Numer 10/2021

Więcej informacji:

Podobnie jak w wielu innych sektorach gospodarki, także w elektroenergetyce, kończy się realizacja projektów inwestycyjnych sfinansowanych z funduszy unijnych z transzy na lata 2014-2020. Jednocześnie na szczeblu rządowym dobiegają końca negocjacje w sprawie kierunków wydatkowania kolejnych funduszy związanych z perspektywą finansową 2021-2027. Jak wiadomo, pieniądze europejskie stanowiły w ostatnich latach istotny impuls do modernizacji, rozbudowy oraz poprawy wskaźników niezawodności i jakości polskiego systemu elektroenergetycznego. Potrzeby w tym zakresie są jednak nadal ogromne, a wyzwania związane z realizacją celów polityki klimatycznej wymuszają olbrzymie tempo zmian. W tym kontekście zasadne i pilne stają się pytania o to, jak sektor elektroenergetyki wpisze się w kolejną perspektywę finansową? Czy wypracowano rozstrzygnięcia fundamentalnych aspektów naszego sektora? Z prośbą o ustosunkowanie się do tych najbardziej nurtujących kwestii zwróciliśmy się do osoby kompetentnej i doskonale zorientowanej w materii funduszy europejskich – Waldemara Budy, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiadając na nasze zaproszenie do Rozmowy miesiąca, Pan Minister omawia stan przygotowań Umowy Partnerskiej z Komisją Europejską. Zapisy tego dokumentu wskażą główne obszary inwestowania stanowiące wypadkową między potrzebami krajowymi i priorytetami unijnymi. Wśród tych ostatnich szczególnie istotne są badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko. Z rozporządzeń wydawanych na poziomie Unii Europejskiej wynika, że 30 proc. funduszy powinno wspierać klimatyczne działania Wspólnoty, a polityka spójności musi się do tego przyczynić. Także środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków procesu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Jak wynika z tego przeglądu, sektor elektroenergetyczny znajdzie się w centrum nowego rozdania unijnego, gdyż poprzez modernizację, cyfryzację i innowacje wpisuje się w realizację celów unijnych. Umowa Partnerska zakłada wsparcie infrastruktury energetycznej, w tym magazynowania energii oraz systemów smart grids. Może to napawać optymizmem, gdyż kolejny impuls modernizacyjny związany z funduszami europejskimi będzie naprawdę znaczący. Doświadczenia minionej perspektywy finansowej pokazują natomiast, że energetyka ma wysokie kompetencje do realizacji założonych projektów i skutecznie wykorzystuje dedykowane dla realizacji jej celów fundusze unijne.

W kolejnych działach bieżącego wydania naszego miesięcznika Czytelnicy znajdą znane i cenione przez siebie rubryki, dokonujące przeglądu najważniejszych wydarzeń w branży. Do aktualnej i głośnej sprawy niedawnej globalnej awarii portali społecznościowych odnosimy się w dziale Łączność. Wydarzenia ostatnich tygodni dają asumpt do intrygujących rozważań „Czy Internet można wyłączyć?”.

Zapraszamy do lektury.

Pobierz

Czytaj dalej