PARAGRAF W SIECI

Ustawa o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

W dniu 18 lutego 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Nowelizacja dostosowuje ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych do Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r., w oparciu o które udzielane są rekompensaty. Nowelizacja dotyczy m.in.:

  • zmiany formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty – zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty.
  • wprowadzenia dodatkowych obowiązków dla wnioskodawców związanych z działaniem na rzecz zmniejszania emisyjności prowadzonej działalności. Tzw. warunkowość ma stanowić zachętę dla podejmowania wysiłku redukcyjnego gazów cieplarnianych dla sektorów objętych rekompensatami.
  • zmiany listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat zgodnie z nowymi wytycznymi, tak aby wszystkie sektory uprawnione do otrzymania rekompensat zgodnie z załącznikiem nr 1 do nowych wytycznych objęto wsparciem. Jednocześnie, żeby pozostać spójnym z nowymi wytycznymi, część sektorów utraci prawo do ubiegania się o rekompensaty.
  • objęcia wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia. Ta zmiana jest istotna o tyle, że zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 2020 roku autoprodukcja była wyłączona z możliwości wliczania jej do kalkulacji rekompensat.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 1 lutego ogłoszono rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 stycznia 2022 roku w sprawie procesów rynku energii, które weszło w życie 15 lutego.

Jego celem jest umożliwienie Polskim Sieciom Energetycznym SA, które będą pełniły rolę operatora informacji rynku energii, rozpoczęcie prac nad budową i wdrożeniem centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) – na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 maja 2021 roku. Rozporządzenie zawiera wykaz procesów rynku energii elektrycznej realizowanych obowiązkowo za pośrednictwem CSIRE, sposób ich realizacji, zakres poleceń wysyłanych do licznika zdalnego odczytu za pośrednictwem CSIRE oraz warunki ich wysyłania, wymagania dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności informacji rynku energii oraz ich weryfikacji, wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych przez poszczególnych użytkowników systemu oraz sposób ich publikacji i wzór szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych

9 lutego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA). Określa on wzory zgłoszeń dokonywanych do EIPA przez operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego i stacji wodoru, świadczących usługę tankowania wodoru. W zgłoszeniach należy zamieścić dane operatora oraz zgłaszanej stacji.

Zgłoszeń dokonuje się przy użyciu formularza elektronicznego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przeprowadzenie badania technicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1, art. 27 ust. 1 lub art. 29c ust. 1 ustawy o elektromobilności, poprzedzającego oddanie do eksploatacji ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru oraz każdorazowo w przypadku zmiany tych danych, a także w sytuacji zakończenia świadczenia na danej stacji usługi ładowania, usługi tankowania gazu ziemnego lub usługi tankowania wodoru w celu usunięcia danego podmiotu z rejestru – najpóźniej w dniu zakończenia świadczenia tej usługi.

Obecnie projekt znajduje się w fazie opiniowania i konsultacji publicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci

18 lutego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci. Określono w nim m.in. rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją; zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania tych czynności, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci oraz wzór świadectwa kwalifikacyjnego. Ustawodawca przewidział także szereg wyjątków od obowiązku uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego.

Teraz projekt przechodzi fazę opiniowania i konsultacji publicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

15 lutego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie. Określa on terminy i sposób przekazywania operatorowi systemu przesyłowego środków z tytułu opłaty mocowej, zakres i termin przekazywania temu operatorowi oraz operatorowi systemu dystrybucyjnego, jako płatnikowi opłaty mocowej, m.in. informacji o sumie należnych opłat mocowych, jak również wyznacza okresy rozliczeniowe między operatorem systemu przesyłowego, płatnikami opłaty mocowej a innymi podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia opłaty mocowej oraz zakres i terminy przekazywania Prezesowi URE informacji niezbędnych do kalkulacji przez niego stawek opłaty mocowej.

Z perspektywy operatorów systemów dystrybucyjnych znaczenie ma również zaproponowany w projekcie sposób wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie, przyjmowanych na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych.

Projekt jest w fazie opiniowania i konsultacji publicznych, w toku których operatorzy systemów dystrybucyjnych zgłosili uwagi o charakterze doprecyzowującym obowiązki odbiorców, operatorów systemów oraz pozostałych przedsiębiorstw energetycznych pobierających opłatę mocową od odbiorców końcowych.

Orzeczenia sądów w sprawie zajęcia terenu pod inwestycje sieciowe

W ostatnim czasie sądy administracyjne wydały interesujące dla operatorów systemów dystrybucyjnych wyroki związane z zajmowaniem nieruchomości osób trzecich na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W wyroku z 3 lutego 2022 roku (sygn. akt I OSK 507/21) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że art. 124 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ,,nie wprowadza żadnych szczegółowych wymogów ani reguł co do formy i treści rokowań, co oznacza, że o formie i charakterze rokowań decyduje sam inwestor. Na gruncie powołanego przepisu ważne jest jedynie, aby obowiązek zainicjowania takich rokowań został dochowany. Rokowania mogą zostać zakończone w dowolnym czasie, w tym w momencie, gdy jedna ze stron uzna, że nie ma szans na wypracowanie porozumienia’’.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 5 stycznia 2022 roku (sygn. akt II SA/Gd 516/21) zaznaczył, że ograniczenie, o którym mowa w art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami ,,może nastąpić tylko zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu – zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego’’.

Podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 16 grudnia 2021 roku (sygn. akt I SA/Po 379/21) zaakcentował, że na mocy art. 124 ust. 1 tej ustawy ,,organ nie jest władny zmieniać ustaleń przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego’’.

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś, Biuro PTPiREE
mec. Przemysław Kałek, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Czytaj dalej