INFORMACJE ZE SPÓŁEK

43 miliony złotych na magazyny energii
(PGE Dystrybucja)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał zgodę na budowę trzech magazynów energii przez spółkę PGE Dystrybucja. Magazyny o mocy od 2 do 2,5 MW będą podłączone do sieci średniego napięcia. Prezes URE wydał trzy decyzje uznające magazyny energii elektrycznej spółki PGE Dystrybucja za w pełni zintegrowane elementy sieci i wyraził zgodę na posiadanie, budowanie, zarządzanie oraz obsługę trzech magazynów przez tego operatora systemu dystrybucyjnego. Magazyny zostaną zlokalizowane na obszarach PGE Dystrybucja (w Warcie, Jeziorsku i Cisnej), gdzie istniejąca sieć średniego napięcia jest bardzo rozległa i przebiega przez gęsto zalesione, trudno dostępne tereny, na których jest narażona na częste awarie wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Budowa magazynów energii w tych miejscach pozwoli na ograniczenia czasu przerw w dostawie energii elektrycznej, a także poprawi parametry jakościowe dostarczanej energii oraz pozytywnie wpłynie na współpracę sieci dystrybucyjnej z lokalnymi odnawialnymi źródłami energii. Magazyny mają również stanowić alternatywę dla droższych i bardziej czasochłonnych inwestycji w rozbudowę klasycznych linii i stacji elektroenergetycznych. Koszt inwestycji to około 88,5 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 43 mln zł.

Linia elektroenergetyczna 400 kV Ostrołęka-Stanisławów
(PSE)

PSE zakończyła budowę ponad 100-kilometrowego połączenia między stacjami w Stanisławowie i Ostrołęce. Linia 400 kV ma strategiczne znaczenie dla systemu elektroenergetycznego w Polsce, łącząc północ z południem kraju. Zapewni odpowiednie dostawy energii elektrycznej dla nowych dużych odbiorców energii elektrycznej w północno-wschodniej i środkowej Polsce oraz zwiększy pewność dostaw energii elektrycznej dla ponad ośmiu milionów mieszkańców. Linia Ostrołęka – Stanisławów umożliwi również synchronizację systemów energetycznych państw bałtyckich z systemem europejskim.

Inwestycję zrealizowano w formule „pod klucz”. Wykonawcę projektu (konsorcjum Elfeko SA, SPIE Elbud Gdańsk SA, ELTEL Networks Energetyka SA) wyłoniono w 2018 roku. Zorganizowano kilkadziesiąt spotkań otwartych z mieszkańcami gmin, przez które miała przechodzić linia. W procesie konsultacyjnym zastosowano również nowoczesne narzędzia, takie jak geoankieta. Dzięki niej można było przez stronę internetową sprawdzić przebieg linii i zgłosić uwagi. Głos społeczności miał znaczący wpływ na wybór trasy linii. Przeprowadzono także ponadroczne obserwacje przyrodnicze i inwentaryzacje, które pozwoliły opracować raport o środowiskowym oddziaływaniu inwestycji. Linia przejdzie jeszcze szereg testów i sprawdzeń zanim zostanie przekazana na stałe do eksploatacji. Po uruchomieniu nowej linii planowana jest rozbiórka starego połączenia 220 kV Ostrołęka – Miłosna na odcinku między Ostrołęką a Stanisławowem. Na zajmowanym przez nią dotychczas terenie leśnym będzie można zasadzić drzewa. Linia 400 kV będzie miała także znaczenie lokalne, ponieważ docelowo zasili nową stację elektroenergetyczną niedaleko Wyszkowa. Doprowadzenie połączenia 400 kV do stacji Wyszków stanie się impulsem do rozwoju regionu.

Nowoczesne laboratorium liczników
(Energa-Operator)

W spółce Energa-Operator powstało nowoczesne laboratorium urządzeń pomiarowych. Będzie w nim można sprawdzać nie tylko jakość dokonywanych pomiarów, ale przede wszystkim funkcje komunikacyjne liczników, z odwzorowaniem zróżnicowanych warunków występujących w sieciach elektroenergetycznych. Zdalnym pomiarem Energa-Operator objęła już ponad 2,4 miliona swoich klientów. W nowym laboratorium licznikowym znajduje się ponad 100 liczników zdalnego odczytu różnego typu, które mogą pracować jednocześnie. Odwzorowano w nim również dwie stacje średniego napięcia (z koncentratorami danych) oraz linię niskiego napięcia o długości do 1,5 tys. metrów, szafki pomiarowe, złącza kablowe, a także urządzenia klientów mogące wpływać na komunikację, np. inwertery
mikroinstalacji. Ponadto wyposażone jest ono w przyrządy symulujące różnorodne rodzaje zakłóceń występujących w rzeczywistych sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wszystko to pozwala na odzwierciedlenie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na potrzeby prowadzenia badań działania liczników i urządzeń z nimi współpracujących w różnych konfiguracjach z uwzględnieniem niemal wszystkich występujących w niej zjawisk. W laboratorium szkolić będą się elektromonterzy. Będą oni mieli możliwość wypróbowania różnych rozwiązań, np. takich jak zmiana częstotliwości, którą licznik wykorzystuje do komunikacji, lub zastosowanie wzmacniaczy sygnału dla problemów, które spotykają w rzeczywistej sieci energetycznej. Laboratorium posłuży również do weryfikacji parametrów dostarczanych przez dostawców modeli urządzeń pomiarowych przed ich masowym montażem u odbiorców energii elektrycznej. Na jego wyposażeniu są m.in. urządzenia umożliwiające monitorowanie nie tylko sygnału, ale i przesyłanych siecią elektroenergetyczną pakietów danych (tzw. sniffery). Umożliwia to dokładne sprawdzenie, czy są one odpowiednio szyfrowane i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Ponadto dzięki połączeniu laboratorium z Centralną Bazą Pomiarową spółki Energa-Operator możliwe będzie weryfikowanie, jak symulowane scenariusze wpływają na komunikowanie się z nią liczników (zarówno z wykorzystaniem PLC, jak też poprzez sieć LTE), a także wsparcie procesu jej usprawniania i modernizacji w środowisku testowym.

W nowoczesnym laboratorium liczników szkolić się będą elektromonterzy
Zdjęcie: Energa-Operator

Magazyn energii w Ochotnicy Dolnej
(Tauron Dystrybucja)

Dzięki współpracy spółki Tauron Dystrybucja, Elsta z Wieliczki, AGH oraz samorządu Ochotnicy Dolnej w tej gminie powstał trzeci już przemysłowy magazyn energii elektrycznej. Pozwala on na zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym poprzez kompensację wahań mocy ze źródeł odnawialnych o charakterze nieciągłym. Utrzymanie równowagi między podażą energii a popytem w systemie elektroenergetycznym, gdzie przyłączone są źródła OZE, zniweluje skutki destabilizacji sieci elektroenergetycznej (np. jakość napięcia).

W Ochotnicy Dolnej powstał trzeci już przemysłowy magazyn energii elektrycznej.
Zdjęcie: Tauron Dystrybucja

Modułowy magazyn energii elektrycznej BESS Elsta to system magazynów energii oparty na rozwiązaniach kontenerowych obudów na urządzenia elektryczne E-House produkcji Elsta. Energia magazynowana jest w akumulatorach i oddawana z poziomu prądu stałego na prąd przemienny za pomocą przekształtnika DC/AC, zapewniając dwukierunkową konwersję – rozładowanie i ładowanie akumulatorów.

Na lokalizację magazynu wybrano sieć niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Gmina Ochotnica Dolna już od kilku lat sukcesywnie zwiększa udział instalacji fotowoltaicznych na swoim terenie i obecnie występuje tu jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia jednofazowych mikroinstalacji. Okresowo – w czasie największego nasłonecznienia i niedopasowanej do produkcji energii autokonsumpcji klientów – ogranicza to możliwość oddawania przez prosumentów energii do sieci. Są to czynniki, które zmniejszają opłacalność poniesionych przez prosumentów inwestycji.

Nowy GPZ w Plebance
(Energa-Operator)

Zakończyła się gruntowna przebudowa głównego punktu zasilania Plebanka, która znacząco poprawi niezawodność dostaw energii elektrycznej na obszarze płockiego oddziału spółki Energa-Operator. Zmodernizowany GPZ wyposażony jest w 24-polową rozdzielnicę zamkniętą, nowoczesne zabezpieczenia cyfrowe oraz aparaturę z kompensacją nadążną do regulowania odbiorów o dynamicznym charakterze zmian obciążenia. Włączenie obiektu do sieci spółki Energa- Operator pozwoli na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gmin Gulczewo, Staroźreby, Wyszogród, a także części gmin Płock, Płońsk oraz Radzanowo. Poprawi się także m.in. pewność zasilania kluczowych zakładów przemysłowych znajdujących się w okolicy.

GPZ w Plebance został gruntownie przebudowany i zmodernizowany
Zdjęcie: Energa-Operator

Z uwagi na specyfikę zasilanych odbiorców GPZ Plebanka funkcjonuje w układzie H7 i wyposażony jest w cztery pola transformatorów wysokiego napięcia. Część wysokiego napięcia wykonano w konfiguracji napowietrznej. Wszystkie znajdujące się na stacji urządzenia wybudowano od nowa. W nowo dobudowanym na terenie stacji budynku umiejscowiono aparaturę przekaźnikową w wersji cyfrowej rozdzielni 110 kV, rozdzielnicę zamkniętą 24-polową 15 kV, akumulatornię, urządzenia zasilania potrzeb własnych 15 kV (wraz z kompensacją nadążną), rozdzielnicę niskiego napięcia, telemechanikę oraz łączność.

Innowacyjne projekty samoobsługowe
(Stoen Oparator)

Stoen Operator inwestuje w nowoczesne rozwiązania cyfrowe, co znacznie poprawia efektywność realizacji projektów. Dzięki współpracy z E-point SA, spółka przeprowadziła trzy nowatorskie projekty samoobsługowe. Pierwszy z nich to portal przyłączeniowy, który zautomatyzował proces wnioskowania o przyłączenie do sieci energetycznej. W ramach drugiego projektu warszawski OSD uruchomił specjalną platformę dla projektantów. Narzędzie to umożliwia efektywne zarządzanie procesem realizacji inwestycji przyłączeniowych. Dodatkowo rozwiązanie zdecydowanie przyspiesza procesy decyzyjne i wpływa na poprawę jakości realizowanych inwestycji. Trzecia usługa ma usprawnić pracę i komunikację pomiędzy spółką Stoen Operator a wykonawcami. Pozwala sprawniej zarządzać działaniami oraz planować prace w terenie. Realizacja projektów samoobsługowych we współpracy z E-point to kolejny krok na drodze pełnej digitalizacji stołecznego dostawcy energii elektrycznej.

Dziewięć nowych transformatorów
(Stoen Operator)

Stoen Operator z myślą o przyszłej rozbudowie infrastruktury podpisał umowy z Hitachi Energy oraz Siemens Energy. Obejmują one wyprodukowanie, dostarczenie i montaż dziewięciu transformatorów mocy, które zostaną zainstalowane w stołecznej sieci elektroenergetycznej. Spółka podjęła długofalowe zobowiązanie inwestycji w ramach Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. W 2023 roku inwestycje spółki Stoen Operator przekroczyły 500 mln zł. Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych jest jednym z filarów strategii międzynarodowej Grupy E.ON, do której należy stołeczny OSD.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej