INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Współpraca na rzecz zielonej energii
(PKP Energetyka)

PKP Energetyka oraz Rail Polska podpisały list intencyjny o współpracy przy tworzeniu rozwiązań, które umożliwią pozyskanie oraz wykorzystywanie energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Wkrótce instalacje fotowoltaiczne zasilą infrastrukturę kolejowego przewoźnika towarowego.

PKP Energetyka dysponuje unikatowym doświadczeniem, kompetencjami i niezbędnym know-how. Obecnie spółka m.in. buduje panele fotowoltaiczne na ponad 500 podstacjach trakcyjnych, które zmniejszą ich zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Rail Polska jest jednym z czołowych prywatnych przewoźników towarowych na krajowym rynku kolejowym. Specjalizuje się w przewozach towarów masowych, transporcie kontenerowym oraz wyrobów przemysłu chemicznego. Oba podmioty wspólnie działają już w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei na rzecz optymalizacji zużycia energii elektrycznej w tej branży.

Łączność LTE w energetyce
(PGE i Tauron)

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia zawarły porozumienie w sprawie pilotażu usług sieci łączności specjalnej w technologii LTE w pasmie 450 MHz na obszarze działania tej ostatniej spółki. Umowę podpisały PGE Systemy oraz Tauron Dystrybucja, które podejmą się wdrożenia.

Pilotaż ma na celu przetestowanie możliwości tej technologii i docelowo wdrożenie bezprzewodowej sieci łączności specjalnej w standardzie LTE 450 na obszarze działania spółki Tauron. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sieci energetycznej oraz zapewnienie m.in. niezawodnej łączności w procesie usuwania awarii o charakterze masowym.

W ramach porozumienia planowane jest nie tylko przeprowadzenie pilotażu świadczonych usług przez sieć LTE 450, ale i opracowanie rekomendacji dla dalszych prac. Oszacowane będą koszty inwestycji oraz ryzyko każdej ze stron. Zostanie również opracowana koncepcja modelu biznesowo-technicznego oraz harmonogram prac umożliwiających realizację budowy sieci LTE 450 w spółce Tauron Dystrybucja we współpracy z PGE Systemy.

Trwające od ponad dwóch lat w Grupie Kapitałowej PGE prace nad wymaganiami dla sieci łączności specjalnej LTE 450 odbywają się we współpracy z głównymi uczestnikami sektora energii w Polsce. W ramach Ogólnopolskiego Zespołu Roboczego ds. Budowy Sieci LTE 450 przedstawiciele PGE Systemy i PGE Dystrybucja współpracują z operatorami sieci dystrybucyjnych, tj. Enea Operator, Energa-Operator, Tauron Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator. W pracach zespołu biorą udział także przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System, Polskiej Spółki Gazownictwa i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Budowa GPZ Grójec 2
(PGE Dystrybucja)

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w powiecie grójeckim wymusza konieczność rozbudowy istniejącej sieci wysokiego i średniego napięcia. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna, mając na względzie rozwój regionu i związany z tym przyrost obciążeń, podjął decyzję o budowie Głównego Punktu Zasilania 110/15 kV Grójec 2. Jej zakończenie planowane jest w kwietniu przyszłego roku, a koszt inwestycji wyniesie ponad 19,5 mln zł netto.

Istniejący GPZ Grójec oraz linie napowietrzne średniego napięcia nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania na prąd dla słynnego w kraju ,,zagłębia sadowniczego’’. W czerwcu zakończono pierwszy etap prac związanych z budową GPZ Grójec 2, który polegał na demontażu słupa kratowego linii wysokiego napięcia Grójec – Piaseczno. W jego miejsce wykonano zabudowę dwóch rurowych słupów kablowych. Pomiędzy nowymi słupami ułożono tymczasową linę kablową wysokiego napięcia, którą uruchomiono na początku lipca. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwi dalsze prace przy budowie GPZ Grójec 2 bez konieczności wyłączeń na linii wysokiego napięcia Grójec – Piaseczno, która ma strategiczne znaczenie dla pewności zasilania GPZ-tów Grójec i Warka.

Zielona Kolej dla Ślązaków
(PKP Energetyka)

Już wkrótce pociągi Kolei Śląskich będą zasilane energią trakcyjną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Samorządowy przewoźnik podpisał w tej sprawie list intencyjny z PKP Energetyka – spółką koordynującą realizację programu Zielona Kolej. Przedmiotem porozumienia są zakupy energii wytworzonej w elektrowniach solarnych i wiatrowych, a także jej produkcja na potrzeby własne, przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych.

Zgodnie z planami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w najbliższych latach kolej będzie podstawą rozwoju nowoczesnej, nisko- i zeroemisyjnej mobilności w regionie. 21 lipca, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawiciele Kolei Śląskich i PKP Energetyka podpisali list intencyjny, na mocy którego zostanie zawarta umowa wieloletnia określająca zasady dostarczania do przewoźnika energii trakcyjnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu Koleje Śląskie zmniejszą swój ,,ślad węglowy’’ docelowo aż o ponad 38 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. Tym samym Koleje Śląskie zadeklarowały dołączenie do programu Zielona Kolej – inicjatywy polskiej branży skupionej w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, które zrzesza podmioty odpowiedzialne za około 95 proc. zużycia kolejowej energii trakcyjnej w Polsce. Celem tego przedsięwzięcia jest przejście kolei w naszym kraju na zasilanie z OZE – w 2025 roku w połowie, w 2030 w 85 proc., a docelowo w 100 proc.

Poza ustaleniami dotyczącymi programu Zielona Kolej, podpisany list intencyjny zawiera także deklarację podjęcia współpracy pomiędzy Kolejami Śląskimi a PKP Energetyka, dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków należących do przewoźnika. Mowa tutaj o co najmniej trzech gmachach w okolicach katowickiej siedziby spółki. Każda z instalacji fotowoltaicznych będzie miała moc nieprzekraczającą 50 kW, a energia przez nie produkowana wykorzystywana zostanie do zasilania infrastruktury przewoźnika.

Powstanie GPZ Korczew
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa rozpoczyna ważną inwestycję sieciową na Mazowszu. Jest nią budowa Głównego Punktu Zasilania 110/15 kV Korczew.

We wsi Korczew w powiecie siedleckim stanęły fundamenty pod nową stację, która zwiększy niezawodność dostaw energii elektrycznej na tym terenie. Zakończenie budowy i oddanie GPZ-u do użytku przewidziano do końca pierwszego kwartału 2022 roku. Docelowo stacja Korczew zasili siedem linii średniego napięcia i kilkaset stacji transformatorowych (SN/nN), za pomocą których prąd jest dostarczany do tysięcy odbiorców. Nowy GPZ wyposażony będzie w inteligentną infrastrukturę elektroenergetyczną, np. monitoring obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, zdalne sterowanie urządzeniami, automatyczna kontrola parametrów napięciowych i przepływów mocy.

Nowoczesne rozwiązania wpłyną nie tylko na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii, ale zapewnią prostą obsługę stacji, a w razie awarii szybszy czas reakcji służb technicznych. Dodatkowo inwestycja znacząco zwiększy w powiecie siedleckim potencjał przyłączeniowy, w tym również dla odnawialnych źródeł energii.

Testy fabryczne magazynu energii
(Energa-Operator)

Pod koniec lipca spółka Energa- Operator dokonała sprawdzianów FAT (ang. factory acceptance tests) zakupionego magazynu energii.

Testy fabryczne przeprowadzono w zakładach produkcyjnych dostawcy w Nowym Jiczynie. Importowane z Czech urządzenie stanowi element programu smart grid. Stanie w Czernikowie w powiecie toruńskim, gdzie już rozpoczęła się budowa rozdzielni sieciowej zasilającej obiekt. Magazyn wykonany jest w technologii baterii litowo-jonowych i dysponuje mocą 1 MW oraz pojemnością 2 MWh. Ma za zadanie stabilizować pracę systemu dystrybucyjnego w miejscu przyłączenia farmy fotowoltaicznej Czernikowo o mocy 3,77 MW, która ze względu na dużą chwilową zmienność generacji powoduje skoki napięcia u odbiorców.

Zgodnie z planem wzniesiono już budynek w stanie surowym otwartym. Teraz trwają prace związane z przygotowaniem instalacji elektrycznej. Wkrótce zostanie dostarczona rozdzielnica średniego napięcia.

Czytaj dalej