Rośnie liczba słupów elektroenergetycznych udostępnianych telekomunikacji

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej od 30 czerwca 2021 roku, czyli uogólniając od wdrożenia decyzji Prezesa UKE o dostępie do słupów elektroenergetycznych, do 31 marca 2023 firmom telekomunikacyjnym udostępniono 177 tys. słupów niskiego i średniego napięcia.

Po latach swobodnego kształtowania zasad dostępu do słupów linii elektroenergetycznych pomiędzy operatami systemów dystrybucyjnych a firmami telekomunikacyjnymi w lutym 2021 roku Prezes UKE wydał decyzje określające warunki dostępu do słupów elektroenergetycznych należących do objętych regulacją największych polskich OSD. Decyzje UKE wdrożono w czerwcu 2021 roku.

Opublikowany przez UKE w maju 2023 raport na temat regulacji dostępu do słupów elektroenergetycznych na potrzeby budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej, według stanu na koniec marca 2023, pokazuje m.in., że wszyscy OSD złożyli odwołania od decyzji UKE oraz wnioski o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.

W związku z tym, do czasu rozstrzygnięcia sprawy i wydania ostatecznego wyroku przez sąd, wskazani OSD są zobowiązani realizować obowiązki wynikające z decyzji.

UKE podał, że wyrokiem z grudnia 2022 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki Enea Operator od decyzji Prezesa UKE i w związku z brakiem apelacji od wyroku SOKiK decyzja stała się prawomocna i ostateczna. To samo według raportu, tyle że na początku 2023 roku, stało się w przypadku spółki Tauron Dystrybucja.

Ponadto, jak podano, SOKiK oddalił odwołania spółek PGE Dystrybucja (marzec 2023) oraz Stoen Operator (kwiecień 2023) od wydanych dla nich decyzji Prezesa UKE.

Jak informuje UKE, według stanu na 23 maja 2023 roku, do Urzędu nie wpłynęła apelacja spółki Stoen Operator, która złożyła wniosek o uzasadnienie pisemne wyroku i otrzymał je 11 maja 2023. PGE Dystrybucja również złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku i do 23 maja nie wpłynęła jej apelacja.

Odwołanie od decyzji UKE do SOKiK, jak pozostali OSD, złożyła też spółka Energa-Operator. Wyrok Sądu w sprawie spółki Energa-Operator miał być ogłoszony 25 maja.

Prezes UKE prowadzi zestawienia przekazywanych mu dokumentów i m.in. na tej podstawie monitoruje udostępnianianie słupów elektroenergetycznych.

Urząd podał w raporcie, że w bazie prowadzonej przez Prezesa UKE na 31 marca 2023 roku zarejestrowano 3657 umów dotyczących udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby budowy infrastruktury telekomunikacyjnej (głównie umów dotyczących udostępniania słupów elektroenergetycznych) na niemalże milion słupów.

Wzmiankowane 3657 to liczba umów zawartych od 1995 roku do końca pierwszego kwartału 2023. W niej zawiera się 1981 umów podpisanych od 1 lipca 2020 do 31 marca 2023 roku.

Z danych (…) UKE wynika, że zarówno liczba umów na dostęp do słupów elektroenergetycznych, jak liczba udostępnionych słupów elektroenergetycznych pod budowę sieci telekomunikacyjnych, zwiększa się co roku. Liczba zawartych umów wzrasta rok do roku o około 700 pozycji, natomiast liczba udostępnionych słupów zwiększa się
o około 90 tys. rocznie
– czytamy w raporcie UKE.

Według danych UKE od 30 czerwca 2021 roku, czyli uogólniając od wdrożenia decyzji Prezesa UKE o dostępie do słupów elektroenergetycznych, do 31 marca 2023 roku udostępniono 177 tys. słupów niskiego i średniego napięcia. Natomiast, jak wyjaśnia UKE, od 1995 do 31 marca 2023 roku udostępniono niemalże milion takich słupów, w tej liczbie jest 370 tys. słupów udostępnionych od 1 lipca 2020 do 31 marca 2023 roku.

Urząd podał też, że z danych, którymi dysponuje Prezes UKE wynika, iż do końca 2023 szacowane zapotrzebowanie tylko w zakresie słupów elektroenergetycznych nn przekroczy 1,1 mln. Popyt ten, jak podał UKE, związany jest z inwestycjami realizowanymi z wykorzystaniem środków publicznych (Program Operacyjny Polska Cyfrowa – POPC), jak i działaniami własnymi przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.

UKE podał, że nie zawsze negocjacje prowadzone przez firmy telekomunikacyjne z OSD kończą się zawarciem lub zmianą umowy, czego rezultatem są składane wnioski do Prezesa UKE o wydanie decyzji administracyjnych rozstrzygających spory o dostęp do słupów elektroenergetycznych.

Urząd podał, że od wdrożenia decyzji o dostępie do słupów (czerwiec 2021) do końca marca 2023 roku Prezes UKE wydał 24 decyzje rozstrzygające spory o dostęp do słupów elektroenergetycznych OSD i że prowadzi 21 postępowań administracyjnych dotyczących spraw spornych w tym zakresie.

IRENEUSZ CHOJNACKI

Czytaj dalej