INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Projekt iDistributed PV zakończony
(Enea Operator)

Enea Operator zakończyła międzynarodowy projekt iDistributed PV. Jest to specjalny program obliczeniowy do symulacji i analizy rozwiązań prosumenckich systemów fotowoltaicznych dla inwestycji o różnym przeznaczeniu, np. mieszkaniowym, biurowym czy przemysłowym. Opiera się na uwarunkowaniach ekonomicznych i środowiskowych wynikających z polityki energetycznej danego kraju. W pierwszym etapie prac w ramach iDistributed PV („Fotowoltaika w sieci dystrybucyjnej: zintegrowane, inteligentne rozwiązania w rozproszonym wytwarzaniu energii działające w oparciu o fotowoltaikę, urządzenia do magazynowania energii i efektywne zarządzanie popytem”) kompleksowo przedstawiono kryteria i modele wsparcia dla fotowoltaiki, aspekty techniczne oraz ekonomiczne wymagań wobec sprzętu i komponentów dla mikroinstalacji.

Międzynarodowe gremium poddało analizie kwestie ekonomiczne, w tym koszty rozwiązań i korzyści wynikające z zastosowania różnych technologii, zarówno na poziomie prosumenta, jak i całego systemu elektroenergetycznego. Analizy dokonano poprzez pryzmat uwarunkowań wynikających z polityki energetycznej, ochrony środowiska, ograniczeń zużycia paliw kopalnych oraz dekarbonizacji gospodarek krajów Unii Europejskiej.

W Polsce oraz w Niemczech, Hiszpanii, Grecji i na Litwie zbadano osiem najbardziej obiecujących i reprezentatywnych rozwiązań dla prosumentów, przeprowadzając symulacje komputerowe warunków realnych sieci dystrybucyjnych. Jednocześnie przeprowadzano analizy ekonomiczno- inansowe i symulacje inwestycji fotowoltaicznych.

Program wykonuje analizy techniczne, ekonomiczne i środowiskowe integracji systemów fotowoltaicznych o różnym przeznaczeniu. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, ponieważ zużycie energii i profil zapotrzebowania mogą być bardzo zróżnicowane. Symulacja tworzona jest na podstawie wielu wprowadzonych danych wejściowych, takich jak: charakterystyka nasłonecznienia, profil zapotrzebowania na energię, cena energii elektrycznej, moc instalacji itp.

Projekt iDistributed PV zrealizowano w ramach programu Horyzont 2020.

Przebudowa stacji transformatorowej w Radzicach
(PGE Dystrybucja)

Wyeksploatowana infrastruktura została zastąpiona przez nowoczesne urządzenia energetyczne

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko- Kamienna prowadzi przebudowę stacji transformatorowej Radzice w gminie Drzewica. Właśnie zakończył się jej pierwszy etap. Polegał na wymianie wyeksploatowanej infrastruktury na nowoczesne urządzenia energetyczne, które usprawniły funkcjonowanie GPZ. Zastosowane rozwiązania wpłynęły jednocześnie na poprawę transmisji danych technicznych do punktu dyspozytorskiego, co ułatwia monitorowanie pracy stacji. Docelowo inwestycja obejmie również remont budynku nastawni, dróg i kanalizacji oraz przebudowę rozdzielni średniego napięcia. Wszelkie prace związane z modernizacją obiektu odbywały się bez przerw w dostawie energii elektrycznej. Głównym celem robót jest poprawa niezawodności zasilania odbiorców z gminy Drzewica oraz podstacji trakcyjnych PKP Radzice i Idzikowice, z których zasilana jest Centralna Magistrala Kolejowa łączącą Warszawę z Krakowem oraz Katowicami. Inwestycja przyniesie również dodatkowe korzyści – poprawi funkcjonalność stacji, zmniejszy emisję szkodliwych substancji do środowiska i dostosuje obiekt do standardów obowiązujących w spółce. Zakończenie przebudowy stacji Radzice planowane jest na listopad 2021 roku. Koszt inwestycji to blisko 10 mln zł.

Nowe linie SN i stacja transformatorowa w Kołbieli
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja zmodernizowała kolejne kilometry linii energetycznych średniego napięcia. W powiecie otwockim powstał nowy, bezpieczny układ sieci, dzięki czemu jego mieszkańcy i okoliczne firmy zyskują większą niezawodność dostaw energii elektrycznej.

Celem inwestycji było ograniczenie liczby i czasu przerw w dostawie energii elektrycznej

Celem inwestycji było ograniczenie liczby i czasu przerw w dostawie energii elektrycznej, zapewnienie dostępności mocy dla kluczowych odbiorów, optymalizacja konfiguracji sieci do zasilania wielostronnego, przygotowanie jej do rozwoju związanego z budową trasy S-17 oraz planowaną obwodnicą Kołbieli. W ramach przebudowy zamknięto w pierścieniu linie kablowe wokół tej miejscowości, zapewniając dwustronne zasilanie za pośrednictwem istniejących napowietrznych magistral SN-15 kV Kołbiel i Augustówka. Dodatkowo pozyskano możliwość zasilania rezerwowego Rozdzielni Sieciowej Miejskiej Kołbiel z kablowej magistrali średniego napięcia biegnącej wzdłuż budowanej drogi ekspresowej S-17 ze stacji elektroenergetycznych 110 kV/15 kV Pilawa oraz Wola Karczewska. Wybudowano również linię kablową w kierunku planowanej obwodnicy, co w niedalekiej przyszłości pozwoli zasilać obiekty zlokalizowane wzdłuż nowej trasy przelotowej, np. stacje ładowania samochodów elektrycznych. Na pewnych odcinkach zdemontowano napowietrzne linie średniego napięcia przebiegające przez lasy oraz mokradła w dolinie Świdra na obszarze Natura 2000.

Modernizacja systemu łączności dyspozytorskiej
(Energa-Operator)

Nowe rozwiązania umożliwiają szybki dostęp do funkcjonalności telefonicznych, radiowych i innych

Energa-Operator SA zakończyła proces dostosowania systemu łączności dyspozytorskiej TETRA do standardów zawartych w kodeksach sieciowych Komisji Europejskiej NC ER*, określających wymogi dotyczące sytuacji kryzysowych oraz zasady związanych z odbudową systemu energetycznego po ewentualnej rozległej awarii.

Na system dyspozytorski funkcjonujący w spółce składają się podsystemy: telefoniczny oparty na serwerach telekomunikacyjnych, radiowy do współpracy z siecią radiokomunikacyjną TETRA, rejestracji i archiwizacji rozmów telefonicznych i radiowych oraz konsole i tablety dyspozytorskie, umożliwiające komunikację mobilną.

W ramach modernizacji na najnowszą wersję wymieniono 77 konsol dyspozytorskich oraz zestawów słuchawkowych i przycisków nożnych do obsługi połączeń radiowych PTT (Push-To-Talk). Nowe z aplikacją dyspozytorską umożliwiają szybki dostęp do funkcjonalności telefonicznych, radiowych i innych, realizowanych przez system zintegrowanej łączności. Dostosowano również oprogramowanie statystyczne i taryfikacyjne. W ten sposób podniesiono komfort pracy dyspozytorów oraz ergonomię i bezpieczeństwo komunikacji.

[*] Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych – NC ER (ang. a network code on electricity emergency and restoration).

Współpraca z Instytutem Energetyki
(Enea Operator)

Enea Operator zawarła na kolejne cztery lata umowę ramową z Instytutem Energetyki w Gdańsku, z którym współpracowała już w latach 2014-2020. Ze względu na wcześniejsze, bardzo dobre rezultaty kooperacji oraz pojawiające się nowe możliwości w tym zakresie, zaproponowano rozszerzony zakres potencjalnych działań. Instytut Energetyki Oddział Gdańsk będzie realizował badania przemysłowe o charakterze analityczno-koncepcyjnym, prace badawczo-rozwojowe, projektowe, pomiarowe oraz wdrożeniowe, a także usługi doradcze i eksperckie.

Enea Operator na podstawie takich umów jak z Instytutem Energetyki współpracuje także z Politechniką Poznańską, Siecią Badawczą ,,Łukasiewicz’’ – Instytut Logistyki i Magazynowania, Uniwersytetem Zielonogórskim, Uniwersytetem Technologiczno- rzyrodniczym w Bydgoszczy, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. W ich ramach realizowany jest szeroki zakres prac w wielu dziedzinach działalności operacyjnej spółki.

Aktywny prosument
(PGE Dystrybucja)

Mieszkańcy gminy Rząśnia (województwo łódzkie) przystępują do pilotażowego projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta” realizowanego przez konsorcjum. W jego skład wchodzą: PGE Dystrybucja jako lider oraz Politechniki Łódzka i Lubelska, a także firma Apator Elkomtech.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono mieszkańców tej gminy, gdyż na jej terenie ponad 90 proc. domów wyposażonych jest w instalacje fotowoltaiczne. Udostępniając swoje urządzenia fotowoltaiczne operatorowi, którym jest PGE Dystrybucja, pomogą sprawdzić opracowane i testowane laboratoryjnie rozwiązanie. Jest ono unikatowe w skali kraju. Zwieńczeniem projektu będzie wdrożenie narzędzi do budowy sieci przyszłości, tj. zarządzanych przez OSD mikrosystemów elektroenergetycznych.

Zainstalowany system pozwoli na ograniczenie wzrostów napięcia spowodowanych pracą instalacji prosumenckich i zlikwiduje przyczynę wyłączeń źródeł PV, a instalacje prosumenckie z zasobnikiem energii będą mogły pracować również przy braku napięcia w sieci zasilającej.

Projekt „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”, realizowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego całkowita wartość wynosi 4 mln zł, w tym dofinansowanie to blisko 3 mln zł. Zakończenie projektu przewidziano na wrzesień 2021 roku.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono mieszkańców gminy Rząśnia

Czytaj dalej