INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Bochnia z Pendolino
(Tauron Dystrybucja)

Spółka Tauron Dystrybucja przyłączyła do sieci podstację trakcyjną w małopolskiej Bochni. Dzięki inwestycji za 58 mln zł, w regionie kursować mogą szybkie pociągi Pendolino, zwiększyło się też bezpieczeństwo energetyczne. Roboty trwały osiem lat. Przyłączenie podstacji Bochnia to jedna z siedmiu realizowanych przez oddział spółki w Tarnowie tego typu umów dla PKP. Pierwszy etap prac, polegający na wybudowaniu Głównego Punktu Zasilania Wygoda, trwał dwa lata i zakończył się w 2016 roku. Obecnie GPZ Wygoda włączono do sieci elektroenergetycznej spółki Tauron Dystrybucja. Zasila m.in. dużych klientów przemysłowych z Bochni. W kolejnych etapach przewidziana jest przebudowa jednotorowych linii napowietrznych 110 kV GPZ Dunajcowa – GPZ Biadoliny – GPZ Brzesko – GPZ Wygoda na linię dwutorową.

Umowa przyłączeniowa dla stacji w Warszawie
(PKP Energetyka)

30 kwietnia PKP Energetyka podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę przyłączeniową dla rozbudowanej rozdzielni i nowej stacji elektroenergetycznej w Warszawie. Za niespełna cztery lata powstanie nowoczesna inwestycja, dzięki której PKP Energetyka uzyska kolejny punkt przyłączenia do sieci przesyłowej PSE. Jej realizacja zaowocuje wzrostem mocy w sieci PKP Energetyka.

Nowa stacja PKP Energetyka o parametrach 110/15 kV powstanie w okolicach osiedla Golędzinów. Dla jej przyłączenia do sieci przesyłowej PSE rozbuduje rozdzielnię 110 kV w postaci stacji elektroenergetycznej (SE) 220/110 kV Praga, a PKP Energetyka wybuduje nową stację elektroenergetyczną Golędzinów oraz dwie linie kablowe, które połączą obie inwestycje. To już drugie, bezpośrednie przyłączenie PKP Energetyka do sieci przesyłowej, po RPZ Gołąbki, przyłączonym do SE 220/110 kV Mory. Zgodnie z umową, zakończenie realizacji przyłączenia wraz z budową nowej stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN Golędzinów planowane jest na grudzień 2024 roku.

SERENE pomoże budować energetyczne wspólnoty
(Energa-Operator)

Energa-Operator, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, gmina Przywidz oraz firma Stay-On wspólnie wypracują rozwiązania integrujące różne elementy systemu energetycznego i nowe jednostki wytwarzania energii odnawialnej na potrzeby społeczności lokalnych.

Działania prowadzone będą jako część europejskiego projektu SERENE, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. W projekcie udział bierze 14 europejskich partnerów. W jego ramach utworzone będą obszary demonstracyjne w trzech krajach europejskich: Danii, Niderlandach i Polsce. Projekt uzyskał wsparcie UE w wysokości ponad 5 mln euro. Na obszary demonstracyjne wybrano te, które obejmują tereny wiejskie i mniejsze miejscowości. W Polsce będzie to gmina Przywidz.

Podstawowym celem projektu SERENE jest zapewnienie lokalnym społecznościom jak największej samowystarczalności energetycznej opierając się na odnawialnych źródłach energii. Kluczem do sukcesu będzie sprawna integracja różnych nośników energii, takich jak ciepło oraz energia elektryczna, w ramach spójnego systemu.

Projekt obejmie m.in. wypracowanie rozwiązań bilansowania wytwarzanej energii z zapotrzebowaniem na nią przy wykorzystaniu magazynów energii. Dzięki odpowiedniemu opomiarowaniu użytkownicy sieci będą mogli bardziej świadomie i aktywnie włączyć się w funkcjonowanie systemu energetycznego. Uwzględniając potrzeby operatora systemu dystrybucyjnego, poziom pobieranej energii regulować będzie mogła również cała wspólnota energetyczna.

System sprawdził się w trudnym terenie
(PGE Dystrybucja)

Blisko rok Serwisowa Linia Kablowa pełniła rolę awaryjnej sieci energetycznej PGE Dystrybucja w Łasku, zasilając tamtejszą oczyszczalnię ścieków. W lipcu ubiegłego roku uszkodzeniu uległ kabel SN na linii 15 kV Łask 2 – Przemysł, zasilający oczyszczalnię ścieków w Łasku. W celu zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej do oczyszczalni zastosowano System Serwisowej Linii Kablowej (SSLK) na odcinku kabla o długości 300 m (pojemność jednego bębna), wykonując swoisty by-pass w miejscu uszkodzenia. Linię serwisową rozwinięto na podmokłym terenie w pobliżu rzeki Grabi, pod mostem, na drodze wojewódzkiej nr 482. SSLK stanowi innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane przez łódzkich energetyków. SSLK to przenośna linia kablowa przystosowana do czasowego podpięcia do odcinka sieci SN w miejsce wyłączonego (uszkodzonego) fragmentu linii. Wykorzystywana bywa podczas awarii czy planowych wyłączeń (prac inwestycyjnych, modernizacji sieci) tam, gdzie wyłączenia powodują znaczne niedogodności. Dzięki zastosowaniu SSKL, pomimo poważnej awarii linii 15 kV, zapewniono normalną pracę oczyszczalni ścieków i spokojną naprawę uszkodzenia. Interwencyjne zastosowanie systemu było najdłuższym, bo 11-miesięcznym, wykorzystaniem linii na obszarze działania PGE Dystrybucja. Potencjał tego nowoczesnego rozwiązania pozwala łódzkiemu oddziałowi spółki na jego jednoczesne wykorzystanie w kilku miejscach. Zdarzało się, że pracował nawet w czterech lokalizacjach.

Strażacy i energetycy wspólnie na poligonie energetycznym
(ENERGA-OPERATOR)

Energa-Operator i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku będą wspólnie realizować praktyczne szkolenia i dzielić się doświadczeniem, aby jak najlepiej przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom. Ćwiczenia odbywać się będą na należącym do Energa-Operator poligonie energetycznym w Bąkowie. Poligon, z którego na co dzień korzystają elektromonterzy Energa-Operator, pozwala na maksymalnie wierne odwzorowanie prac przy urządzeniach energetycznych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. Podjęta współpraca jest szczególnie ważna ze względu na nowe wyzwania, które niesie – zarówno dla pogotowia energetycznego, jak i straży pożarnej – transformacja energetyczna. Chociażby te, związane z coraz powszechniej występującymi mikroinstalacjami, których działanie sprawia, że obiekt – mimo odcięcia zasilania z sieci – może w pewnych okolicznościach pozostawać pod napięciem.

Zawarte porozumienie o współpracy pozwoli na lepsze wykonywanie wspólnych zadań związanych np. z usuwaniem zniszczeń będących skutkiem niekorzystnych zjawisk pogodowych.

Strażacy podzielą się m.in. swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przeprowadzą dla energetyków szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Energetycy pomogą strażakom lepiej rozpoznawać zagrożenia związane z obiektami energetycznymi oraz infrastrukturą sieciową. Przeprowadzą również szkolenia z zakresu obsługi niektórych urządzeń energetycznych.

Wspólne ćwiczenia pozwolą na lepsze prowadzenie nie tylko akcji związanych z usuwaniem skutków np. wichur, ale również tych dotyczących gaszenia pożarów, które bardzo często wymagają współpracy obu służb i ścisłej koordynacji ich działań.

Inwestycja w Wielkopolsce
(PSE)

Linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska pozytywnie przeszła testy napięciowe i jest gotowa do przesyłu energii. Obecnie działa w ruchu próbnym. To kolejna inwestycja Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Wielkopolsce. Łącznie na nową infrastrukturę przesyłową w tym regionie spółka przeznaczy prawie 1,2 mld zł. Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska trwała ponad pięć lat.

Nowe połączenie o długości około 92 km zastąpi wysłużoną infrastrukturę z lat 60. Projekt i budowę wykonało konsorcjum firm IDS Energetyka i Enprom HVL. Obiekt będzie bardzo ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i zapewni niezawodne dostawy energii elektrycznej do ponad trzech milionów odbiorców w województwie wielkopolskim. Na realizację inwestycji Piła Krzewina – Plewiska oraz rozbudowę i modernizację obsługujących ją stacji najwyższych napięć PSE pozyskały ponad 208 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inteligentna sieć w Zachodniopomorskiem
(Enea Operator)

Enea Operator zakończyła realizację innowacyjnego projektu Smart I. W jego ramach zmodernizowano pięć ciągów liniowych w rejonie Szczecina, Stargardu oraz Goleniowa. Zainstalowano na nich nowe lub dodatkowe stanowiska automatyki, które są częścią inteligentnych sieci. Dzięki temu Enea Operator może wykorzystywać dwa innowacyjne rozwiązania służące do zarządzania siecią energetyczną – moduł FDIR oraz AVR. System FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration) samoczynnie lokalizuje miejsca uszkodzeń, a następnie wydziela odcinek sieci, na którym znajduje się uszkodzenie. Następnie w czasie poniżej trzech minut przywraca zasilanie dla jak największej liczby odbiorców pozbawionych napięcia w wyniku awarii. W tym kontekście głównymi składnikami powstałej sieci inteligentnej były elementy lokalizujące zwarcia oraz sterowane łączniki umożliwiające wykorzystanie automatyki FDIR. Drugim z modułów zarządzania siecią wdrożonym dzięki projektowi Smart I jest AVR (ang. Advanced Voltage Regulation). Dla jego działania wybudowano dwie nowe stacje kontenerowe transformujące średnie napięcie na niskie. Są one wyposażone w łączniki zdalnie sterowane, sygnalizatory przepływu prądów zwarciowych oraz transformatory z regulacją napięcia. Algorytm AVR (opierając się na danych płynących z pomiaru napięcia w stacji na szynach nn oraz z sensorów zainstalowanych w głębi sieci nn) ma za zadanie utrzymać właściwe napięcie w sieci elektroenergetycznej zasilającej bezpośrednio gospodarstwa domowe i dostarczyć pełne informacje pracownikom spółka Enea Operator do jeszcze sprawniejszego zarządzania siecią. Projekt Smart I zrealizowano w latach 2017-2021 w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu wyniosła około 16,9 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków UE prawie 8,4 mln zł.

Kącik czytelniczy
(Enea Operator)

Z okazji Dnia Dziecka Enea Operator wyposażyła kącik czytelniczy dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na osiedlu Żydowce-Klucz w Szczecinie. Program „Przyłącz się do czytania” powstał, aby dawać dzieciom szansę na rozwój i możliwości kreatywnego spędzania czasu. Pierwsza biblioteczka i miejsce do relaksu powstała w PWD TPD w Szczecinie przy ul. Rymarskiej. Jej podopieczni często nie mają na co dzień innej możliwości rozszerzania wiedzy i rozwijania pasji. Placówka daje im warunki do tego, żeby mogli spokojnie się uczyć, wyrażać artystycznie i twórczo spędzać czas wolny. Właśnie takie miejsca wybiera Enea Operator do swojego nowego programu.

Opracowała Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej