PARAGRAF W SIECI

Status prac nad nowelizacjami Prawa energetycznego

Na szczeblu rządowym procedowane są następujące nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne:

  • projekt znoszący obligo giełdowe oraz zaostrzający odpowiedzialność w zakresie manipulacji na rynku energii elektrycznej (UD162) – wznowiono prace, na posiedzeniu rządu 14 czerwca omówiono projekt oraz po dyskusji zdecydowano o przekazaniu go do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów;
  • kompleksowy projekt zmian przede wszystkim implementujący dyrektywę rynkową (UC74) – w fazie ostatnich uzgodnień przed skierowaniem go do Sejmu; po uzgodnieniu uwag złożonych przez Ministrów Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Rozwoju i Technologii, 6 lipca został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
  • projekt zmian ustawy o OZE oraz m.in. ustawy – Prawo energetyczne związany przede wszystkim z implementacją dyrektywy OZE (UC99) – w ramach konsultacji publicznych zgłoszono wiele uwag do tego obszernego dokumentu; są one obecnie w fazie analiz i uwzględniania bądź odrzucania; przewiduje się, że Rada Ministrów przyjmie go na przełomie sierpnia i września a procedowanie aktu w Sejmie nastąpi w czwartym kwartale.

Konsultacje projektów aktów wykonawczych

W lipcu konsultacjom publicznym poddano projekty następujących rozporządzeń:

  • Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (nr 849 w ,,Wykazie prac legislacyjnych MKiŚ’’) – określa obowiązkowy zapas paliw, który ma zapewniać w sytuacjach kryzysowych ciągłość dostaw energii elektrycznej i ciepła do odbiorców przez określoną liczbę dni oraz z wystarczającym wyprzedzeniem sygnalizować problemy z dostawami paliw do przedsiębiorstw; projekt jest odpowiedzią z jednej strony na problem braku utrzymania zapasów obowiązkowych paliw przez przedsiębiorstwa energetyczne na poziomie określonym w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, do którego doszło w sezonie grzewczym 2021/2022, z drugiej natomiast na sytuację geopolityczną związaną z agresją na Ukrainę i związanym z tym zakazem importu węgla kamiennego z Rosji;
  • Rady Ministrów w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027 – intencją wydania rozporządzenia mającego delegację w ustawie o OZE jest określenie ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które będą mogły zostać zakontraktowane w ramach aukcyjnego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027;
  • Ministra Edukacji i Nauki w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyka – rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK); stanowi, że do ZSK włącza się Sektorową Ramę Kwalifikacji (SRK) w sektorze energetyka, natomiast kwalifikacje, do których odnosi się SRK w sektorze energetyka, przygotowują do wykonywania działalności związanej z wytwarzaniem, obsługą i eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych oraz aktywności pomocniczych w sektorze energetyka, w szczególności w ramach zawodów i specjalności wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; kluczowy jest załącznik do rozporządzenia określający charakterystyki rezultatów uczenia się dla poziomów SRK w sektorze energetyka ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

28 czerwca TK postanowił umorzyć postępowanie w przedmiocie skargi konstytucyjnej PGL ,,Lasy Państwowe’’ o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym w związku z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku, rozumianych w ten sposób, że „grunty stanowiące lasy, pozostające w zarządzie jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych, nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne przedsiębiorstwa energetycznego oraz na których posadowione są elementy infrastruktury przesyłowej przedsiębiorstwa energetycznego, są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna, a tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem leśnym – przy czym takiej kwalifikacji nie zmienia możliwość prowadzenia na tych gruntach działalności leśnej”.

Przedstawione przez skarżące nadleśnictwo zagadnienie dotyczyło dopuszczalności takiej interpretacji zaskarżonych przepisów ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która umożliwia opodatkowanie gruntu leśnego podatkiem od nieruchomości wyłącznie przez sam fakt, że przez grunt ten przebiega elektroenergetyczna linia przesyłowa. Pismem z 11 lutego 2022 roku skarżący cofnął skargę konstytucyjną, w związku z czym konieczne stało się umorzenie postępowania.

Czytaj dalej