Wydarzenia w branży

Porozumienie o współpracy dla sektora fotowoltaiki

16 grudnia w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania ,,Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”. Ma ono na celu wspieranie branży PV w Polsce. Jego stronami są: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, szefowie resortów funduszy i polityki regionalnej, finansów, rolnictwa i rozwoju wsi, edukacji i nauki, aktywów państwowych, rozwoju i technologii, spraw zagranicznych, a także przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora fotowoltaiki, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz reprezentanci świata nauki. Jednym z sygnatariuszy jest PTPiREE.

Prace nad porozumieniem rozpoczęły się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska od podpisania 11 września 2020 roku „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego”. Umożliwiło to szeroką współpracę wszystkich podmiotów, które były zainteresowane uczestnictwem w budowaniu sektora fotowoltaki w naszym kraju.

Jak zaznacza MKiŚ, porozumienie ma być stałą platformą współpracy na rzecz branży PV w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych. Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE, podkreślił, że strategicznym celem porozumienia jest maksymalizacja krajowego wkładu w łańcuchu dostaw na potrzeby rozwoju fotowoltaiki.

Licznik elektromobilności

Według licznika elektromobilności, publikowanego cyklicznie na stronie Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, na koniec listopada w naszym kraju były zarejestrowane łącznie 35 222 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Od początku roku ich liczba zwiększyła się o 16 629, tj. o 101 proc. wobec takiego okresu 2020 roku.

Pojazdy w pełni elektryczne stanowiły 49 proc. (17 145), a pozostała część – 51 proc. to hybrydy plug-in (18 077). Elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych jest 1 541. Wzrasta liczba elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada wynosiła 10 622, jak również osobowych i dostawczych aut hybrydowych (313 580). Pod koniec listopada zarejestrowanych było w Polsce 639 autobusów elektrycznych.

Wzrost liczby pojazdów z napędem elektrycznym pociąga za sobą rozwój infrastruktury ładowania. Pod koniec listopada w naszym kraju funkcjonowało 1 813 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (3 544 punktów). Z czego 31 proc. to szybkie stacje ładowania prądem stałym, a 69 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W listopadzie otwarto 101 nowych ogólnodostępnych stacji ładowania (207 punktów).

Jak podkreślił Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA, listopad był nie tylko zdecydowanie najlepszym miesiącem
w 2021 roku, ale również rekordowym w historii rodzimej elektromobilności. Na drogi wyjechało 1 108 ,,elektryków”, tj. ponad cztery razy więcej niż w styczniu oraz więcej niż w całym 2018 roku. Odnotowano również najwyższą w tym roku liczbę oddanych do użytku ogólnodostępnych stacji ładowania.

Czytaj dalej