Paragraf w sieci

O nowelizacji prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych oraz rozporządzenia mocowego piszą mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś z Biura PTPiREE i mec. Przemysław Kałek z Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Nowelizacja Prawa energetycznego

Do Sejmu trafiła oczekiwana przez sektor ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym Izby przekazano ją do pracy w komisji sejmowej. Zagadnienia regulowane nowelizacją istotne z punktu widzenia operatorów to przede wszystkim:
– zasady funkcjonowania systemu pomiarowego oraz centralnego systemu informacji rynku energii wraz z wprowadzeniem nowych definicji,
– kwestie magazynowania energii elektrycznej,
– przepisy dotyczące zamkniętego systemu dystrybucyjnego,
– zagadnienia wynagrodzeń dla odbiorców, którzy dostosowali się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
– delegacje do wydania nowych rozporządzeń związanych z systemem pomiarowym i CSIRE,
– zmiany w zakresie opracowywania polityki energetycznej państwa,
– modyfikacje przepisów o kontroli przez Prezesa URE realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych,
– umocowanie zespołu wspierającego działalność koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE,
– doregulowanie kwestii wydawania świadectw kwalifikacyjnych i dopuszczenia do prac na sieci osób nieposiadających świadectw,
– poszerzenie katalogu kar nakładanych przez Prezesa URE.
Ustawa zmieniająca obejmuje także inne akty prawne, m.in. Prawo o miarach, i regulację szczególną w sytuacji stanu epidemii, a mianowicie odroczenie terminu legalizacji ponownej liczników. Takie odroczenie i zezwolenie na dalsze użytkowanie liczników ma mieć zastosowanie do przyrządów pomiarowych, których ważność legalizacji albo obowiązek zgłoszenia do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności upływa w roku, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, albo występuje niebezpieczeństwo szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Nowelizacja modyfikuje także definicję hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, zawartej w ustawie o OZE, jak również wprowadza do niej przepisy związane z wymianą danych pomiarowych za pośrednictwem OIRE. Podobne zmiany obejmują również ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzając aspekt wymiany danych za jego pośrednictwem. Niezwykle istotne i pilne do wdrożenia są zmiany w ustawie o rynku mocy, w szczególności precyzujące sposób rozliczenia ryczałtem odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej G, innych niż gospodarstwa domowe, oraz takowe rozliczenie odbiorców w grupie C1x. Ustawa zawiera ponadto wiele przepisów przejściowych, co jest zrozumiałe przy wprowadzaniu nowych podmiotów na rynek energii, nowych zasad i metod wymiany danych dla prowadzenia rozliczeń.

Projekt nowelizacji rozporządzenia mocowego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poddało konsultacjom publicznym projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie. Zmiana miałaby dotyczyć doprecyzowania sposobu wyznaczania wielkości energii poddanej rozliczeniom w określonych godzinach doby poprzez wskazanie, że wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci (dla podmiotów rozliczanych inaczej niż ryczałtem, niebędących odbiorcami przemysłowymi), wyznaczany jest na podstawie wskazań licznika zdalnego odczytu, a w przypadku jego awarii może być wyznaczony według standardowego profilu zużycia energii elektrycznej, opracowanego i zamieszczonego w IRiESD, oraz rzeczywiście obranej energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym. W przypadku grup, dla których nie opracowuje się standardowych profili zużycia, rozliczenie w sytuacji awarii licznika następowałoby na zasadach ogólnych określonych w IRiESD. Jednocześnie w okresie przejściowym – do 31 grudnia 2021 roku – wielkość energii będzie mogła być wyznaczona przy wykorzystaniu standardowego profilu także przy braku licznika zdalnego odczytu.

Nowelizacja
Prawa zamówień publicznych

7 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma m.in. na celu wyeliminowanie różnic interpretacyjnych dotyczących odmiennego uregulowania analogicznych instytucji prawnych w Prawie zamówień publicznych oraz w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Z kwestii interesujących z punktu widzenia sektora energetycznego, przywrócono wcześniejsze brzmienie art. 142 ust. 1, aby nie ograniczać zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego wyłącznie do czterech lat oraz wprowadzono zmiany w regulacji dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wydłużonego czasu między wyborem wykonawcy a zawarciem umowy. Termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2021 roku.

Czytaj dalej