INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Prognozowanie produkcji energii elektrycznej z OZE
(Stoen Operator)

Wieloletnia ścisła współpraca Politechniki Warszawskiej oraz spółki Stoen Operator po raz kolejny zaowocowała naukową publikacją. Pracownicy Instytutu Elektroenergetyki PW pod redakcją naukową prof. Mirosława Parola wydali monografię poświęconą prognozowaniu produkcji energii elektrycznej z OZE. Jej zakres obejmuje różne technologie wytwarzania, jak również różne zakresy prognostyczne. Krótkoterminowy dotyczy różnych nośników energii (wiatru, słońca i wody), zaś średnioterminowy i długoterminowy – potencjału energetycznego OZE.

Monografia może odegrać dużą rolę praktyczną. Bowiem znaczenie prognozowania wytwarzania energii elektrycznej z OZE, w związku z rozwojem generacji rozproszonej, powstawaniem farm wiatrowych i słonecznych, funkcjonowaniem rynków energii elektrycznej, jak również koncepcją inteligentnych sieci elektroenergetycznych, ciągle rośnie. Dofinansowana przez spółkę Stoen Operator publikacja może być przydatna nie tylko dla środowiska naukowego, studentów i doktorantów wyższych uczelni, a także dla osób zawodowo zajmujących się prognozowaniem w elektroenergetyce, np. pracowników firm z branży energetycznej.

W ramach współpracy warszawski OSD kilkakrotnie dofinansowywał wydanie prac zespołowych opracowanych pod kierunkiem (lub z udziałem) prof. Mirosława Parola. Ich tematyka obejmowała zagadnienia związane z mikrosieciami, prognozowaniem w elektroenergetyce oraz zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w tym sektorze. Dzięki przekazanemu przez spółkę Stoen Operator wsparciu finansowemu wydano także jubileuszowe opracowanie z okazji 50-lecia Instytutu Elektroenergetyki PW.

Sprzęt specjalistyczny dla strażaków
(Energa-Operator)

Energa-Operator po raz kolejny podarowała strażakom specjalistyczny sprzęt przeznaczony do wycinki drzew. W tym roku nowoczesne pilarki wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem otrzymały 24 jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Wyposażenie przekazano pod koniec czerwca podczas uroczystego spotkania w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ufundowany sprzęt pomocny będzie m.in. przy usuwaniu skutków zniszczeń, jakie spowodować mogą ekstremalne zjawiska pogodowe.

Energetycy ze spółki Energa-Operator współpracują ze strażakami na co dzień, np. przy akcjach ratowniczo-gaśniczych, w których konieczne jest odłączenie zasilania. Strażacy wspomagają także elektromonterów w naprawach uszkodzeń sieci elektroenergetycznej spowodowanych przez wichury czy podczas awarii masowych. Energa-Operator współpracuje z PSP również poprzez wspólne szkolenia i warsztaty, także te realizowane w obiektach elektroenergetycznych oraz na poligonie energetycznym w Bąkowie. Takie wspólne ćwiczenia umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń, w tym dotyczących akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej. Pozwalają one również na wypracowanie i doskonalenie sposobów komunikacji oraz wymiany informacji w sytuacjach kryzysowych.

Inwestycja wokół Sztabina
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja zmodernizuje sieć elektroenergetyczną na północy województwa podlaskiego. Przebudowana zostanie linia 15 kV Augustów – Sztabin. Koszt robót wyniesie blisko 2,3 mln zł. Na obszarze działania Rejonu Energetycznego Suwałki białostocki oddział spółki PGE Dystrybucja prowadzi inwestycję związaną z budową obwodnicy Sztabina. Jeden z etapów modernizacji sieci elektroenergetycznej jest prowadzony w ramach programu kablowania linii średniego napięcia, drugi zaś – programu wspierającego Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W ramach inwestycji PGE Dystrybucja wybudowanych zostanie około 3,5 km linii kablowych przy jednoczesnym demontażu istniejących linii napowietrznych. Powstaną też dwie kontenerowe stacje transformatorowe. Część inwestycji przeprowadzana jest na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie napowietrzna linia SN przebiega przez tereny podmokłe i torfowe. Zostanie ona zastąpiona linią kablową pod powierzchnią ziemi. Dodatkowo modernizacja będzie wymagała specjalistycznego przewiertu pod Biebrzą. Kabel będzie położony około 4 m pod dnem rzeki. Zabieg zostanie przeprowadzony metodą bezwykopową, czyli przewiertem sterowanym. Całkowita długość przewiertu to około 180 m. Pod samą rzeką przewiert będzie wynosił blisko 30 m.

Na poprawę jakości zasilania Rejon Energetyczny Suwałki w 2022 roku wydał ponad 34 mln zł. W tym roku RE Suwałki na inwestycje łącznie przeznaczy 67 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu Dystrybucja Przyszłości obejmującego modernizację i rozwój sieci, spełniając tym samym założenia strategii Grupy PGE.

GPZ na szczecińskich Pomorzanach
(Enea Operator)

Enea Operator zakończyła budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV. Inwestycja zwiększy pewność zasilania w aglomeracji szczecińskiej oraz przyczyni się do wzrostu potencjału sieci do przyłączania kolejnych OZE. Główny Punkt Zasilający pozwoli również na zwiększenie potencjału gospodarczego regionu. Obiekt umożliwi podłączenie do sieci nowych odbiorców na terenach inwestycyjnych położonych na południe od Szczecina w pobliżu autostrady A6.

GPZ Pomorzany jest pierwszą wybudowaną na obszarze działania Oddziału Dystrybucji Szczecin stacją elektroenergetyczną z tzw. wnętrzową rozdzielnicą wysokiego napięcia 110 kV, czyli umieszczoną w budynku. 18-polową rozdzielnicę wykonano w technologii GIS (ang. Gas Insulated Switchgear), która opiera się na wykorzystaniu gazu jako medium izolacyjnego w urządzeniach służących do rozdziału i przesyłu energii elektrycznej. Jest to innowacyjne rozwiązanie stosowane urządzeniach wysokiego napięcia, które przyczynia się do poprawy wydajności i bezpieczeństwa systemów energetycznych. Dzięki zastosowaniu tej technologii, aparaty stacyjne zajmują znacznie mniej przestrzeni i są też mniej narażone na ekstremalne warunki atmosferyczne w porównaniu do częściej stosowanych rozwiązań infrastruktury napowietrznej. Kompaktowa konstrukcja pozwala na oszczędność miejsca i umożliwia instalację urządzeń GIS nawet w ograniczonych przestrzeniach. Stacja Pomorzany pełni istotną rolę w infrastrukturze energetycznej aglomeracji szczecińskiej, będąc jednym z trzech głównych węzłów sieci wysokiego napięcia, z którego wychodzi sześć linii 110 kV. Jest również miejscem przyłączenia do sieci Elektrociepłowni Pomorzany, która odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu ciepła do miasta i zapewnia również częściowe jego zaopatrzenie w energię elektryczną.

W nowym GPZ wprowadzono szereg innowacyjnych rozwiązań inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Mają one na celu zwiększenie efektywności, niezawodności i wydajności sieci dystrybucyjnej spółki Enea Operator w Szczecinie. Jedną z głównych funkcji jest monitoring obciążenia sieci w czasie rzeczywistym. Wraz z nim wdrożono również automatyczną identyfikację oraz system naprawczy. Ten zaawansowany mechanizm pozwala na szybkie wykrycie i lokalizację awarii w sieci oraz skrócenie o minimum czasu ewentualnych przerw w zasilaniu odbiorców. Natomiast dzięki kontroli mocy czynnej i biernej możliwe est ścisłe monitorowanie przepływu energii elektrycznej, co podnosi efektywność i stabilność systemu.

Całkowity koszt obiektu to niemal 40 mln zł. Budowę stacji elektroenergetycznej Pomorzany dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego.

Rynek pilotażowy elastyczności rozproszonej
(Stoen Operator)

Stoen Operator, wraz z Miastem Stołecznym Warszawą oraz firmą NODES, podpisał w ostatnich tygodniach list intencyjny w sprawie utworzenia rynku pilotażowego dla elastyczności rozproszonej. Sygnatariusze postanowili nawiązać ze sobą współpracę w celu analizy lub potencjalnego zorganizowania lokalnych rynków elastyczności w wybranych lokalizacjach sieci warszawskiego OSD. Jedno z największych wyzwań transformacji systemu elektroenergetycznego wiąże się ze zwiększeniem jego elastyczności. Na poziomie operatorów systemów dystrybucyjnych jest ona kluczem do wyeliminowania ograniczeń przesyłowych, stworzenia możliwości przyłączenia dodatkowych odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia inwestycji w infrastrukturę ze strony operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Podpisując list intencyjny, Stoen Operator, Miasto Stołeczne Warszawa i firma NODES wyraziły zgodne stanowisko, że rynek elastyczności jest niezwykle ważnym elementem rozwoju rozproszonych zasobów elastyczności w Polsce. Rynek elastyczności to przestrzeń, w której wszyscy uczestnicy przyłączeni do systemu elektroenergetycznego aktywnie biorą udział w bilansowaniu lokalnym systemu. Prace nad takimi rozwiązaniami trwają już w wielu krajach europejskich i poprzez podpisany list intencyjny również Warszawa dołącza do ich grona. Zainicjowany przez strony projekt wpisuje się w szereg inicjatyw, które mają na celu zwiększyć udział OZE w wolumenie energii elektrycznej stolicy oraz zredukować niską emisję poprzez elektryfikację transportu masowego miasta. Zorganizowanie pilotażu lokalnych rynków elastyczności będzie się wiązało z wykorzystaniem ODES,
platformy elastyczności działającej obecnie na rynkach elastyczności w kilku krajach europejskich.

Niemal 300 km linii kablowych
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja realizuje program kablowania sieci średniego napięcia. W oddziale Łódź w tym roku planowane jest skablowanie blisko 300 km linii energetycznych. Program kablowania sieci SN jest realizowany we wszystkich oddziałach spółki PGE Dystrybucja. Ma on na celu zmianę struktury sieci energetycznej poprzez zwiększenie udziału linii kablowych umieszczanych pod powierzchnią ziemi do minimum 30 proc. w odniesieniu do łącznej długości sieci SN należącej do spółki do 2026 roku. W północnej części łódzkiego oddziału, na obszarze Rejonu Energetycznego Łowicz, zakończyły się cztery duże inwestycje polegające na skablowaniu linii energetycznych.

Modernizacje sieci SN realizowane były w pięciu gminach: Łowicz, Koluszki, Domaniewice, Łyszkowice i Dmosin. Zadania obejmowały: budowę sieci kablowej SN Łowicz 2 – Skierniewice – Zielkowice – Czajki, budowę sieci kablowej SN Koluszki – Gałków (etap 1 w kierunku Przanowice – Borowo), budowę sieci kablowej SN Głowno – Wierzbówka (etap 2 odgałęzienie Nowostawy), połączenie linią kablową linii napowietrznych SN Łowicz 2 – Jamno i Łowicz 2 – Wygoda wraz z wymianą istniejących stacji transformatorowych. Nakłady poniesione na te inwestycje wynoszą 11 mln zł. Łączna długość wybudowanych linii kablowych SN to 14 km. Zainstalowano 13 nowych złączy kablowych SN oraz wymieniono 10 stacji transformatorowych SN/nn.

Metodą płużenia poprowadzono linię kablową m.in. na terenach wsi Dębówka w gminie Teresin

Ponadto w ostatnich tygodniach na obszarze RE Łowicz metodą płużenia skablowano odcinek linii średniego napięcia o długości około 3 km. Tę technologię wykorzystano również do poprowadzenia linii kablowej w Dębówce w gminie Teresin. Specjalistyczny zestaw maszyn płużących ułożył pod powierzchnią ziemi odcinek o długości około 3,5 km. Według założeń programu kablowania sieci SN PGE Dystrybucja wybuduje łącznie ponad 11 tys. km linii kablowych średniego napięcia do 2026 roku, przy jednoczesnym demontażu około 8,8 tys. km linii napowietrznych. Część z nich powstanie dzięki wykorzystaniu technologii płużenia, która pozwala skrócić czas budowy linii. Mniejsze są również koszty realizacji inwestycji w porównaniu do tradycyjnych prac ziemnych.

Warmińsko-Mazurski WOT wesprze energetyków
(Energa-Operator)

Energetycy z olsztyńskiego oddziału spółki Energa-Operator oraz żołnierze z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony
Terytorialnej będą lepiej współpracować ze sobą m.in. podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych. A to dzięki porozumieniu, które zawarto w pierwszej połowie lipca. WOT wspierały już w przeszłości spółkę Energa-Operator m.in. w usuwaniu skutków wichur i nawałnic. Olsztyńscy energetycy prowadzili również wspólne ćwiczenia związane z zasilaniem newralgicznych dla funkcjonowania społeczności lokalnych obiektów, wykorzystując elektrownie polowe WOT.

Energa-Operator sukcesywnie rozszerza współpracę z żołnierzami w kolejnych oddziałach przedsiębiorstwa

Zawarte porozumienie przewiduje wspólne szkolenia, wzajemne udostępnianie bazy oraz sprzętu. Podpisany w Olsztynie dokument jest już kolejnym, który Energa-Operator zawarła z WOT. Spółka sukcesywnie rozszerza współpracę z żołnierzami w kolejnych oddziałach przedsiębiorstwa. Na mocy podobnych porozumień z żołnierzami WOT współdziałają już energetycy z Płocka i Torunia.

Odpowiedzialna firma
(PSE)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne znalazły się na podium XVII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii paliwa, energetyka, wydobycie. Zajęły w niej drugie miejsce, a w klasyfikacji generalnej znalazły się na ósmej pozycji. Spółka po raz szósty wzięła udział w tym prestiżowym rankingu organizowanym przez Koźmiński Business Hub.

Od lat zrównoważony rozwój jest ważną częścią kultury organizacyjnej i strategii biznesowej spółki. W strategii PSE do 2030 roku neutralność klimatyczną uznano za jedno z wyzwań, wyznaczono także cele i kierunku działań z tym związanych. Wpisuje się w to „Plan rozwoju systemu przesyłowego”, który opisuje inwestycje niezbędne do m.in. przyłączenia nowych odnawialnych źródeł energii. Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie spółek działających w Polsce, które oceniane są pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu. W tegorocznej edycji ankieta bazowała na wytycznych Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). W rankingu wzięły udział 74 spółki działające na polskim rynku. Autorzy zestawienia uwzględnili ich najnowsze dokonania w obszarach środowiskowym i społecznym oraz ładu korporacyjnego. Polskie Sieci Elektroenergetyczne uczestniczą w rankingu od sześciu lat i mają na swoim koncie dwa tytuły lidera branżowego oraz trzy wicelidera.

Pomoc fundacji z Podkarpacia
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja przekazała Fundacji „Wsparcie 112” terenowego pick-upa dotąd wykorzystywanego przez energetyków oraz czek na ponad 10 tys. zł z przeznaczeniem na zakup map GPS. Samochód oraz zakupiony sprzęt ułatwią pracę ratowników poszukujących zaginionych. Spółka od dawna dba o relacje z lokalnymi społecznościami oraz partnerami odgrywającymi ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom w regionach, w których prowadzi działalność. Wspiera także różne lokalne inicjatywy i organizacje niosące pomoc potrzebującym.

Fundacja „Wsparcie 112” dzięki spółce PGE Dystrybucja wzbogaciła się o terenowego pick-upa oraz 10 tys. zł na zakup map GPS

W uznaniu zasług przedsiębiorstwa na tym polu prezes spółki PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek otrzymał na początku lipca tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej „Legion Gerarda” działającego w ramach Fundacji ,,Wsparcie 112’’. Energetycy już wielokrotnie przekazali darowizny w postaci wycofanych z eksploatacji samochodów. Do tej pory pojazdy trafiły do 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, Straży Rybackiej w Kraśniku oraz strażaków z OSP Kośmin i Franciszkany.

Porozumienie ze strażakami
(Enea Operator)

Enea Operator rozwija współpracę z Państwową Strażą Pożarną w województwie zachodniopomorskim. W zawartym porozumieniu określono formy wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia kompleksowego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe. Energetycy i strażacy będą m.in. wymieniać się wiedzą o prowadzeniu działań ratowniczych w pobliżu infrastruktury energetycznej. Podpisanie dokumentu ma na celu m.in. współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia, środowiska, a także walki z pożarami, likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz awarii infrastruktury elektroenergetycznej.

Nie jest to pierwsze porozumienie między partnerami. Inicjalny dokument z 2021 roku dotyczył głównie realizacji wspólnych programów edukacyjnych skierowanych do dzieci. Zakładał on organizację m.in. prelekcji, wydarzeń plenerowych, zajęć lekcyjnych czy pokazów sprzętu. Głównymi tematami spotkań było propagowanie bezpiecznego zachowania dzieci na podwórku, w domu, szkole czy przedszkolu, szybkiego reagowania na zagrożenia oraz postępowanie w pobliżu infrastruktury energetycznej. Nowe porozumienie, oprócz kontynuacji działań edukacyjnych, zakłada udostępnianie danych informacyjno-operacyjnych przydatnych do przeciwdziałania i likwidacji awarii, skutków pożarów oraz współpracę przy wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Enea Operator przygotowała szereg działań w ramach zajęć doskonalących dla pracowników obu instytucji, które będą przeprowadzone w obiektach spółki, m.in. takich jak specjalistyczny poligon energetyczny w Łagowie. Energetycy i strażacy będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu prowadzenia działań ratowniczych w pobliżu infrastruktury energetycznej oraz urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej