zmiany-podatkowe-2021

Zmiany podatkowe od 2021 r.

28 listopada 2020 r. Sejm uchwalił nowelizacje dotyczące podatków dochodowych. W szczególności ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Podpisane przez prezydenta nowele opublikowano w Dzienniku Ustaw 30 listopada. Dzięki temu spełniono wymóg Trybunału Konstytucyjnego, aby niekorzystne zmiany w podatkach rozliczanych w skali roku (a takimi są PIT i CIT) były ogłaszane podatnikom z co najmniej miesięcznym vacatio legis.

Opodatkowanie spółek komandytowych

Zmiany dotyczące spółek komandytowych zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Podatek dochodowy zapłacą nie tylko wspólnicy, jak jest obecnie, lecz także sama spółka. Nowych przepisów można będzie nie stosować przez pierwsze cztery miesiące 2021 roku. Jeżeli wspólnicy zdecydują się na opodatkowanie na nowych zasadach dopiero od 1 maja 2021 roku, to na 30 kwietnia powinny być zamknięte księgi rachunkowe w spółce. Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada między 31 grudnia 2020 roku a 31 marca 2021 roku, nie trzeba będzie zamykać ksiąg rachunkowych. Wówczas rok obrotowy zostaje wydłużony do 30 kwietnia 2021 roku.

Ulga abolicyjna

Ustawa ogranicza ulgę abolicyjną, z której co do zasady korzystają osoby mieszkające w Polsce ponad 183 dni w roku. Zmiana ta ma zapobiegać podwójnemu brakowi opodatkowania dochodów. Jej likwidacja spowoduje, że osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w naszym kraju a tym zapłaconym za granicą. Z ulgi abolicyjnej nadal będą mogli korzystać marynarze. Pozostali podatnicy – z kwoty wolnej od opodatkowania w wysokości 8 tys. zł rocznie.

Estoński CIT

Od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał tzw. estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Polega on na tym, że podatek zapłaci się dopiero w momencie wypłaty zysku. Ustawa przewiduje jednak wiele ograniczeń w stosowaniu tego rozwiązania. Przede wszystkim estońskiego CIT nie będzie mógł stosować podatnik, którego próg przychodów wynosi 100 mln zł. Warunkiem skorzystania z tej daniny będzie też regularne inwestowanie. Spółki będą musiały zwiększać swoje wydatki na fabrycznie
nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3–8 klasyfikacji (m.in. maszyny, urządzenia, środki transportu), bądź na opłaty ustalone w umowie leasingu tych środków. Alternatywą będzie zwiększenie zatrudnienia. Uchwalona ustawa przewiduje też, że jeżeli spółka uzna, iż estoński CIT jest dla niej niekorzystny, będzie mogła stosować dotychczasowe zasady opodatkowania (w tym ulgi), a dodatkowo sięgnąć po drugie rozwiązanie wprowadzone na wzór niemieckiego funduszu inwestycyjnego. Zakłada ono, że przedsiębiorca opracuje kilkuletni plan inwestycji, a przeznaczone na niego pieniądze będzie wpłacać na specjalny fundusz. Dokonywane od niego odpisy zaliczał będzie do kosztów uzyskania przychodu.

Dziewięcioprocentowy CIT

Od 1 stycznia zostanie podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro limit bieżących przychodów podatnika uprawniający do stawki 9 proc. CIT. Celem tej zmiany jest zrównanie obu warunków stosowania obniżonej stawki CIT: jednego – dotyczącego przychodów roku bieżącego (obecnie 1,2 mln euro) i drugiego – odnoszącego się do przychodów z poprzedniego roku (który już teraz wynosi 2 mln euro).
Zgodnie z ostatecznym brzmieniem ustawy nowelizującej w 2021 roku 9-procentowy CIT będzie mógł stosować podatnik, który spełni dwa wymogi: 1/jego przychody za 2020 rok nie przekroczą 2 mln euro po kursie z 1października 2020 roku, czyli 9 mln 31 tys. zł brutto (tj. wraz z należnym VAT), 2/jego bieżące przychody osiągane w 2021 roku nie przekroczą 2 mln euro netto, czyli bez należnego VAT (ale uwaga – po kursie z 4 stycznia 2021 roku). Choć oba limity przychodów zostaną zrównane, nadal będą się różnić. Ten, który dotyczy przychodów bieżących, wciąż będzie liczony bez VAT (netto), a limit przychodów z poprzedniego roku – z należnym VAT (czyli brutto).

Ryczałt dla podatników PIT

Od nowego roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie mogło stosować znacznie więcej podatników. Przede wszystkim dlatego, że obecny limit 250 tys. euro będzie podniesiony do 2 mln euro. Dzięki temu w przyszłym roku ten sposób opodatkowania będą mogli wybrać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w 2020 roku uzyskają przychody nieprzekraczające 9 mln 30 tys. 600 zł. Zniknie też zakaz stosowania ryczałtu dla większości branż, które obecnie nie mogą z niego korzystać (np. związane ze świadczeniem usług prawniczych, księgowych i architektonicznych). Rozszerzono również katalog uprawnionych do tej formy rozliczenia wolnych zawodów, m.in. o psychologa, radcę prawnego, notariusza, adwokata, księgowego, doradcę podatkowego i inwestycyjnego. Co więcej, świadczenie usług przedsiębiorcom nie wykluczy stosowania ryczałtu.

Ulgi z tarczy

Dzięki przyjętej przez parlament nowelizacji podatnicy dłużej będą mogli korzystać z antycovidowych ulg w podatkach dochodowych. Przede wszystkim możliwe będzie dalsze rozliczanie ulgi na badania i rozwój oraz IP Box już w trakcie roku, czyli płacenia niższej zaliczki na podatek (co do zasady ulgi te rozlicza się dopiero w rocznym zeznaniu). Takie prawo ma przysługiwać (na zasadach obowiązujących w 2020 roku) aż do końca roku podatkowego, w którym odwołany będzie stan epidemii COVID-19. Nadal też można odliczać od podatku darowizny komputerów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż trzy lata)przekazanych placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Wielkość odliczenia ma wynosić dla darowizn przekazanych:
– od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – 200 proc. wartości darowizny;
– od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2021roku – 150 proc. wartości darowizny;
– od 1 kwietnia 2021 roku do końca miesiąca, w którym będzie odwołany stan epidemii – równowartość przekazanej darowizny.
Takie same zasady mają obowiązywać przy odliczaniu darowizn towarów przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19. Chodzi o darowizny na rzecz wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Ulga na złe długi

Jeżeli w 2021 roku pandemia będzie trwała, wierzyciele nadal będą mogli szybciej korzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych. Dłużnicy natomiast nie będą musieli po 90 dniach zwiększać swojego dochodu podatkowego (u ryczałtowców – przychodu) o kwotę niezapłaconą wierzycielowi.

Amortyzacja

Nadal też będzie można jednorazowo amortyzować środki trwałe nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego (w tym działający w specjalnych strefach ekonomicznych) nie będą mogli obniżać ani podwyższać stawek amortyzacji. Środki trwałe będzie można uznawać za używane (stosować dla nich indywidualne stawki amortyzacji) tylko wtedy, gdy podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były one wykorzystywane przez inne podmioty przez sześć miesięcy (albo 60 miesięcy w niektórych przypadkach), a nie przez niego samego.

Polityka podatkowa

Od 2021 roku na podatników CIT o rocznych przychodach przekraczających 50 mln euro nałożono obowiązek przygotowania i publikacji polityki podatkowej, jak również publikacji zmian w zakresie cen transferowych. Zmiana ta może potencjalnie przyczynić się do większej otwartości podatników na współpracę w ramach umowy o współdziałanie. Umowy o współdziałanie to pilotażowy program wprowadzony 1 lipca 2020 roku, opierający się na współpracy administracji skarbowej z podatnikami. Duże firmy, których przychód wykazany w zeznaniu CIT w poprzednim roku podatkowym przekroczył równowartość 50 mln euro mogą występować do Szefa KAS o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych. Program opiera się na trzech kluczowych zasadach:
– wzajemnego zaufania – obie strony będą postępowały zgodnie z ustalonymi regułami;
– transparentności – podatnik będzie gotowy do ujawniania administracji skarbowej informacji istotnych w kwestii opodatkowania, wskazania trudnych do rozstrzygnięcia zagadnień podatkowych oraz zidentyfikowania ryzyka podatkowego, a administracja skarbowa będzie informować podatnika o przesłankach wdrażania czynności nadzorczych;
– wzajemne zrozumienie – obie strony będą świadomie współdziałać we wspólnym interesie, jakim jest prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych.
Przed podpisaniem umowy o współdziałanie podatnik musi zostać zweryfikowany. Na podstawie danych z deklaracji podatkowych, decyzji, protokołów z kontroli, informacji uzyskanych z różnych organów i instytucji, a także wiadomości dostępnych w środkach masowego przekazu, sporządzony będzie jego profil. Konieczne jest również przeprowadzenie audytu podatnika. Dopiero jego wynik decyduje o zawarciu umowy o współdziałanie pomiędzy podatnikiem a Szefem KAS.

Dodatkowe zmiany

Inne rozwiązania od 2021 roku w zakresie podatku dochodowego:
– opodatkowane CIT zostaną te spółki jawne, które nie wskażą, kim są ich wspólnicy oraz kto pośrednio osiąga dochody ze spółki;
– będzie wprowadzona nowa instytucja – tzw. spółka nieruchomościowa, która zostanie objęta nowymi obowiązkami sprawozdawczymi oraz w zakresie podatku u źródła.

Zmiany w VAT

28 października 2020 roku rząd przyjął również projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe – tzw. pakiet SLIM VAT i rozwiązania „doprecyzowujące”. Nowelizacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących Tax Free, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku (z możliwością wcześniejszego stosowania od lipca 2021 roku).

Pakiet SLIM VAT

Komunikat Rady Ministrów zapowiada, że w ramach pakietu SLIM VAT zmiany wprowadzone będą w czterech najważniejszych obszarach:
1. Fakturowanie – likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 roku.
2. Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z dwóch na sześć miesięcy.
3. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na złote dla VAT i podatku dochodowego.
4. Korzyści finansowe dla przedsiębiorców – wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do czterech miesięcznych okresów rozliczeniowych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

Projektowane zmiany w WIS

W ramach rozwiązań „doprecyzowujących” przepisy o Wiążących Informacjach Stawkowych (WIS) projekt zakłada:
– rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU,
– ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa,
– wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania,
– pięcioletni okres ważności WIS.

Projektowane zmiany w MPP, wykazie
podatników, JPK i stawkach VAT

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących: mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT, JPK_VAT. Rząd deklaruje, że mają one ułatwić podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

Stanisława Teszner, Biuro PTPiREE

Czytaj dalej