Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury sierpniowego numeru „Energii Elektrycznej”, w którym mówimy m.in. o korzyściach wynikających z przynależność spółki do dużej grupy kapitałowej. Nie inaczej jest w przypadku spółki PGE Energetyka Kolejowa, która od kwietnia jest częścią Grupy PGE. Przede wszystkim przynależność do największej grupy energetycznej w Polsce daje gwarancję bezpieczeństwa dostaw energii dla sektora kolejowego. O tych i innych zyskach wynikających z podążania wspólną drogą rozmawiamy z Sylwestrem Szczensnowiczem, prezesem PKP Energetyka Kolejowa.
W dziale Rynek i regulacje omawiamy problem klauzul abuzywnych w umowach opartych na Prawie zamówień publicznych. Zagadnienia prawne jak zawsze obecne są również w rubryce poświęconej PTPiREE i legislacji oraz Paragraf w sieci. Dział Łączność tym razem przybliża naszym Czytelnikom szeroko stosowany standard Bluetooth.
Wśród Wydarzeń w branży anonsujemy największe targi energetyczne – Energetab w Bielsku-Białej, które odbędą się w dniach 12-14 września. Bieżące wydanie miesięcznika kończy felieton zatytułowany „Panele będą wszędzie”, w którym – jak nie trudno się domyślić – piszemy o przyszłości fotowoltaiki.
W sierpniowym wydaniu „Energii Elektrycznej” nie może zbraknąć również życzeń z okazji Dnia Energetyka. Składa je na naszych łamach Pani Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa. Nasza redakcja przyłącza się do tych serdecznych słów, życząc wszystkim Energetykom bezpiecznej i dającej wiele satysfakcji pracy oraz szczęścia w życiu osobistym.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru „Energii Elektrycznej”, w którym tematem przewodnim są magazyny energii, coraz popularniejsze w instalacjach prosumenckich, ale także stanowiące coraz istotniejszy komponent sieci elektroenergetycznych. Na temat perspektyw rozwoju tej technologii, zmian regulacyjnych i legislacyjnych rozmawiamy z Barbarą Adamską, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynów Energii. Kwestię magazynowania energii omawiamy z dwóch perspektyw – prosumenckiej oraz energetyki zawodowej.
O tym, jak istotną rolę dla bezpieczeństwa i stabilizacji systemu elektroenergetycznego mogą odegrać magazyny energii przekonujemy się także na podstawie raportu Prezesa URE podsumowującego warunki gospodarowania m.in. w sektorze elektroenergetycznym w latach 2021-2022.
W bieżącym wydaniu „Energii Elektrycznej” wśród zagadnień prawnych wiele miejsca poświęcamy nowelizacji ustawy o OZE. I tutaj interesujący wydaje się wątek prosumencki. W nowelizacji ustawy znalazły się bowiem przepisy dotyczące możliwości skorzystania z odrębnego rozliczenia przez prosumentów w budynkach wielolokalowych, czyli tzw. Prosumentów lokatorskich.
W dziale Łączność przyglądamy się technologii Wi-Fi, która już odgrywa znaczącą rolę w naszym życiu codziennym, a jej prognozowany rozwój będzie bardzo dynamiczny.
Lipcowy numer naszego miesięcznika zamyka felieton na temat wykorzystania technologii, które – jak się zdawało – odeszły już do lamusa.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zapraszamy Państwa do czerwcowego wydania „Energii Elektrycznej”. Naszym gościem jest Prezes Zarządu spółki Enea Operator Marcin Gawroński. Pretekstem do spotkania jest chęć wzajemnego poznania oraz omówienia najważniejszych spraw dotyczących przedsiębiorstwa, wizji jego rozwoju i niebagatelnej roli w systemie elektroenergetycznym Polski.
Rozwój każdej ze spółek dystrybucyjnych czy przesyłowej pozostaje w ścisłym związku z obszarem regulacji prawnych, który charakteryzuje się znaczną dynamiką. Próbując przybliżać naszym Czytelnikom często skomplikowane zagadnienia legislacyjne, zamieszczamy na naszych łamach syntetyczne omówienie działań prawodawczych, w których PTPiREE aktywnie uczestniczy.
W dziale poświęconym łączności wracamy do tematu technologii 5G, tym razem w kontekście jej wykorzystania dla potrzeb sztucznej inteligencji.
Dział Wydarzenia przynosi relację z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”, a także konferencji „Prosument energii elektrycznej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego”.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Dynamiczny rozwój sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej jest zjawiskiem, które obserwujemy na co dzień. Wzrost nakładów na inwestycje jest jednym z mierzalnych wyznaczników zmian zachodzących w naszej branży. Są jednak i inne parametry świadczące o pozytywnych przeobrażeniach spółek sektora, wśród nich wymienić można choćby zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności czy zrównoważonego rozwoju. Syntetyczne zestawienie najistotniejszych wskaźników i zjawisk znajduje się w publikowanym corocznie raporcie branżowym „Energetyka. Dystrybucja. Przesył”, który przybliżamy Czytelnikom w majowym wydaniu.
W dziale Rynek i regulacje prezentujemy z kolei analizę zużycia energii elektrycznej w bieżącym roku, a także podsumowanie danych wynikających z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotyczące udostępniania infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
Poza tymi zagadnieniami, jak zawsze znajdą Państwo na naszych łamach przegląd aktualności prawnych, informacji ze spółek oraz stałe rubryki.

Czytaj

Szanowni Państwo
Procesy, jakim podlega elektroenergetyka, tworzą złożony system, w którym przenikają się zagadnienia techniczne, prawne, społeczne i organizacyjne. Jednym z istotnych obszarów, zwłaszcza w kontekście instalacji liczników inteligentnych, jest ochrona danych osobowych i ich przetwarzanie. Naszym gościem jest Adam Sanocki, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W trakcie rozmowy próbujemy w pierwszej kolejności uporządkować naszą wiedzę na temat samego pojęcia danych osobowych, jego zakresu i wynikających z tego praktycznych implikacji. Do UODO od 2020 roku wpłynęła tylko jedna skarga związana z przetwarzaniem danych za pomocą zdalnych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Trwają natomiast konsultacje z udziałem przedstawicieli spółek energetycznych w związku z koniecznością zapewnienia migracji danych odbiorców energii elektrycznej na potrzeby Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.
O tym, jak istotne jest agregowanie i przetwarzanie informacji przekonujemy się natomiast z lektury artykułu na temat popytu na energię elektryczną, który w ostatnich miesiącach spada. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w bilansach spółek naszej branży. Warto jednak zauważyć, że w minionym, kryzysowym dla energetyki roku dystrybucja pokazała pozytywne wyniki finansowe. Segment ten pozostawał kluczowy dla bilansów grup energetycznych.
O jakości i niezawodności dostaw piszemy natomiast w dziale Technika i Technologie, dokonując analizy porównawczej wskaźników niezawodności zasilania pięciu największych OSD w Polsce. Tu również dokonujemy zestawienia szeregu danych i wskaźników, które dowodzą, że wysiłek OSD na rzecz poprawy niezawodności w ostatnich latach jest bardzo znaczący.
W dziale poświęconym łączności przybliżamy naszym Czytelnikom zagadnienia związane z rozwojem technologii PLC, pomyślanej jako alternatywa dla bezprzewodowej WiFi i sieci komputerowych wymagających klasycznego osobnego okablowania.

Czytaj

Zmiany zachodzące w branży energetycznej związane są w głównej mierze z zieloną transformacją i dostosowaniem sektora do wyzwań ambitnej europejskiej polityki klimatycznej. Warto jednak zauważyć, że obok elementów technicznych i technologicznych, w naszej branży zachodzą także zmiany o charakterze społecznym. Jednym z przejawów tej transformacji jest wzrastająca liczba i znaczenie kobiet w sektorze, który tradycyjnie postrzegany był jako zdominowany przez mężczyzn. Do rozmowy zaprosiliśmy Panią Monikę Gawlik, dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w Urzędzie Regulacji Energetyki.
W marcowym wydaniu przyglądamy się również zagadnieniom regulacyjnym, tym razem z perspektywy naszego kontynentu. Komisja Europejska zaproponowała bowiem reformę unijnego rynku energii elektrycznej. Jest to zmiana istotna dla odbiorców energii elektrycznej, dla których niesie obietnicę systemowej ochrony przed nadmiernym wzrostem jej cen.
W dziale poświęconym łączności przybliżamy ideę sieci 6G, która ma zapewnić 50-krotnie szybszą transmisję niż nowatorska obecnie 5G. Rozwój technologiczny związany z elektryfikacją następuje również na rynku motoryzacyjnym. W bieżącym wydaniu opisujemy elektryfikację legendarnej Hondy Civic.
W innych rubrykach naszego miesięcznika jak zawsze przynosimy pakiet informacji ze spółek i całej branży, a bieżące wydanie zamyka felieton, tym razem poświęcony czystości wody.

Czytaj

Stowarzyszenie branżowe, takie jak PTPiREE, tworzy sprzyjającą przestrzeń do wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Dlatego tak istotną sprawą jest właściwe zrozumienie misji działalności Towarzystwa. Między innymi na ten temat rozmawiamy dziś z Radosławem Pobolem, wybranym w styczniu na stanowisko Prezesa Zarządu PTPiREE. Tłem naszej dyskusji jest oczywiście panorama całej branży, która stanowi jeden z podstawowych elementów transformacji energetycznej.
Na łamach bieżącego wydania znajdą Państwo m.in. stałe rubryki. W Informacjach ze spółek mamy szansę spojrzeć na telegraficzny skrót wiadomości o bieżących inicjatywach operatorów. Dział prawny przynosi przegląd najważniejszych zmian legislacyjnych dotyczących naszej branży. W części poświęconej łączności piszemy o ewolucji od klasycznej telefonii komutowanej do szerokopasmowej transmisji danych. Z kolei w dziale Wydarzenia relacjonujemy 10-lecie Rady Technicznej Enea Operator, która jest miejscem dialogu profesjonalistów.

Czytaj

Wyzwania związane z transformacją energetyczną należały z pewnością do najistotniejszych spraw jakimi żył nasz sektor w ciągu ostatniego roku. W tym kontekście zasadnym wydaje się bliższe spojrzenie na dotychczasowe dokonania w zakresie transformacji, jak również poznanie jej celów długofalowych. Zaproszenie do rozmowy na ten właśnie temat zechciała przyjąć Pani Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska.
Wszystkie te działania w szerszej perspektywie służą podnoszeniu jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Zagadnienie to jest istotne we wszystkich krajach Unii Europejskiej i precyzyjnie monitorowane. W dziale Rynek i regulacje omawiamy siódmy raport benchmarkingowy CEER i ECRB w sprawie jakości dostaw energii elektrycznej i gazu.
W dziale poświęconym Łączności zajmujemy się zagadnieniem pomiarów i monitoringu pola elektromagnetycznego, a dzisiejszy, zamykający bieżący numer felieton próbuje odpowiedzieć na intrygujące pytanie „Gdzie i jak żyć?”

Czytaj

Kończący się rok jest okresem, w którym podsumowujemy ostatnie 12 miesięcy. Dla branży energetycznej był to czas pełen zakrętów, wyzwań i dynamicznego rozwoju. Jednym z kluczowych obszarów, na którym koncentrowała się nasza uwaga były zagrożenia wynikające z wojny w Ukrainie oraz szeroko rozumiana transformacja energetyczna. Wynikające z niej cele wyznaczają priorytety inwestycyjne dla sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Czytaj

Transformacja sektora energetycznego w czasie wojny na Ukrainie i kryzysu na rynku paliw nabiera szczególnego znaczenia. Możliwe zagrożenia spowodowane niestabilną sytuacją koncentrują naszą uwagę na efektywności energetycznej, czy – mówiąc inaczej – poszanowaniu energii. Na temat całego spektrum spraw towarzyszących temu zagadnieniu rozmawiamy z Sebastianem Bodzentą, prezesem Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., która realizuje programy i dzieli się ekspercką wiedzą z zakresu poprawy efektywności energetycznej.
W dziale Rynek i regulacje piszemy o potrzebach inwestycyjnych naszego sektora, które zawarte zostały w Karcie Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Innym zagadnieniem poruszanym na łamach bieżącego wydania jest bezpieczeństwo systemów łączności.
W kolejnym dziale relacjonujemy ważne dla naszej branży wydarzenia.

Czytaj

Zapraszamy do październikowego wydania „Energii Elektrycznej”, w którym naszym gościem jest Dariusz Mrzygłód, prezes zarządu, dyrektor naczelny ZIAD Bielsko-Biała – organizatora targów ENERGETAB. Z uwagi na fakt, że za nami już 35. edycja targów, spoglądamy na historię tego wydarzenia.
W dziale Rynek i Regulacje piszemy na temat rządowych rozwiązań legislacyjnych zamrożenia cen prądu dla odbiorców, natomiast w dziale technicznym piszemy o systemach monitoringu temperatury DTS, które są coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w energetyce OZE. W kolejnym dziale analizujemy wytyczne w zakresie łączności zawarte w Kodeksie sieci NC ER. Uwadze Czytelników polecamy relację z konferencji PTPiREE „Linie i stacje elektroenergetyczne”. W pozostałych rubrykach znajdą Państwo informacje prawne, aktualności z życia spółek naszego sektora, a także felieton.

Czytaj

Transformacja energetyczna jest wyzwaniem, przed którym stoi nie tylko branża energetyczna. Na naszych łamach gościmy Pawła Mirowskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnika premiera ds. programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków. To właśnie na tej instytucji spoczywa ciężar realizacji wielu przedsięwzięć, związanych choćby ochroną środowiska, wsparciem OZE, czy redukcją gazów cieplarnianych i pyłów emitowanych do atmosfery.
Działania na rzecz ochrony klimatu powodują zmiany zachowań odbiorców energii elektrycznej. Dystrybutorzy odnotowują kilkuprocentowe spadki zużycia w grupie taryfowej G, co przypisuje się zwiększeniu poboru z własnych źródeł odnawialnych. Wszystko to jest znacznym wyzwaniem dla sieci elektroenergetycznej, stąd tak istotna rola porozumienia sektorowego regulatora rynku z dystrybucją, które określi ramy finansowania inwestycji w energetyce. Kontynuując temat wpływu aspektów środowiskowych na sektor dystrybucji energii, przyglądamy się zmianom w systemie rozliczeń prosumentów.
Sprawą również dotyczącą niedalekiej przyszłości jest budowanie i wdrażanie na szeroką skalę systemów łączności opartych na technologiach wąsko- i szerokopasmowych. Standard 5G już niedługo odgrywać będzie zasadniczą rolę w telekomunikacji, a w połączeniu z technologią TETRA może stanowić niezastąpione narzędzie łączności krytycznej.
Obszarem, który łączy teraźniejszość z technologiczną przyszłością są doroczne targi bielskie ENERGETAB. Relację z tej imprezy wystawienniczej zamieszczamy w dziale Wydarzenia. Tam także znajdą Państwo informację na temat konferencji „Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie”.

Czytaj