Narodziny OSD UE

8 czerwca powstała nowa europejska organizacja operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych – OSD UE (ang. EU DSO Entity). Podczas inauguracji jej działalności, tj. założycielskiego posiedzenia walnego zgromadzenia, powołano także zarząd EU DSO, stanowiący organ wykonawczy organizacji.

Grzegorz Dolecki, wiceprezes zarządu ds. Operatora PGE Dystrybucja, został oficjalnie powołany do Zarządu EU DSO, jako jeden z 27 dyrektorów reprezentujących ponad 800 Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) funkcjonujących w Europie.

Pierwszym prezesem wybrano Vincenza Ranieriego, szefa włoskiego operatora sieci dystrybucyjnej e-distribuzione mającego ponad 31 mln odbiorców przyłączonych do sieci.

Zarząd OSD UE składa się z przedstawicieli członków (w tym prezesa i trzech wiceprezesów), reprezentujących ponad 800 operatorów systemów dystrybucyjnych w Europie. Jest ich 27, z czego po dziewięciu reprezentuje trzy grupy OSD:
(1) z ponad milionem przyłączonych do sieci użytkowników,
(2) z więcej niż 100 tys., ale mniej niż milionem oraz (3) z mniej niż
100 tys. odbiorców. Każdy z wybranych wiceprezesów należy do jednej z tych grup.

W skład zarządu, jako reprezentanta operatorów z najliczniejszym gronem użytkowników przyłączonych do sieci, wybrano Grzegorza Doleckiego, wiceprezesa ds. Operatora PGE Dystrybucja. Kadencja zarządu potrwa nie dłużej niż cztery lata.

Pierwsze spotkanie poświęcono także omawianiu planu działania stowarzyszenia, aspektom zarządzania stowarzyszeniem oraz licznym kwestiom operacyjno-organizacyjnym.

OSD UE będzie stanowiło platformę współpracy między wszystkimi OSD energii elektrycznej oraz zapewni ścisłą współpracę z ENTSO-E, stowarzyszeniem operatorów systemów przesyłowych.

Do głównych zadań OSD UE należeć będzie m.in.:

  • udział w opracowywaniu kodeksów sieci istotnych dla eksploatacji i planowania sieci dystrybucyjnych,
  • ułatwianie elastyczności i odpowiedzi odbioru oraz dostępu użytkowników sieci do rynku,
  • promowanie eksploatacji i planowania sieci dystrybucyjnych w koordynacji z eksploatacją i planowaniem sieci przesyłowych,
  • ułatwianie integracji odnawialnych źródeł energii, wytwarzania rozproszonego i innych zasobów trwale obecnych w sieci dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie energii,
  • wkład w cyfryzację systemów dystrybucyjnych, w tym wprowadzenie inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych,
  • wspieranie rozwoju zarządzania danymi, bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych we współpracy z odpowiednimi organami i podmiotami objętymi regulacją.

Utworzenie EU DSO Entity to jeden z rezultatów przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej i zapisów rozdziału VI Praca systemu dystrybucyjnego: „Operatorzy systemów dystrybucyjnych współpracują ze sobą na poziomie Unii za pośrednictwem organizacji OSD UE, aby wspierać urzeczywistnienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz propagować optymalne zarządzanie systemami dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz ich skoordynowaną pracę.”

Nowo powstałe stowarzyszenie OSD UE będzie oficjalnie częścią procesu prawodawstwa europejskiego. Jest nadzieją na mocny, spójny głos operatorów dystrybucyjnych w europejskim układzie instytucjonalnym, zarówno wobec Komisji Europejskiej, jak i siostrzanych organizacji, takich jak ENTSO-E czy ACER. Będzie podmiotem eksperckim działającym we wspólnym interesie Unii i zwiększającym efektywność sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, przy zachowaniu współpracy z operatorami systemów przesyłowych i ENTSO-e. Ma być zatem faktycznym odpowiednikiem ENTSO-e w zakresie opracowywania przepisów UE w formie kodeksów sieci dotyczących dystrybucji.

Ze szczegółowymi informacjami na temat działalności stowarzyszenia oraz aktualnościami można zapoznać się poprzez stronę: https://www.eudsoentity.eu.

Barbara Pomorska,
Biuro PTPiREE


Foto.: PGE Dystrybucja

Czytaj dalej