PARAGRAF W SIECI

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

W Sejmie procedowany jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr druku 1382). Projekt ten przede wszystkim zmienia zasady rozliczeń prosumentów energii odnawialnej, a jednocześnie wprowadza nowe ich kategorie – prosumenta wirtualnego i prosumenta zbiorowego.

Prosument wirtualny energii odnawialnej to odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, wytwarzanie to nie stanowi ponadto przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Z kolei prosumentem zbiorowym energii odnawialnej będzie można określić odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, wytwarzanie to nie stanowi ponadto przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o statystyce publicznej.

Tacy prosumenci będą mogli działać w obrocie przez swojego reprezentanta, który także jest zdefiniowany w projekcie ustawy. Reprezentantem prosumentów może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, uprawniona na podstawie umowy do reprezentacji prosumentów wirtualnych energii odnawialnej lub prosumentów zbiorowych energii odnawialnej, w szczególności w relacjach z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zarządcą budynku wielolokalowego lub organami administracji architektoniczno-budowlanej.

Reprezentant prosumentów, działając w imieniu i na rzecz prosumentów zbiorowych energii odnawialnej lub prosumentów wirtualnych energii odnawialnej, informuje OSD, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego źródła energii i magazynu energii elektrycznej użytego w tej mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo energetyczne. Podobnie działa on w imieniu prosumentów w przypadku obowiązku wydania warunków przyłączenia i zawarcia umowy o przyłączenie do sieci.

Umowa zawierana pomiędzy prosumentami jest niezbędnym elementem w przypadku wytwarzania energii w małej instalacji lub mikroinstalacji przez więcej niż jednego prosumenta zbiorowego albo wirtualnego. Do jej essentialia negotii należą:

 1. przysługujący poszczególnym prosumentom udział wyrażony w procentach, w wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii oraz maksymalną moc zainstalowaną elektryczną, wyrażoną w jednostkach energii, której ten udział odpowiada,
 2. tytuł prawny do instalacji OZE (przy czym podmiot trzeci może być jej właścicielem, zawierane jest wówczas osobne porozumienie między nim a prosumentem, albo tenże podmiot przystępuje do umowy głównej, nie nabywając jednak automatycznie statusu prosumenta zbiorowego albo wirtualnego),
 3. wskazanie reprezentanta prosumentów,
 4. zasady zarządzania instalacją odnawialnego źródła energii oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację oraz remonty instalacji odnawialnego źródła energii,
 5. położenie oraz dane techniczne instalacji odnawialnego źródła energii, w tym zwłaszcza określenie jej rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej,
 6. położenie oraz dane identyfikacyjne miejsc poboru energii elektrycznej poszczególnych prosumentów zbiorowych lub prosumentów wirtualnych,
 7. zasady zmiany umowy, w tym zwłaszcza zmiany udziałów w wytwarzanej energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii przysługujących poszczególnym prosumentom, oraz zasady rozwiązania umowy.

Część z wyżej wymienionych informacji jest przekazywana OSD, do którego sieci jest przyłączona dana instalacja OZE. W zgłoszeniu, składanym do OSD najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej, reprezentant prosumentów informuje OSD o:

 1. przysługującym prosumentom wirtualnym lub prosumentom zbiorowym udziale, wyrażonym w procentach, w wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii oraz o maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej, wyrażonej w jednostkach energii, której ten udział odpowiada,
 2. położeniach oraz numerach identyfikacyjnych miejsc poboru energii elektrycznej przez poszczególnych prosumentów wirtualnych zbiorowych,
 3. zasadach zarządzania instalacją odnawialnego źródła energii oraz zasadach odpowiedzialności za bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację oraz remonty instalacji odnawialnego źródła energii,
 4. danych kontaktowych reprezentanta prosumentów.

Jednak i tak elementem, który wzbudza największe emocje przyszłych prosumentów, jest przewidywana zmiana sposobu rozliczeń energii wprowadzonej do sieci i pobranej. W miejsce dotychczasowego opustu w stosunku 1:0,7 (albo 1:0,8 – w zależności od mocy zainstalowanej mikroinstalacji), projekt przewiduje rozliczenie 1:1, a zatem sprzedawca będzie dokonywał rozliczenia w stosunku ilościowym 1 do 1 ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej lub prosumenta zbiorowego energii odnawialnej, lub też prosumenta wirtualnego energii odnawialnej. Na potrzeby dokonania rozliczeń, OSD będzie udostępniał sprzedawcy dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez:

 1. prosumenta energii odnawialnej, rejestrowane przez liczniki zdalnego odczytu w rozumieniu art. 3 pkt 64 ustawy − Prawo energetyczne, przed sumarycznym bilansowaniem i po sumarycznym bilansowaniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na wszystkich fazach instalacji elektrycznej;
 2. prosumenta zbiorowego wirtualnego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej przed sumarycznym bilansowaniem i po sumarycznym bilansowaniu ilości energii elektrycznej wytworzonej, rejestrowanej przez liczniki zdalnego odczytu w rozumieniu przepisów art.3 pkt 64 ustawy − Prawo energetyczne, i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na wszystkich fazach instalacji elektrycznej.

Stawki opłat dystrybucyjnych byłyby przy tym uiszczane przez prosumenta na rzecz sprzedawcy, a następnie przez sprzedawcę na rzecz OSD, przy czym – według konsultowanej wersji projektu – podlegałyby one umniejszeniu o 15% względem zatwierdzonej taryfy OSD. Jak wynikało jednak z wypowiedzi podczas posiedzenia komisji sejmowej, na której rozpatrywano projekt, prawdopodobnie dla zachowania pełnego odzwierciedlenia kosztów sieciowych ponoszonych przez prosumentów, opust ten ostatecznie nie znajdzie się w uchwalonej nowelizacji. Podobnie zapowiedziano, że rozliczenie 1:1 będzie rozliczeniem przejściowym, a docelowo umocowanie ustawowe znajdzie odrębne rozliczenie energii pobranej i energii wprowadzonej przez prosumentów. Na razie trzeba jednak poczekać na efekt prac podkomisji, do której został przekazany projekt w lipcu bieżącego roku.

Projekt rozporządzenia „systemowego”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poddało konsultacjom projekt nowego Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Rozporządzenie ma implementować i dostosowywać przepisy krajowe do prawodawstwa Unii Europejskiej, przede wszystkim regulując zasady funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej oraz wymagania techniczne dla przyłączanych do sieci urządzeń, instalacji i sieci. Szczegóły zostaną omówione w kolejnym wydaniu miesięcznika.

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś, Biuro PTPiREE
mec. Przemysław Kałek, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Czytaj dalej