PARAGRAF W SIECI

Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych

5 sierpnia Sejm, po rozpatrzeniu i uwzględnieniu części poprawek Senatu, przyjął tekst ustawy o dodatku węglowym. Ustawa, będąca odpowiedzią na znaczący wzrost cen nośników energii, jaki obserwuje się obecnie na rynkach unijnym i krajowym, reguluje zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego, a także właściwość organów w tych sprawach. Dodatek węglowy, stanowiący zryczałtowaną kwotę pieniężną w wysokości 3 tys. zł, przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznanie dodatku nie jest związane z kryterium dochodowym i przysługuje zarówno gospodarstwom jednoosobowym, jak i wieloosobowym, przy czym dofinansowanie może otrzymać tylko jedna osoba pozostająca w danym gospodarstwie. Przyjmuje się też, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W celu uzyskania dodatku trzeba złożyć w gminie wniosek na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wówczas potrzebny jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany) nie później niż do 30 listopada. Informacje we wniosku o wypłatę dodatku węglowego podaje się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Sama wypłata powinna nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Postępowanie jest możliwie uproszczone; przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Dopiero odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji organu. Środki na realizację wypłat dodatku węglowego pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i są przekazywane samorządom przez wojewodów, którzy z kolei wnioskują o ich przyznanie do ministra właściwego do spraw energii.

Nowe rozporządzenie w sprawie kwalifikacji

2 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. poz. 1392). Rozporządzenie określa szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji, w szczególności: rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją oraz zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci.

Paneuropejski Plan Rozwoju Sieci

Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E) rozpoczęła proces konsultacji Paneuropejskiego Planu Rozwoju Sieci na lata 2030-2040. ENTSO-E zrzesza 39 operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (OSP) z 35 krajów Europy. Plan przewiduje realizację 164 projektów dotyczących przesyłania i magazynowania energii elektrycznej, które mogą przyczynić się do europejskiej transformacji energetycznej. Konsultacje trwają do 16 września. Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem: https:// www.entsoe.eu/news/2022/08/01/entso-e-releases-pan-european-network-evelopment-plan-for-2030-2040-tyndp-2022-forconsultation-until-16-september/.

Gotowi na 55 (Fit for 55)

Trwają prace nad nowym pakietem energetycznym Unii Europejskiej, nazwanym zbiorczo ,,Gotowi na 55 (Fit for 55)”. Pakiet przedstawiła 14 lipca 2021 roku Komisja Europejska. Ma on zmniejszyć w UE do 2030 roku emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 roku i zapewnić krajom Wspólnoty neutralność klimatyczną do 2050 roku. W toku tych prac 22 czerwca Rada Unii Europejskiej uzgodniła wyższe cele dla źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. Wyznaczyła wiążący unijny cel w wysokości 40 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym koszyku energetycznym w 2030 roku. Obecny cel zakłada co najmniej 32 proc. Zgodnie ze stanowiskiem Rady UE państwa członkowskie mają ograniczać zużycie energii końcowej o 1,1 proc. rocznie od 1 stycznia 2024 roku, o 1,3 proc. od 1 stycznia 2026 i o 1,5 proc. od 1 stycznia 2028 do 31 grudnia 2030, przy czym będą mogły przenieść maksymalnie 10 proc. nadwyżki oszczędności na kolejny okres.

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś, Biuro PTPiREE
mec. Przemysław Kałek, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Czytaj dalej