INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Dzień Bezpieczeństwa w Luboniu
(Enea Operator)

Pod hasłem „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj!” Enea Operator uczestniczyła w Festynie Służb Mundurowych w podpoznańskim Luboniu. Na stanowisku spółki wyposażonym w rowery-blendery wykręcono litry soku z arbuza, ale także przeszkolono dziesiątki osób w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, zaprezentowano sprzęt Pogotowia Energetycznego i przeprowadzono krótkie szkolenia o bezpieczeństwie w pobliżu infrastruktury energetycznej. Odwiedzający mogli dotknąć kabla energetycznego SN i specjalistycznych urządzeń związanych z pracami pod napięciem, czy zapoznać się z pracą dźwigu. Pracownicy Pogotowia Energetycznego w Luboniu mówili m.in. o tym, jakie niebezpieczeństwa czyhają w pobliżu urządzeń energetycznych, z jakimi służbami należy kontaktować się w przypadku zaobserwowania niepokojących zdarzeń, np. uszkodzonych kabli. Kto chciał, mógł sprawdzić swoje umiejętności, próbując łączyć poszczególne elementy urządzeń służących do konserwacji kabli, ale przy użyciu specjalnych rękawic elektroizolacyjnych.

Drony nad torami
(Tauron Dystrybucja)

Podczas przebudowy linii wysokiego napięcia nad czynnym traktem kolejowym E65 na odcinku Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg Tauron Dystrybucja wykorzystał specjalistyczne drony, które przewiesiły przewody nad torowiskiem. Dzięki temu ruch kolejowy nie musiał być wstrzymany.

Po zakończeniu modernizacji pociągi osobowe będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h, a towarowe – 120 km/h.

Szlak ten jest jednym z najważniejszych w województwie śląskim. Łączy Katowice z granicą z Czechami. Inwestycja realizowana jest od początku roku. Jej wartość to blisko 1,5 mld zł.

Ponad 225 mln z Unii Europejskiej
(Energa-Operator)

Energa-Operator pozyskała łącznie ponad 225 mln zł dofinansowań w ramach programów operacyjnych związanych z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Fundusze te wykorzystywane są m.in. do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, jak też rozwoju infrastruktury umożliwiającej przyłączanie coraz liczniejszych odnawialnych źródeł energii.

Spółka uzyskała wsparcie unijne dla 14 projektów infrastrukturalnych, których nakłady inwestycyjne wyniosły razem z dofinansowaniem blisko 285 mln zł. Największym z nich jest projekt smart grid realizowany z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE (poddziałanie 1.4.1), dzięki któremu powstaje kompleksowy system zarządzania siecią średnich napięć znajdującą się na obszarze działania EOP. W ramach POIiŚ (poddziałanie 1.1.2) Energa-Operator zrealizowała również cztery duże inwestycje związane z przebudową i modernizacją stacji elektroenergetycznych 110/15 kV – Głównych Punktów Zasilania, których najważniejszym celem było zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE. Spółka pozyskała z POIiŚ łącznie ponad 190 mln zł. W celu zwiększania potencjału przyłączeniowego dla OZE przedsiębiorstwo korzysta także ze wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (działanie 3.1) pozwolił spółce na modernizację ponad 100 km linii średniego napięcia oraz wymianę ośmiu transformatorów 110/15 kV w czterech GPZ-ach, a także przebudowę tych stacji. Energa-Operator pozyskała blisko 39 mln zł w ramach RPO.

Inwestycja na Mazowszu
(PGE Dystrybucja)

Warszawski oddział PGE Dystrybucja wykonuje kompleksową modernizację stacji 110/15 kV Dylewo w technologii HIS, czyli z kompaktową aparaturą.

Docelowo stacja Dylewo zasili dziewięć linii średniego napięcia i kilkaset stacji transformatorowych (SN/nn). Nowoczesne rozwiązania wpłyną nie tylko na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii, ale usprawnią obsługę stacji. W dotychczasowym układzie sieci GPZ Dylewo pracował jako stacja odczepowa, czyli zasilana promieniowo jedną linią 110 kV. Po modernizacji stanie się elementem zamkniętego pierścienia, co umożliwi dostarczanie energii z pominięciem długotrwałych wyłączeń. W GPZ Dylewo znajdą zastosowanie najnowocześniejsze rozwiązania. Wykorzystane urządzenia wysokiego napięcia będą wykonane w technologii PASS. Polega ona na zastosowaniu gazu SF6, który jest lepszym izolatorem niż powietrze. Dzięki takiemu rozwiązaniu można wybudować urządzenia o zwartej, kompaktowej konstrukcji.

Rozdzielnica wykonana w technologii zastosowanej w GPZ Dylewo będzie bardziej odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych, co m.in. redukuje do minimum usterki związane ze zmianą wilgotności powietrza. Realną korzyścią z zastosowania nowej rozdzielnicy 110 kV będzie również zmniejszenie kosztów eksploatacji. Wysoka jakość wykonania wymagana przez zastosowaną technologię gwarantuje żywotność na pułapie 50 lat. Dzięki modernizacji stacji będą wdrożone liczne rozwiązania inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Zdalna obsługa, zwłaszcza w przypadku potencjalnej awarii, wpłynie na skrócenie czasu reakcji służb technicznych na terenie zasilanym z GPZ-u Dylewo. Zakończenie budowy i oddanie obiektu do użytkowania przewidziano w przyszłym roku.

W GPZ Dylewo znajdą zastosowanie najnowocześniejsze rozwiązania

GPZ w strefie ekonomicznej
(Tauron Dystrybucja)

Oddany do użytku GPZ Olszowa to strategiczna dla rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej inwestycja spółki Tauron Dystrybucja. Energia z tego miejsca zasili kilkanaście firm funkcjonujących w Strefie Aktywności Gospodarczej Gminy Ujazd i KSSE oraz umożliwi ich dalszy rozwój. Prowadzona w latach 2019-2021 budowa kosztowała 21 mln zł.

GPZ Olszowa to jedna z największych inwestycji energetycznych w województwie opolskim. Zrealizowana poprawi stabilność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców w wielu okolicznych miejscowościach. Szybka budowa stacji to rezultat porozumienia, które Tauron Dystrybucja zawarł w 2016 roku z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Stworzyło ono warunki do wyprzedzającego zlecenia opracowania dokumentacji technicznej oraz prawnej na budowę GPZ Olszowa. Pozwoliło to na sprawne przystąpienie do realizacji budowy niezwłocznie po zawarciu przez inwestorów umów o przyłączenie do sieci i zapewnienie im wymaganej mocy. Inwestycja realizowana była poprzez oddzielne opracowanie dokumentacji projektowej oraz oddzielnie wykonawstwo. GPZ Olszowa stanowi kolejną stację elektroenergetyczną 110/15 kV zasilającą odbiorców energii elektrycznej z powiatu strzeleckiego. Stacja jest także powiązana poprzez linie kablowe 15 kV z GPZ-em Strzelce Piastów.

Od strony technicznej stacja to obiekt z pięciopolową napowietrzną rozdzielnią 110 kV i wnętrzową 30-polową rozdzielnią 15 kV. Linię zasilającą 110 kV wybudowano jako dwutorową na słupach rurowych pełnościennych. Co ważne, GPZ Olszowa wyposażono w elementy zabezpieczające środowisko przed ewentualnym wyciekiem do gruntu oleju transformatorowego oraz zastosowano energooszczędne ogrzewanie i oświetlenie obiektu.

Budowa Głównego Punktu Zasilania Olszowa to jedna z największych inwestycji energetycznych w województwie opolskim

Energia nowoczesnych miast
(Enea Operator)

Enea Operator we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim po raz trzeci zorganizowała konferencję naukowo- techniczną poświęconą niskoemisyjnym źródłom energii. Tym razem, obok elektromobilności, jednym z głównych wątków był sposób wykorzystania technologii wodorowej w trosce o czyste powietrze w miastach.

Konferencja „Energia nowoczesnych miast. Elektromobilność. Logistyka miast. Zrównoważony transport. Sieci inteligentne w energetyce.” zgromadziła w tym roku ponad 150 gości zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań i proekologicznych działań w aglomeracjach miejskich oraz energetyce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich, branży energetycznej, władzy samorządowej i rządowej. Na scenie wystąpiło ponad 20 specjalistów, którzy dzielili się wiedzą, doświadczeniem i dorobkiem naukowym. Gościem honorowym był wiceminister Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE, który uczestniczył w panelu dotyczącym technologii wodorowej. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi prace nad dokumentami strategicznymi, ale także legislacyjnymi, które mają wprowadzać konkretne rozwiązania w życie i promować energię odnawialną oraz energię zeroemisyjną. Jednym z nich jest projekt polskiej strategii wodorowej. Przewiduje on rozwój przetwarzania i wytwarzania tego gazu przede wszystkim w transporcie, energetyce, ciepłownictwie i wielu technologiach dla potrzeb przemysłowych.

Kolejna konferencja z cyklu „Energia nowoczesnych miast” planowana jest na jesień przyszłego roku.

Samorządowe forum w Rzeszowie
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów zorganizował II Podkarpackie Forum Energetyczne skierowane do samorządowców z obszaru jego działania. Podczas spotkania przedstawiono zamierzenia inwestycyjne spółki w gminach i powiatach Rzeszowszczyzny oraz opinie i uwagi lokalnych władz.

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów na najbliższe lata planuje przede wszystkim budowę oraz modernizację sieci średniego i niskiego napięcia, w tym kablowanie linii SN, 110 kV, Głównych Punktów Zasilania oraz przyłączanie nowych odbiorców. W przyszłym roku na inwestycje przeznaczono rekordową kwotę 309 mln zł.

Dużo uwagi podczas forum w Rzeszowie poświęcono oświetleniu ulicznemu, fotowoltaice i magazynom energii. Uczestnicy wskazali na istotną rolę samorządów terytorialnych w procesie przygotowania inwestycji. Poruszono także kwestie współpracy z gminami przy realizacji prac eksploatacyjnych na ich terenie, przyłączania do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji OZE oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych.

W Setce Kuriera
(PGE Dystrybucja)

Podczas 17. edycji gali „Setka Kuriera” ogłoszono zwycięzców w pięciu klasyfikacjach. W kategorii „Giganci”, obejmującej firmy województwa lubelskiego, które uzyskały obrót powyżej miliarda złotych, bezkonkurencyjna okazała się spółka PGE Dystrybucja. Nagrodę prezesowi Jarosławowi Kwaskowi wręczył prezes ,,Kuriera Lubelskiego’’ Dariusz Kołacz. ,,Setka Kuriera” to ranking najważniejszych i największych przedsiębiorstw Lubelszczyzny.

Jarosław Kwasek, prezes spółki PGE Dystrybucja

Łódzkie Fora Energetyczne
(PGE Dystrybucja)

Od 5 października z myślą o samorządowcach w całym województwie odbywają się fora energetyczne organizowane przez łódzki oddział spółki PGE Dystrybucja. To już czwarte tego typu spotkanie.

W tym roku z uwagi na pandemię konferencja odbywa się w czterech odsłonach: w Łodzi, Bełchatowie, Nieborowie oraz Bronisławowie. W wystąpieniach prezentowanych podczas IV Forum Energetycznego omawiane są kwestie związane z najważniejszymi inwestycjami realizowanymi na obszarze działania Oddziału Łódź w latach 2017-2021 i planowanymi do realizacji do 2026 roku. Dużo uwagi poświęca się współpracy spółki PGE Dystrybucja oraz samorządów przy rozbudowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej. Podczas spotkań poruszana jest także tematyka współpracy z gminami przy realizacji prac eksploatacyjnych na ich terenie oraz przy przyłączaniu do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji OZE. Omawiane są też procedury postępowania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych i rola ścisłej współpracy energetyków z Wojewódzkim i Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego.

W konferencjach biorą udział starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Przyjęta formuła spotkań stwarza dogodną możliwość dialogu spółki z lokalnymi władzami. Doświadczenia ubiegłych lat wskazują, że jest to dobry sposób budowania pozytywnych, partnerskich relacji pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego a władzami samorządowymi.

Andrzej Piętka, dyrektor generalny łódzkiego oddziału spółki PGE Dystrybucja

Inwestycja dla OZE ze wsparciem UE
(Energa-Operator)

Energa-Operator kolejny raz skorzysta z dofinansowania z Unii Europejskiej na rozwój sieci energetycznej. Dzięki pozyskanym funduszom spółka zmodernizuje ponad 24 km linii wysokiego napięcia Płock – Sierpc, co przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla odnawialnych źródeł energii, a także zwiększy niezawodność dostaw energii elektrycznej. Energa-Operator pozyskała już łącznie ponad 225 mln zł w ramach europejskiej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Inwestycja, przeprowadzona na obszarze działania płockiego oddziału EOP w gminach: Stara Biała, Gozdowo, Bielsk oraz Sierpc, otrzyma wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Poddziałanie 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”.

Głównym jej celem jest zwiększenie zdolności przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej o dodatkowe 24 MWe, co przyczyni się do obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przebudowa sieci wpłynie także na poprawę efektywności pracy systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Modernizacja linii wysokiego napięcia Płock – Sierpc obejmuje wymianę przewodów roboczych na wysokotemperaturowe oraz odgromowego i komunikacyjnego, a także niezbędne prace adaptacyjne realizowane na 89 stanowiskach słupowych. Dzięki realizacji zadania linia będzie mogła pracować przy temperaturze roboczej nawet +800 C, co znacznie zwiększy jej obciążalność. Wsparcie Unii Europesjkiej wyniesie blisko 4,5 mln zł. Ukończenie inwestycji planowane jest na marzec 2023 roku.

Na zdjęciu (od lewej): prezes EOP Alicja Barbara Klimiuk, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz wiceprezes spółki Wiesław Jasiński

Konferencja prac pod napięciem
(Enea Operator)

Enea Operator zorganizowała w Łagowie VI Konferencję ,,Prace pod napięciem’’. Tematyka tegorocznej edycji koncentrowała się wokół robót prowadzonych w technologii PPN. Konferencje PPN należą do najważniejszych wydarzeń organizowanych przez spółkę.

Oprócz prelekcji i wykładów, odbyły się także panele dyskusyjne, w których przedstawiciele spółek energetycznych, projektanci sieci i realizatorzy inwestycji wymieniali doświadczenia, m.in. w zakresie: sterowania i automatyki w głębi sieci z wykorzystaniem technologii PPN, nowości w instrukcjach PPN w liniach napowietrznych SN, przyłączania nowych obiektów techniką PPN czy prezentacji wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach elektromonterów. Omówiono też zastosowanie narzędzi hydraulicznych do zwiększenia efektywności i szybkości wykonywanych PPN na liniach napowietrznych SN i użycie izolatorów SN z wbudowanym uchwytem przelotowym jako innowacji.

Dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie prac pod napięciem zakończyło seminarium dla reprezentantów firm zewnętrznych na temat standardów pracy na sieci oraz pokazy m.in. podnoszenia przewodów pod napięciem linii napowietrznej SN przy pomocy specjalistycznego urządzenia UDPP, PPN na linii napowietrznej niskiego napięcia, a także czyszczenia przewodów z wykorzystaniem suchych gazów.

Konferencja pokazała jak ważne dla branży energetycznej są tego typu wydarzenia pozwalające na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń w tej wciąż rozwijającej się dziedzinie.

Na medal
(PKP Energetyka)

Podczas TRAKO 2021 – największego wydarzenia targowego w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconego transportowi szynowemu – uhonorowano spółkę PKP Energetyka. Przedsiębiorstwo zwyciężyło w dwóch prestiżowych współzawodnictwach technicznych.

Z uznaniem komisji konkursowych spotkały się innowacyjne rozwiązania zastosowane w magazynie energii trakcyjnej w Garbcach na Dolnym Śląsku. Zasobnik energii docenił Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, a kolejowy „powerbank” otrzymał Nagrodę im. prof. Czesława Jaworskiego w kategorii „Infrastruktura”. Nowatorski magazyn energii trakcyjnej, który uznano za „wybitne osiągnięcie w stosowaniu nowych technologii i urządzeń trakcji elektrycznej”, otrzymał Medal Prezesa SEP.

Magazyn jest największym w Europie obiektem tego typu – jego moc to 5,5 MW, a pojemność użyteczna wynosi 1,2 MWh. Ładuje się wolno, niską mocą z sieci dystrybucyjnej, a kiedy na torach pojawia się pojazd kolejowy – oddaje szybko dużą ilość zgromadzonej energii. Jego funkcjonowanie wzmacnia jakość i bezpieczeństwo dostaw energii trakcyjnej na odcinku linii kolejowej Poznań – Wrocław oraz bilansuje moc pobieraną z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez pobliską podstację trakcyjną. Kolejowy „powerbank” składa się aż z 4240 nowoczesnych bateryjnych ogniw litowo-jonowych. Obiekt wykorzystuje również unikatowy przekształtnik energoelektryczny pracujący bezpośrednio na napięciu stałym oraz zaawansowany system informatyczny SCADA. Już wkrótce obok magazynu staną panele fotowoltaiczne, które zasilą go dodatkowo, a całość stworzy Lokalny Obszar Bilansowania.

Instalacja na Dolnym Śląsku jest pierwszym z około 300 magazynów, które PKP Energetyka planuje zbudować w całej Polsce. Ma to ogromne znaczenie m.in. dla Programu Zielona Kolej – stabilizując pracę sieci elektroenergetycznej wykorzystującej zasilanie z odnawialnych źródeł energii.

Medal Prezesa SEP przyznano spółce PKP Energetyka za nowatorski magazyn energii trakcyjnej

Kolejne liczniki zdalnego odczytu
(Energa-Operator)

Energa-Operator zakupiła blisko pół miliona liczników zdalnego odczytu. Z takiego pomiaru już teraz korzysta ponad 1,4 mln odbiorców przyłączonych do zarządzanej przez spółkę sieci energetycznej. Wkrótce będzie ich niemal dwa miliony.

Energa-Operator ma w planach zapewnienie zdalnego pomiaru wszystkim swoim klientom w ciągu najbliższych kilku lat. Nowe układy pomiarowe dostarczy dwóch dostawców – Apator SA oraz SAGEMCOM Poland Sp. z o.o. Łączna liczba zakontraktowanych w ramach najnowszych umów urządzeń to blisko 471 tys. liczników i 25 tys. modemów komunikacji zastępczej. Nowe liczniki, które wkrótce trafią do klientów spółki to urządzenia dwukierunkowe, przystosowane również do potrzeb prosumentów korzystających z mikroinstalacji OZE. Mają szereg funkcji. Przesyłają dane za pomocą linii energetycznej (PLC), jak również, w przypadku wyposażenia w modem komunikacji zastępczej, przy wykorzystaniu sieci GSM. Urządzenia same potrafią określić najlepszy sposób przekazywania informacji na dany moment oraz dokonać przełączenia fazy, na której ma być przesyłany sygnał z użyciem PLC. Zastosowanie dodatkowego modemu GSM pozwala na użytkowanie liczników w miejscach, w których nie ma jeszcze odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do przesyłania danych za pomocą linii energetycznych.

Energa-Operator sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę pozwalającą na przesyłanie za pomocą linii energetycznych zbieranych przez nie danych. Wszystkie dotychczas stosowane elementy systemu komunikacyjnego bazują na rozwiązaniach otwartych, które mogą być dostarczane lub modyfikowane przez wielu producentów, co znacząco wpływa na ograniczanie kosztów. Montaż liczników rozpocznie się w przyszłym roku.

Dbałość o środowisko
(Energa-Operator)

Energa-Operator uzyskała certyfikat ISO 14001 dla funkcjonującego w spółce Systemu Zarządzania Środowiskowo- Energetycznego. Jest on potwierdzeniem prowadzenia działalności z najwyższą możliwą troską o środowisko naturalne.

System Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego ma na celu uporządkowanie zagadnień związanych ze skutkami oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Dzięki niemu możliwa jest sprawna ocena rezultatów prowadzonych działań i ich odpowiednia korekta, która pozwala osiągać coraz lepsze rezultaty. Jego założeniem jest identyfikacja aspektów środowiskowych, stworzenie ich rejestru oraz wyszczególnienie tych istotnych w działalności przedsiębiorstwa. Energa-Operator systematycznie realizuje inwestycje mające korzystny wpływ na środowisko, m.in. poprzez modernizację sieci, która prowadzona jest zarówno z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, jak też ograniczenia strat związanych z jej przesyłem. Spółka dba również o bociany, które szczególnie upodobały sobie słupy energetyczne na lokalizację swoich gniazd. Specjalne platformy, montowane przez energetyków, pozwalają na wyniesienie ptasich domostw ponad linię energetyczną, co zabezpiecza ich lokatorów przed porażeniem. Szacuje się, że na słupach należących do EOP może mieszkać nawet jedna czwarta populacji polskich bocianów.

ISO 14001 to międzynarodowa norma, która pozwala zbudować system zarządzania środowiskowego oparty na odejściu procesowym. Stworzona z uwzględnieniem cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act, czyli Zaplanuj-Zrealizuj- Sprawdź-Działaj). Zewnętrzny audyt przeprowadzony w spółce potwierdził zgodność działania z normą ISO 14001.
Ważność poprzedniego certyfikatu wygasła 5 października 2021 roku. Obecny aktualny jest przez kolejne trzy lata.

Opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej