Nowy raport branżowy PTPiREE

W 2022 polscy operatorzy elektroenergetyczni wydali na inwestycje ponad 9,2 mld zł. Należy zaznaczyć, że był to kolejny rok wzrostu nakładów na przyłączanie odbiorców i źródeł. Infrastruktura sieciowa powiększyła się m.in. o około 2 tys. stacji elektroenergetycznych oraz ponad 6,6 tys. km linii. Minione 12 miesięcy było również wyjątkowe dla prosumentów, gdyż w ciągu tego okresu operatorzy przyłączyli do sieci ponad 356 tys. mikroinstalacji.

Kompleksowe dane na temat podsektora znajdują się w nowej edycji raportu „Energetyka. Dystrybucja. Przesył”, który corocznie wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, we współpracy ze stowarzyszonymi w nim spółkami. Poza liczbami, wskaźnikami i wykresami, sporo miejsca zajmuje prezentacja inwestycji, współpracy z samorządami i działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzonych przez spółki: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Enea Operator, Energa-Operator, Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja.

W najnowszym wydaniu czytamy m.in., że łączne nakłady inwestycyjne operatorów wyniosły w ubiegłym roku 9,2 mld zł. Z tego 1 152,5 mln zł stanowiły nakłady PSE. Jest to wartość większa o ponad 180 mln zł niż w roku poprzednim. W przypadku sektora dystrybucji nakłady inwestycyjne w 2022 wyniosły 8,1 mld zł i były o prawie 1,9 mld zł większe niż w 2021 roku. Największy wzrost odnotowała PGE Dystrybucja, o ponad 1,2 mld zł. Ponadto 2022 był kolejnym rokiem wzrostu nakładów inwestycyjnych na przyłączanie odbiorców i źródeł, przez co zmniejszył się udział nakładów na odtworzenie i modernizację majątku sieciowego w całości nakładów inwestycyjnych. Odnotowano też wzrost cen materiałów i usług, którego skutkiem był mniejszy zakres zrealizowanych inwestycji. Suma nakładów przeznaczonych na innowacje w 2022 roku przez spółki dystrybucyjne (Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator i Tauron Dystrybucja) to 455,3 mln zł.

Długość wszystkich linii elektroenergetycznych łącznie z przyłączami to ponad 980 tys. km. 77 proc. tej wartości stanowią linie niskiego i średniego napięcia. 2022 był kolejnym rokiem spowolnienia wzrostu udziału linii kablowych w liniach SN, ponieważ długość linii kablowych zwiększyła się tylko o niecałe 2,1 tys. km. Jest to wynik przede wszystkim budowy nowych linii SN w technologii kablowej. Zdecydowanie spada natomiast przebudowa linii napowietrznych na kablowe. W rekordowym pod tym względem 2019 roku wybudowano ponad 3,5 tys. km nowych linii SN. Przyrost udziału linii kablowych w 2022 wyniósł 0,5 p.p., co wskazuje, że bez dodatkowego źródła finansowania i wsparcia tempo zwiększania udziału linii kablowych będzie powolne.

W 2022 roku przyłączono ponad 356 tys. nowych mikroinstalacji, co przełożyło się na prawie 3,2 GW nowej mocy. Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji na koniec 2022 roku to ponad 9,2 GW. Mimo że liczba przyłączonych mikroinstalacji była mniejsza niż w rekordowym pod tym względem 2021 roku, to moc mikroinstalacji osiągnęła wartość największą. Wynika to z faktu, że nowe mikroinstalacje cechują się coraz większą mocą. W 2022 roku średnia moc przyłączonych mikroinstalacji wyniosła 8,9 kW, co w porównaniu do wartości 7,7 kW w 2021 jest wyraźnym wzrostem.

W 2022 po raz kolejny wzrosła liczba odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej – o 245 tys. w stosunku do 2021 roku. W ostatnich pięciu latach jest to już o ponad milion więcej. Na koniec ubiegłego roku liczba wszystkich odbiorców wynosiła prawie 18,7 mln.

W raporcie możemy zapoznać się także z wypowiedziami Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina. Pełna wersja raportu ze szczegółowymi danymi dostępna jest na stronie: http://raport.ptpiree.pl

Wykres 1. Kwoty zrealizowanych inwestycji [mln zł] w 2022 roku
Wykres 2. Liczba przyłączonych mikroinstalacji przez OSD na koniec 2022 roku
Wykres 3. Moc przyłączonych mikroinstalacji w podziale na OSD na koniec 2022 roku [MW]

Czytaj dalej