Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO” ), Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej jako administrator Pani/Pana danych osobowych jest zobowiązane do przekazania i aktualizacji informacji o przetwarzanych danych osobowych. Informujemy zatem poniżej o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Państwa danych osobowych oraz o zasadach związanych z tym przetwarzaniem. 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wołyńskiej 22, 60-637 Poznań, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń KRS pod nr 0000007666.

Dane kontaktowe administratora:

Z PTPiREE można się skontaktować:

 • pod nr telefonu: 61 846 02 00
 • pod adresem e-mail: ptpiree@ptpiree.pl.
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań.

Cele i zakres (kategorie) przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy administratora

PTPiREE jako administrator przetwarza dane osobowe:

1. Członków Zwyczajnych, Nadzwyczajnych i Honorowych: w zakresie imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, miejsca pracy wraz z adresem oraz stanowiska pracy. Dodatkowo w przypadku danych osobowych Członków władz statutowych PTPiREE, dane osobowe obejmują również nr PESEL, wymagany do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań statutowych PTPiREE i obsługi członkostwa w PTPiREE poprzez:

 • rejestrację członkostwa i rejestrację władz statutowych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • obsługę poboru składek,
 • organizację i wysyłanie zaproszeń na wydarzenia (zgromadzenia, posiedzenia władz, konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania okolicznościowe),
 • dostarczanie materiałów merytorycznych dotyczących działalności PTPiREE, w tym biuletynu Energia Elektryczna,
 • bieżącą obsługę zapytań i wniosków członków.

Kategorie odbiorców danych Członków Zwyczajnych, Nadzwyczajnych i Honorowych:

Dane przekazywane są stronom trzecim jedynie w uzasadnionych przypadkach. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
 • świadczące usługi doradcze, audytorskie i kontrolne,
 • świadczące usługi informatyczne i telekomunikacyjne. 

Okres przechowywania danych Członków Zwyczajnych, Nadzwyczajnych i Honorowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, co najmniej przez okres trwania członkostwa w PTPiREE i do czasu rozliczenia składek (przedawnienia roszczeń z tego tytułu). 

2. Członków Rad Dyrektorów, Zespołów i Komisji PTPiREE w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, miejsca pracy oraz stanowiska pracy. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań statutowych PTPiREE na rzecz swoich Członków poprzez:

 • organizację i wysyłanie zaproszeń na wydarzenia (spotkania Rad Dyrektorów, Zespołów i Komisji, Zgromadzenia Krajowe, posiedzenia władz, konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania okolicznościowe),
 • dostarczanie materiałów merytorycznych dotyczących działalności Rad Dyrektorów, Zespołów lub Komisji, 
 • bieżącą obsługę zapytań i wniosków Członków Rad Dyrektorów, Zespołów lub Komisji.

Kategorie odbiorców danych Członków Rad Dyrektorów, Zespołów i Komisji PTPiREE:

Dane przekazywane są stronom trzecim jedynie w uzasadnionych przypadkach. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

• świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,

• świadczące usługi doradcze, audytorskie i kontrolne,

• świadczące usługi informatyczne i telekomunikacyjne. 

Okres przechowywania danych Członków Rad Dyrektorów, Zespołów i Komisji PTPiREE:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, co najmniej przez okres Pani/Pana Członkostwa w Radzie Dyrektorów, Zespole lub Komisji lub do czasu rozliczenia kosztów powstałych w związku z uczestnictwem w danym gremium (przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub wymogów rachunkowych czy podatkowych).

3. Uczestników wydarzeń branżowych organizowanych przez PTPiREE i kontrahentów PTPiREE w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, miejsca zatrudnienia. PTPiREE zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu: informowania o wydarzeniach (konferencjach, szkoleniach, warsztatach, seminariach) organizowanych przez PTPiREE, o wydawnictwach i działalności PTPiREE bądź przesyłając najważniejsze informacje z branży elektroenergetycznej w formie newslettera. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (np. e-mailem) uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji.

Kategorie odbiorców danych Uczestników wydarzeń branżowych organizowanych przez PTPiREE i kontrahentów PTPiREE:

Dane przekazywane są stronom trzecim jedynie w uzasadnionych przypadkach. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • świadczące usługi z zakresu komunikacji i public relations,
 • świadczące usługi informatyczne,
 • Świadczących usługi hotelowe lub gastronomiczne. 

Okres przechowywania danych Uczestników wydarzeń branżowych organizowanych przez PTPiREE i kontrahentów PTPiREE:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych, w tym informacji o wydarzeniach organizowanych przez PTPiREE lub wysyłki newslettera lub do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PTPiREE jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, a także rozliczeń związanych z realizacją umowy.

Przysługujące prawa:

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu – uzyskania informacji o kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez PTPiREE oraz uzyskania ich kopii
 • sprostowania – prawo do poprawienia, uzupełnienia danych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • żądania usunięcia danych
 • prawo do sprzeciwu – uzasadnione szczególną sytuacją (po otrzymaniu sprzeciwu PTPiREE przestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący UE, Norwegię, Lichtenstein i Islandię

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza ten obszar. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: tel. 721 550 570, e-mail: rodo@ptpiree.pl.