Nowe obowiązki podatkowe

Lipiec przyniósł wiele zmian podatkowych. Dotyczą one m.in. kas fiskalnych online, pakietu e-commerce, TAX FREE, obowiązku rejestracji w CRPA, elektronicznych tytułów wykonawczych czy procedury AML dla biur rachunkowych. W październiku wprowadzane będą kolejne zmiany dotyczące pakietu SLIM VAT 2.

Kasy fiskalne online

Przedsiębiorcy kolejnych branż od 1 lipca muszą posiadać kasy fiskalne online. Wymagane są one od świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w branży medycznej (lekarze i stomatolodzy) oraz związane z działalnością siłowni i klubów fitness (wyłącznie w zakresie wstępu).

Terminy wprowadzenia kas fiskalnych online określono w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT, ale w związku z pandemią koronawirusa przesunięto je o pół roku. Już niedługo będą musiały stosować je wszystkie branże. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi wyłącznie na rzecz firm bądź organizacji oraz organów administracji samorządowej i państwowej.

Pakiet e-commerce

1 lipca weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego przewidziane w unijnym pakiecie VAT e-commerce. Pakiet ten dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Obowiązuje w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Wprowadza m.in. likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Do tego znacznie rozszerzono zakres transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop.

Nowe przepisy wprowadzają uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro. Pojawiły się także nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów.

Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce mają zapewnić ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Mają też, jak wskazuje resort finansów, poprawić konkurencyjność unijnych, w tym polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE.

W związku ze zmianami w ramach VAT e-commerce obowiązywać będzie nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).

System TAX FREE

Od 1 lipca rozpoczęła się także rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na platformie PUESC. TAX FREE to możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie towarów – z wyjątkiem paliw silnikowych – na terenie RP przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Z TAX FREE będzie mógł skorzystać podróżny, który dokonał w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł, otrzymał paragon z kasy rejestrującej i wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE oraz uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza służby celno-skarbowej. System TAX FREE do tej pory działał w formie papierowej, a od 1 stycznia 2022 roku wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Powinno to spowodować ułatwienia dla przedsiębiorców i podróżnych.

Inne zmiany podatkowe od 1 lipca

Od 1 lipca nie mogą prowadzić działalności w zakresie wyrobów akcyzowych podmioty, których nie zarejestrowano w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Termin na zgłoszenie upłynął 30 czerwca. Od początku lipca, zgodnie z treścią art. 26 par. 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze powinny obowiązkowo być przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Zmniejszą się dzięki temu koszty wierzycieli i organu egzekucyjnego, a także nastąpi automatyczna rejestracja wniosku. Wyjątek stanowią sytuacje, w których wystąpiły problemy techniczne z przekazaniem wniosku elektronicznie.

Od 31 lipca biura rachunkowe, tak jak banki czy biura nieruchomości, będą musiały wdrożyć wewnętrzne procedury AML w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Procedury dotyczyć będą identyfikacji klienta, ustalenia beneficjenta rzeczywistego i dokonania analizy transakcji zawartych przez klienta. Podejrzane transakcje księgowi będą musieli zgłaszać.

Pakiet SLIM VAT 2

Od 1 października planowane są kolejne zmiany tzw. pakiet SLIM VAT 2, którego celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. Pakiet SLIMVAT 2 obejmuje:

 • likwidację na fakturze zaliczkowej obowiązku zawierania informacji o cenie jednostkowej netto (należy podać jednak wartość netto);
 • brak konieczności umieszczania na fakturze korygującej zwrotu „faktura korygująca” lub „korekta”, wskazywania przyczyny korekty, daty sprzedaży lub daty wpływu zaliczki; można natomiast zawrzeć te informacje jako dodatkowe, pomimo że ustawodawca ich nie wymaga;
 • likwidację duplikatów faktur; będzie trzeba przedkładać jeszcze raz oryginał kontrahentowi; słowo „duplikat” i data wystawienia duplikatu mogą być zawarte jako informacja dodatkowa;
 • możliwość rozliczenia faktur zakupowych poprzez korektę JPK za okres, w którym powstało prawo do odliczenia VAT lub za jeden z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (dla podatników rozliczających się kwartalnie – dwóch kolejnych okresów);
 • wydłużenie terminu z 30 do 60 dni na wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego;ƒ
 • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących niezawierających wszystkich elementów charakterystycznych dla korekt wymaganych dotychczas przez ustawodawcę; na fakturze korygującej nie trzeba będzie podawać nazw wszystkich towarów i usług, które podlegają korekcie w danym okresie rozliczeniowym z kontrahentem;ƒ
 • import usług i WNT- rozliczanie faktur korygujących in minus, podatek należny i naliczony będzie wykazywany w okresie powstania przyczyny korekty;
 • zniesienie limitu 50 km dla biletów komunikacji zbiorowej; bilet będzie traktowany jak faktura;ƒ
 • możliwość przenoszenia środków na rachunkach VAT pomiędzy różnymi bankami i opłacania z nich składek KRUS;
 • wydłużenie terminu złożenia deklaracji VAT-26 do zgłoszenia samochodu osobowego służącego wyłącznie do działalności gospodarczej w celu odliczania 100 proc. VAT z siedmiu dni do 25. dnia kolejnego miesiąca po tym, w którym dokonano pierwszego wydatku związanego z pojazdem, ale nie później niż w dniu przesłania JPK;
 • możliwość złożenia wniosku o wybór opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości bezpośrednio w treści aktu notarialnego;
 • korekty w okresie czterech miesięcy przy imporcie uproszczonym (rozliczanym w deklaracji) – obecnie brak możliwości korekty, ponieważ powodowałaby ona utratę prawa do rozliczenia w deklaracji;
 • przy imporcie usług – wykazywanie podatku naliczonego razem z podatkiem należnym, niezależnie od momentu rozliczenia transakcji;
 • wydłużenie terminu do rozliczenia ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat od końca roku wystawienia faktury.

Magdalena Mioduszewska-Pytlak
Biuro PTPiREE

Czytaj dalej