znacznym wyzwaniem dla sieci elektroenergetycznej, stąd tak istotna rola porozumienia sektorowego regulatora rynku z dystrybucją, które określi ramy finansowania inwestycji w energetyce. Kontynuując temat wpływu aspektów środowiskowych na sektor dystrybucji energii, przyglądamy się zmianom w systemie rozliczeń prosumentów.
Sprawą również dotyczącą niedalekiej przyszłości jest budowanie i wdrażanie na szeroką skalę systemów łączności opartych na technologiach wąsko- i szerokopasmowych. Standard 5G już niedługo odgrywać będzie zasadniczą rolę w telekomunikacji, a w połączeniu z technologią TETRA może stanowić niezastąpione narzędzie łączności krytycznej.
Obszarem, który łączy teraźniejszość z technologiczną przyszłością są doroczne targi bielskie ENERGETAB. Relację z tej imprezy wystawienniczej zamieszczamy w dziale Wydarzenia. Tam także znajdą Państwo informację na temat konferencji „Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie”.

Czytaj

Sierpień jest w Polsce miesiącem, w którym tradycyjnie obchodzony jest Dzień Energetyka. Doroczne święto stanowi okazję do spojrzenia na dokonania ostatnich miesięcy, dostrzeżenia największych osiągnięć i podziękowań dla najbardziej zaangażowanych osób.
Na naszych łamach słowa uznania do energetyków kieruje Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. W życzeniach Pani Minister zwraca uwagę na nadzwyczajne okoliczności, z jakimi w ciągu ostatnich miesięcy muszą mierzyć się polscy energetycy.
W imieniu Biura PTPiREE oraz redakcji „Energii Elektrycznej” przyłączamy się do njlepszych życzeń dla wszystkich Koleżanek i Kolegów energetyków. Wzajemne wsparcie w realizacji codziennych wyzwań niech będzie dla nas wszystkich źródłem siły oraz energii do dalszego rozwoju branży.

Czytaj

Na temat planów krótko- i długoterminowych rozmawiamy z Jarosławem Kwaskiem, prezesem PGE Dystrybucja. Wyzwania stojące przed kierowaną przez naszego gościa spółką są w dużej mierze tożsame z wyzwaniami całego podsektora dystrybucji. Oczywiście powinnością pierwszoplanową jest zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości dostaw energii elektrycznej.
Bardzo istotnym zagadnieniem, w obliczu geopolitycznej niepewności i wojny toczącej się za naszą granicą, wydaje się kwestia sprawdzonej łączności krytycznej, o czym piszemy na naszych łamach.
W dziale Technika i technologie przybliżamy natomiast koncepcję bezobsługowego magazynu licznikowego, którego prototyp opracowano w Enei Operator. W obliczu wymiany liczników na ogromną skalę tego typu rozwiązania z pewnością przyczynią się do usprawnienia procesu i ograniczenia kosztów.
Ponadto w pozostałych rubrykach naszego miesięcznika znajdą Państwo jak zawsze bogaty zasób treści dotyczący życia naszej branży.

Czytaj

W czerwcowym wydaniu „Energii Elektrycznej” zaprosiliśmy do rozmowy prof. Jacka Semaniaka, prezesa Głównego Urzędu Miar. Nasz gość przedstawia, jak istotne znaczenie ma metrologia i pewność miary dla ekonomii, czy też dla naszego bezpieczeństwa, oraz w jaki sposób działania GUM wpływają na wiele obszarów związanych z codziennym życiem.
W dziale Łączność podsumowujemy 30-letnie doświadczenie PTPiREE jako operatora sieci łączności w energetyce. Wśród Wydarzeń w branży rekomendujemy relację z naszej konferencji „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”. W bieżącym wydaniu nie zabraknie również stałych rubryk.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zapraszamy do kolejnego wydania „Energii Elektrycznej”, w którym gościmy Panią Ewę Sikorę, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych Energa-Operator oraz koordynatora Rady Dyrektorów PTPiREE ds. dystrybucji i obsługi odbiorców. Rozmawiamy o największych wyzwaniach branży wynikających z transformacji energetycznej. Zdaniem naszej Rozmówczyni obowiązek instalacji liczników zdalnego odczytu czy też dostosowania obsługi uczestników rynku energii elektrycznej funkcjonujących na obszarach działania OSD w ramach wdrażania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii to dwa najważniejsze nowe cele wymagające natychmiastowych działań operatorów systemów dystrybucyjnych.
Przełomowe wydarzenia dotyczą także innych sektorów. W dziedzinie łączności jest to zdecydowanie wprowadzenie i rozpowszechnienie technologii 5G, o czym piszemy w dziale Łączność.
W bieżącym numerze odnotowujemy jubileusz 25-lecia Urzędu Regulacji Energetyki oraz 25-lecie działalności Agencji Rynku Energii.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

W bieżącym numerze zaproszenie do Rozmowy miesiąca przyjął Łukasz Bartuszek, radca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który dokonuje wnikliwej analizy problematyki liczników zdalnego odczytu. Jest ona tym cenniejsza, że nasz Gość dostrzega złożoność i wieloaspektowość tego procesu.
W kolejnych działach zajmujemy się m.in. problematyką rynku. Analizujemy mocną pozycję dystrybutorów energii energetycznej w budowaniu wyników grup energetycznych. Interesującym zagadnieniem jest w tym kontekście planowane utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z pewnością zmieni ich strukturę przychodów, ale raczej nie zagrozi dominującej pozycji sektora dystrybucji.
W związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą dużo większego znaczenia nabrało zagadnienie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. W bieżącym wydaniu przybliżamy Państwu jeden z najważniejszych elementów systemu – łączność dyspozytorską.
W pozostałych działach naszego miesięcznika przynosimy bogaty pakiet informacji ze spółek, analizy prawne, a wydanie jak zawsze kończymy ciekawym felietonem – tym razem o tworzeniu mapy wszechświata.

Czytaj

Ostatnie tygodnie upływają w cieniu wojny toczącej się na Ukrainie. Miliony naszych rodaków, w tym pracowników energetyki, niesie różnorodną pomoc uchodźcom. Poszczególne spółki włączają się w działania na rzecz ukraińskiej społeczności w Polsce, a o szczegółach tych inicjatyw piszemy w dziale Wydarzenia.
Brutalny konflikt zbrojny stawia wyzwania również przed samą energetyką, zarówno w zakresie wytwarzania, jak i dystrybucji energii oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Tym właśnie zagadnieniom poświęcamy w dużej mierze bieżące wydanie naszego miesięcznika, który rozpoczynamy od przeglądowego spojrzenia na system energetyczny Ukrainy, który jest zaliczany do największych w Europie.
Udział źródeł odnawialnych w miksie energetycznym i rozwój OZE stają się w obliczu wojny coraz bardziej istotne. Uniezależnienie się od surowców importowanych z Rosji jest bezwzględną koniecznością, a analizy wskazują, że do 2030 roku w naszym kraju możemy produkować nawet 100 TWh rocznie energii odnawialnej. Szerzej omawiamy ten istotny temat w dziale Rynek i regulacje.
Problematykę związaną z bezpieczeństwem infrastruktury poruszamy z kolei w dziale Łączność. O tym, jak ważne i aktualne jest to zagadnienie przekonała się ostatni Finlandia, gdzie sygnał GPS był celowo zakłócany na znacznym obszarze przez nadajniki z Obwodu Kaliningradzkiego.

Czytaj

Dziś, gdy nad Europą wieją wichry wojny, nie pozostajemy obojętni. W sytuacjach kryzysowych wykazujemy solidarność i poświęcenie. Także w obliczu walki z kataklizmem spowodowanym niedawnymi wichurami polska energetyka udowodniła, że potrafi działać w sposób bardzo zorganizowany i z olbrzymią determinacją.
Wyrazem siły i determinacji są nie tylko sytuacje kryzysowe, ale również przemyślane, długofalowe działania prorozwojowe, na przykład emisja akcji spółek energetycznych, o czym szczegółowo informujemy w dziale Rynek i regulacje. Jedną z potencjalnych możliwości wykorzystania tego strumienia finansowego będzie dostosowanie sieci do przyłączenia mikroinstalacji. O skali zjawiska rozproszonych źródeł piszemy w dziale Technika i technologie, gdzie analizujemy dynamikę przyrostu mikroźródeł w sieciach dystrybucyjnych.
W dziale Łączności prezentujemy temat sieci 5G, która rewolucjonizuje możliwości związane z szybką transmisją danych.

Czytaj