PARAGRAF W SIECI

Nowe rozporządzenie taryfowe
Konsultacjom publicznym poddano projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika przede wszystkim z art. 42 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o Ochotniczych Strażach Pożarnych, na mocy którego wprowadzono nowy element kształtujący taryfę przedsiębiorstw energetycznych, jakim jest realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ustawa o OSP zmienia także delegację do wydania rozporządzenia taryfowego, jednocześnie utrzymując w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Generalnie projekt w znacznej mierze powiela treść obecnie obowiązujących przepisów, wprowadzając jedynie nowe elementy w zakresie:

 1. Taryfy dla OSP
  Dodano przepis wprowadzający obowiązek utworzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz obrotu energią elektryczną odrębnej grupy taryfowej dla odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do sieci, niezależnie od poziomu napięcia znamionowego sieci, będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie o OSP, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Nie wskazano jednak, czym miałaby się charakteryzować ta taryfa, jak to jest w przypadku taryfy grzewczej czy taryfy dla e-mobility.
 2. Liczników zdalnego odczytu
  W par. 15 ust. 2 wskazano, że stawki opłat dystrybucyjnych kalkuluje się z uwzględnieniem także kosztów instalowania u odbiorców końcowych liczników zdalnego odczytu. Celowe byłoby ujęcie w tym przepisie również kosztów szerzej ujętego wdrażania LZO, a nie tylko samego montażu.
 3. Magazynowania energii elektrycznej
  Określono sposób ustalania opłaty za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, uwzględniając w nich prowadzenie rozliczeń z przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej, ze zróżnicowaniem wynikającym z tego, czy jest to elektrownia szczytowo-pompowa z dopływem naturalnym, czy też magazyn energii elektrycznej. W tym zakresie m.in. dostosowano ogólne zasady naliczania opłat; wskazano, że energia elektrycznej zakupiona w celu jej magazynowania nie zalicza się do własnego użytku i w związku z tym nie jest uwzględniana w ilości energii, do której stosuje się stawkę jakościową naliczaną od odbiorców końcowych; określono sposób naliczania opłat za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla magazynu energii elektrycznej, czy też doprecyzowano zapisy ustawowe w zakresie podstawy ustalania ilości energii elektrycznej pobieranej na potrzeby magazynowania oraz na cele inne niż magazynowanie i energii elektrycznej oddawanej przez magazyn na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.
 4. Przepisów doprecyzowujących
  Przesądzono m.in., że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną w kalkulacji ceny energii elektrycznej, którą przedkłada we wniosku o zatwierdzenie taryfy Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, nie uwzględnia podatku akcyzowego. Regulacja ta ma rozwiać wątpliwości co do możliwości dostosowywania przez przedsiębiorstwo energetyczne ceny energii elektrycznej do zmienionej stawki akcyzy bez konieczności zmiany taryfy i jej ponownego zatwierdzania przez Prezesa URE. Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia, co wydaje się okresem zdecydowanie zbyt krótkim, mając na względzie konieczność dostosowania systemów billingowych OSD do nowych zasad rozliczeń.

Konsultacje wytycznych Kodeksu ds. elastyczności
1 czerwca Komisja Europejska poprosiła Agencję UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) o przedstawienie niewiążących wytycznych ramowych określających jasne i obiektywne zasady opracowania kodeksu sieci w zakresie odpowiedzi odbioru (tzw. Kodeksu ds. elastyczności). Kodeks sieci będzie miał na celu umożliwienie dostępu do rynku w zakresie odpowiedzi odbioru, w tym magazynowania i generacji rozproszonej, a także ułatwienie rynkowego nabywania usług przez operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych. Będzie stanowił uzupełnienie i uszczegółowienie już istniejących w dyrektywie rynkowej przepisów dotyczących nabywania usług elastyczności przez OSD.

Konsultacje projektu wytycznych potrwają do 2 sierpnia, a z dokumentem można się zapoznać pod adresem: https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2022_E_05.aspx.

Zgodnie z harmonogramem, ACER ma przekazać Komisji Europejskiej wypracowane wytyczne ramowe w grudniu.

Zmiana ustawy Prawo energetyczne
14 czerwca ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą również ustawę Prawo energetyczne. Wprowadzona zmiana pozwala Prezesowi URE na zwolnienie – w drodze decyzji administracyjnej – operatorów zamkniętych systemów dystrybucyjnych z zakazu nieposiadania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Możliwość takiego zwolnienia wynika z regulacji Unii Europejskiej – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 roku w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE.

Kontynuacja prac nad zmianami ustawy odległościowej
Coraz szybciej zbliża się nowelizacja tzw. ustawy odległościowej, czyli ustawy z 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Planowana jest liberalizacji ,,reguły 10 h’’ – czyli minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od domów. Zgodnie z proponowana zmianą, w przypadku lokalizowania, budowy lub przebudowy elektrowni wiatrowej, odległość elektrowni od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkalna, powinna być równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, chyba że plan miejscowy określi inną odległość, jednak nie mniejszą niż 500 m. Zmiana, o ile wejdzie w życie, stanowić będzie spełnienie postulatów branży OZE i doprowadzi do reaktywacji energetyki wiatrowej. Nowelizacja wprowadzi również minimalne odległości elektrowni wiatrowych od sieci elektroenergetycznych. W przypadku lokalizowania elektrowni wiatrowej jej odległość od sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć powinna być równa lub większa od trzykrotności maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami albo równa lub większa od dwukrotności maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, określonych w planie miejscowym, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. Natomiast w przypadku budowy lub przebudowy elektrowni wiatrowej jej odległość od sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć powinna być równa lub większa od trzykrotności średnicy wirnika wraz z łopatami albo równa lub większa od dwukrotności całkowitej wysokość elektrowni wiatrowej, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek operatora systemu elektroenergetycznego, odległość sieci od elektrowni wiatrowej będzie mogła być mniejsza niż odległość minimalna. Zakazane ma być lokalizowanie elektrowni wiatrowych na terenach rezerwatów przyrody, parków narodowych, krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Do ustawy ma zostać dodany również nowy rozdział 2a pt. „Zasady bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowej”. Czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej wyższej niż 100 kW będzie mógł wykonywać przedsiębiorca, który jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Trwają prace na projektem ustawy zmieniającej zasady lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii, przede wszystkim fotowoltaicznych. Przewidują one, że modyfikacja zagospodarowania terenu dotycząca niezamontowanych na budynku instalacji OZE w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o OZE o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, z wyłączeniem instalacji wytwarzających energię z energii promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanej nie większej niż 1000 kW następuje na podstawie planu miejscowego. W konsekwencji wyeliminowana zostanie możliwość lokalizowania dużych instalacji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Dodatkowo planowane jest zezwolenie na to, żeby plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwiał również lokalizację – obok mikroinstalacji – zamontowanych na budynku instalacji OZE wykorzystujących do wytwarzania energii wyłącznie energię promieniowania słonecznego, chyba że ustalenia planu miejscowego będą zakazywać lokalizacji takich instalacji.

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś, Biuro PTPiREE
mec. Przemysław Kałek, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Czytaj dalej