PARAGRAF W SIECI

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie systemu pomiarowego

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 11x ust. 2 ustawy Prawo energetyczne i jest ono jednym z aktów służących wdrożeniu Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Celem rozporządzenia jest zapewnienie, żeby systemy pomiarowe działały w sposób niezawodny, zapewniając użytkownikom systemu elektroenergetycznego prawidłowe rozliczenie za energię elektryczną oraz świadczone usługi, jak również pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie danych pomiarowych i innych informacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tych danych i informacji, w szczególności ich poufności. Rozporządzenie określa:

 1. wymagania funkcjonalne, jakie spełnia system pomiarowy;
 2. wymagania w zakresie bezpieczeństwa systemu pomiarowego, w tym ochrony tego systemu przed nieuprawnioną ingerencją w ten system oraz nieuprawnionym dostępem do informacji rynku energii;
 3. wymagania, jakie spełniają:
  a. układy pomiarowo-rozliczeniowe w zakresie energii elektrycznej w zależności od miejsca ich instalacji oraz ich przeznaczenia,
  b. dane pomiarowe oraz inne informacje rejestrowane przez licznik zdalnego odczytu,
  c. polecenia odbierane przez licznik zdalnego odczytu, a także warunki ich przesyłania,
  d. dane pomiarowe oraz polecenia wysyłane przez licznik zdalnego odczytu do urządzeń w gospodarstwie domowym, a także warunki ich przesyłania;
 4. standardy komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu;
 5. sposób funkcjonowania liczników zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym oraz sposób dokonywania rozliczeń w tym trybie;
 6. sposób wyznaczania zastępczych danych pomiarowych oraz skorygowanych danych pomiarowych;
 7. sposób wyznaczania wskaźników skuteczności i niezawodności komunikacji w systemie pomiarowym;
 8. szczegółowy zakres danych pomiarowych i innych informacji pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu;
 9. wymagania, jakie spełnia licznik zdalnego odczytu, aby umożliwić skomunikowanie z urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;
 10. informacje przekazywane odbiorcy końcowemu przez operatora systemu elektroenergetycznego o liczniku zdalnego odczytu oraz o przetwarzaniu jego danych osobowych.

Rozporządzenie weszło w życie 23 kwietnia 2022 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących współpracy z Centralnym Systemem Wymiany Informacji Rynku Energii, które wejdą w życie 1 lipca 2024, a więc z dniem rozpoczęcia funkcjonowania scentralizowanego systemu pobierania i przekazywania danych.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych

Rozporządzenie to wydano na podstawie art. 38c ust. 14 ustawy o odnawialnych źródłach energii i określa:

 1. zakres i sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii, o których mowa
  w art. 38c ust. 5 ustawy o OZE;
 2. sposób dokonywania przez sprzedawcę rozliczenia ze spółdzielniami energetycznymi i poszczególnymi jej członkami, czyli ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej po sumarycznym jej bilansowaniu z wszystkich faz na podstawie danych pomiarowych;
 3. sposób wyliczenia opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości pobranej energii elektrycznej przez wszystkich wytwórców i odbiorców spółdzielni energetycznej, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków;
 4. zakres danych pomiarowych obejmujących godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej do jego sieci dystrybucyjnej i z tej sieci pobranej przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej przed i po sumarycznym jej bilansowaniu z wszystkich faz:
  a. przekazywanych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz sposób przekazywania tych danych,
  b. udostępnianych przez sprzedawcę spółdzielni energetycznej i poszczególnym członkom tej spółdzielni oraz sposób udostępniania tych danych w systemie teleinformatycznym;
 5. zakres informacji dotyczących rozliczenia spółdzielni energetycznej i poszczególnych członków tej spółdzielni;
 6. podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej.

Dane pomiarowe pozyskiwane ze spółdzielni energetycznej i poszczególnych członków tej spółdzielni są rejestrowane przez liczniki zdalnego odczytu, które rejestrują odrębnie ilość energii elektrycznej poszczególnych wytwórców lub odbiorców będących członkami danej spółdzielni energetycznej:

 • wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – stanowiącej sumę energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci z wszystkich faz,
 • pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – stanowiącej sumę energii elektrycznej pobranej z tej sieci z wszystkich faz.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja wprowadza zmiany umożliwiające wykorzystanie dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji na wsparcie modernizacji sektora energetycznego. W tym celu projekt proponuje utworzenie państwowego funduszu celowego – Funduszu Transformacji Energetyki (FTE).

W projektowanej ustawie wskazano przedsięwzięcia, które będą mogły skorzystać ze wsparcia ze środków FTE. W szczególności są to inwestycje z zakresu:

 • energetyki jądrowej,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • sieci przesyłowych i dystrybucyjnych,
 • wysokosprawnej kogeneracji i efektywnych systemów ciepłowniczych,
 • gazowych jednostek wytwórczych,
 • magazynów energii,
 • innowacyjnych technologii,
 • poprawy efektywności energetycznej,
 • sprawiedliwej transformacji,
 • wychwytu i składowania dwutlenku węgla.

Z finansowania ze środków FTE wyłączone będą przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem stałych paliw kopalnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej

Konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych wynika z wejścia w życie nowelizacji art. 30h pkt 2 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która polegała na usunięciu z delegacji ustawowej obowiązku określenia w drodze rozporządzenia wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Wskutek nowelizacji wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej określa minister właściwy do spraw klimatu w drodze rozporządzenia do 31 grudnia każdego roku.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 roku

Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest zmiana w 2023 roku, określonej w art. 59 pkt 1 i 2 ustawy o OZE, wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE (dla tzw. zielonych certyfikatów ustawowo określona wartość to 19,35 proc., a dla tzw. błękitnych certyfikatów – 0,65 proc.), podobnie jak to miało miejsce w 2022 roku, dla którego, na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 roku, wielkości wynoszą 18,5 proc. dla tzw. zielonych certyfikatów i 0,5 proc. dla tzw. błękitnych certyfikatów. Co istotne jednak, w projektowanym rozporządzeniu, w porównaniu do poziomu obowiązującego w 2022 roku, przewiduje się zmianę wielkości udziału odnoszącego się do tzw. zielonych certyfikatów (obniżenie o 8,5 punktu procentowego – z 18,5 do 10 proc.).

Przekazanie do konsultacji projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 przez PSE SA

Projekt planu przewiduje m.in. budowę linii HVDC, która będzie miała za zadanie umożliwienie przesyłania energii wytworzonej w morskich źródłach wiatrowych znajdujących się na północy Polski do ośrodków przemysłowych zlokalizowanych na południu kraju. Drugą ważną zmianą w podejściu do długoterminowego planowania pracy systemu elektroenergetycznego jest propozycja budowy przez operatora systemu przesyłowego zasobów wytwórczych lub magazynowych. Mogłyby być one wykorzystywane na potrzeby interwencyjne lub w celu poprawy warunków funkcjonowania sieci elektroenergetycznej w sytuacjach, gdy zbiór jednostek wytwórczych oraz magazynów energii dostępnych dla operatora do redysponowania nie jest wystarczający. Gdyby ich operatorem były PSE SA, z powodów ograniczeń regulacyjnych zasady aktywacji i pracy tego źródła, musiałyby one gwarantować jego wykorzystywanie wyłącznie w sytuacjach ekstremalnych i nieingerowanie w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych.

Lokalizacja farm fotowoltaicznych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zajmował się sprawą lokalizacji farm fotowoltaicznych na terenach, dla których nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyroku z 12 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 171/22 sąd ten stwierdził, że na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.) względem instalacji OZE, którą zgodnie z art. 2 pkt 13 w zw. z art. 2 pkt 22 ustawy o OZE jest instalacja fotowoltaiczna, nie istnieje konieczność weryfikacji, czy zamierzenie inwestycyjne dotyczące takiej instalacji spełnia wymagania zawarte w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.z.p. (tzw. zasada dobrego sąsiedztwa).

Ponadto WSA wskazał, że z powyższych uregulowań nie wynika ograniczenie stosowania art. 61 ust. 3 u.p.z.p. do instalacji OZE o określonej mocy, np. do 100 kW czy do 500 kW. WSA podkreślił, że w odniesieniu do inwestycji w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy przekraczającej 1000 kW konieczna jest analiza jej zgodności ze studium, bowiem nie stanowi ona wyjątku przewidzianego w art. 10 ust. 2a pkt 1 u.p.z.p. Niemniej nie oznacza to, że względem takiej inwestycji należy dokonać oceny z perspektywy spełnienia przez nią warunku „dobrego sąsiedztwa” zawartego w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.z.p. Taką interpretację WSA uznał za chybioną.

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś, Biuro PTPiREE
mec. Przemysław Kałek, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Czytaj dalej