Zapraszamy do grudniowego wydania „Energii Elektrycznej”, w którym rozmawiamy z Panem Robertem Zasiną, Prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Nasz gość dokonuje podsumowania dotychczasowych działań operatorów elektroenergetycznych, a także mówi o najważniejszych wyzwaniach sektora – przede wszystkim o zapewnieniu warunków do rozwoju energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii, przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu oraz niezakłóconych dostaw energii elektrycznej.
W dziale Rynek i regulacje przedstawiamy temat nowych taryf za energię elektryczną, natomiast w dziale Technika i technologie dzielimy się doświadczeniami z wdrożenia regulacji jakościowej.
Poza tym w numerze znajdą Państwo stałe rubryki, takie jak informacje ze spółek, dział prawny czy felieton. Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zapraszamy do kolejnego wydania „Energii Elektrycznej”, w którym gościmy Pana Marka Rusakiewicza, Prezesa Zarządu Enea Operator. Jak zauważa nasz gość, jesteśmy obecnie w trakcie epokowych zmian, które następują w energetyce. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną sta¬nowi wyzwanie dla branży przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a dostosowanie sieci energetycznej do tych zmian w dużej mierze zależy od integracji realizowanych działań.
W dziale Rynek i regulacje piszemy o inicjatywie mającej na celu osiągnięcie porozumienia społecznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz branży dystrybucji energii elektrycznej. W dziale technicznym omawiamy problematykę usług elastyczności sieci dystrybucyjnej. Poza tym Czytelnicy znajdą w numerze stałe i cenione rubryki, takie jak informacje ze spółek, dział prawny czy felieton. Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zasadne i pilne stają się pytania o to, jak sektor elektroenergetyki wpisze się w kolejną perspektywę finansową? Czy wypracowano rozstrzygnięcia fundamentalnych aspektów naszego sektora? Z prośbą o ustosunkowanie się do tych najbardziej nurtujących kwestii zwróciliśmy się do osoby kompetentnej i doskonale zorientowanej w materii funduszy europejskich – Waldemara Budy, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiadając na nasze zaproszenie do Rozmowy miesiąca, Pan Minister omawia stan przygotowań Umowy Partnerskiej z Komisją Europejską. Zapisy tego dokumentu wskażą główne obszary inwestowania stanowiące wypadkową między potrzebami krajowymi i priorytetami unijnymi. Wśród tych ostatnich szczególnie istotne są badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko.
W kolejnych działach bieżącego wydania naszego miesięcznika Czytelnicy znajdą znane i cenione przez siebie rubryki, dokonujące przeglądu najważniejszych wydarzeń w branży. Do aktualnej i głośnej sprawy niedawnej globalnej awarii portali społecznościowych odnosimy się w dziale Łączność. Wydarzenia ostatnich tygodni dają asumpt do intrygujących rozważań „Czy Internet można wyłączyć?”.

Czytaj

W dzisiejszym wydaniu „Energii Elektrycznej” przyglądamy się procesom transformacyjnym jakie zachodzą w spółce dystrybucyjnej o szczególnym charakterze, a mianowicie PKP Energetyka. Naszym gościem jest Marek Kleszczewski, członek zarządu tej spółki odpowiedzialny za dystrybucję. Zakres dokonujących się przeobrażeń we wszystkich obszarach działalności jest rzeczywiście imponujący. W ciągu ostatnich lat PKP Energetyka poprawiła najważniejsze wskaźniki niezawodności. Dość powiedzieć, że liczba awarii na sieci trakcyjnej spadła ponadtrzydziestokrotnie, SAIDI prawie trzykrotnie, a poziom cyfryzacji wzrósł z 30 do 85 proc. Na tym fundamencie PKP Energetyka buduje swoje długofalowe plany, stawiając w centrum uwagi kwestie środowiskowe.
W innych działach bieżącego wydania „Energii Elektrycznej” przyglądamy się energetyce w różnych aspektach. Na powrót koniunktury dla całej gospodarki, a co za tym idzie – dla przedsiębiorstw energetycznych, wskazują dane płynące ze spółek naszego sektora. Omawiamy je w dziale Rynek i regulacje. Z kolei wśród zagadnień technicznych analizujemy zmiany w sieciach dystrybucyjnych największych polskich operatorów w latach 2016-2020.
Pragnąc przybliżyć ideę technologicznej rewolucji realizującej się za sprawą technologii 5G, ukazujemy jej wpływ na różne dziedziny życia. W dziale Wydarzenia relacjonujemy organizowaną przez PTPiREE konferencję poświęconą oświetleniu dróg i miejsc publicznych. Publikujemy również relację z tegorocznych targów Energetab, będących jednym z największych wydarzeń w naszej branży.

Czytaj

W dzisiejszych czasach niezbędne jest posiadanie i umiejętne zagregowanie ogromnej ilości danych dotyczących naszego sektora. Niekwestionowanym potentatem w tym zakresie jest Agencja Rynku Energii. Właśnie na temat nowej strategii w obliczu zmian rozmawiamy dziś z Arturem Olszewskim, Prezesem Zarządu ARE S.A.
Tempo transformacji polskiej energetyki stymulowane jest przez inicjatywy i regulacje na poziomie europejskim. Jedną z nich jest przedstawiony przez Komisję Europejską legislacyjny „Fit for 55”, który omawiamy w dziale Rynek i regulacje.
Bieżące prace legislacyjne prezentujemy natomiast w dziale PTPiREE i legislacja, który wraz z działem Paragraf w sieci, daje szeroki obraz zmian planowanych i zachodzących w polskiej energetyce.
W dziale Łączność omawiamy dziś zagadnienie współpracy wąsko- i szerokopasmowych systemów łączności.

Czytaj

Zaproszenie do spotkania z naszymi Czytelnikami przyjął prezes NFOŚiGW, profesor Maciej Chorowski. Punkt wyjścia do naszej rozmowy stanowią odnoszące ogromne sukcesy programy: Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Stop Smog, będące swego rodzaju narzędziami realizacji polityki klimatycznej.
W rubryce PTPiREE i legislacja omawiamy m.in.: prace nad nowelizacją PE oraz akty prawne dotyczące AMI, implementację dyrektywy rynkowej, czy regulacje dotyczące OZE i rozwiązań prosumenckich. Z kolei w dziale prawnym przybliżamy zmiany na rynku mocy, nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz działania Prezesa URE dotyczące umów typu PPA.

Czytaj

O możliwościach jak najlepszego dwustronnego wykorzystania wiedzy, doświadczeń, technologii i innych posiadanych zasobów rozmawiamy dziś z dr. inż. Jackiem Oko, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Punktem wyjścia do dyskusji jest ogłoszona w lutym decyzja dotycząca warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury należącej do operatorów systemów dystrybucyjnych w celu podwieszenia infrastruktury telekomunikacyjnej.

Czytaj

Na łamach „Energii Elektrycznej” publikujmy obszerne elementy ze sprawozdania z działalności PTPiREE w 2020 roku, ale oczywiście nie jest to jedyna pozycja bieżącego wydania. W dziale technicznym kontynuujemy nasz cykl poświęcony ocenie efektywności instalacji fotowoltaicznej w domku jednorodzinnym. W dziale Łączność piszemy na temat system zdalnego pomiaru energii elektrycznej, jako dochodowej innowacji. Dział elektromobilności poświęcamy rowerom elektrycznym, pokazując zalety tego rozwiązania. Numer zamyka jak zawsze felieton na temat innowacji – tym razem o kodach kreskowych. Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Na gruncie energetyki azymut rozwoju wyznacza „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Dokument ten, przyjęty przez rząd w lutym bieżącego roku, definiuje cele na najbliższe dwie dekady oraz przesądza o konieczności całkowitej przemiany dotychczasowej energetyki wieloskalowej opartej na węglu na rozproszoną opartą o odnawialne źródła energii. W tej perspektywie ogromne wyzwania organizacyjne i finansowe stają przed operatorami systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych, o czym w najnowszym wydaniu „Energii Elektrycznej” rozmawiamy z naszym znamienitym gościem, dr. hab. inż. Waldemarem Skomudkiem, wiceprezesem spółki Tauron Dystrybucja.

Czytaj

W bieżącym wydaniu „Energii Elektrycznej” zwracamy uwagę Czytelników na sferę zarządzania ogromną ilością danych w kontekście powstającego Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. CSIRE jest rozwiązaniem

Czytaj
EE 2_2021

Kolejny numer „Energii Elektrycznej” prezentuje główne założenia „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” – dokumentu, który wyznacza kierunki rozwoju sektora energetycznego na następne lata.

Czytaj
Energia-elektryczna-1-2021

Naszym gościem w styczniowym numerze Energii Elektrycznej jest Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Rozmawiamy na tematy związane z

Czytaj