Kontynuacja i wspieranie zmian

Wywiad z Radosławem Pobolem, prezesem PTPiREE i prezesem spółki Tauron Dystrybucja SA.

19 października odbyło się Zgromadzenie Krajowe PTPiREE, którego celem było m.in. podsumowanie minionej kadencji oraz wybory władz na nową kadencję, a także wyznaczenie głównych kierunków działania Towarzystwa na kolejne pięć lat. Przede wszystkim serdecznie gratulujemy Panu Prezesowi ponownego wyboru. To wyraz uznania dla Pana pracy, jak i całego Zarządu PTPiREE, którego skład pozostał w dużej mierze niezmieniony. Jakie są główne cele i priorytety na tę kadencję wytyczone przez Zgromadzenie Krajowe?

Dziękuję za gratulacje. W nowej kadencji skupiamy się przede wszystkim na kontynuacji prac nad dotychczas omawianymi i wypracowywanymi zagadnieniami, gdyż większość z nich jest stała i wymaga długofalowych rozwiązań. Naszym priorytetem jest niewątpliwie kontynuacja współpracy z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w kształtowaniu
elementów regulacji operatorów systemów elektroenergetycznych oraz określaniu finansowania rozwoju sieci dystrybucyjnych, zwłaszcza w zakresie inwestycji priorytetowych.

Chcemy także monitorować i analizować rozwiązania regulacyjne w innych krajach europejskich, które mogą być, bądź to inspiracją dla rozwiązań na rynku krajowym, bądź też będą wymagały implementacji ze względu na prawodawstwo unijne.

Jakie są cele PTPiREE w obszarze regulacji prawnych?

W zakresie regulacji prawnych ważne jest przede wszystkim wdrożenie w przedsiębiorstwach energetycznych tych zmian, które znalazły się m.in. w ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE. To wyzwanie z punktu widzenia operatorów systemów elektroenergetycznych, ale także i klientów, dla których szczegółowe przepisy nie zawsze są łatwo zrozumiałe. Dlatego też jako PTPiREE wspieramy procesy zmian poprzez bogatą ofertę szkoleń i konferencji oraz porad w zakresie energetyki prosumenckiej, ochrony przed porażeniami czy dobrych praktyk operatorów. Niezmiennie naszym celem jest aktywne uczestnictwo w pracach nad przepisami dotyczącymi działalności przedsiębiorstw energetycznych. Jak dotychczas będziemy monitorować projekty zmian w prawie oraz je inicjować, a także przygotowywać opinie i oceny proponowanych rozwiązań.

Jeśli mowa o rozwiązaniach prawnych i zmianach na rynku energii, to trzeba zapytać o współpracę sieci elektroenergetycznych z odnawialnymi źródłami energii i perspektywy rozwoju OZE w Polsce, m.in. w kontekście dostępnych mocy przyłączeniowych. Jakie inicjatywy podejmuje PTPiREE w tym zakresie?

Umożliwianie rozwoju odnawialnych źródeł energii i zapewnienie optymalnej współpracy źródeł z siecią elektroenergetyczną to istotny aspekt działalności operatorów. Mówiąc „optymalnej”, mam na myśli takiej, która pozwoli z jednej strony zaspokoić oczekiwania wytwórców ubiegających się o przyłączenie do sieci, z drugiej właśnie zoptymalizować inwestycje sieciowe przedsiębiorstw energetycznych. Dlatego też coraz większą rolę będą odgrywały inicjatywy komplementarne dla inwestycji, takie jak skorzystanie z tzw. cable poolingu, zliberalizowanych w ostatnim czasie rozwiązań dla budowy linii bezpośrednich czy też magazynowania energii i możliwości świadczenia usług elastyczności w sieciach dystrybucyjnych. To także pole do działania w zakresie planowania i pracy KSE ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej roli OZE. Jako PTPiREE koordynujemy także i wspieramy operatorów w zakresie stosowania postanowień kodeksów sieciowych w obszarze przyłączania do sieci oraz przygotowywania propozycji ich aktualizacji i zmian, a także pozyskiwania funduszy pomocowych na rozwój oraz rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej. To również cały obszar współpracy z innymi uczestnikami rynku, także tymi stosunkowo nowymi, jak podmioty zbiorowe – klastry energii, spółdzielnie energetyczne, obywatelskie społeczności energetyczne. W ramach naszego Stowarzyszenia staramy się przygotowywać propozycje procedur dotyczących obsługi i sposobu rozliczeń nowych typów odbiorców lub grup odbiorców opierając się na obowiązujących przepisach prawa.

Jakie kroki podejmuje PTPiREE w celu wsparcia rozwoju inteligentnych sieci w Polsce?

Rozwój inteligentnych sieci to pojęcie niezwykle pojemne; zagadnienia te są wypracowywane kompleksowo przez wiele gremiów PTPiREE. Poza typową działalnością związaną z promowaniem nowych technologii, automatyzacją sieci i wspieraniem rozwoju systemów zarządzania Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, w nowej kadencji kontynuujemy działania związane ze wsparciem montażu liczników zdalnego odczytu na masową skalę, a także uruchomienia CSIRE i migracji danych do nowego systemu. To projekty na ogromną skalę. Prowadzimy także działania zmierzające do zakończenia budowy ogólnopolskiego systemu łączności bezprzewodowej dla energetyki oraz koordynujemy warunki współpracy w ramach interoperacyjności systemów telekomunikacyjnych z uwzględnieniem wymagań kodeksów sieciowych. Ponadto propagujemy nowoczesne rozwiązania poprzez inicjowanie i koordynowanie prac badawczo-rozwojowych, organizowanie szkoleń i konferencji o tematyce specjalistycznej oraz monitorowanie projektów zmian w przepisach technicznych.

Kierunki działania wyznaczają szeroki wachlarz poczynań. Jak udaje się to osiągnąć w ramach organizacji, której członkowie są liczni i rozproszeni na obszarze całego kraju?

To prawda. Nie o wszystkich działaniach wspomniałem. Zakres działalności PTPiREE jest znacznie szerszy. Znaczącą rolę odgrywa wspólne dostrzeganie wyzwań i chęć stawienia im czoła, ogromne doświadczenie pracowników operatorów uczestniczących w pracach gremiów PTPiREE, a także zwykła ludzka życzliwość. Wspieramy siebie wzajemnie i innych będących w potrzebie, jak choćby podczas usuwania uszkodzeń sieci wywołanych nadzwyczajnymi zjawiskami atmosferycznymi czy organizując pomoc dla energetyków w Ukrainie. Nie zapominamy o naszych seniorach, którzy mają okazję do wymiany wiedzy i integracji w ramach Koła Seniora PTPiREE. Organizacyjnie wspólne działanie jest coraz łatwiejsze ze względu na – dobrze przećwiczone w czasie pandemii – platformy umożliwiające spotkania zdalne. Przy tym nie zapominajmy z drugiej strony o tym, że praca na rzecz Stowarzyszenia jest pracą społeczną, wykonywaną obok obowiązków pracowniczych. I za ten dodatkowy czas poświęcany przez pracowników energetyki serdecznie dziękuję.

Dziękuję Panu Prezesowi za wywiad. Życzymy powodzenia w realizacji kierunków działania w nowej kadencji.

Rozmawiał: Wojciech Tabiś

Czytaj dalej