Działalność PTPiREE w 2020 roku

XXXIV Zgromadzenie Krajowe Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, które odbyło się 12 maja w Warszawie, przyjęło sprawozdanie z działalności PTPiREE za 2020 rok oraz zatwierdziło sprawozdanie finansowe za ten okres. Zgromadzenie podjęło także uchwałę w sprawie podziału wyniku finansowego.

Działalność PTPiREE realizowana jest przez szereg zespołów i komisji, które podlegają bezpośrednio pod poszczególne rady dyrektorów. Uczestnictwo przedstawicieli OSD i OSP w pracach tych grup tworzy platformę wymiany informacji i najlepszych praktyk w danej dziedzinie. Z szerokiego zakresu zagadnień podejmowanych w ubiegłym roku prezentujemy podsumowanie najważniejszych prac, istotnych dla operatorów systemów elektroenergetycznych.

Działania związane z funkcjonowaniem OSD i OSP w warunkach epidemii

Ubiegły rok przebiegał pod znakiem wielu ograniczeń w związku z wprowadzonym w marcu stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii. Był to zarazem rok znaczących wyzwań stojących przed OSD i OSP. W związku z tym PTPiREE z jednej strony kontynuowało zadania z roku poprzedniego, ale też podejmowało działania ograniczające skutki epidemii i wspierające operatorów w zapewnieniu prawidłowego działania KSE oraz ciągłości świadczenia usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Dlatego też szczególne znaczenie miało inicjowanie i monitorowanie zmian w przepisach dotyczących działalności przedsiębiorstw energetycznych w warunkach epidemii koronawirusa oraz wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem w tym wyjątkowym czasie.

Na wniosek PTPiREE Ministerstwo Zdrowia uruchomiło szybkie testy diagnozujące COVID-19 dla kluczowych pracowników operatorów systemów elektroenergetycznych, tj. służb szybkiego reagowania, pracowników dyspozycji ruchu i pogotowia energetycznego.

7 marca 2020 roku opublikowano ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Kontynuacją działań legislacyjnych mających na celu dostosowywanie przepisów prawa do nowych realiów gospodarczych i społecznych związanych z epidemią były zmiany wprowadzane tzw. tarczami antykryzysowymi. Kolejne nowelizacje uwzględniały także część postulatów sygnalizowanych przez PTPiREE, w tym np. doprecyzowanie przepisów o organizacji pracy w sposób umożliwiający czasową izolację grup kluczowych pracowników, czy w zakresie modyfikacji przepisów Prawa energetycznego dotyczących możliwości wstrzymania dostaw energii elektrycznej. Wprowadzono także zmiany z zakresu prawa pracy i zagadnień pracowniczych, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, zamówień publicznych, wydłużenia okresu legalizacji liczników i szereg regulacji związanych z wieloma aspektami funkcjonowania spółek.

Ponadto, na zaproszenie resortu klimatu, PTPiREE regularnie uczestniczyło w konsultacjach kolejnych projektów rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgłaszane uwagi w dużej mierze spotkały się ze zrozumieniem.

Wypracowywane rozwiązania dotyczyły nie tylko sytuacji bieżącej, ale także długofalowych usprawnień formalnoadministracyjnych działalności przedsiębiorstw sektora energetycznego.

Współpraca z organami rządowymi obejmowała też cykliczne raportowanie o poziomie zużycia energii, stanie sieci oraz o wprowadzonych środkach, mających na celu zapewnienie ciągłości pracy OSD i OSP. W obszarze prowadzenia ruchu sieci elektroenergetycznych (SCADA) prowadzono stały monitoring absencji pracowników poszczególnych operatorów z powodu COVID-19, która mogłyby wpływać negatywnie na zapewnienie ciągłości działania w zakresie dostaw energii elektrycznej, stały monitoring wpływu COVID-19 na zapotrzebowanie KSE oraz analizę zagrożeń dotrzymania terminów wynikających ze stanu epidemii COVID-19 określonych w kodeksach sieci „operacyjnych”.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii PTPiREE zabiegało o zmianę przepisów ustawy Prawo o miarach, tj. wprowadzenia możliwości przedłużenia o sześć miesięcy użytkowania liczników pod warunkiem złożenia wniosku na odroczenie legalizacji ponownej w odniesieniu do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub do użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności. Ponadto w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne zapewniono możliwość odroczenia wymiany liczników przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, co częściowo pozwoliło rozłożyć w czasie przeprowadzanie wszystkich planowanych wymian liczników energii elektrycznej.

Akceptację znalazł także postulat przedłużenia terminu wdrożenia postanowień rozporządzenia ME z 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, którego wejście w życie przypadało na 26 marca Rozporządzenie to nakłada na operatorów szereg obowiązków, których wprowadzenie – w zaistniałych wówczas okolicznościach – bez należytego i kompleksowego przeszkolenia pracowników biorących udział w pracach przy urządzeniach energetycznych mogłoby skutkować zagrożeniem życia i mienia, a zatem wprowadzeniem niepotrzebnych zagrożeń w funkcjonowaniu KSE. Resort uznał zasadność postulatu i vacatio legis wydłużono najpierw do 26 września, a następnie do 26 października 2020 roku.

Taryfy

W 2020 roku zakończono sukcesem kilkuletnie starania operatorów systemów dystrybucyjnych o ujęcie mechanizmu konta regulacyjnego w rozporządzeniu taryfowym. Jego wdrożenie okazało się konieczne nie tylko ze względu na potrzebę ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych dla OSD i OSP w związku ze stanem epidemii koronawirusa i związanym z tym zmniejszeniem poboru energii elektrycznej przez odbiorców, ale także jako standardowe rozwiązanie regulacyjne funkcjonujące w innych krajach europejskich.

W ramach prac nad zmianą rozporządzenia taryfowego dla wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce wprowadzono taryfę dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania, która przenosi ciężar finansowy ze składnika stałego stawki sieciowej i stawki opłaty przejściowej na składnik zmienny powiązany z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania. W nowelizacji doprecyzowano także przepisy dotyczące opłaty za ponadumowny pobór energii biernej, których zmianę OSD postulowały od kilku lat.

Znaczna część prac w ubiegłym roku koncentrowała się nad ewaluacją obowiązującego modelu regulacji OSD. W ramach przygotowań do nowego modelu regulacyjnego wspierano analizy dotyczące nowej roli i wyzwań stojących przed OSD oraz konsultowano i opracowywano propozycje dotyczące procesu zatwierdzania taryf, omawiane następnie z przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki. Zainicjowano działania związane z opracowaniem modelu kosztów operacyjnych, w tym zasad dotyczących uwzględniania w przychodzie regulowanym kosztów wyłączonych z modelu oraz modelu wolumenu różnicy bilansowej. Opracowano także katalog elementów, które powinny być zaktualizowane, m.in.: aktualizacja modelu wyznaczania zwrotu z kapitału, zasady wyznaczania WACC, zwiększenie udziału opłat stałych czy uwzględnienie działań innowacyjnych lub związanych z inwestycjami strategicznymi.

Prezes URE uznał, że 2021 będzie stanowił rok przejściowy pomiędzy kończącym się okresem regulacyjnym (2016 -2020), dlatego też udało się dla 2021 (z perspektywą na lata kolejne) uzyskać: zmianę elementów kształtujących, wynagrodzenie inwestycji strategicznych związanych w realizacją przez OSD celów PEP 2040, zindeksowanie kosztów operacyjnych znacząco ponad inflację, cenę różnicy bilansowej lepiej odzwierciedlającą poziom ceny rynkowej oraz faktyczny profil różnicy bilansowej.

Inne zagadnienia związane z regulacją operatorów obejmowały m.in. kwestie wdrożenia i rozliczenia opłaty mocowej od 1 stycznia 2021 roku, takie jak rozliczenie odbiorców z grupy taryfowej G czy opłaty mocowej od OSDn.

Na potrzeby analizy zjawisk atmosferycznych i ich wpływu na niezawodność dostaw energii, a w konsekwencji m.in. na taryfę OSD, kontynuowano współpracę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym.

Na potrzeby analizy zjawisk atmosferycznych i ich wpływu na niezawodność dostaw energii, kontynuowano współpracę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym

,,Polityka energetyczna Polski do 2040 roku’’

W ramach prac nad kształtem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” PTPiREE współpracowało z Ministerstwem Klimatu w zakresie obszaru przesył i dystrybucja. Utrzymano wcześniejsze postulaty, opiniując na ostatnim etapie prac przyjęcie wskaźników poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej dla określonej struktury sieci dystrybucyjnych w Polsce.

Pakiet Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków

W 2020 roku kontynuowano współpracę z resortem klimatu nad implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 roku w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE (tzw. dyrektywę rynkową). Wskazywano na skutki i uwarunkowania finansowe koniecznych do implementacji rozwiązań, podkreślając jednocześnie, że przepisy te definiują szereg elementów odnoszących się do zasad funkcjonowania i obowiązków OSD, których realizacja jest silnie uzależniona od zapewnienia przewidywalności i stabilności przychodów.

Opracowywane zagadnienia dotyczyły kwestii taryfowych, elastyczności, technicznej procedury zmiany sprzedawcy, przepisów o magazynowaniu energii, dostosowania trybu przyłączeń mikroinstalacji, zagadnień związanych ze społecznościami energetycznymi oraz implementacji przepisów o elektromobilności. Część zmian znalazła się w uchwalonej w maju 2021 nowelizacji Prawa energetycznego, w szczególności w zakresie wprowadzenia obowiązku instalacji liczników zdalnego odczytu, pozostałe są spodziewane jeszcze w roku bieżącym.

Ponadto w ramach implementacji dyrektywy OZE (RED II) trwały prace nad zmianą przepisów dotyczących rozliczenia prosumentów energii odnawialnej oraz wprowadzenia regulacji odnoszących się do prosumenta zbiorowego i prosumenta wirtualnego, a także opiniowano nowe rozwiązania w zakresie klastrów energii, proponując modele stymulujące rozwój energetyki prosumenckiej z jednoczesną optymalizacją przychodów OSD.

Nowelizacja Prawa budowlanego uwzględniała pozytywnie zaopiniowane przez PTPiREE postulaty

Centralny System Informacji Rynku Energii i liczniki zdalnego odczytu

Przedstawiciele PTPiREE kontynuowali w ubiegłym roku współpracę z resortem klimatu, regulatorem oraz innymi organizacjami sektora nad projektem nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, wprowadzającej systemowe rozwiązania w zakresie wdrożenia liczników zdalnego odczytu (LZO) oraz uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Utworzony w ramach resortu Zespół ds. Wprowadzenia w Polsce Inteligentnego Opomiarowania, razem z sześcioma tematycznymi grupami roboczych, wypracowywał przepisy ustawy i rozporządzeń (w sprawie CSIRE, systemu pomiarowego oraz HAN). Prace dotyczyły także kwestii związanych z RODO, w tym z modelem administrowania (współadministrowania) danymi.

W nowelizacji znalazły się także uregulowania w zakresie m.in. magazynowania energii, procedury zmiany sprzedawcy i szereg innych, istotnych dla działalności OSD.

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego i Prawa energetycznego (terminy przyłączeń)

Na początku 2020 roku uchwalono i opublikowano ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Regulacja uwzględniała pozytywnie zaopiniowane przez PTPiREE na wcześniejszych etapach prac legislacyjnych postulaty, głównie w zakresie zmian w Prawie energetycznym, w tym zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej do wydania warunków przyłączenia w terminach odpowiednio: 21, 30, 60, 120 i 150 dni w poszczególnych grupach przyłączeniowych.

Rynek mocy

Miniony rok sprawozdawczy upłynął także na przygotowaniach OSD i OSP do wdrożenia rynku mocy.

Nowelizacją ustawy o rynku mocy w sierpniu minionego roku przesunięto termin wejścia w życie opłaty mocowej z 1 października na 1 stycznia 2021 roku. Ostatniego dnia listopada Prezes URE ogłosił stawki opłaty mocowej obowiązujące w 2021. 21 grudnia 2020 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie. Mając na względzie właściwe wywiązywanie się przez OSD z obowiązku poboru opłaty mocowej, PTPiREE konsultowało z resortem klimatu i regulatorem interpretację przepisów ustawy w tym zakresie. PTPiREE – na prośbę URE – opracowało także odpowiedzi na najczęściej zadawane przez odbiorców pytania dotyczące rynku mocy, które zamieszczono na stronie internetowej PTPiREE oraz na stronach OSD.

Kontynuując działania z lat ubiegłych, monitorowano i raportowano zagadnienia związane z obowiązkiem wymiany liczników dla potrzeb rynku mocy oraz wspierano zmiany legislacyjne w zakresie ryczałtowego rozliczenia opłaty mocowej w grupie C1x.

Współpraca z odnawialnymi źródłami energii Nowelizacje ustawy o OZE i przygotowanie aktów wykonawczych

W 2020 roku PTPiREE przygotowywało analizy dotyczące propozycji zmian ustawy o OZE oraz brało udział w szeregu konsultacji projektów jej nowelizacji, które obejmowały m.in. wprowadzenie pojęć prosumenta zbiorowego i wirtualnego, rozszerzenia zasad prosumentów na nowych odbiorców, zmian w systemie rozliczeń prosumentów energii odnawialnej oraz dalszego wsparcia rozwoju klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych. Opiniowano również projekty rozporządzeń dotyczących przyłączania mikroinstalacji, zasady rozliczeń prosumentów i funkcjonowania spółdzielni energetycznych.

Mikroinstalacje

W 2020 roku cyklicznie raportowano do właściwych resortów wzrost liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci danego OSD oraz łączną moc zainstalowaną przyłączonych mikroinstalacji, a także przekazywano informacje o zdolności sieci OSD do przyjęcia energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych.

Ze względu na znaczącą wzrost liczby tych źródeł wytwórczych w systemie, PTPiREE stworzyło na swojej stronie internetowej zakładkę zawierającą dane statystyczne na temat mikroinstalacji przyłączonych do sieci OSD oraz zagadnień wynikających ze skali przyłączeń.

Inicjatywa wydłużenia okresu legalizacji liczników statycznych

W ciągu całego roku w ramach PTPiREE podejmowano inicjatywy dotyczące wydłużenia okresu legalizacji liczników energii elektrycznej. Powołano zespół roboczy złożony z przedstawicieli PTPiREE i GUM, przy współpracy reprezentantów MKiŚ oraz MRPiT, który za zadanie otrzymał wypracowanie zasad umożliwiających wprowadzenie 12-letniego okresu użytkowania liczników statycznych. Prace są kontynuowane w roku bieżącym.

Nowe Prawo zamówień publicznych

W drugiej połowie roku PTPiREE analizowało i opiniowało projekty przygotowanych przez MR (MRPiT) rozwiązań w zakresie zamówień publicznych. Konieczność wprowadzenia nowych regulacji prawnych (lub nowelizacji istniejących) wynikała z przepisów nowej ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, której wejście w życie nastąpiło (co do zasady) 1 stycznia 2021 roku. Wspierano przedsiębiorstwa energetyczne analizą wpływu projektowanych regulacji na działalność operatorów. Przeprowadzono również szkolenie i warsztaty dla pracowników
członków wpierających PTPIREE.

Elektromobilność

W ubiegłym roku PTPiREE opiniowało regulacje umożliwiające rozwój elektromobilności w Polsce. Do resortu klimatu przekazano raport pt. „Status budowy ogólnodostępnych stacji ładowania realizowanych przez OSD”. Ponadto skierowano postulat zrzeszonych w PTPiREE operatorów dotyczący wydłużenia w regulacjach czasu przewidzianego dla OSD na wybudowanie brakujących punktów ładowania samochodów elektrycznych ze względu na opóźnienia w przyjmowaniu przez samorządy planów budowy stacji ładowania. Prowadzono również rozmowy z MkiŚ – przy udziale innych zainteresowanych rozwojem elektromobilności – dotyczące ułatwień w budowaniu ogólnodostępnych stacji ładowania oraz urządzeń elektroenergetycznych służących do ich zasilenia, w tym rozbudowy sieci.

W ramach działań dotyczących eletromobilności opracowano i wdrożono jednolitą „Specyfikację techniczną ogólnodostępnych stacji ładowania prądu przemiennego samochodów elektrycznych budowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych”.

W drugiej połowie roku przygotowywany był comiesięczny raport na temat realizacji zapisów ustawy o elektromobilności w zakresie planów budowy opracowywanych przez gminy oraz działań OSD w celu realizacji obowiązku ustawowego.

Posadowienie infrastruktury sieciowej oraz procesy inwestycyjne

W ramach prac nad zmianą ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw PTPiREE w imieniu zrzeszonych OSD po raz kolejny postulowało ujęcie w wykazie i objęcie regulacją ustawową linii 110 kV lub wskazanie wprost „inwestycji towarzyszących”. Niestety postulat nie zyskał akceptacji ustawodawcy.

Wśród zagadnień prowadzonych przez PTPiREE znajdowały się także te mające na celu poprawę regulacji w zakresie posadowienia i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych na gruntach nienależących do przedsiębiorstw sieciowych, w szczególności będących w zarządzie Lasów Państwowych. W drugiej połowie roku realizowano – podjęte z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości – prace nad zmianami w zakresie służebności przesyłu, analizując przede wszystkim aspekty prawne zasiedzenia służebności.

Nowelizacja rozporządzenia systemowego

PTPiREE uczestniczyło w całym procesie legislacyjnym nowelizacji rozporządzenia MKiŚ w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Uregulowano w nim w szczególności: bilansowanie OSP, przyłączanie jednostek wytwórczych, koordynację planowania rozwoju sieci przesyłowej oraz 110 kV, zakres informacji przekazywanych odbiorcom przez sprzedawców, a także dodano nowy załącznik nr 3 „Zakres informacji przekazywanych odbiorcom o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń”.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD)

Prowadzone w 2020 roku prace nad aktualizacją zapisów IRiESD dotyczyły różnych aspektów, w ramach których przygotowano kilka Kart Aktualizacji IRiESD, m.in.: dotyczącą dostosowania do kodeksów sieci oraz IREiSP, rynku mocy, zmian prawnych, warunków korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Analiza wskaźników SAIDI, SAIFI

Zakończono kolejny rok prowadzonej przez PTPiREE pracy pt. „Analiza wskaźników SAIDI, SAIFI”. Przygotowano raport podsumowujący kluczowe informacje analityczne za lata 2011-2019. Uzupełnieniem była analiza wskaźników obszarowych regulacji jakościowej, które zawarto w dokumencie „Regulacja jakościowa w latach 2018-2025 dla operatorów systemów dystrybucyjnych”. Analizę celów dla wskaźników jakościowych w zakresie czasu i częstości przerw, traktowanych jako średnia ważona danych pięciu największych OSD, przeprowadzono dla obszaru Polski.

Udostępnianie słupów elektroenergetycznych na potrzeby podwieszania linii telekomunikacyjnych

Na początku ubiegłego roku PTPiREE opiniowało przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji ,,Dobre praktyki w procesach realizacji i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem stanowisk słupowych linii elektroenergetycznych należących do przedsiębiorstw elektroenergetycznych’’.

W lipcu Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawił do konsultacji projekt decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej należącej do OSD przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Zarówno PTPiREE, jak i OSD podkreślały w przekazanych w konsultacjach stanowiskach, że warunki proponowane OSD w zakresie zapewnienia dostępu do infrastruktury nie zapewniają proporcjonalności zasad dostępu i dyskryminują OSD, co jest niezgodne z zapisami ustawy o wspieraniu rozwoju. Podkreślano konieczność uwzględnienia m.in obowiązków OSD w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego, ciągłości dostarczania energii elektrycznej do odbiorców oraz bezpieczeństwo ludzi wykonujących prace na urządzeniach elektroenergetycznych, a także osób postronnych. Wskazywano na kwestie regulacyjne OSD i wpływ podwieszenia linii telekomunikacyjnych na taryfy i sytuację finansową OSD, a także potrzebę indywidualnej kalkulacji stawek dla każdego OSD z uwzględnieniem jego kosztów.

Uzgodnione z Prezesem URE decyzje dla pięciu OSD wydano 12 lutego 2021 roku.

Kodeksy sieci ENTSO-e

W roku 2020 kontynuowano prace nad wdrożeniem rozporządzeń ustanawiających kodeksy sieciowe w obszarach: przyłączania do sieci, zarządzania siecią oraz bilansowania. Warte odnotowania są następujące
działania w tym zakresie:

  • ƒ opracowanie na zlecenie PTPiREE memorandum „Punkt przyłączenia a kryteria kwalifikacji jednostek wytwórczych do poszczególnych typów modułów wytwarzania energii zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 roku ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci”. Na podstawie wniosków z memorandum wypracowano rekomendację dla operatorów;
  • ƒ wprowadzenie od 1 lipca 2020 roku nowej wersji dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” opracowanego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 roku ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) – publikacja na stronie PTPiREE w imieniu zrzeszonych w PTPiREE OSD i OSP;
  • ƒ aktualizacja komunikatu na strony www operatorów w zakresie NC RfG;
  • ƒ opracowanie i opublikowanie na stronach PTPiREE dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” oraz opracowanie zbioru pytań i odpowiedzi do dokumentu.

Elastyczność

W ubiegłym roku opracowano dokument pt. ,,Koncepcja rynkowego pozyskiwania przez OSD lokalnych usług elastyczności dotyczących regulacji napięcia w sieciach 110 kV’’. Uzgodnienia końcowe zapadną w bieżącym roku.

Jednocześnie w ramach działań PTPiREE przeanalizowano oraz przygotowano materiał obejmujący analizę wymagań dyrektyw w zakresie elastyczności oraz możliwych i koniecznych działań OSD na tym polu.

Fundusze europejskie i innowacje

W ubiegłym roku kontynuowano działalność związaną z funduszami europejskimi. Biuro Towarzystwa wspierało spółki w zakresie przygotowania wniosków w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach POIŚ.

Pracowano także nad programowaniem nowej perspektywy finansowej. Współpraca i konsultacje z Ministerstwami Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Klimatu i Środowiska objęły m.in.: przygotowanie materiału na temat ,,Operacji o znaczeniu strategicznym w latach 2021-2027’’, opiniowanie słownika słów kluczowych na potrzeby stworzenia elektronicznego, szczegółowego opisu osi priorytetowych w perspektywie 2021-2027, opracowanie fiszki w ramach Krajowego Planu Odbudowy, przedstawienie zamierzeń inwestycyjnych OSD na terenie Polski wschodniej, konsultacje założeń do umowy partnerstwa na lata 2021-2027 oraz udział w konsultacjach dotyczących funduszu modernizacyjnego, przeznaczonego na wspieranie inwestycji niskoemisyjnych w sektorze energetycznym. Na bieżąco uczestniczono w pracach dotyczących opracowania linii demarkacyjnej pomiędzy programami w nowej perspektywie.

Komunikacja zewnętrzna i promocja

Towarzystwo prowadziło działania komunikacyjne i promocyjne na rzecz podsektora, w tym monitoring mediów, komunikacja w mediach społecznościowych i Internecie oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Opublikowano kolejny raport branżowy pt. „Energetyka. Dystrybucja i przesył”, stanowiący kompleksowe opracowanie na temat podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Ze względu na panującą pandemię, promocja oraz dystrybucja raportu odbyła się online.

Przeprowadzono szóstą edycję ogólnopolskiego konkursu „Samorząd przyjazny energii”, który adresowany był do jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, przeciwdziałaniem powstawaniu smogu, wymianą ogrzewania na elektryczne czy rozwojem sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Inicjatywa ma na celu promocję współpracy pomiędzy operatorami sieci energetycznych a samorządami. Konkurs był objęty patronatem Ministrów Klimatu i Środowiska oraz Aktywów Państwowych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Również PTPiREE obejmowało patronatem ważne wydarzenia branżowe (m.in. Europower, Gdańskie Dni Elektryki, Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy). Z powodu pandemii i obostrzeń z tym związanych większość tych wydarzeń odbyła się online.

Łączność radiowa

Podobnie jak w roku poprzednim prowadzono prace nad wymogami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z 24 listopada 2017 roku ustanawiającym kodeks NC NR w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. W minionym roku operator systemu przesyłowego przyjął do stosowania dokument „NC ER – wymagania techniczne dla systemów komunikacji głosowej”. Rozwiązania w nim proponowane następnie wdrażały OSD. Priorytetowym działaniem było rozszerzenie procesu cyfryzacji łączności radiowej o współpracę z sieciami telekomunikacyjnymi i informatycznymi oraz głębsze współdziałanie między OSD i OSP. W związku z koniecznością sprawdzenia sposobów komunikacji w uzgodnieniu z URE opracowano „Plan testów”, zakładający testowanie łączności pomiędzy OSD.

Omawiano wdrażanie nowych technologii komunikacji dyspozytorskiej oraz rozwój systemu TETRA, jak też rolę systemu łączności w systemie elektroenergetycznym w warunkach zagrożenia klimatycznego i innej wyższej konieczności.

W 2020 roku Biuro Operatora Sieci Łączności Radiowej PTPiREE wszczęło 14 procedur uzyskania pozwolenia radiowego dla obiektów systemu TETRA pracujących na terenie działania wszystkich OSD. Wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Priorytetowym działaniem było rozszerzenie procesu cyfryzacji łączności radiowej o współpracę z sieciami telekomunikacyjnymi i informatycznymi oraz głębsze współdziałanie między OSD i OSP

Uzgodnienia projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej w zakresie łączności

W 2020 roku odbyły się konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Proponowane przez PTPiREE wyłączenie grupy podmiotów sektora energetycznego z obowiązku udostępniania zasobów, w szczególności infrastruktury technicznej oraz telekomunikacyjnej, z racji zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, było kluczowym wnioskiem zgłaszanym w uwagach do projektu ustawy. Cała infrastruktura, na której opiera się przesyłanie energii jest w energetyce zasobem chronionym. Bezawaryjne utrzymywanie redundantnej sieci telekomunikacyjnej jest niezbędne, gdyż brak komunikacji spowodowany awarią sieci telekomunikacyjnej może stać się przyczyną awarii systemu elektroenergetycznego na dużym obszarze kraju lub nawet może doprowadzić do blackoutu w całym kraju.

Działalność szkoleniowa

Funkcjonujący przez większą część roku zakaz organizacji stacjonarnych szkoleń i konferencji oraz zamknięcie hoteli wymogły na PTPiREE zmiany w działalności szkoleniowo- -wydawniczej. W maju 2020 roku wdrożono platformę ClickMeeting, na której od czerwca zrealizowano wszystkie możliwe do przeprowadzenia online szkolenia i konferencje. Łącznie w 2020 roku PTPiREE zrealizowało w tej formule sześć szkoleń i tyleż konferencji.

Na potrzeby bieżących działań podejmowanych przez PTPiREE tworzone są czasowo dostępne portale, publikujące aktualne informacje o konkretnych wydarzeniach. W związku ze zmianą konwencji wielu wydarzeń zjazdowej na formułę online, znacznie poszerzono działania informacyjne na poszczególnych portalach. Jednym z przykładów takiej akcji informacyjnej jest strona poświęcona konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce o adresie: http://siwe.ptpiree.pl/

Działalność wydawnicza

PTPiREE prowadzi szeroką działalność wydawniczą. W swojej ofercie posiada miesięcznik „Energia Elektryczna” (od stycznia bieżącego roku wydawany w wersji elektronicznej), 29 albumów typizacyjnych linii średniego i niskiego napięcia – podlegają one cyklicznej aktualizacji, 15 publikacji książkowych, 25 instrukcji, w tym m.in. zestaw 18 instrukcji eksploatacyjnych, 5 filmów oraz kilkadziesiąt materiałów szkoleniowych przygotowywanych na seminaria i konferencje. Pełen wykaz wydawnictw prezentowany jest na stronie internetowej PTPiREE.

W związku ze zmianą formuły edytorskiej „Energii Elektrycznej”, utworzono stronę internetową poświęconą miesięcznikowi (e-elektryczna.pl). ,,EE’’ można pobrać bezpośrednio ze strony lub otrzymać w postaci newslettera. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie kręgu odbiorców czasopisma.

Biuro PTPiREE

Czytaj dalej