INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Modernizacja linii w Wielkopolsce
(Energa-Operator)

Energa-Operator przystąpiła do gruntownej przebudowy ponad 60 km ciągu liniowego wysokiego napięcia 110 kV stanowiącego ważny element przepływów mocy i energii na kierunku północ – południe w środkowej Polsce, a także zasilającego ważne lokalnie stacje transformatorowe WN/SN – główne punkty zasilania: w Ociążu, Pleszewie, Kotlinie oraz Jarocinie. Jest to, jak dotąd, największe przedsięwzięcie realizowane w sieci WN na obszarze działania spółki. Planowana modernizacja obejmuje przebudowę jednotorowej linii 110 kV na dwutorową o kilkukrotnie podwyższonych arametrach przesyłowych. Dodatkowo na odcinku około 2,7 km w Ostrowie Wielkopolskim linię napowietrzną WN zastąpi kablowa. Inwestycja wiąże się również z modernizacją rozdzielni 110 kV w wymienionych wcześniej GPZ-ach, co będzie miało dodatkowy wpływ na wzrost bezpieczeństwa pracy sieci 110 kV.

Inwestycja, poprzez zwiększenie możliwości przesyłowych oraz dodanie drugiego toru w ważnym ciągu liniowym, wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski środkowej. Wzmocni funkcjonowanie całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, pozwalając na zwiększenie przepływów mocy i energii między ważnymi stacjami systemowymi SE Ostrów i SE Konin, co jest szczególnie istotne latem. Poprawi także pracę lokalnej sieci 110 kV oraz sieci średniego i niskiego napięcia. Nowa dwutorowa linia 110 kV zwiększy pewność zasilania stacji GPZ, co przy ich jednoczesnej modernizacji przełoży się na pewność zasilania ponad 50 tysięcy odbiorców w regionie – gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji. Ponadto inwestycja pozwoli na zwiększenie potencjału dla OZE przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii dla wszystkich przyłączonych odbiorców.

Wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja, powiat Niżański oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków podpisały porozumienie partnerskie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w powiecie Niżańskim – w dziedzinie energetyka”. Współpraca ma na celu zaspokojenie potrzeb kadrowych branży energetycznej, co przełoży się na rozwój gospodarczy
regionu.

Jest to kolejny etap projektu realizowanego w ramach konkursu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, do którego z powodzeniem aplikował powiat Niżański przy wsparciu partnerów: spółki PGE Dystrybucja oraz towarzyszenia Polskich Energetyków.

Branżowe Centra Umiejętności są przedsięwzięciem łączącym zasoby i działania podmiotów edukacji w zawodzie, przedsiębiorców i ekspertów w danej branży, w tym przypadku energetycznej. Wykorzystanie fachowej wiedzy pracowników spółki PGE Dystrybucja w projekcie pozwoli wykształcić przyszłe kadry zgodnie z potrzebami nowoczesnej gospodarki w dziedzinie energetyki.

Współpraca w ramach porozumienia ma na celu zaspokojenie potrzeb kadrowych branży energetycznej, co przełoży się na rozwój gospodarczy regionu
Zdjęcie: PGE Dystrybucja

To kolejny etap rozwijania współpracy pomiędzy biznesem a szkolnictwem zawodowym, z którym od wielu lat współdziała PGE Dystrybucja. Główne obszary zadań wskazane w projekcie to działalność edukacyjno-szkoleniowa, integrująca i wspierająca pracę Centrum. W zakresie działalności innowacyjno-rozwojowej natomiast zawarta jest współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi w celu rozwoju nowych umiejętności i kompetencji oraz transferu wiedzy w dziedzinie elektroniki. Jednym z zadań jest również organizacja olimpiady wiedzy ściśle powiązanej z dziedziną energetyki.

Projekt potrwa do czerwca 2026 roku. Realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Modernizacja sieci średniego napięcia
(PGE Dystrybucja)

Na obszarze działania skarżyskiego i zamojskiego oddziałów spółki PGE Dystrybucja zakończono modernizację kolejnych odcinków linii średniego napięcia. Inwestycje, których łączny koszt to blisko 7 mln zł, wpłyną na poprawę
jakości dostarczanej energii elektrycznej i podniosą bezpieczeństwo zasilania odbiorców. Zapewnienie stabilnych i bezpiecznych dostaw energii elektrycznej o najwyższych parametrach to główne zadanie, jakie stawia przed sobą PGE Dystrybucja. W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia sieci, spółka kompleksowo realizuje program kablowania linii SN – PK30, który zakłada zmianę struktury sieci energetycznej poprzez zwiększenie udziału linii kablowych umieszczanych pod powierzchnią ziemi do minimum 30 proc. do 2026 roku. W praktyce oznacza to budowę łącznie ponad 11 tys. km linii kablowych SN, przy jednoczesnym demontażu około 8,8 tys. km linii napowietrznych.

60 milionów złotych dotacji na montaż liczników zdalnego odczytu
(Stoen Operator)

Stoen Operator podpisał umowę na 60 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamontowanie 174 tys. liczników zdalnego opomiarowania u odbiorców w Warszawie. Do końca 2023 roku spółka planuje zainstalować liczniki zdalnego odczytu u 180 tys. odbiorców, co będzie wypełnieniem pierwszego kamienia milowego określonego w Prawie energetycznym.

W kolejnych dwóch latach spółka zwiększy tę pulę do ponad 2,5 raza, tak aby do końca 2025 roku około pół miliona klientów stołecznego operatora miało inteligentne opomiarowanie. Dalsze etapy to ponad 800 tys. klientów wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu na koniec 2027 roku, a do grudnia 2028 roku niespełna milion, czyli 80 procent wszystkich klientów spółki. Pozyskana dotacja znacząco ułatwi finansowanie realizacji programu AMI, co przełoży się na sprawniejszą realizację zakładanych celów. Działanie to jest częścią projektu ,,Zakup i montaż liczników zdalnego odczytu u klientów warszawskiej sieci dystrybucyjnej (część A)” realizowanego w ramach programu priorytetowego 4.7 ,,Zeroemisyjny system energetyczny. Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna”.

Zgodnie z nowelizacją Prawa energetycznego, do końca 2023 roku minimum 15 proc. odbiorców energii elektrycznej w Polsce ma zostać wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu, które będą zainstalowane i skomunikowane z systemem.

Na początku czerwca 2022 roku warszawski OSD rozstrzygnął przetarg na dostawę i instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI i wybrał konsorcjum Esmetric i Elgama Elektronika, producenta z siedzibą w Unii Europejskiej i fabryką w Wilnie. Przetarg obejmował dostawę oraz instalację wraz z uruchomieniem transmisji danych 180 tys. liczników zdalnego odczytu w technologii G3 PLC IDIS. Jednocześnie spółka uruchomiła postępowanie przetargowe na dostawy i usługi obejmujące fazę drugą programu AMI. W ramach tych działań chce pozyskać kontrahentów, którzy dostarczą i zainstalują od połowy 2024 do końca 2026 roku ponad 400 tys. inteligentnych liczników z zastosowaniem technologii G3 PLC IDIS.

Energetyczne dzieła sztuki
(Energa-Operator)

Rumia zyskała nową galerię sztuki, umiejscowioną na stacjach średniego napięcia. Dzięki współpracy samorządu i spółki Energa-Operator ściany obiektów elektroenergetycznych pokryły wykonane przez artystów kolorowe obrazy. Takich malowanych stacji łącznie jest już siedemnaście. Celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie mieszkańców Rumi w działania związane z segregacją, bo taka jest tematyka murali. Docelowo samorząd zakłada, żeby ekologiczne murale zdobiły wszystkie trafostacje w mieście. Tego typu artystyczne prace na stacjach spółki wykonywane były także w innych miejscowościach, m.in. w Wejherowie.

Zielone światło dla linii energetycznej Choczewo-Żarnowiec
(Polskie Sieci Elektroenergetyczne)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii energetycznej
Choczewo-Żarnowiec. To jedna z czterech nowych linii, jakie spółka wybuduje na Pomorzu w najbliższych latach. Połączenie 400 kV Choczewo-Żarnowiec wzmocni system przesyłowy północnej Polski i pozwoli odebrać moc z pierwszych farm wiatrowych na Bałtyku.

Linia Choczewo-Żarnowiec to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i transformacji polskiej energetyki. Dzięki jej realizacji możliwe będzie wyprowadzenie mocy z uruchomionych w 2026 roku morskich farm wiatrowych. Inwestycja obejmuje budowę czterech nowych linii 400 kV o łącznej długości około 250 km i dwóch stacji elektroenergetycznych.

Prowadzone są również prace modernizacyjno-remontowe istniejącej od lat infrastruktury. Nowe linie powstaną na terenie 22 gmin województwa pomorskiego. Stacje zlokalizowano będą w gminach Choczewo i wiejskiej Słupsk.

Budowa nowych sieci i stacji elektroenergetycznych na polskim wybrzeżu umożliwi najpierw przejęcie energii wytworzonej z morskich farm wiatrowych, a następnie rozesłanie jej w głąb kraju. Jeszcze w tym roku PSE zamierza wyłonić wykonawcę budowy linii Choczewo-Żarnowiec.

Decyzja środowiskowa umożliwia spółce wystąpienie o tzw. decyzję lokalizacyjną, która jest ostatnim etapem przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. To planowane jest na pierwszą połowę 2024 roku.

Strategiczna inwestycja w Krakowie
(Tauron Dystrybucja)

Tauron Dystrybucja zakończył prace przy przebudowie stacji elektroenergetycznej Prądnik w Krakowie. Stanowi ona istotny punkt węzłowy sieci wysokiego napięcia (110 kV) zasilających miasto. Korzyści z przebudowy stacji to przede wszystkim poprawa niezawodności dostaw energii, a także usprawnienie procesów przyłączeniowych nowych klientów w północnej części Krakowa.

Małogabarytowa, nowoczesnastacja wnętrzowa wpisuje się w otaczający mieszkalny krajobraz miasta.

Stara napowietrzna stacja zlokalizowana była w zwartej zabudowie miejskiej, a jej parametry techniczne, rodzaj zastosowanej aparatury i urządzeń wymagały zmiany. Zainstalowana na stacji aparatura była już wyeksploatowana, szczególnie w zakresie wyłączników i odłączników 110 kV oraz ich pneumatycznych napędów. Potencjalne awarie na GPZ Prądnik, z którego zasilanych jest blisko 50 tys. klientów spółki i 308 stacji SN/nn, mogły mieć charakter systemowy i powodować groźne skutki dla pracy sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia w obrębie stolicy Małopolski.

Prace związane z inwestycją były prowadzone na ul. Prądnickiej wraz z dużymi inwestycjami komunikacyjnymi realizowanymi w pobliżu. W rezultacie powstała małogabarytowa, nowoczesna stacja wnętrzowa, która wpisuje się w otaczający mieszkalny krajobraz miasta.

Przebudowa objęła budowę budynku głównego, jako wolnostojącego trzykondygnacyjnego obiektu z wydzielonymi pomieszczeniami: kablowni, rozdzielni GIS 110 kV, rozdzielni 15 kV, nastawni, telekomunikacji, akumulatorowni oraz zaplecza socjalno-technicznego. Na stanowiskach transformatorowych wnętrzowych zabudowano transformatory mocy 40/20/20 MVA wraz z systemem uziemienia, ochrony przepięciowej i odgromowej. Kolejnym krokiem była przebudowa linii kablowych wysokiego (110 kV) i średniego napięcia (15 kV).

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Krakowa już teraz w samej stacji uwzględniono miejsce dla dodatkowych dwóch pól liniowych wysokiego napięcia oraz dodatkowych czterech pól liniowych średniego napięcia. Pozwoli to na rozbudowę stacji i zaspokojenie przewidywanych przyszłych potrzeb przyłączeniowych na ółnocy miasta.

W 2022 roku nakłady inwestycyjne spółki dotyczące sieci elektroenergetycznych w Małopolsce wyniosły 670 mln zł.

Inwestycje dla rozwoju kolei i ochrony przyrody
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja podpisała umowę na budowę rozdzielni sieciowej Siedliska w Warmińsko-Mazurskiem. Inwestycja wesprze rozwój sieci kolejowych w naszym kraju, a także przyczyni się do ochrony przyrody w otoczeniu Wielkich Jezior Mazurskich.

Obecnie w białostockim oddziale spółki realizowane są trzy zadania na łączną kwotę ponad 37 mln zł, których celem jest przyłączenie do sieci kolejowej podstacji trakcyjnej. Białostocki oddział podpisał również umowę na budowę rozdzielni sieciowej, która umożliwi modernizację trasy kolejowej Ełk – Olsztyn. W ramach inwestycji zaplanowano budowę rozdzielni 110 kV w pobliżu Giżycka, skablowanie odcinków linii średniego i niskiego napięcia w przęsłach nowo powstałych linii 110 kV. Finał tej inwestycji planowany jest w końcu 2024 roku, a jej sumaryczny koszt wyniesie około 13,5 mln zł.

W łódzkim oddziale spółki zakończyła się natomiast modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej spółki PGE Dystrybucja umożliwiająca przyłączenie podstacji trakcyjnej Zduńska Wola Karsznice. W ramach realizowanego przyłącza dotychczasowe rezerwowe pole rozdzielni sieciowej 110 kV wyposażono w nową aparaturę rozdzielczą. W stacji 110/15 kV Zduńska Wola spółka wybudowała pole liniowe 110 kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych, zapewniając tym samym zasilanie obiektom kolejowym.

Natomiast w stołecznym oddziale spółki PGE Dystrybucja realizowana jest budowa głównego punktu zasilającego Wyszków, której celem jest zwiększenie mocy umownej przesyłanej na potrzeby kolei. Zakończenie inwestycji umożliwi zapewnienie łącznej mocy przyłączeniowej na poziomie 5 MW dla dwóch kolejowych podstacji trakcyjnych.

Cyfrowe innowacje dla rozwoju energetyki
(Stoen Operator)

Stoen Operator systematycznie rozwija inteligentną sieć i wdraża u siebie innowacyjne projekty IT. Spółka postawiła na
kompatybilność z wymogami związanymi z cyfryzacją sektora energetycznego i wdraża nowy system klasy CRM – Salesforce Customer 360. Zastąpi on systemy istniejące już w zasobach warszawskiego OSD i usprawni m.in. obsługę klienta w ramach realizowanego przez całą branżę Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Nowy CRM przyczyni się zwłaszcza do sprawnego zarządzania. Zgromadzi wszystkie dane dotyczące klientów, historii ich rozliczeń, umów i zgłaszanych spraw, a także przedstawi je w opcji widoku 360°.

Docelowo zautomatyzuje liczne procedury i posłuży jako wsparcie cyfrowych kanałów obsługi klienta i podwykonawcy. Ma umożliwić także szybką możliwość reakcji na potrzeby obsługi dystrybucji energii oraz digitalizacji procesów biznesowych end to end, jak również pozwolić na otwarcie rozwiązania na Internet Rzeczy.

W spółce Stoen Operator dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym możliwa jest nie tylko sprawniejsza obsługa klienta. Stołeczny operator systemu dystrybucyjnego postawił także na optymalizację pracy w zakresie danych z umów obligacyjnych i aktów notarialnych. Innowacyjna usługa to platforma informatyczna, która wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz znacząco usprawniła prace zespołu Regulacji Prawnej Nieruchomości spółki. Wyuczone modele AI kategoryzują rodzaje dokumentów oraz rozpoznają i interpretują ponad 30 informacji różnego typu. Po przetworzeniu dokumentów przez iDoc, użytkownik ma możliwość weryfikacji odczytanych wartości. Jeśli wszystko się zgadza, akceptuje i przekazuje dane wraz z otagowanym dokumentem do wewnętrznej bazy firmowej.

Wdrożenie platformy pozwoliło spółce przyspieszyć i uprościć kategoryzację umów, zastąpić tradycyjną analizę dokumentów ich cyfrową interpretacją, zautomatyzować manualne uzupełnianie danych w systemie IT i zapewnić większą bezbłędność danych umieszczonych w bazie. Narzędzie skróciło z 40 do 15 godzin roboczych (o 63 proc.) czas poświęcany na archiwizację dokumentów dotyczących nieruchomości. Zespół, który wykorzystuje w pracy to rozwiązanie, wzbogaca również swoje kompetencje w zakresie pracy z technologią AI. Z potencjału sztucznej inteligencji stołeczny OSD korzysta także podczas monitoringu i diagnostyki stanu urządzeń elektroenergetycznych. Algorytmy AI analizują dane dotyczące stanu urządzeń i są w stanie dostarczyć precyzyjne informacje na temat rodzaju awarii, lokalizacji problemu oraz sugerować najlepsze kroki naprawcze. Umożliwia to szybsze i bardziej efektywne naprawy, co z kolei skraca czas przestojów i minimalizuje negatywne skutki dla klientów.

Strategiczna linia z pozytywną decyzją środowiskową
(Polskie Sieci Elektroenergetyczne)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA inwestycji „Budowa linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina”. Ocena urzędu potwierdza wypełnienie przez inwestora surowych wymogów środowiskowych przy projektowaniu linii. Przybliża także realizację tej inwestycji, kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego Zachodniopomorskiego i Wielkopolski. Linia elektroenergetyczna 400 kV łącząca podkoszalińskie Dunowo ze stacją elektroenergetyczną Żydowo Kierzkowo i dalej – stacją Piła Krzewina w północnej Wielkopolsce, będzie miała istotne znaczenie z punktu widzenia bezpiecznej pracy północnozachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Trasa nowej linii elektroenergetycznej będzie prowadzić przez 13 gmin i liczyć 171 km. Linia docelowo zastąpi pochodząca z lat 70. ubiegłego wieku linię 220 kV łączącą Dunowo z Piłą. W 2024 roku wyłoniony zostanie wykonawca linii, a zakończenie budowy zaplanowano na 2026 rok.

Obrączkowanie młodych bocianów
(Tauron Dystrybucja)

Zakończyła się tegoroczna akcja obrączkowania młodych bocianów. W gniazdach na słupach spółki Tauron Dystrybucja dostało swoje obrączki ponad 1400 młodych ptaków. Tylko korzystając z pomocy energetyków ornitolodzy i obrączkarze mogli zbliżać się w bezpieczny sposób do gniazd, które są bezpośrednio przy liniach energetycznych pod napięciem. W tym sezonie lęgowym ekipy energetyków ze spółki Tauron Dystrybucja wyposażone w nowoczesne podnośniki umożliwiły bezpieczny dostęp badaczom do około 500 gniazd. Spółka finansuje zakup obrączek, a w sezonie zimowym, kiedy ptaków nie ma w Polsce, dba o stabilne i bezpieczne konstrukcje gniazd.

W ostatnich latach spółka pomogła zaobrączkować prawie 4 tys. piskląt. Każda wizyta na gnieździe podczas obrączkowania jest dla ornitologów okazją do zebrania wielu cennych informacji na temat piskląt. Badacze robią pomiary średnicy gniazda, długości dzioba, złożonego zawsze lewego skrzydła, ważą oraz pobierają pióra, które posłużą do dalszych badań, w tym głównie oznaczenia płci ptaków. Zbierają dane o jadłospisie bocianów.

Akcję obrączkowania spółka Tauron Dystrybucja realizuje we współpracy z obrączkarzami działającymi w województwach małopolskim, opolskim, śląskim i dolnośląskim, których pracę koordynuje Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej