Numer 8/2021

Więcej informacji:

Dynamiczny proces zmian jakim w ostatnich latach podlega polska energetyka wymaga zaangażowania wielu zasobów – intelektualnych, finansowych czy technologicznych. Mimo presji czasu, kluczowe decyzje, zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym muszą być podejmowane w oparciu rzetelną analizę danych historycznych oraz wiarygodne estymacje czy prognozy. Niezbędne jest zatem posiadanie i umiejętne zagregowanie ogromnej ilości danych dotyczących naszego sektora. Niekwestionowanym potentatem w tym zakresie jest Agencja Rynku Energii, która od dziesięcioleci gromadzi i przetwarza najważniejsze informacje na temat polskiej energetyki. Zmieniające się otoczenie skłania jednak do podejmowania nowych wyzwań także i tę instytucję, która posiada ugruntowaną renomę w środowisku. Właśnie na temat nowej strategii w obliczu zmian rozmawiamy dziś z Arturem Olszewskim, Prezesem Zarządu ARE S.A. Zgodnie z przyjętymi założeniami, spółka zamierza wzbogacić swoją ofertę o nowe produkty i usługi doradcze, m.in. z zakresu audytów energetycznych oraz analiz opłacalności inwestycji w źródła odnawialne. Ciekawym kierunkiem jest uatrakcyjnienie oferty o krótko-, średnio- i długoterminowe prognozy cen hurtowych energii uwzględniające sytuację związaną z pandemią COVID-19, rozwój sektora e-Mobility, czy energetyki prosumenckiej. ARE zamierza również włączyć się aktywniej w działalność edukacyjną. Ewolucji będzie podlegał również niezwykle ceniony przez energetyków portal branżowy CIRE.PL, który zamierza zaprezentować nowocześniejsze formy przekazu informacji.

Wszystkie te zmiany zawarte w nowej strategii spółki wydają się niezwykle istotne, gdyż mogą być pomocne dla lepszego zrozumienia transformacji polskiej energetyki. Jej tempo stymulowane jest natomiast przez inicjatywy i regulacje na poziomie europejskim. Jedną z nich jest przedstawiony przez Komisję Europejską legislacyjny „Fit for 55”, który omawiamy w dziale Rynek i regulacje. Rozwiązanie to ma służyć realizacji zwiększonego celu redukcji CO2 do 2030 roku z 40 proc. do 55 proc.

Bieżące prace legislacyjne prezentujemy natomiast w dziale PTPiREE i legislacja, który wraz z działem Paragraf w sieci, daje szeroki obraz zmian planowanych i zachodzących w polskiej energetyce.

W dziale Łączność omawiamy dziś zagadnienie współpracy wąsko- i szerokopasmowych systemów łączności. Równoległe korzystanie z obu technologii wydaje się ciekawym rozwiązaniem w kontekście rozwoju standardu TETRA, który będzie nadal odgrywał decydującą rolę w komunikacji głosowej o znaczeniu krytycznym. Na łamach bieżącego wydania znajdą Państwo jak zawsze przegląd informacji ze spółek, zapis życia branży, a także felieton – dziś poświęcony nanotechnologii.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz

Czytaj dalej