INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Większa moc dla Brzeskiej Strefy Gospodarczej
(Energa-Operator)

Energa-Operator buduje nową, ważną stację elektroenergetyczną – główny punkt zasilania w Machnaczu w gminie Brześć Kujawski. Realizacja tej inwestycji pozwoli na zwiększenie potencjału przyłączeniowego w regionie o 50 MW, umożliwiając tym samym rozwój Brzeskiej Strefy Gospodarczej (BSG).

Niewątpliwym atutem BSG jest jej lokalizacja – tuż przy węźle autostrady A1. W strefie swoje centra logistyczne oraz zakłady produkcyjne utworzyły firmy będące liderami w wielu branżach. Obecnie w Brzeskiej Strefie Gospodarczej zatrudnienie znalazło około 2,5 tys. osób. Co ważne, inwestycjami na jej terenie zainteresowane są kolejne przedsiębiorstwa.

Główny Punkt Zasilania w Machnaczu budowany jest wedle najnowszych standardów technicznych. Wyposażony będzie m.in. w rozwiązania umożliwiające zdalny nadzór, a także sterowanie jego pracą przez dyspozytorów. Obiekt ma być wykonany w układzie umożliwiającym jego dwustronne zasilanie, co znacznie zwiększy niezawodność dostaw energii elektrycznej. Serce stacji stanowią dwa transformatory, każdy o mocy 25 MVA. W ramach budowy nowego GPZ-u powstanie lub przebudowanych zostanie także blisko dziewięć kilometrów linii wysokiego napięcia. W ramach budowy GPZ-u Machnacz prowadzona jest także m.in. przebudowa linii wysokiego napięcia Włocławek Azoty – Włocławek Wschód. Linia jednotorowa zmieniana jest na linię dwutorową, poprzez podwieszenie drugiego toru w kierunku GPZ-u Machnacz. Wykonano już około 80 procent planowanego zakresu prac. Wkrótce rozpoczną się także roboty budowlane na odcinku ponad 3,5 km nowej linii wysokiego napięcia Włocławek Azoty – Machnacz, która zakończenie znajdzie na bramkach GPZ-u Machnacz.

Inwestycje wokół Białegostoku
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja modernizuje sieci energetyczne wokół Białegostoku. Zaplanowane inwestycje zwiększą możliwości przyłączeniowe, wpłyną na zmniejszenie strat energetycznych, a także poprawią niezawodność zasilania i jakość dostarczanej energii. Całkowita wartość rozpoczętych już prac sięgnie 8 mln zł.

Roboty obejmują budowę dwóch stacji transformatorowych średniego napięcia oraz kompleksową modernizację dwóch kolejnych, a także wybudowanie prawie 2,5 km linii kablowej SN. Umożliwi to zasilenie odbiorów o większej mocy przyłączeniowej – w tym nowo powstające mikroinstalacje i farmy fotowoltaiczne.

W gminie Choroszcz plan zakłada przebudowę linii napowietrznych na linie kablowe. Zakres prac obejmuje wybudowanie blisko 7 km linii kablowej SN i pięć kontenerowych stacji SN/nn. Finisz obu inwestycji nastąpi z końcem maja, a ich łączny koszt oszacowano na około 8 mln zł. Na ten cel PGE Dystrybucja otrzymała dofinansowane ze środków rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach programu Dystrybucja Przyszłości obejmującego modernizację i rozwój sieci, spełniając tym samym założenia strategii Grupy PGE wpisane w ,,Politykę energetyczną Polski’’.

Kablowanie sieci SN
(PGE Dystrybucja)

Energetycy ze spółki PGE Dystrybucja wdrażają program poprowadzenia pod ziemią sieci energetycznej średniego napięcia. W tym celu zakupili supermaszynę do układania kabli bez konieczności wykonywania uciążliwych wykopów. Urządzenie wykorzystuje metodę płużenia i umożliwia prowadzenie prac niemal w każdym terenie. Zakupiona przez przedsiębiorstwo maszyna do kablowania jest w stanie ułożyć nawet 5 km linii kablowej dziennie, co 10-krotnie przyspieszy realizację inwestycji. Obniżą się również koszty dzięki możliwości wykonywania prac własnym sumptem, bez konieczności wyłaniania wykonawców zewnętrznych w postępowaniach przetargowych. Zestaw składa się z dwóch pojazdów. Jednostka układająca ma lemiesz pługa, który umożliwia płynną regulację głębokości układania kabla oraz funkcję „płynnej płetwy”, co pozwala na elastyczne dopasowanie się do wszelkich krzywizn i nierówności terenu. Pojazd wyciągający zakotwicza się do podłoża za pomocą płyty stabilizującej, ciągnie pług ze stałą siłą do 180 ton przez każdy teren lub wodę, układając ciąg kablowy. Kablowanie odbywa się z bębnów zamocowanych na konstrukcji maszyny oraz przyczepy kablowej.

Kablowanie linii SN dofinansowane jest ze środków rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu Dystrybucja Przyszłości

Nowa metoda układania kabli zmniejsza ingerencję w środowisko.. Do 2026 roku spółka zwiększy udział podziemnych linii kablowych na obszarze swojego działania do minimum 30 proc.

Kablowanie linii SN dofinansowane jest ze środków rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu Dystrybucja Przyszłości obejmującego modernizację i rozwój sieci, spełniając tym samym założenia strategii Grupy PGE wpisane w ,,Politykę energetyczną Polski’’. Inwestycje te wspierane są przez środki finansowe pochodzące z nowej emisji akcji przeprowadzonej przez PGE w 2022 roku o wartości 3,2 mld zł.

Testy regulatora napięcia
(Energa-Operator)

Energa-Operator testuje nowe rozwiązania mające pozwolić na sprawne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, do której przyłączone są coraz liczniejsze OZE, w tym mikroinstalacje. Ich przykładem mogą być m.in. opracowane w ramach projektu EUniversal inteligentne stacje elektroenergetyczne średniego napięcia, a także automatyczny regulator napięcia, który przetestował ostatnio płocki oddział spółki w Białobrzegach.

Projekt EUniversal realizowany jest dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020
Zdjęcie: Energa-Operator

Celem regulatora jest stabilizacja parametrów pracy sieci elektroenergetycznej. Obwód w Białobrzegach odznacza się dużą liczbą przyłączonych mikroinstalacji, co w przeszłości było przyczyną problemów związanych z utrzymaniem prawidłowych parametrów jakościowych energii w sieci. Automatyczny regulator napięcia MMB-ARN-1 produkcji MMB Drivers Sp. z o.o. jest specjalistycznym urządzeniem energoelektronicznym służącym do regulacji oraz symetryzacji napięcia w punkcie przyłączenia do sieci energetycznej niskiego napięcia z odnawialnymi źródłami energii. Składa się m.in. z transformatorów szeregowych dodających napięcie oraz dwukierunkowego przekształtnika energoelektronicznego. Transformator włączony szeregowo w główny tor prądowy zasilany jest przez przekształtnik energoelektroniczny realizujący algorytm regulacji napięcia. MMB-ARN-1 zaprojektowano do pracy na wolnym powietrzu; ma m.in. wbudowane elementy grzewcze zapewniające możliwość uruchomienia w niskich temperaturach. Przewidziany jest do montażu na słupie energetycznym w obwodach linii napowietrznych niskiego napięcia. Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia podczas pracy wynosi od -20°C do +40°C. Od dnia uruchomienia automatycznego regulatora napięcia parametry prądowe i napięciowe dostarczanej energii poprawiły się na tyle wyraźnie, że spółka Energa-operator zdecydowała się na montaż kolejnych takich urządzeń.

Projekt EUniversal realizowany jest dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Przebudowa GPZ w Chodzieży
(Enea Operator)

Enea Operator zakończyła przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Chodzieży. Obejmowała szeroki zakres robót: od budowy napowietrznej, dwusekcyjnej, jednosystemowej rozdzielni wysokiego napięcia, przez wzniesienie samego budynku stacyjnego, aż po wykonanie dróg, parkingów, oświetlenia stacji, sieci wodno-kanalizacyjnej i nowego
ogrodzenia. Sercem inwestycji jest zabudowa dwóch stanowisk dla transformatorów i nowych baterii akumulatorów wraz zabezpieczeniami oraz telemechaniką.

Wartość robót to blisko 17 mln zł. Inwestycję dofinansowano z funduszy europejskich

Modernizacja stacji 110/15 kV w Chodzieży poprawia pewność zasilania w całym powiecie, znacznie zwiększa możliwość przyłączenia nowych odbiorców, a co ważne dla operatora sieci dystrybucyjnej i odbiorców energii elektrycznej – zwiększy możliwości zarządzania energią wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych. Inwestycja, obejmująca również wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej (smart grid), w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju tej części Wielkopolski, także w zakresie energetyki rozproszonej, pozwalając na przyłączenie nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Wartość robót to blisko 17 mln zł. Inwestycję dofinansowano z funduszy europejskich – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – w kwocie ponad 7 mln zł.

Powstanie linia WN za 35 mln zł
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja podpisała umowę na budowę dwutorowej linii wysokiego napięcia, która połączy stacje zasilające Radzymin z nowo powstającą stacją zasilającą Małopole. Inwestycja warta 35 mln zł wzmocni zasilanie atrakcyjnych inwestycyjnie terenów. Nowa linia zastąpi dotychczas użytkowaną, jednotorową linię 110 kV, a zakontraktowany odcinek długości ponad 18 km powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane jest m.in. wzniesienie nowych słupów (w lasach będą to wysokie słupy nadleśne), zastosowanie przewodów o przekroju niemal dwukrotnie większym od dotychczas użytkowanych oraz zainstalowanie łączności światłowodowej. Dwutorowa linia 110 kV będzie wykonana w ramach większej puli inwestycji obejmujących m.in. modernizację stacji zasilającej Wyszków, budowę nowej stacji zasilającej Małopole i modernizację linii WN Radzymin – Wyszków.

Inwestycje w Małopolsce
(Tauron Dystrybucja)

Tauron Dystrybucja kończy kompleksowe modernizacje dwóch stacji wysokiego i średniego napięcia: Prądnik w Krakowie oraz Szaflary na Podhalu. Pierwsza z nich wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii, a także usprawni procesy przyłączeniowe dla klientów w północnej części Krakowa. Tam realizowane są obecnie największe inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które wymagają nowej konfiguracji sieci i poprawy pewności zasilania. Na stacji Prądnik prace obejmują pobudowanie budynku głównego, zabudowę wnętrzowych rozdzielnic 110 kV i 15 kV oraz montaż urządzeń, w tym urządzeń potrzeb własnych, obwodów wtórnych, telekomunikacji oraz systemu sygnalizacji pożarowej i układów pomiarowych. Druga, również znacząca inwestycja to rozbudowa stacji 110/15 kV Szaflary. W rozbudowę i modernizację sieci w Małopolsce spółka rocznie inwestuje około 600 mln zł.

Energetycy przenieśli gniazdo bocianów
(Tauron Dystrybucja)

W Łęce w Małopolsce bociany wybudowały gniazdo na słupie linii wysokiego napięcia mierzącym ponad 20 m. Sytuacja była o tyle niecodzienna, że zwykle bociany mieszkają na niższych słupach niskiego lub sporadycznie średniego napięcia. Jest do nich łatwiejszy dostęp, a po zamontowaniu przez energetyków platformy pod gniazdo ptaki w zasadzie są bezpieczne, a prąd jest przesyłany bez zakłóceń.

Niecodziennego wyzwania podjęli się energetycy ze spółki Tauron Dystrybucja. Jeszcze przed przylotem ptaków przenieśli je w bezpieczne miejsce. Stara lokalizacja nie tylko narażała bociany, ale spadające z lęgowiska elementy zakłócały pracę urządzeń, powodując ograniczenia w dostawach prądu dla mieszkańców okolic Nowego Sącza.

Aby zdjąć gniazdo z 20-metrowego słupa, energetycy musieli wykorzystać specjalistyczny sprzęt, który zbudowali sami
Zdjęcie: Tauron Dystrybucja

Akcja przenoszenia gniazda była sporym wyzwaniem logistycznym. Aby zdjąć gniazdo z 20-metrowego słupa, energetycy musieli wykorzystać specjalistyczny sprzęt, który zbudowali sami. Były to urządzenia, które najpierw podniosły gniazdo, a później pozwoliły bezpiecznie opuścić je na ziemię. Należało też czasowo wyłączyć linię energetyczną, a cała praca była wykonywana pod czujnym okiem ornitologa. Ściągnięte gniazdo ważyło około 200 kg i miało dwa metry średnicy. Energetycy przenieśli je nieopodal na słup ze specjalnie przygotowaną platformą.

Mobilne szkolenia
(Enea Operator)

Za sprawą nowoczesnego VRbusa, swoje umiejętności w formie mobilnej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej będą rozwijać pracownicy służb technicznych spółki Enea Operator. Stworzony do szkoleń system stanowi rezultat prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa, realizowanych we współpracy z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Program szkoleniowy zawiera 30 interaktywnych scenariuszy zaprojektowanych na zeskanowanych w technologii 3D wybranych obiektach firmy. Jako tło wirtualnych szkoleń posłużyło 15 głównych punktów zasilających, 9 stacji średniego napięcia oraz ośrodek szkoleniowy prac pod napięciem w Łagowie. Nowatorski system zakłada aktywne uczestnictwo, umożliwiając weryfikacje prawidłowości działań i podejmowanych przez uczestników szkolenia decyzji. Jest to możliwe na każdym etapie scenariusza szkoleniowego, co wpływa na poszerzanie wiedzy pracowników, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa pracy. Istotnym elementem projektu było wdrożenie mobilnej stacji szkoleniowej, czyli odpowiednio zaprojektowanego i wyposażonego busa. Wewnętrzną przestrzeń pojazdu podzielono na trzy strefy: dwie przeznaczone dla użytkowników do pracy z systemem VR i jedną dla technika obsługującego system szkoleniowy. Obie przestrzenie VR wyznaczono po podłodze dzięki wykorzystaniu oświetlenia LED RGBW. Nad każdą z nich w suficie ulokowano złącze do hełmu VR wraz z systemem organizacji przewodów, zapewniającym odpowiedni naciąg podczas szkolenia. Tak kompleksowo opracowany i wdrożony system zwiększa dostępność szkoleń nowych i doszkalających się pracowników. Daje także możliwość zapoznania się z materiałem osobom bez kwalifikacji zawodowych uprawniających
do pracy jako elektromonter.

Program szkoleniowy zawiera 30 interaktywnych scenariuszy zaprojektowanych na zeskanowanych w technologii 3D wybranych obiektach firmy.
Zdjęcie: Enea Operator

Opracowane przez operatora rozwiązanie może być wykorzystane również w kształceniu uczniów oraz studentów. Opracowany system ma możliwość ciągłej rozbudowy treści o kolejne obiekty infrastruktury i nowe scenariusze szkoleniowe. W tym roku rozpoczęto już wdrożenie opracowanego w ramach projektu B+R systemu do działalności operacyjnej spółki Enea Operator. Projekt dofinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wzmocnią bezpieczeństwo Dolnego Śląska
(Tauron Dystrybucja)

Tauron Dystrybucja i 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie obronności państwa i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wspólne szkolenia, wymiana doświadczeń i doskonalenie procedur mają usprawnić działania podczas energetycznych awarii masowych i w sytuacjach kryzysowych. Jesienią ubiegłego roku odbyły się już manewry służb w podwrocławskich Siechnicach, a w kolejnych miesiącach planowane są podobne w pięciu dolnośląskich powiatach.

Wspólne szkolenia, wymiana doświadczeń i doskonalenie procedur mają usprawnić działania podczas energetycznych awarii masowych
i w sytuacjach kryzysowych
Zdjęcie: Tauron Dystrybucja

Dla mieszkańców Dolnego Śląska podpisane porozumienie oznacza zwiększenie bezpieczeństwa zasilania i skrócenie czasu trwania awarii w sytuacjach kryzysowych. Podczas organizowanych ćwiczeń ,,terytorialsi’’ szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy mają wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych.

Szkolenia strażaków
(Energa-Operator)

Energetycy z toruńskiego oddziału spółki Energa-Operator we współpracy z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych zorganizowali szkolenie w kompleksie stacji rozdzielczej najwyższych napięć 400/220/110 kV GPZ Węgrowo dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu grudziądzkiego. Podczas zajęć strażacy mogli zdobyć wiedzę pozwalającą im na bezpieczne poruszanie się po obiekcie oraz prowadzenie w jego obrębie akcji gaśniczej.

Podczas zajęć strażacy mogli zdobyć wiedzę pozwalającą im na bezpieczne poruszanie się po obiekcie oraz prowadzenie w jego obrębie akcji gaśniczej
Zdjęcie: Energa-Operator

Strażacy i energetycy współpracują ze sobą nie tylko podczas usuwania skutków nawałnic i wichur, ale również przy każdych działaniach ratowniczo-gaśniczych, które wymagają wyłączenia napięcia na urządzeniach lub obiektach elektroenergetycznych. Działania straży pożarnej dotyczące obiektów elektroenergetycznych należą jednak do sytuacji wyjątkowych, wymagających nie tylko gruntownej wiedzy, ale też ścisłej koordynacji ze służbami energetycznymi.

Podczas szkoleń, które odbyły się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu, a także w wyjątkowo istotnym obiekcie elektroenergetycznym, jakim jest stacja 400kV/220kV/110kV GPZ Grudziądz Węgrowo, strażaków zapoznano z zasadami postępowania z urządzeniami elektroenergetycznymi, w tym, jak prawidłowo identyfikować potencjalne zagrożenia.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze grudziądzkich Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP oraz druhowie jednostek OSP Piask, Rudy i Szynycha.

Ważną częścią szkolenia było omówienie właściwych sposobów komunikacji z nadzorującymi pracę stacji dyspozytorami, zarówno tymi po stronie PSE, jak również spółki Energa-Operator.

Porozumienie z PSP w Olsztynie
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja Oddział Białystok i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie podpisały list intencyjny o współpracy. To kolejna umowa zawarta przez białostockich energetyków. Podobną podpisano w ubiegłym roku z Podlaską Komendą Wojewódzką PSP. Porozumienie obejmuje wzajemne wsparcie, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a przede wszystkim wspólne ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej.

Porozumienie obejmuje przede wszystkim wspólne ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej
Zdjęcie: PGE Dystrybucja

Współpraca białostockiego oddziału PGE Dystrybucja z Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie, oprócz udziału w sztabach i akcjach kryzysowych, będzie polegała m.in. na szkoleniach usprawniających kooperację podczas prowadzonych działań, wymianie doświadczeń czy obsłudze sprzętu. Istotnym elementem współpracy, którego oczekują obie strony, jest płynność przepływu informacji o zagrożeniach i istotnych zdarzeniach.

Od wielu lat białostocki oddział spółki współpracuje z PSP w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ratowania ludzkiego życia, ochrony środowiska, usuwania awarii czy walki z pożarami. Zarówno szkolenia merytoryczne, jak i ćwiczenia terenowe będą prowadzone w obiektach PGE Dystrybucja Oddział Białystok – głównie na stacjach średniego napięcia. Porozumienie obejmie obszar Rejonu Energetycznego Ełk, czyli ponad 7,5 tys. km2 w ośmiu powiatach i 27 gminach.

Innowacyjne platformy dla bocianów
(Energa-Operator)

Energa-Operator zamontowała na Pomorzu kolejne platformy dla bocianów, które mogą jednocześnie służyć jako budki lęgowe dla innych ptaków. To „wielolokalowe apartamenty”, które poza podestem dla bocianów wyposażone są również w budki. Platformy dodatkowo wyposażone to nowość wśród tego typu konstrukcji. Opracowano je ze współpracującymi z przedsiębiorstwem przyrodnikami.

Platformy z budkami lęgowymi to nowość wśród tego typu konstrukcji
Zdjęcia: Energa-Operator

Obecnie na obszarze działania spółki Energa-Operator zamontowane są trzy tego typu konstrukcje, ale w planach jest montaż kilku kolejnych. Najwięcej miejsc lęgowych znajdą w niej wróble czy mazurki. Specjalne otwory przygotowano także dla jerzyków, potrafiących upolować nawet 20 tys. komarów, much i meszek w ciągu doby. Jest szansa, że osiedlą się tam również inne gatunki ptaków.

Energetycy ze spółki Energa-Operator montują platformy od ponad 25 lat. Każdego roku, kiedy bociany są poza Polską, remontują je, wymieniają, a także montują kilkaset podestów w nowych miejscach na słupach, które bociany wybrały na swój dom.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej