PARAGRAF W SIECI

Zapowiedź noweli OZE

Najbliższy okres będzie czasem większych zmian w regulacjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, ponieważ
w toku są dwie nowelizacje ustawy o odnawialnych źródłach energii (projekt rządowy implementujący dyrektywę rynkową oraz projekt poselski w zakresie zmian prosumenckich), a jednocześnie zapowiadana jest kolejna zmiana ustawy OZE. Projekt został zarejestrowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UC99. Jak wynika z opisu, w szczególności ma on mieć na celu transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE nr L 328, z 21.12.2018 r.), zwaną powszechnie „RED II”. Nowela ma obejmować regulacje dotyczące:

 1. biometanu
 2. klastrów energii
 3. implementacji Dyrektywy RED II w zakresie:
  • ciepłownictwa i chłodnictwa
  • gwarancji pochodzenia
  • Krajowego Punktu Kontaktowego
  • procedur administracyjnych
  • partnerskiego handlu energią peer-to-peer
  • pozostałych przepisów wymagających wdrożenia
 4. modernizacji instalacji OZE
 5. wsparcia dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni okres wsparcia
 6. hybrydowych instalacji oze
 7. morskiej energetyki wiatrowej.

Zmiany w zakresie funkcjonowania klastrów energii mają być odpowiedzią na niewystarczającą dynamikę ich rozwoju i powodować zniesienie barier dla tworzenia tych podmiotów, za które projektodawca uznał „wątpliwości interpretacyjne w zakresie samej definicji klastra energii oraz podmiotowego i przedmiotowego zakresu działania klastrów energii, brak regulacji w zakresie rejestracji klastrów energii czy też propozycji instrumentów wsparcia, które promowałyby wykorzystanie OZE w ramach autokonsumpcji członków klastra energii, stanowiąc jednocześnie zachęty do ich lokalnego powstawania.”1 Dlatego też zostaną wprowadzone przepisy:

 1. ustanawiające czytelne zasady zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz doprecyzowujące definicję klastra energii;
 2. doprecyzowujące przepisy określające zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz obszar działania klastra energii;
 3. umocowujące rejestr klastrów energii oraz określające zasady jego funkcjonowania;
 4. zapewniające warunki rozwoju klastrów energii poprzez wprowadzenie mechanizmu premiowania zużywania na własne potrzeby (tzw. autokonsumpcja) energii wytworzonej przez członków klastra energii;
 5. ułatwiające współpracę poszczególnych członków klastra energii z operatorami systemów dystrybucyjnych poprzez określenie szczegółowych zasad tej współpracy;
 6. określające dla klastrów energii wymagania w zakresie stopnia pokrycia w ciągu roku łącznych potrzeb własnych członków klastra energii w zakresie energii elektrycznej, łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, a także wymogu, aby co najmniej 30%, a od 1 stycznia 2026 r. – co najmniej 50% energii wytwarzanej w rejestrowanym klastrze energii pochodziło z OZE – spełnienie przedmiotowych wymagań będzie warunkiem skorzystania przez dany klaster energii z preferencyjnych rozwiązań przewidzianych w projekcie. Niewątpliwie warte uwagi będzie porównanie uwarunkowań i zachęt dla działalności klastrów energii, spółdzielni energetycznych i nowych obywatelskich społeczności energetycznych, wprowadzanych do polskiego porządku prawnego w ramach implementacji dyrektywy rynkowej.

Uznano także, że obecne regulacje nie zapewniają przyszłemu wytwórcy pełnego wsparcia informacyjnego w zakresie uwarunkowań formalnoprawnych prowadzenia działalności wytwórczej w oze, dlatego też zostanie zaimplementowany art. 16 RED II: Państwa członkowskie powołują lub wyznaczają co najmniej jeden punkt kontaktowy. Te punkty kontaktowe na żądanie wnioskodawcy udzielają wskazówek i wsparcia w trakcie przeprowadzania administracyjnej procedury składania wniosków o zezwolenie i wydawania zezwoleń. Wnioskodawca nie ma obowiązku kontaktowania się z więcej niż jednym punktem kontaktowym podczas całej procedury administracyjnej. Procedura wydawania zezwoleń obejmuje odpowiednie administracyjne zezwolenia na budowę, rozbudowę źródeł energii oraz eksploatację obiektów do celów produkcji energii ze źródeł odnawialnych i aktywów niezbędnych do ich podłączenia do sieci. Procedura wydawania zezwoleń obejmuje wszystkie procedury od potwierdzenia otrzymania wniosku do przesłania wyniku procedury (…) (art. 16 ust. 1). Punkt kontaktowy będzie prowadzony w formie elektronicznej i jednocześnie będzie pełnił funkcję informacyjną.

Przewiduje się także skrócenie procedur administracyjnych w procesie inwestycyjnym, które są niezbędne do przeprowadzenia przy inwestycjach w oze. Wskazano przy tym takie elementy, jak: wymogi środowiskowe, wymogi zagospodarowania przestrzennego, czas uzyskiwania warunków przyłączenia, czas uzyskiwania koncesji i czas wydania decyzji o warunkach zabudowy. Propozycje zmian przepisów proceduralnych będę mieć za cel ich skrócenie lub też dostosowanie w inny sposób – tak aby spełnić wymogi nałożone przez dyrektywę RED II i polepszyć warunki prowadzenia procesu inwestycyjnego przez inwestorów. O ile przyspieszenie procedur jest pożądane także w zakresie inwestycji sieciowych operatorów systemów elektroenergetycznych, o tyle skrócenie terminów dla wydania warunków przyłączenia do sieci nie wydaje się już możliwe, gdyż terminy te zostały już skrócone do realnego minimum. Jednocześnie nie są zapowiadane – przewidziane w Dyrektywie RED II – zmiany w trybie przyłączenia mikroinstalacji. Dyrektywa w art. 17 ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie ustanawiają procedurę zwykłego powiadomienia o podłączeniach do sieci, w ramach której instalacje lub zagregowane jednostki produkcyjne prosumentów energii odnawialnej i projekty demonstracyjne o mocy elektrycznej równej lub niższej niż 10,8 kW lub równoważne połączeniom innym niż trójfazowe, są podłączane do sieci po powiadomieniu operatora systemu dystrybucyjnego. Operator systemu dystrybucyjnego może w ograniczonym terminie od powiadomienia odrzucić podłączenie do sieci będące przedmiotem powiadomienia lub zaproponować alternatywny punkt podłączenia do sieci w związku z uzasadnionymi względami bezpieczeństwa lub brakiem technicznej kompatybilności elementów systemu. W przypadku pozytywnej decyzji operatora systemu dystrybucyjnego lub w przypadku braku decyzji z jego strony w terminie miesiąca od powiadomienia instalacja lub zagregowana jednostka produkcyjna może zostać podłączona. Tymczasem w prawie krajowym funkcjonuje procedura przyłączenia mikroinstalacji w trybie zgłoszenia do mocy określonej w wydanych odbiorcy warunkach przyłączenia, bez możliwości zarządzenia przez OSD momentem, miejscem oraz mocą przyłączanej instalacji. OSE wielokrotnie postulowali zrewidowanie tej procedury, mając na względzie zapewnienie niezawodnej pracy sieci i nieprzerwanych dostaw energii do odbiorców.

Konsultacje projektów rozporządzeń

Minister Klimatu i Środowiska 28 września br. zainicjował konsultacje dwóch projektów aktów wykonawczych:

 1. projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022,
 2. projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2022 .

Konsultacje potrwają przez 10 dni od dnia udostępnienia projektów.

1Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (kprm.gov.pl)

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś, Biuro PTPiREE
mec. Przemysław Kałek, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Czytaj dalej