INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Hydrogen Energy Ministerial Meeting
(Enea Operator)

Enea Operator we współpracy z Zacho-dniopomorskim Uniwersytetem Tech-nologicznym oraz Uniwersytetem Szczecińskim realizuje projekt naukowo-badawczy H2eBuffer. Jego założenia zaprezentowano online na międzynarodowej konferencji Hydrogen Energy Ministerial Meeting (H2EM) zorganizowanej w Japonii. Była to okazja do promowania i propagowania idei globalnego wykorzystania wodoru oraz harmonijnej kooperacji międzynarodowej w tym zakresie. Podczas pierwszego spotkania w Tokio w 2018 roku kraje uczestniczące wydały oświadczanie, które podkreśla konieczność ujednolicenia przepisów i norm, a także promocji wspólnych badań wodoru i jego zastosowań. Podczas tegorocznej edycji konferencji dzielono się przykładami działań na rzecz produkcji i wykorzystania tego gazu.

Projekt H2Buffer rozpoczął się z początkiem stycznia 2021 roku, a jego finalizacja planowana jest na koniec 2023. Prace nad H2Buffer podzielono na pięć etapów. Każdy z członków konsorcjum realizuje swoje zadania w określonej kolejności. Teraz trwają prace w ramach drugiego etapu badań przemysłowych, który realizuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Stacja Ruda w nowej odsłonie
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja zakończyła pierwszy etap przebudowy stacji transformatorowej 110/15 kV Ruda w Łodzi. W trzynaście miesięcy wybudowano nowy budynek, w którym umieszczono urządzenia rozdzielni 15 kV oraz towarzyszące im baterie akumulatorów, wnętrzowe stanowiska zespołów uziemiających aparaturę zabezpieczeń i automatyki oraz łączności. Rozdzielnia 110 kV zyskała nowy transformator 110/15 kV o mocy 25 MVA umieszczony na stanowisku obudowanym ścianką dźwiękochłonną. Rozwiąże to uciążliwy dla okolicznych mieszkańców problem hałasu emitowanego przez urządzenie, gdyż wycisza do minimum odgłosy jego pracy.

Pokaz z wykorzystaniem Tymczasowego Słupa Kompozytowego
(Energa-Operator)

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej podczas roboczego spotkania na poligonie szkoleniowym w Bąkowie mieli okazję zapoznać się z opracowaną przez spółkę Energa-Operator technologią wymiany słupa z wykorzystaniem Tymczasowego Słupa Kompozytowego. Zadanie wykonano podczas planowanych prac na będącej pod napięciem linii średniego napięcia Nowy Dwór – Bronowo.

Wymiana słupa z użyciem Tymczasowego Słupa Kompozytowego należy do technik prac pod napięciem. Dzięki jej stosowaniu możliwe jest czasowe zastąpienie wymienianej konstrukcji oraz prowadzenie robót eksploatacyjnych na sieci bez konieczności uciążliwych dla odbiorców wyłączeń planowych. Pozwala ona również na ograniczenie składu brygady z pięciu do czterech osób oraz zmniejszenie liczby sprzętu niezbędnego do wymiany słupa w technologii SN-21.

Łącząc Europę
(PSE)

Operatorzy systemów przesyłowych z krajów bałtyckich: Litgrid (Litwa), AST (Łotwa), Elering (Estonia) oraz z Polski (PSE) złożyli wspólny wniosek o dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF). Wnioskują o wsparcie finansowe dla inwestycji realizowanych w ramach drugiej części drugiej fazy programu synchronizacji krajów bałtyckich, która obejmuje wzmocnienie sieci, zakup i montaż urządzeń do regulacji częstotliwości oraz modernizację informatycznych systemów sterowania. Inwestycje te mają fundamentalne znaczenie dla bezpiecznej i stabilnej synchronizacji bałtyckich systemów elektroenergetycznych z Europą i desynchronizacji z Rosją. Cztery kraje wnioskują o wsparcie CEF na inwestycje o łącznej wartości 238 mln euro. Z czego Litwini o 41 mln euro, Łotysze – 49 mln euro, Estończycy – 37 mln euro, a Polacy – 111 mln euro.

CEF jest węzłowym instrumentem finansowania ze środków Unii Europejskiej ustanowionym w celu promowania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych na poziomie kontynentu. Wspiera m.in. rozwój transeuropejskich sieci energetycznych.

Program synchronizacji krajów bałtyckich otrzymał już dofinansowanie z CEF w 2019 i 2020 roku. Dalsze wsparcie w ramach instrumentu Łącząc Europę pomoże w terminowym zakończeniu prac. Do tej pory kraje bałtyckie i Polska zrealizowały część inwestycji związanych z synchronizacją, tj. wzmocnienie linii energetycznych, budowę autotransformatorów czy trzeciego połączenia między Estonią a Łotwą. Rozpoczęto remonty linii energetycznych oraz budowę kompensatorów synchronicznych. Spółki PSE i Litgrid m.in. przeprowadziły badania dna morskiego, pozyskały grunty pod stacje, a także rozpoczęły procedurę wyboru dostawców stacji konwerterowych i kabla HVDC.

Budowa dodatkowej infrastruktury przesyłowej stworzy nowe możliwości biznesowe, przyczyniając się do pobudzenia wzrostu gospodarczego. Zakończenie synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z siecią europejską ma nastąpić do końca 2025 roku.

EURO-PARK Stalowa Wola
(PGE Dystrybucja)

15 listopada zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej na potrzeby EURO-PARKU Stalowa Wola – Strategicznego Parku Inwestycyjnego. Jego sygnatariuszami są PGE Dystrybucja, Gmina Stalowa Wola oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Powstanie EURO-PARKU Stalowa Wola – Strategicznego Parku Inwestycyjnego umożliwi przemysłowy rozwój tych terenów. Gmina Stalowa Wola oraz ARP dbając o rozwój i wsparcie krajowego przemysłu prowadzi działania mające na celu pozyskanie i ulokowanie na terenie tworzonego EURO-PARKU dużych, zagranicznych inwestycji o strategicznym znaczeniu dla kraju.

– Jest to bardzo obiecująca inwestycja, pierwsza tego typu w historii spółki PGE Dystrybucja na tak dużą skalę. Projekt przeprowadzony w kooperacji z operatorem systemu przesyłowego będzie dużym impulsem dla rozwoju regionu. Na terenach EURO- PARKU zaplanowano powstanie kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy – to ogromna szansa dla mieszkańców Stalowej Woli, ale też samego miasta, które – przyciągając inwestorów – liczy na ożywienie gospodarcze – powiedział Jarosław Kwasek, prezes PGE Dystrybucja.

PGE Dystrybucja jako operator systemu dystrybucyjnego na terenie EURO-PARKU wesprze Gminę Stalowa Wola oraz ARP w przygotowaniu planu zasilenia terenu. Szacowane nakłady inwestycyjne po stronie PGE Dystrybucja to około 250-300 mln zł. Potrzeby przyszłych inwestorów w zakresie zapotrzebowania na dostawy energii elektrycznej zidentyfikowano na poziomie do 500 MW do grudnia 2023 r. i narastająco do 1500 MW do grudnia 2026 r.

EURO-PARK STALOWA WOLA to teren o powierzchni tysiąca hektarów w Stalowej Woli, który może zostać przeznaczony pod inwestycje przemysłowe związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem nowoczesnych technologii w dziedzinie energii, elektromobilności, transportu, technologii wodorowej, lotnictwa czy motoryzacji.

VI Konferencja PPN
(Enea Operator)

Enea Operator gościła swoich kooperantów podczas VI Konferencji Prac Pod Napięciem, która odbyła się 23 i 24 września w Łagowie. Tematyka tegorocznego spotkania koncentrowała się na technologii PPN w projektowanych i realizowanych inwestycjach sieciowych.

Konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez spółkę Enea Operator. Każda edycja gromadzi grono fachowców branży energetycznej, wśród których trzon stanowią specjaliści zatrudnieni w tym przedsiębiorstwie oraz wykonawcy ze współpracujących z nim firm dystrybucyjnych oraz zewnętrznych. W tym roku formuła konferencji była szczególnie bogata. Oprócz prelekcji i wykładów odbyły się także panele dyskusyjne, w których przedstawiciele spółek energetycznych, projektanci sieci i wykonawcy wymieniali swoje doświadczenia. Omawiano m.in. takie tematy jak: sterowanie i automatyka w głębi sieci z wykorzystaniem technologii PPN, nowości w instrukcjach PPN na liniach napowietrznych SN, przyłączanie nowych obiektów w technologii PPN, wirtualna rzeczywistość w szkoleniach elektromonterów, zastosowanie narzędzi hydraulicznych do zwiększenia efektywności i szybkości wykonywanych PPN na liniach napowietrznych SN. Dwudniowe spotkanie ekspertów PPN zakończyło odbywające się w ośrodku szkoleniowym spółki Enea Operator w Łagowie seminarium dla przedstawicieli firm zewnętrznych na temat standardów pracy na sieci oraz warsztaty i pokazy firm dysponujących sprzętem do PPN.

Forum Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna zakończył cykl spotkań z samorządowcami. W ramach szczytu energetycznego zorganizowano trzy regionalne fora, w których wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z obszaru działania Oddziału. Uczestniczyli w nich również reprezentanci urzędów wojewódzkich oraz marszałkowskich Mazowsza i Świętokrzyskiego.

Głównym tematem pierwszej części każdego ze spotkań były plany inwestycyjne Oddziału Skarżysko-Kamienna na najbliższe lata, z uwzględnieniem zadań realizowanych lokalnie w rejonach energetycznych. Poruszane były zagadnienia przerw w dostawach energii elektrycznej oraz obowiązującej w spółce PGE Dystrybucja procedury w przypadku występowania awarii masowych. W dalszej części spotkań energetycy omawiali obowiązki, jakie mają operatorzy systemu dystrybucyjnego w zakresie eksploatacji sieci elektroenergetycznej, jak również zagadnienia regulacji tytułów prawnych do gruntów w procesie inwestycyjnym.

Największym zainteresowaniem samorządowców podczas wszystkich spotkań cieszyła się problematyka oświetlenia ulicznego, prowadzenie inwestycji w pasach drogowych, ale również przyłączanie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej i procedura przyłączeniowa odbiorców. W tegorocznej edycji Forum Energetycznego Okręgu Radomsko-Kieleckiego wzięło udział blisko 120 przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Powstał ośrodek szkolenia energetyków
(PGE Dystrybucja)

W połowie października oddano do użytkowania przebudowany i zmodernizowany poligon w Krasnobrodzie. Jest to jedno z niewielu miejsc w kraju, gdzie możliwe jest prowadzenie szkoleń w technologiach prac pod napięciem w sieciach średniego i niskiego napięcia.

W 2021 roku operatorzy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opracowali instrukcje PPN w sieciach SN z wykorzystaniem podnośnika izolowanego oraz za pomocą drążków z ziemi. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, niezbędna była gruntowna przebudowa i modernizacja poligonu spółki PGE Dystrybucja.

W nowoczesnym obiekcie elektromonterzy mają możliwość ćwiczenia prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych w pełnym zakresie. Zastosowanie nowych technologii umożliwia prowadzenie robót serwisowych linii napowietrznych 15 kV bez przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, co zwiększa niezawodność przesyłu i komfort odbiorców.

PGE Dystrybucja systematycznie zwiększa udział prac prowadzonych pod napięciem, tym samym skracając do minimum konieczne przerwy w dostawach energii do odbiorców. Zgodnie z Prawem energetycznym operator realizuje dostawy energii elektrycznej przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych poprzez zapewnienie stałego utrzymywania zdolności sieci, instalacji i urządzeń do dystrybucji energii. Specjalistyczny ośrodek i systematyczne szkolenia są konieczne, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed operatorem systemu dystrybucyjnego.

Edukacja ekologiczna
(Tauron Dystrybucja)

„Bezpieczniki Taurona. Włącz dla przyrody” to nowy program edukacyjny spółki Tauron Dystrybucja. W ostatni weekend października prawie 500 osób otrzymało poradnik o bezpiecznym sadzeniu drzew w pobliżu linii energetycznych. 130 uczestników wykorzysta tę wiedzę w praktyce, sadząc drzewa i krzewy, których sadzonki wymienili za przyniesione elektrośmieci. Natomiast sama spółka ma na koncie w tym roku niemal 1,5 tys. zasadzonych drzew. Jednym z głównych celów programu jest uczenie prawidłowego sadzenia drzew i krzewów w pobliżu linii energetycznych. „Co sadzić, by nie przesadzić?” to poradnik mówiący o takich gatunkach drzew i krzewów, które po latach nie będą utrudniały dostawy energii i zagrażały bezpieczeństwu ludzi. Ponieważ są to gatunki niskopienne, nie będzie też potrzeby ich wycinki.

Dbając o zielone i przyjazne mieszkańcom miasta środowisko Tauron nie tyko zwraca uwagę na zachowanie szczególnych zasad podczas sadzenia i pielęgnacji drzew przy liniach energetycznych. Angażuje się również w akcje sadzenia drzew w innych miejscach. W tym roku posadzono ich już niemal 1,5 tysiąca. Mottem wydarzenia promującego program na Dolnym Śląsku było „Drzewa mają megaMOC”. Podczas inauguracji programu niemal 500 uczestników otrzymało wspomniany poradnik, a 130 osób posadzi otrzymane w zamian za przyniesione elektrośmieci sadzonki drzew i krzewów. Ponadto w ramach warsztatów z kreatywnego przetwarzania odpadów powstało 100 lasów w słoiku, do 50 ogródków trafiły zrobione z odpadów karmniki dla ptaków, a 120 drzewkami zazieleniło gminy: Kąty Wrocławskie, Sośnica, Jurczyce oraz Nowa Wieś Wrocławska.

Najmłodsi uczestnicy akcji uczyli się, jak bezpiecznie obchodzić się z prądem i udzielać pierwszej pomocy, co robić (a czego nie), żeby być zdrowym i sprawnym. Największym powodzeniem cieszyły się jednak warsztaty z upcyklingu – czyli powtórnego wykorzystania niepotrzebnych rzeczy. Dzieci robiły miniaturowe lasy, karmniki dla ptaków oraz zabawki. Uczestniczyły w konkursach wiedzy przyrodniczej czy produkcji ekomody.

Przedstawiciele spółki Tauron Dystrybucja, gminy Kąty Wrocławskie i firm z regionu zasadzili również pamiątkowy dąb. Będzie on przypominał odwiedzającym, że drzewa mają megamoc. Rocznie jedno duże potrafi wyprodukować tyle tlenu, ile wystarczy człowiekowi na dwa lata. Do tego pochłania CO2 i inne zanieczyszczenia atmosferyczne. Jednak, aby nie stanowiło zagrożenia dla mieszkańców miast, konieczna jest wiedza o prawidłowym sposobie sadzenia w okolicach linii energetycznych pod napięciem. Porady i wskazówki, a także „Złotą 10 drzew” polecaną przez energetyków można znaleźć w poradniku.

Portal dla wytwórców energii
(Energa-Operator)

Energa-Operator przygotowała Portal Danych Planistycznych dla wytwórców energii elektrycznej, który ułatwi przekazywanie prognoz wielkości generowanej mocy oraz mocy dyspozycyjnych. Dane te są niezbędne dla zapewnienia stabilnego działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Z początkiem roku, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, w życie weszły nowe standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych, które wymagają od wytwórców energii elektrycznej mających moduły wytwarzania energii o mocy równej 200 kW lub wyższej przekazywania prognoz wielkości generowanej mocy i mocy dyspozycyjnych. Właściciele modułów wytwarzania energii typu B oraz C powinni przekazywać swoje dane planistyczne bezpośrednio do operatora systemu dystrybucyjnego, zaś wytwórcy będący właścicielami modułów typu D również do operatora systemu przesyłowego. Zakres danych, które od tego roku muszą być przekazywane do OSD, obejmuje m.in.:

  • prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych (maksymalnych i minimalnych netto) każdego modułu wytwarzania energii,
  • planowaną generację mocy czynnej netto każdego modułu wytwarzania energii,
  • planowaną generację mocy czynnej do sieci każdego modułu wytwarzania energii produkującego energię na własne potrzeby (np. zasilenie procesów technologicznych zakładu).

Wszystkie zebrane prognozy trafiają ostatecznie do OSP, dzięki czemu może on zaplanować stabilną i bezpieczną pracę KSE, z uwzględnieniem rozproszonych źródeł wytwarzania energii. Dotychczas, w okresie przejściowym, przekazywanie danych planistycznych odbywało się z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Nowe rozwiązanie pozwoli na uproszczenie procesu wprowadzania informacji przez wytwórców, automatyczną weryfikację ich kompletności, przetworzenie zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz przekazanie w wymaganym standardzie do OSP. Automatyzacja procesu znacząco ułatwi również agregację zebranych danych przez spółkę Energa-Operator i ich dostarczenie do OSP.

Portal Danych Planistycznych to rozwiązanie, za pomocą którego Energa-Operator udostępnia m.in. dane pomiarowe sprzedawcom energii elektrycznej oraz prowadzi komunikację z kontrahentami. Portal przygotowano w taki sposób, aby łatwo można było go rozbudowywać o nowe funkcje w zależności od aktualnych wymogów prawnych oraz potrzeb użytkowników.

Kwiat za grat
(Enea Operator)

Szczecinianie, dzięki wsparciu spółki Enea Operator, mogli wymienić elektrośmieci na sadzonki roślin. Kwiaty rozeszły się w ciągu godziny, a stary i zepsuty sprzęt elektroniczny wypełnił kilka kontenerów.

W październiku studenci Uniwersytetu Szczecińskiego już po raz czternasty zorganizowali akcję ekologiczną „Kwiat za grat”. Enea Operator jako sponsor ufundowała setki roślin, które trafiły do mieszkańców Szczecina. Odwiedzający w zamian za sadzonki przynosili wyeksploatowane drobne AGD, odkurzacze, telewizory, drukarki, a także ładowarki, telefony, tablety czy suszarki.

Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 2008 roku i organizowane jest przez Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie ,,Inspiracje Młodych’’. Enea Operator, fundując sadzonki kwiatów domowych, balkonowych i ogrodowych, już po raz czwarty była partnerem akcji. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ rozdawano m.in. sadzonki magnolii, które szczecinianie uważają za symbol swojego miasta.

Opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej