Informacje ze spółek

Nowe zasady minimalizujące ryzyko porażenia
(Enea Operator)

Od 30 czerwca w spółce Enea Operator zaczną obowiązywać nowe zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w czasie budowy i przebudowy urządzeń w sieci średniego napięcia. W celu uporządkowania i ujednolicenia zasad bezpieczeństwa Rada Techniczna opracowała nowy standard pt. „Dobór środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w sieci SN”. Regulacja składa się z dwóch zeszytów. W pierwszym z nich omówiono zasady postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa zależnie od rodzaju urządzenia elektroenergetycznego oraz charakterystyki miejsca, w którym zostanie ono wybudowane. Zawiera on również katalog kryteriów dla sprawdzenia prawidłowości dokonanego wyboru w świetle obowiązujących w tym zakresie zasad. W drugim zeszycie znajduje się opis rozwiązań wykonawczych, charakterystyka wymaganych materiałów i osprzętu, a także przykłady układów geometrycznych i typowych wymiarów instalacji uziemiających. Zeszyty przygotowano opierając się na analizie dostępnych na rynku wyrobów najwyższej jakości oraz informacje praktyczne, pozyskane od przedstawicieli podmiotów wyspecjalizowanych w dziedzinie budowy uziemień.

Nowe zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym są szczególnie istotne w czasie budowy i przebudowy urządzeń w sieci średniego napięcia

Monitoring linii kablowej 110 kV Łomianki-Czosnów
(PGE Dystrybucja)

Najdłuższym kablem wysokiego napięcia w majątku spółki PGE Dystrybucja jest dwutorowa linia kablowa 110 kV o długości prawie 15 km, która łączy GPZ-y w Łomiankach i Czosnowie. Linię energetyczną układano w 2017 roku wraz z traktem światłowodowym. Wpleciona do żyły powrotnej wiązka światłowodów znalazła zastosowanie w monitorowaniu temperatury kabla na całej jego długości.

Osobna linia światłowodowa ułożona wraz z kablem zapewnia łączność pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi oraz wykorzystanie automatyki, telemechaniki, informatyki itp. Światłowód w kablu daje służbom technicznym nowe narzędzie. Monitoring temperatury w liniach kablowych najwyższych napięć, czyli system zwany DTS (z ang. Distributed Temperature Sensing), umożliwia obserwację obciążalności kabla, a co za tym idzie możliwości zwiększenia przesyłu energii lub wykrycie zagrożenia przeciążeniem. Dokładna lokalizacja ewentualnego uszkodzenia kabla skróci czas wykonania prac ziemnych i przerw w przesyle energii. Umieszczone w kablu włókna światłowodowe są podłączone do komputera, który umożliwia bieżące monitorowanie temperatury żyły oraz naruszenie warunków cieplnych w jej otoczeniu. System monitorowania temperatury może być szczególnie przydatny w sytuacjach awaryjnych, np. w czasie naprawy sąsiedniej linii, kiedy zachodzi potrzeba tymczasowego obciążenia kontrolowanej linii większym prądem niż dopuszczalna długotrwała obciążalność.

Modernizacja stacji energetycznej w Węgrowie
(PGE Dystrybucja)

Warszawski oddział spółki PGE Dystrybucja zakończy wkrótce modernizację Głównego Punktu Zasilania Węgrów 110/15 kV. Starą stację zastąpi nowe urządzenia spełniające współczesne standardy. Prace przy modernizacji GPZ-u Węgrów są już bardzo zaawansowane; trwa testowanie zastosowanych rozwiązań technicznych oraz prace wykończeniowe i porządkowe. Odbiór stacji zaplanowano do końca marca. Całkowity koszt inwestycji to ponad 12,6 mln zł.

Modernizacja Głównego Punktu Zasilania w Węgrowie podniesie poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w powiecie węgrowskim oraz części powiatów sokołowskiego i siedleckiego. Na tym terenie stacja Węgrów zasila 15 linii średniego napięcia i 455 stacji transformatorowych (SN/nn), za pomocą których PGE Dystrybucja dostarcza energię do 14,5 tys. odbiorców. Podczas modernizacji starej stacji w Węgrowie zostaną też wdrożone liczne udogodnienia inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej, np. funkcje monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, bieżącego monitoringu i zdalnego sterowania urządzeń czy automatycznej kontroli parametrów napięciowych i przepływów mocy. Inwestycja zwiększy potencjał przyłączeniowy również odnawialnych źródeł energii oraz niezawodność dostaw prądu w tym regionie. Nowoczesne rozwiązania wpłyną nie tylko na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii, ale również uproszczą pracę stacji. Zdalna obsługa, zwłaszcza w przypadku potencjalnej awarii, skraca czas reakcji służb technicznych na całym obszarze zasilanym z GPZ-u w Węgrowie.

Praktyczne badania fotowoltaiki na Pikniku OZE
(Tauron Dystrybucja)

Eksperymentalne badania porównawcze inwerterów fotowoltaicznych będą tematem tegorocznego Pikniku OZE, który organizuje Tauron Dystrybucja oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Przeprowadzą je wybrane, renomowane polskie uczelnie techniczne.

Piknik OZE 2021 dotyczyć będzie oddziaływania odnawialnych źródeł energii na pracę sieci elektroenergetycznej oraz gotowości elementów prosumenckich instalacji fotowoltaicznych do współpracy z nią. Współpraca ta powinna się odbywać na warunkach wynikających z zapisów ujętych w kodeksie przyłączania jednostek wytwórczych lub w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania urządzeń do analizy znajdują się na www.tauron-dystrybucja.pl/piknik-oze w zakładce na dole strony: Informacje dla dostawców i producentów inwerterów.

Piknik OZE 2021 dotyczyć będzie oddziaływania odnawialnych źródeł energii na pracę sieci elektroenergetycznej

To już trzecia edycja badań urządzeń wykorzystywanych w sieci dystrybucyjnej przeprowadzana w formule pikniku organizowanego przez spółkę, AGH i inne uczelnie współpracujące ze nią w ramach Rady Naukowej. Wydarzenie obejmie eksperymentalne badania porównawcze inwerterów fotowoltaicznych, które przeprowadzone zostaną od kwietnia do lipca, oraz wykłady seminaryjne online zaplanowane na czerwiec. Głównym celem Pikniku OZE jest propagowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawnej ich współpracy z systemem elektroenergetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania jakości wytwarzanej energii elektrycznej.

Zaproszenie do udziału skierowane jest do wszystkich producentów spełniających kryteria techniczne, którzy chcą czasowo udostępnić organizatorom pikniku komponenty instalacji PV do przebadania. Testy przeprowadzą renomowane laboratoria polskich wyższych uczelni technicznych, będących współorganizatorami wydarzenia, i dotyczyć będą: sprawności elektrycznej, warunków technicznych regulujących współpracę mikroinstalacji z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną, instrukcji ruchu, eksploatacji sieci dystrybucyjnej i stosownych norm oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

Dla zielonej kolei i ochrony klimatu
(PKP Energetyka)

PKP Energetyka oraz DB Cargo Polska podpisały list intencyjny wyrażający wolę współpracy w zakresie Programu Zielona Kolej. Porozumienie ma na celu wypracowanie zasad zasilania realizowanych przez DB Cargo Polska przewozów kolejowych energią trakcyjną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii w 100 proc. w ciągu trzech lat. Dzięki tej współpracy już od stycznia 2022 roku połowa energii trakcyjnej dostarczanej do przewoźnika przez spółkę PKP Energetyka będzie przyjazna dla środowiska, a docelowo – od stycznia 2023 roku – będzie to 100 proc. wolumenu.

DB Cargo opracowała dwa produkty: DBeco plus oraz DBeco neutral. Pierwszy daje klientowi możliwość zasilania zleconych transportów energią elektryczną pochodzącą z OZE; cały proces jest monitorowany i certyfikowany przez TÜV SÜD. Drugi produkt pozwala zamawiającemu skompensować emisję CO2 poprzez udział w ekologicznych projektach.

Kolej już dziś jest jednym z najbardziej zrównoważonych i ekologicznych środków transportu. Emituje dwukrotnie mniej dwutlenku węgla niż żegluga morska, a w stosunku do spedycji drogowej wskaźnik ten ma czterokrotnie niższy.

Czołowe firmy z sektora działają w ramach Centrum Efektywności Energetycznej Kolei na rzecz zwiększenia w polskiej sieci trakcyjnej ilości zielonej energii, której udział wynosi obecnie 12 proc. Przez ostatnie pięć lat załoga spółki PKP Energetyka przeprowadziła cyfrową i organizacyjną transformację, a Program Zielona Kolej to jeden z filarów strategii firmy do 2030 roku.

Test innowacyjnego systemu lokalizacji awarii linii kablowych
(Enea Operator)

Enea Operator realizuje autorski program pilotażowy systemu, który lokalizuje awarie oraz identyfikuje i wyznacza miejsce linii kablowych niskiego napięcia. Ma on za zadanie ułatwić pracę brygad w terenie oraz zoptymalizować koszty nowej aparatury. Realizowany jest w szczecińskim oddziale spółki Enea Operator, a pomysłodawcami są jej dwaj pracownicy, którzy zaproponowali, aby aparaturę lokalizacyjną zamontować w samochodzie o napędzie elektrycznym. Projekt ma na celu opracowanie kompletnego systemu do prowadzenia czynności eksploatacyjnych i inwestycyjnych linii kablowych nn, który odpowiadać będzie wymaganiom prac w terenie. Testowane rozwiązanie stworzono specjalnie do lokalizacji uszkodzeń kabli nn. Zakończenie pilotażu planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

Modernizacja stacji 110/15 kV w Wieluniu
(PGE Dystrybucja)

Główna stacja elektroenergetyczna w Wieluniu przejdzie modernizację wartą 23,5 mln zł. Jednym z rezultatów inwestycji będzie zwiększenie możliwości przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii. Przy GPZ powstanie też ogólnodostępna, dwustanowiskowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Główny Punkt Zasilania w Wieluniu zasilany jest czterema liniami wysokiego napięcia (110 kV), które łączą miasto z Trębaczewem, Złoczewem, Janinowem i Wieruszowem (dwie ostatnie stanowią powiązanie sieci: PGE Dystrybucja i Energa-Operator).

Wysłużone transformatory o mocy zbyt małej w stosunku do potrzeb zostaną wymienione na nowe jednostki o znacznie mniejszych stratach, wyposażone w nowoczesne układy automatycznej regulacji napięcia. Inwestycja łącznej wartości 23,5 mln zł ma potrwać do końca roku. Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z puli na działania zmniejszające emisyjność gospodarki.

Linia 400 kV Mikułowa – Świebodzice z decyzją środowiskową
(PSE)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 26 lutego wydała decyzję o uwarunkowaniach dla budowy linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice na Dolnym Śląsku. Oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na 2025 rok. W ocenie RDOŚ zakładany sposób realizacji projektu i stosowane rozwiązania techniczne, wraz z działaniami określonymi w tej decyzji, pozwolą chronić cenne pod względem przyrodniczym obszary.

Na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono roczną inwentaryzację przyrodniczą, podczas której ustalono, w jaki sposób linia może wpływać na występujące na danym terenie gatunki fauny i flory. Opierając się na uzyskanych danych zaplanowano rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ingerencję w środowisko społeczno-przyrodnicze.

Na części terenów leśnych będą zastosowane tzw. słupy nadleśne, pozwalające poprowadzić linię nad koronami drzew, tym samym ograniczając ich wycinkę. W decyzji zawarto także zalecenia dotyczące rozwiązań technicznych, które pozwolą ograniczyć oddziaływania linii na okolicznych mieszkańców, w tym dotyczące norm hałasu oraz sposobu realizacji prac budowlanych. Nowa linia będzie przebiegać przez 17 gmin województwa dolnośląskiego.

Strategiczna ze względów bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska linia 400 kV Mikułowa – Świebodzice jest niezbędna dla zapewnienia stabilnych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w regionie.

PSE do 2025 roku zrealizują w województwie dolnośląskim także trzy inne inwestycje liniowe. Po ich ukończeniu powstanie nowoczesny układ zasilania południowo-zachodniej Polski. Łącznie na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Dolnym Śląsku spółka przeznaczy około 950 mln zł.

Nowa stacja energetyczna na Mazowszu
(Energa-Operator)

Energa-Operator zakończyła budowę nowej stacji rozdziału pierwotnego średnich napięć 15 kV w Winnicy. W ramach inwestycji powstały także linie kablowa i światłowodowa. To pierwszy etap ważnego projektu, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez wzmocnienie sieci energetycznej w powiatach pułtuskim i nowodworskim. Kluczowy wpływ na sprawną realizację zadania miała bardzo dobra współpraca z samorządem gminy Winnica.

Układanie kabla metodą płużenia

Zakończenie tego etapu prac umożliwiło stabilne zasilanie energią elektryczną m.in. jednego z ważnych lokalnych zakładów przemysłu spożywczego. Budowa nowej, blisko 13-kilometrowej linii średnich napięć, łączącej nowo wybudowaną stację z Głównym Punktem Zasilania w Nasielsku, była pierwszą w Polsce, w której zastosowano przewód o tak dużym przekroju i zdolnościach przesyłowych, a także pierwszą w naszym kraju wykorzystującą kable typu AXAL na tak długim odcinku. Cechuje je zwiększona wytrzymałość, co umożliwia ich maszynowe układanie. W miejscach, w których było to możliwe użyto metody płużenia. Pozwala ona na szybsze i mniej ingerujące w teren układanie kabli w ziemi za pomocą urządzenia przypominającego rolniczy pług. Co ważne, podczas układania zapisywane są parametry, takie jak współrzędne geodezyjne czy też głębokość płużenia, które ułatwiają ocenę poprawności wykonania robót. Zastosowanie odpowiedniego przewodu było istotne również ze względu na częste krzyżowanie się linii kablowych z drogami, ciekami wodnymi, a także urządzeniami technicznymi w ziemi. Na całej długości linii kablowej pomiędzy Nasielskiem a Winnicą wybudowano równolegle nową linię światłowodową. Umożliwi ona stały nadzór nad urządzeniami pomiarowymi oraz zdalną łączność z aparatami w stacji.

Pewniejsze dostawy prądu dla gminy Kozienice
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna prowadzi przebudowę odgałęzienia 15 kV w linii elektroenergetycznej średniego napięcia Kępa Bielańska o długości 5,3 km.

Inwestycja polega na wymianie istniejących przewodów napowietrznych na izolowane wraz z zastąpieniem starych słupów drewnianych nowymi z betonu. Prowadzona jest na terenach zalewowych rzeki Zagożdżonki, co sprawia, że większość prac jest możliwa do wykonania jedynie przy upalnym i suchym lecie albo w bardzo niskich temperaturach. Aby wszystkie roboty mogły się odbyć bez przerw w dostawach energii elektrycznej dla mieszkańców, PGE Dystrybucja do zasilenia użyła mobilnej stacji nn/SN oraz pięciu przewoźnych agregatów prądotwórczych.

Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej